ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มีเเต่โรงเรียนดีๆ

ภาพรวม

[แก้]
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์
1
1
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตท่าม่วงชัย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวงนารายณ์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสมเด็จ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพลังผึ้ง)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงเรียนทั้งหมด 681 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองกาฬสินธุ์ 7 62 - 69 10 9 - - 88
กมลาไสย 5 35 - 40 2 4 - - 46
กุฉินารายณ์ 4 55 - 59 5 3 - - 67
เขาวง 3 16 - 19 - 3 - - 22
คำม่วง 1 26 - 27 2 3 - - 32
ฆ้องชัย 3 16 - 19 1 1 - - 21
ดอนจาน 2 16 - 18 - - - - 18
ท่าคันโท 2 20 - 22 1 2 - - 25
นาคู 2 22 - 24 - 2 - - 26
นามน 2 20 - 22 - 1 - - 23
ยางตลาด 4 62 1 67 4 5 - - 76
ร่องคำ 1 9 - 10 2 2 - - 14
สมเด็จ 6 42 - 48 1 2 - - 51
สหัสขันธ์ 3 32 - 35 1 3 - - 39
สามชัย 1 17 - 18 - - - - 18
หนองกุงศรี 3 39 - 42 3 5 - - 50
ห้วยผึ้ง 2 18 - 20 - 3 - - 23
ห้วยเม็ก 4 31 - 35 1 6 - - 42
รวม 55 540 1 596 31 54 - - 681

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งตามสังกัด

[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[แก้]
แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตในจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 596 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ (สพม.กาฬสินธุ์) จำนวน 55 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ทั้ง 3 เขตรวม 540 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

[แก้]

จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 55 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 8 สหวิทยาเขตได้แก่[6]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกมลาไสย เมืองฟ้าแดด กมลาไสย กมลาไสย มัธยมศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ วงนารายณ์ คุ้มเก่า เขาวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุฉินารายณ์ วงนารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สมเด็จ หนองแวง สมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม ยางตลาดฆ้องชัย เขาพระนอน ยางตลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร วงนารายณ์ คุ้มเก่า เขาวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ห้วยเม็กหนองกุงศรี คำใหญ่ ห้วยเม็ก มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำม่วง ท่าม่วงชัย ทุ่งคลอง คำม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ยางตลาดฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม เมืองฟ้าแดด นาจำปา ดอนจาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา ท่าม่วงชัย ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม เมืองฟ้าแดด ดอนจาน ดอนจาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม เมืองฟ้าแดด โพนงาม กมลาไสย มัธยมศึกษา
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ยางตลาดฆ้องชัย โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ท่าม่วงชัย ท่าคันโท ท่าคันโท มัธยมศึกษา
โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ เมืองฟ้าแดด ธัญญา กมลาไสย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ วงนารายณ์ กุดหว้า กุฉินารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนามนพิทยาคม พลังผึ้ง หลักเหลี่ยม นามน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ท่าม่วงชัย นามะเขือ สหัสขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนคำวิทยา วงนารายณ์ นาขาม กุฉินารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม ท่าม่วงชัย โนนศิลา สหัสขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม ยางตลาดฆ้องชัย โนนสูง ยางตลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา พลังผึ้ง บ่อแก้ว นาคู มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สมเด็จ แซงบาดาล สมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ พลังผึ้ง นาคู นาคู มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สมเด็จ หมูม่น สมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ สมเด็จ ผาเสวย สมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ พลังผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ วงนารายณ์ สงเปลือย เขาวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร เมืองฟ้าแดด กมลาไสย กมลาไสย มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มหาไชย สมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ พลังผึ้ง สงเปลือย นามน มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ห้วยเม็กหนองกุงศรี ดงมูล หนองกุงศรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาดฆ้องชัย ยางตลาด ยางตลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่องคำ เมืองฟ้าแดด ร่องคำ ร่องคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังมนวิทยาคาร ยางตลาดฆ้องชัย หัวงัว ยางตลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม ห้วยเม็กหนองกุงศรี คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เมืองฟ้าแดด ดงลิง กมลาไสย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ท่าม่วงชัย โนนบุรี สหัสขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ วงนารายณ์ สามขา กุฉินารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามชัย ท่าม่วงชัย สำราญ สามชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ห้วยเม็กหนองกุงศรี หนองกุงศรี หนองกุงศรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ห้วยเม็กหนองกุงศรี หนองบัว หนองกุงศรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็กหนองกุงศรี ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา พลังผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ห้วยเม็กหนองกุงศรี หัวหิน ห้วยเม็ก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ยางตลาดฆ้องชัย เหล่ากลาง ฆ้องชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ เมืองกาฬสินธุ์ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุกูลนารี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1

[แก้]

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย อำเภอดอนจาน อำเภอร่องคำ อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอสามชัย มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 171 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 62 โรงเรียน อำเภอกมลาไสย 35 โรงเรียน อำเภอสหัสขันธ์ 32 โรงเรียน อำเภอสามชัย 17 โรงเรียน อำเภอดอนจาน 16 โรงเรียน และอำเภอร่องคำ 9 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สาขาหนองบัวลอย นามะเขือ สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์ ดงพยุง ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย ประถมศึกษา
โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน โพนงาม กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สาขาโพนคำ นามะเขือ สหัสขันธ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สาขาบ้านภูเงิน สะอาดไชยศรี ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2

[แก้]

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอฆ้องชัย อำเภอท่าคันโท อำเภอยางตลาด อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอห้วยเม็ก มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 168 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอยางตลาด 62 โรงเรียน อำเภอหนองกุงศรี 39 โรงเรียน อำเภอห้วยเม็ก 31 โรงเรียน อำเภอท่าคันโท 20 โรงเรียน และอำเภอฆ้องชัย 16 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร กุดจิก ท่าคันโท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม กุงเก่า ท่าคันโท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคำขามวิทยา ดงมูล หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ เสาเล้า หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ ยางอู้ม ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคำใหญ่วิทยา คำใหญ่ ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำโองวิทยา หนองสรวง หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองกุงศรี หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ หัวหิน ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล บัวบาน ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี หัวงัว ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา หัวนาคำ ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกคำวิทยา บัวบาน ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา หนองกุงศรี หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา โคกสะอาด ฆ้องชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกศรีวิทยายน อุ่มเม่า ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ หนองใหญ่ หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ กุงเก่า ท่าคันโท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม กุดโดน ห้วยเม็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม อุ่มเม่า ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ยางตลาด ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร บัวบาน ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ คำใหญ่ ห้วยเม็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ลำหนองแสน หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร บัวบาน ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน บัวบาน ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไชยวารวิทยาคม หนองบัว หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ หนองบัว หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ หนองอิเฒ่า ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงบังวิทยา หัวนาคำ ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร สาขาบ้านดงจันทร์ ท่าคันโท ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์) หนองอิเฒ่า ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนขีวิทยา อิตื้อ ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนยานางศึกษา ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม ทรายทอง ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา หนองบัว หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ท่าคันโท ท่าคันโท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ ท่าคันโท ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม ลำชี ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร ดงมูล หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี โคกสะอาด ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม เขาพระนอน ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย นาเชือก ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม กุดโดน ห้วยเม็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา โนนสูง ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ นาเชือก ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา นาดี ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม นาตาล ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาบงวิทยา หนองสรวง หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ หนองใหญ่ หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ บึงนาเรียง ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ หนองสรวง หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเนินลาดวิทยา ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ โคกสะอาด ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ ลำชี ฆ้องชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ทรายทอง ห้วยเม็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย โนนสะอาด ห้วยเม็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนสูงวิทยา โนนสูง ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม โคกสะอาด ฆ้องชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170) นาตาล ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม อิตื้อ ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม คลองขาม ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแคน กุงเก่า ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ บัวบาน ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง กุดจิก ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกศรี คลองขาม ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชัยศรี คำใหญ่ ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข ยางอู้ม ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี คลองขาม ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ทรายทอง ห้วยเม็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา เสาเล้า หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนอำนวย นาตาล ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล บัวบาน ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ คลองขาม ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ หัวงัว ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสนสุข กุดจิก ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง หนองใหญ่ หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแซง นาตาล ท่าคันโท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัว คลองขาม ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เสาเล้า หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว อิตื้อ ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี คลองขาม ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเสือ เว่อ ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสง เขาพระนอน ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หัวนาคำ ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล พิมูล ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐศึกษา โคกเครือ หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปอแดงวิทยา นาดี ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าหวายศึกษา คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ยางตลาด ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง หนองบัว หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ยางตลาด ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิมูลวิทยา พิมูล ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม บัวบาน ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ หัวนาคำ ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ดงมูล หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยางคำวิทยา อิตื้อ ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ยางอู้ม ท่าคันโท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา หัวงัว ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังยางวิทยาคาร ลำชี ฆ้องชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ หัวงัว ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง หัวนาคำ ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล หนองกุงศรี หนองกุงศรี ประถมศึกษา
โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง กุงเก่า ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล โนนสูง ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสว่างกิจวิทยา เสาเล้า หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม โคกเครือ หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี ดงมูล หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา เสาเล้า หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง นาเชือก ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม โนนสะอาด ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา เขาพระนอน ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม หนองกุงศรี หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแข้วิทยา ดงมูล หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองโนวิทยา โคกเครือ หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองโนวิทยาคม หัวหิน ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองบัวชุม หนองหิน หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม บึงนาเรียง ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ คลองขาม ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ กุดโดน ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง โนนสูง ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา เสาเล้า หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา เสาเล้า หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองเม็กวิทยา โคกสะอาด ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม หัวงัว ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ กุดโดน ห้วยเม็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแวงม่วง กุดโดน ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแสงวิทยา บึงนาเรียง ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง ลำหนองแสน หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา หนองใหญ่ หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา หนองอิเฒ่า ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหลักด่านวิทยา หนองอิเฒ่า ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยเตยวิทยา เว่อ ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา หัวหิน ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา โคกเครือ หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ยางตลาด ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัวดงวิทยา ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ หัวนาคำ ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง หัวหิน ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา เหล่ากลาง ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา อุ่มเม่า ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ยางตลาด ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3

[แก้]

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอคำม่วง อำเภอนาคู อำเภอนามน อำเภอสมเด็จ และอำเภอห้วยผึ้ง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 199 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอกุฉินารายณ์ 55 โรงเรียน อำเภอสมเด็จ 42 โรงเรียน อำเภอคำม่วง 26 โรงเรียน อำเภอนาคู 22 โรงเรียน อำเภอนามน 20 โรงเรียน อำเภอห้วยผึ้ง 18 โรงเรียน และอำเภอเขาวง 16 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา กุดค้าว กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา คุ้มเก่า เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง กุดปลาค้าว เขาวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร คุ้มเก่า เขาวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุดหว้า กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา หมูม่น สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง ประถมศึกษา
โรงเรียนคำบงพิทยาคม คำบง ห้วยผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี หนองแวง สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สามขา กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ ทุ่งคลอง คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา นาบอน คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำเม็กวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ นามน นามน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ คำบง ห้วยผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ จุมจัง กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ หนองแวง สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกนาดี โนนนาจาน นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สระพังทอง เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี นาโก กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ จุมจัง กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแจนแลนวิทยา แจนแลน กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สงเปลือย เขาวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แจนแลน กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพน คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแล่นช้าง นาคู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ยอดแกง นามน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม เนินยาง คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ หมูม่น สมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา มหาไชย สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ นามน นามน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา ทุ่งคลอง คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง นาบอน คำม่วง ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม) ดินจี่ คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นาโก กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง นาโก กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาขามวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ กุดหว้า กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนางามวิทยา บ่อแก้ว นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาทันวิทยา นาทัน คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ นามน นามน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาสีนวลวิทยา นาคู นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง นาขาม กุฉินารายณ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกกตาล บัวขาว กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ผาเสวย สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดกอก สระพังทอง เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สายนาวัง นาคู ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สามขา กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขมิ้น สาขาภูเงิน ผาเสวย สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง กุดหว้า กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีสมเด็จ สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน นาขาม กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำพิมูล ทุ่งคลอง คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำม่วง คำบง ห้วยผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำหม่วย มหาไชย สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ นาขาม กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุย สามขา กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา เนินยาง คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกโก่ง กุดหว้า กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมทอง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมศรี สายนาวัง นาคู ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจาน โนนนาจาน นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจดนาตาล นาทัน คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชาด นาคู นาคู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา นาทัน คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงหมู คุ้มเก่า เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงแหลม หมูม่น สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว บัวขาว กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดินจี่ ดินจี่ คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนากระเดา สายนาวัง นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากุดสิม สายนาวัง นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคู นาคู นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทัน หมูม่น สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว นาทัน คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาวี สงเปลือย เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเหนือ จุมจัง กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น ภูแล่นช้าง นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนชาด หนองแวง สมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนชาด สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2 หนองแวง สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง นามน นามน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนยาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ นาบอน คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนศาลา ภูแล่นช้าง นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บัวขาว กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ศรีสมเด็จ สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) บัวขาว กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) บัวขาว กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด หมูม่น สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงทอง สามขา กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง แซงบาดาล สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลาขาว คำบง ห้วยผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผึ้ง ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ภูแล่นช้าง นาคู ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร หนองผือ เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนแพง ดินจี่ คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ เขาวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนสวาง กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงกุล บ่อแก้ว นาคู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังมน กุดหว้า กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเวียง นาคู นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มป่อย สระพังทอง เขาวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว หนองแวง สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสร้างแสน ลำห้วยหลัว สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุขเจริญ นาขาม กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สายนาวัง นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย ลำห้วยหลัว สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม หนองแวง สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ เขาวง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมูม่น สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง เนินยาง คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองมะงง คำบง ห้วยผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง นาทัน คำม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแสง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองห้าง โนนนาจาน นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแดง กุดหว้า กุฉินารายณ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยฝา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หนองห้าง กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) แซงบาดาล สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ยอดแกง นามน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพน คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 บัวขาว กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโป่งนกเปล้า ทุ่งคลอง คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ แซงบาดาล สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา มหาไชย สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา หนองบัว นามน ประถมศึกษา
โรงเรียนเย็นสยามวิทยา นามน นามน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ) นาคู นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุดหว้า กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สงเปลือย นามน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม นาบอน คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสังคมพัฒนา หลักเหลี่ยม นามน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สามขา กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา โนนนาจาน นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีบัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นามน นามน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม เนินยาง คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองแวง สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง หลักเหลี่ยม นามน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ จุมจัง กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพน คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวกลาง หนองบัว นามน ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) สมเด็จ สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สมสะอาด กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวนอก หนองบัว นามน ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวใน หนองบัว นามน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ ผาเสวย สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองโพนสูง ยอดแกง นามน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ แจนแลน กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง สมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สงเปลือย นามน ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือย เขาวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จ สมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แซงบาดาล สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย มหาไชย สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร หนองห้าง กุฉินารายณ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ยอดแกง นามน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ หนองห้าง กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ หนองห้าง กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ บัวขาว กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหัวงัววิทยาคม สงเปลือย นามน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร บ่อแก้ว นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

[แก้]

จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[แก้]

จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (12 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (5 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร คลองขาม ยางตลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จุมจัง กุฉินารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ดงมูล หนองกุงศรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม พิมูล ห้วยเม็ก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ยางตลาด ยางตลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เนินยาง คำม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองสมเด็จ ลำห้วยหลัว สมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปาววิทยาคม อุ่มเม่า ยางตลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม หนองใหญ่ หนองกุงศรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองห้างพิทยา หนองห้าง กุฉินารายณ์ มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลกมลาไสย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลดงมูล โรงเรียนอนุบาลโคกกลาง ดงมูล หนองกุงศรี อนุบาล
เทศบาลตำบลท่าคันโท โรงเรียนเทศบาลท่าคันโท นาตาล ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลธัญญา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา ธัญญา กมลาไสย อนุบาล
เทศบาลตำบลนาจารย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาจารย์ นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล
เทศบาลตำบลโนนศิลา โรงเรียนอนุบาลโนนศิลา โนนศิลา สหัสขันธ์ อนุบาล
เทศบาลตำบลร่องคำ โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ อนุบาล
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม คลองขาม ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โคกสะอาด ฆ้องชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง โรงเรียนอนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง ทุ่งคลอง คำม่วง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไคร้ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า กุดหว้า กุฉินารายณ์ อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 54 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนการะเกตุวิทยา เมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนกิตติรวี คำใหญ่ ห้วยเม็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ นามน นามน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเขาวงวิทยา คุ้มเก่า เขาวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ สมเด็จ สมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนจรชนะศึกษา หัวนาคำ ยางตลาด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
โรงเรียนธนพรวิทยา หัวนาคำ ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา นาคู นาคู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย ประถมศึกษา
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ ประถมศึกษา
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ คำใหญ่ ห้วยเม็ก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพุทธปัญญา แจนแลน กุฉินารายณ์
โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมัธยมธษพล ดงมูล หนองกุงศรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ กุงเก่า ท่าคันโท
โรงเรียนเลิศปัญญาวิชชาลัย ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก อนุบาล
โรงเรียนวัดเวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนสมฤทัย กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสงนิลทวนทองวิทยา บัวขาว กุฉินารายณ์
โรงเรียนอนุบาล ว.วรบุตร ทุ่งคลอง คำม่วง
โรงเรียนอนุบาลการะเกตุ เมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ นิคม สหัสขันธ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธนัญญา โคกเครือ หนองกุงศรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน หนองกุงศรี
โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี หนองแปน กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลปรีดี ทุ่งคลอง คำม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
โรงเรียนอนุบาลพรบิดา นาคู นาคู
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ นาตาล ท่าคันโท เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลำปาว นาเชือก ยางตลาด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ ทุ่งคลอง คำม่วง
โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ อุ่มเม่า ยางตลาด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอุดมพร ลำหนองแสน หนองกุงศรี
โรงเรียนเอกปัญญา สมเด็จ สมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งตามที่ตั้ง

[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนการะเกตุวิทยา สช.
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม นาจารย์ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น มัธยมศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ สช.
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.ห้วยโพธิ์
โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ กาฬสินธุ์ ประถมศึกษา ทม.กาฬสินธุ์
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา ทม.กาฬสินธุ์
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กาฬสินธุ์ อนุบาล ทม.กาฬสินธุ์
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ ประถมศึกษา ทม.กาฬสินธุ์
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กาฬสินธุ์
โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง กาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม เหนือ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ สช.
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง ไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ เชียงเครือ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนอนุบาลการะเกตุ สช.
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาจารย์ นาจารย์ อนุบาล ทต.นาจารย์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ อนุบาล ทต.เหล่าใหญ่
โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา กาฬสินธุ์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอกมลาไสย

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์ (โคกศรีเมือง) ดงลิง มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี หนองแปน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย กมลาไสย อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.กมลาไสย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา ธัญญา อนุบาล ทต.ธัญญา
โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอกุฉินารายณ์

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุฉินารายณ์ บัวขาว มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา กุดค้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุดหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สามขา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ จุมจัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี นาโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จุมจัง มัธยมศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ จุมจัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนแจนแลนวิทยา แจนแลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แจนแลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ บัวขาว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ เหล่าใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) เหล่าใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นาโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง นาโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนาขามวิทยา นาขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ กุดหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ กุดหว้า มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง นาขาม ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบัวขาว บัวขาว มัธยมศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านกกตาล บัวขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านกลาง เหล่าไฮงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง เหล่าใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สามขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง กุดหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน นาขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ นาขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคุย สามขา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกโก่ง กุดหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านจอมทอง เหล่าใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว บัวขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาเหนือ จุมจัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนยาง เหล่าไฮงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บัวขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) บัวขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) บัวขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบึงทอง สามขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังมน กุดหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เหล่าไฮงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสุขเจริญ นาขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุดค้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เหล่าไฮงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยแดง กุดหว้า ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หนองห้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 บัวขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนพุทธปัญญา แจนแลน สช.
โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม เหล่าใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุดหว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สามขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สามขา มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนสามัคคีบัวขาว บัวขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนแสงนิลทวนทองวิทยา บัวขาว สช.
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ จุมจัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สมสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ แจนแลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร หนองห้าง ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ หนองห้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองห้างพิทยา หนองห้าง มัธยมศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ หนองห้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ บัวขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหล่าใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง เหล่าไฮงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว บัวขาว อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กุฉินารายณ์
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า กุดหว้า อนุบาล อบต.นาไคร้

อำเภอเขาวง

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ คุ้มเก่า มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ้มใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา คุ้มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง กุดปลาค้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร คุ้มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คุ้มเก่า มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนเขาวงวิทยา คุ้มเก่า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สระพังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สงเปลือย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านกุดกอก สระพังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดงหมู คุ้มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาวี สงเปลือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดสิมคุ้มใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร หนองผือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโพนสวาง กุดสิมคุ้มใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านส้มป่อย สระพังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สงเปลือย มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนสมฤทัย กุดสิมคุ้มใหม่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย กุดสิมคุ้มใหม่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอคำม่วง

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคำม่วง ทุ่งคลอง มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ ทุ่งคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม เนินยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา ทุ่งคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง นาบอน ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม) ดินจี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนาทันวิทยา นาทัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เนินยาง มัธยมศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคำพิมูล ทุ่งคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา เนินยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโจดนาตาล นาทัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา นาทัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดินจี่ ดินจี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว นาทัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ นาทัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโพนแพง ดินจี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองม่วง เนินยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง นาทัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนโป่งนกเปล้า ทุ่งคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม นาบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม เนินยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนอนุบาล ว.วรบุตร ทุ่งคลอง สช.
โรงเรียนอนุบาลปรีดี ทุ่งคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ ทุ่งคลอง สช.
โรงเรียนอนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง ทุ่งคลอง อนุบาล อบต.ทุ่งคลอง

อำเภอฆ้องชัย

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา ฆ้องชัยพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา โคกสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ฆ้องชัยพัฒนา มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ฆ้องชัยพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลาเลิง มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม ลำชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ฆ้องชัยพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ฆ้องชัยพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ ลำชี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม โคกสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร ฆ้องชัยพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัยพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวังยางวิทยาคาร ลำชี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลาเลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองเม็กวิทยา โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา เหล่ากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม เหล่ากลาง มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.โคกสะอาด

อำเภอดอนจาน

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม นาจำปา มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์ ดงพยุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนนาจำปา นาจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สาขาบ้านภูเงิน สะอาดไชยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

อำเภอท่าคันโท

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร กุดจิก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม กุงเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ ยางอู้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ กุงเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา ดงสมบูรณ์ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ดงสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ดงสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ดงสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร สาขาบ้านดงจันทร์ ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ท่าคันโท มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ท่าคันโท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ ท่าคันโท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาลท่าคันโท นาตาล อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ท่าคันโท
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม นาตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170) นาตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านคำแคน กุงเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกลาง กุดจิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข ยางอู้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนอำนวย นาตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแสนสุข กุดจิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแซง นาตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ยางอู้ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ กุงเก่า สช.
โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง กุงเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ นาตาล เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอนาคู

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโคกนาดี โนนนาจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแล่นช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนางามวิทยา บ่อแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนาสีนวลวิทยา นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา บ่อแก้ว มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สายนาวัง ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านจอมศรี สายนาวัง ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านจาน โนนนาจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านชาด นาคู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนากระเดา สายนาวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนากุดสิม สายนาวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาคู นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ นาคู มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น ภูแล่นช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนศาลา ภูแล่นช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ภูแล่นช้าง ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงกุล บ่อแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเวียง นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สายนาวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองห้าง โนนนาจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา นาคู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ) นาคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา โนนนาจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร บ่อแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลพรบิดา นาคู สช.

อำเภอนามน

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ นามน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ นามน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ยอดแกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ นามน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนามนพิทยาคม หลักเหลี่ยม มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ นามน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง นามน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ยอดแกง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สงเปลือย มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา หนองบัว ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนเย็นสยามวิทยา นามน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สงเปลือย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนสังคมพัฒนา หลักเหลี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นามน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง หลักเหลี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองบัวกลาง หนองบัว ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองบัวนอก หนองบัว ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองบัวใน หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองโพนสูง ยอดแกง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สงเปลือย ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ยอดแกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหัวงัววิทยาคม สงเปลือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

อำเภอยางตลาด

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ดอนสมบูรณ์ สศศ.
โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม เขาพระนอน มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร คลองขาม มัธยมศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล บัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี หัวงัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา หัวนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกคำวิทยา บัวบาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกศรีวิทยายน อุ่มเม่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนจรชนะศึกษา หัวนาคำ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม อุ่มเม่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร บัวบาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ดอนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร บัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน บัวบาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ หนองอิเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดงบังวิทยา หัวนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์) หนองอิเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดอนขีวิทยา อิตื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดอนยานางศึกษา ดอนสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนธนพรวิทยา หัวนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม เขาพระนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ยางตลาด มัธยมศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม โนนสูง มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนโนนสูงวิทยา โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม อิตื้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม คลองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ บัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกศรี คลองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี คลองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล บัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ คลองขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ หัวงัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขาม ดอนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา หนองตอกแป้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว คลองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว อิตื้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี คลองขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเสือ เว่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแสง เขาพระนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หัวนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนปอแดงวิทยา นาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม บัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ หัวนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนยางคำวิทยา อิตื้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา หัวงัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนลำปาววิทยาคม อุ่มเม่า มัธยมศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวังมนวิทยาคาร หัวงัว มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล บัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี หัวงัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา หัวนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกคำวิทยา บัวบาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกศรีวิทยายน อุ่มเม่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม อุ่มเม่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร บัวบาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ดอนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร บัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน บัวบาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ หนองอิเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดงบังวิทยา หัวนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์) หนองอิเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดอนขีวิทยา อิตื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดอนยานางศึกษา ดอนสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม เขาพระนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ นาเชือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโนนสูงวิทยา โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม อิตื้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม คลองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ บัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกศรี คลองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี คลองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล บัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ คลองขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ หัวงัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขาม ดอนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา หนองตอกแป้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว คลองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว อิตื้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี คลองขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเสือ เว่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแสง เขาพระนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หัวนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนปอแดงวิทยา นาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม บัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ หัวนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนยางคำวิทยา อิตื้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา หัวงัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ หัวงัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง หัวนาคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง นาเชือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา เขาพระนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ คลองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม หัวงัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา หนองอิเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหลักด่านวิทยา หนองอิเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนห้วยเตยวิทยา เว่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ยางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ หัวนาคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลลำปาว นาเชือก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ อุ่มเม่า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม คลองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.คลองขาม
โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา อุ่มเม่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ยางตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

อำเภอร่องคำ

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ประถมศึกษา ทต.ร่องคำ
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ อนุบาล ทต.ร่องคำ
โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา ร่องคำ อนุบาล สช.

อำเภอสมเด็จ

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา หมูม่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม หนองแวง มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนคำเม็กวิทยา แซงบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ สมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา ลำห้วยหลัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ หมูม่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา แซงบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา มหาไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ แซงบาดาล มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ผาเสวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม ผาเสวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขมิ้น ผาเสวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขมิ้น สาขาภูเงิน ผาเสวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ลำห้วยหลัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคำหม่วย มหาไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดงแหลม หมูม่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาทัน หมูม่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนชาด หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนชาด สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2 หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี แซงบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด หมูม่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง แซงบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสร้างแสน ลำห้วยหลัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย ลำห้วยหลัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมูม่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา แซงบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) แซงบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา หมูม่น มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ ผาเสวย มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ แซงบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา มหาไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม มหาไชย มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนเมืองสมเด็จ ลำห้วยหลัว มัธยมศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สมเด็จ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) สมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ ผาเสวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แซงบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย มหาไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนเอกปัญญา สมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอสหัสขันธ์

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สาขาหนองบัวลอย นามะเขือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สช.
โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา นามะเขือ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สาขาโพนคำ นามะเขือ ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนวัดเวฬุวัน นิคม มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ นิคม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลโนนศิลา โนนศิลา อนุบาล ทต.โนนศิลา

อำเภอสามชัย

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนสามชัย สำราญ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

อำเภอหนองกุงศรี

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคำขามวิทยา ดงมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ เสาเล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนคำโองวิทยา หนองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ หนองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ลำหนองแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนไชยวารวิทยาคม หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ดงมูล มัธยมศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร ดงมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนาบงวิทยา หนองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ หนองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา เสาเล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง หนองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เสาเล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนประชารัฐศึกษา โคกเครือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ดงมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนมัธยมธษพล ดงมูล มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ดงมูล มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล หนองกุงศรี ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนสว่างกิจวิทยา เสาเล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ หนองกุงศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม โคกเครือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี ดงมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา เสาเล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร หนองกุงศรี มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนหนองแข้วิทยา ดงมูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม หนองใหญ่ มัธยมศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนหนองโนวิทยา โคกเครือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองบัวชุม หนองหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ หนองบัว มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา เสาเล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา เสาเล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง ลำหนองแสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา โคกเครือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลโคกกลาง ดงมูล อนุบาล ทต.ดงมูล
โรงเรียนอนุบาลธนัญญา โคกเครือ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน สช.
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ หนองกุงศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลอุดมพร ลำหนองแสน สช.

อำเภอห้วยผึ้ง

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ไค้นุ่น ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนคำบงพิทยาคม คำบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ คำบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่น ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 นิคมห้วยผึ้ง ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 หนองอีบุตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 นิคมห้วยผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคำม่วง คำบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านปลาขาว คำบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านผึ้ง ไค้นุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น หนองอีบุตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองมะงง คำบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแสง นิคมห้วยผึ้ง ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยฝา นิคมห้วยผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย นิคมห้วยผึ้ง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ นิคมห้วยผึ้ง มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา นิคมห้วยผึ้ง มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต นิคมห้วยผึ้ง สช.
โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ นิคมห้วยผึ้ง สช.
โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

อำเภอห้วยเม็ก

[แก้]
โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิตติรวี คำใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คำใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ คำเหมือดแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา คำเหมือดแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนคำใหญ่วิทยา คำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ คำเหมือดแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม กุดโดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ คำใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม ทรายทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม กุดโดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ บึงนาเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนเนินลาดวิทยา ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ทรายทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย โนนสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านชัยศรี คำใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ทรายทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล พิมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ คำใหญ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนป่าหวายศึกษา คำเหมือดแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนพิมูลวิทยา พิมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา ห้วยเม็ก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเลิศปัญญาวิชชาลัย ห้วยเม็ก อนุบาล สช.
โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คำเหมือดแก้ว มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองโนวิทยาคม หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม บึงนาเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ กุดโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ กุดโดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองแวงม่วง กุดโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหนองแสงวิทยา บึงนาเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็ก มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนหัวดงวิทยา ห้วยเม็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง หัวหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย หัวหิน มัธยมศึกษา สพม.24
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ห้วยเม็ก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อ้างอิง

[แก้]
  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.กาฬสินธุ์". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-10. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24. สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)