รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

จังหวัดนครราชสีมามีโรงเรียนทั้งหมด 1,561 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองนครราชสีมา 11 77 1 89 9 43 2 - 143
แก้งสนามนาง 2 24 - 26 - 1 - - 27
ขามทะเลสอ 1 17 - 18 - 1 - - 19
ขามสะแกแสง 1 27 - 28 1 3 - - 32
คง 2 54 - 56 3 - - - 59
ครบุรี 1 50 - 51 6 3 - - 60
จักราช 1 45 - 46 3 1 - - 50
เฉลิมพระเกียรติ 1 20 - 21 2 - - - 23
ชุมพวง 1 46 - 47 2 2 - - 51
โชคชัย 1 39 - 40 3 5 - - 48
ด่านขุนทด 3 83 - 86 4 2 - - 92
เทพารักษ์ - 16 - 16 2 1 - - 19
โนนแดง 2 20 - 22 3 - - - 25
โนนไทย - 44 - 44 2 1 - - 47
โนนสูง 3 66 - 69 6 4 - - 79
บัวลาย - 17 - 17 4 1 - - 22
บัวใหญ่ 1 53 - 54 5 4 - - 63
บ้านเหลื่อม 1 16 - 17 - - - - 17
ประทาย 1 62 - 63 2 5 - - 70
ปักธงชัย 2 74 - 76 3 5 - - 84
ปากช่อง 2 73 - 75 6 15 - - 96
พระทองคำ 1 26 - 27 2 1 - - 30
พิมาย 3 58 - 61 - 4 - - 65
เมืองยาง 1 17 - 18 1 - - - 19
ลำทะเมนชัย 1 22 - 23 1 - - - 24
วังน้ำเขียว - 29 - 29 2 2 - - 33
สีคิ้ว 1 62 - 63 6 4 - - 73
สีดา 1 17 - 18 - - - - 18
สูงเนิน - 45 - 45 4 3 - - 52
เสิงสาง 2 33 - 35 1 3 - - 39
หนองบุญมาก 1 26 - 27 1 3 - - 31
ห้วยแถลง 2 46 - 48 1 2 - - 51
รวม 50 1,304 1 1,355 85 119 2 - 1,561

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 7 เขตในจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมามีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 1,355 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (สพม.นครราชสีมา) จำนวน 50 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาทั้ง 7 เขตจำนวน 1,304 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
กลุ่มโรงเรียนราชสีมา
กลุ่มโรงเรียนสุรนารี
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา
กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์
กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม

จังหวัดนครราชสีมาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 50 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 5 กลุ่มโรงเรียนได้แก่[5]

โดยอำเภอเทพารักษ์ อำเภอโนนไทย อำเภอบัวลาย อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสูงเนินไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สุรธรรม กระเบื้องนอก เมืองยาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สุรนารี ขุนทอง บัวใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สุรนารี แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อุบลรัตน์ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขามสะแกแสง อุบลรัตน์ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคราชพิทยาคม ราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา บุญวัฒนา จระเข้หิน ครบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนจักราชวิทยา ราชสีมา จักราช จักราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมพวงศึกษา สุรธรรม ชุมพวง ชุมพวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ราชสีมา โชคชัย โชคชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ราชสีมา ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพาลัย สุรนารี เทพาลัย คง มัธยมศึกษา
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ราชสีมา ธารปราสาท โนนสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา บุญวัฒนา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ราชสีมา โนนสูง โนนสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สุรธรรม นิคมสร้างตนเอง พิมาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สุรนารี บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงพะไล สุรนารี บึงพะไล แก้งสนามนาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา บุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา 2 บุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อุบลรัตน์ โคกสูง เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 อุบลรัตน์ หนองหอย พระทองคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต บุญวัฒนา เมืองปัก ปักธงชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากช่อง บุญวัฒนา หนองสาหร่าย ปากช่อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สุรธรรม รังกาใหญ่ พิมาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิมายวิทยา สุรธรรม ในเมือง พิมาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม อุบลรัตน์ พุดซา เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนภู่วิทยา สุรธรรม โนนแดง โนนแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหิศราธิบดี สุรธรรม บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อุบลรัตน์ ด่านขุนทด ด่านขุนทด มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม บุญวัฒนา หนองน้ำแดง ปากช่อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สุรธรรม ดอนยาวใหญ่ โนนแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองคง สุรนารี เมืองคง คง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ราชสีมา เมืองพลับพลา ห้วยแถลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สุรธรรม ขุย ลำทะเมนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสุขวิทยา ราชสีมา ดอนชมพู โนนสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี บุญวัฒนา ตะคุ ปักธงชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสีดาวิทยา สุรนารี โพนทอง สีดา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สุรธรรม โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา สุรนารี ในเมือง เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สุรนารี หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสิงสาง บุญวัฒนา เสิงสาง เสิงสาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา อุบลรัตน์ หนองกราด ด่านขุนทด มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม อุบลรัตน์ หนองน้ำใส สีคิ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา อุบลรัตน์ หนองบัวละคร ด่านขุนทด มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา บุญวัฒนา หนองหัวแรต หนองบุญมาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ราชสีมา ห้วยแถลง ห้วยแถลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สุรนารี หันห้วยทราย ประทาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อุบลรัตน์ บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1[แก้]

สพป.นครราชสีมา เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอโนนสูง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 143 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองนครราชสีมา 77 โรงเรียน และอำเภอโนนสูง 66 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ใหม่ โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม) ธารปราสาท โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา โคกกรวด เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บิง โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนท้าววิทยา เมืองปราสาท โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) โคกกรวด เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรคามสามัคคี ขามเฒ่า โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ลำมูล โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทหารอากาศบำรุง หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระเพรา เมืองปราสาท โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระโดน หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด ลำคอหงษ์ โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก จอหอ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง ขามเฒ่า โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า สุรนารี เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขนายดี (ประชารัฐบำรุง) บิง โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามชั่งโค บิง โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคนชุม ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม เมืองปราสาท โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอนน้อย ด่านคล้า โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอหงษ์ ลำคอหงษ์ โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซาด หลุมข้าว โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) หลุมข้าว โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง พุดซา เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนขวาง หัวทะเล เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์) ดอนชมพู โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนผวา ลำคอหงษ์ โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนม่วง ใหม่ โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์) ดอนหวาย โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านด่านเกวียน โตนด โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โตนด โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา มะค่า โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต่างตา หนองจะบก เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโตนด โตนด โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถนนถั่ว (กองทัพบกประชาสามัคคี) ใหม่ โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับช้าง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน สีมุม เมืองนครราชสีมา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธารปราสาท ธารปราสาท โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนมะกอก ดอนหวาย โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ ลำมูล โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) บิง โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงตะโก พลกรัง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง จอหอ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงสาร มะเริง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ตลาด เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปราสาท (สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) เมืองปราสาท โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา พลสงคราม โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที (ประชารัฐสามัคคี) ดอนชมพู โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน โคกกรวด เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) พลกรัง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพลจลก มะค่า โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา) พลสงคราม โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพะเนา พะเนา เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพะไล หัวทะเล เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพุดซา พุดซา เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) หลุมข้าว โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพ ขามเฒ่า โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี) หลุมข้าว โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูเขาลาด บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา) บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะค่า บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) มะค่า โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะรุม พลสงคราม โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบมะค่า หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองปราสาท โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยองแยง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระกาย จอหอ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลองตอง บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ พุดซา เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร โคกสูง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังม่วง ธารปราสาท โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี) ดอนชมพู โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93 ดอนชมพู โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพาน ลำคอหงษ์ โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์) บิง โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สีมุม เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ พลสงคราม โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. พลสงคราม โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ธารปราสาท โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่ โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแจง มะค่า โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโจด ลำมูล โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ (ประชาพัฒนา) มะค่า โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตาคง หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนา พลสงคราม โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร) บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรู หนองจะบก เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) โคกกรวด เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพลวง โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองพลอง ขามเฒ่า โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม้า มะค่า โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง (รัฐประชาสรรค์) พุดซา เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองรังกา โคกกรวด เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์) ด่านคล้า โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ เมืองปราสาท โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมื่นไวย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลักร้อย ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวทะเล ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม จันอัด โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่ โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบึงพญาปราบ บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบึงสาลี พุดซา เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสามัคคี หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่ โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ด่านคล้า โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระแก้ว ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โคกสูง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนหม่อน ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีรถไฟ ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุขานารี ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) โคกกรวด เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ธารปราสาท โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอ่างห้วยยาง สุรนารี เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2[แก้]

สพป.นครราชสีมา เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก และอำเภอห้วยแถลง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 176 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอห้วยแถลง 46 โรงเรียน อำเภอจักราช 45 โรงเรียน อำเภอโชคชัย 39 โรงเรียน อำเภอหนองบุญมาก 26 โรงเรียน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 20 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขามสงเคราะห์ สีสุก จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกวังวนวิทยา หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี จักราช จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ท่าเยี่ยม โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ท่าเยี่ยม โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชาติวิทยา หนองขาม จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนดอนไพล ท่าเยี่ยม โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ทับสวาย ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา หนองพลวง จักราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนพลับพลา พลับพลา โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดรวง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สีสุก จักราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สาขาบ้านหนองบัวขาว สีสุก จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทียมนครวิทยา หนองบุนนาก หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทรทอง คลองเมือง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนตาวิทย์ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอกวิทยา พลับพลา โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกันผม พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ท่าอ่าง โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง จักราช จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) ท่าจะหลุง โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองกลาง พลับพลา โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร หนองหัวแรต หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกพระ หนองพลวง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกพลวง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หินดาด ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ศรีละกอ จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน ทุ่งอรุณ โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมศรี งิ้ว ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจด ท่าเยี่ยม โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องโค ศรีละกอ จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ ไทยเจริญ หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซ่าเลือด กงรถ ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงพลอง คลองเมือง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอน กระโทก โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ทุ่งอรุณ โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ท่าอ่าง โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดะแลง ทุ่งอรุณ โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก จักราช จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะแกรง หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโก ตะโก ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะคร้อ หินดาด ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตูม ด่านเกวียน โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ ทองหลาง จักราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถนนหัก บ้านใหม่ หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ คลองเมือง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน พลับพลา โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สารภี หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ท่าเยี่ยม โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าลี่ เมืองพลับพลา ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ท่าอ่าง โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน สารภี หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาตะคุ งิ้ว ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น กงรถ ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ศรีละกอ จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทอง เมืองพลับพลา ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนทะยุง หนองขาม จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ทุ่งอรุณ โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ จักราช จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนพะไล หนองขาม จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเพชร ท่าเยี่ยม โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ เมืองพลับพลา ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบิง โชคชัย โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงไทย ท่าลาดขาว โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงพระ ท่าลาดขาว โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุกระโทก หนองหัวแรต หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สีสุก จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปรางค์ พลับพลา โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปอพราน ทุ่งอรุณ โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพระ สารภี หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ คลองเมือง จักราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา เมืองพลับพลา ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองรัง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยอกขาม หนองตะไก้ หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละกอ ศรีละกอ จักราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละลม ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลุงเขว้า ลุงเขว้า หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระแก้ว เมืองพลับพลา ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระซาง ไทยเจริญ หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระมะค่า หินดาด ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนหอม ห้วยแถลง ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา หนองบุนนาก หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสารภี สารภี หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแสนสุข ห้วยแถลง ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกก ท่าจะหลุง โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองหัวแรต หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม จักราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย คลองเมือง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจาน ลุงเขว้า หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เมืองพลับพลา ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองบุนนาก หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกเขา หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก จักราช จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง จักราช จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี กงรถ ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุนนาก หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปรึก ทุ่งอรุณ โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปรือ หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สีสุก จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตะโก ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพลอง หินดาด ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ห้วยแคน ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน งิ้ว ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ งิ้ว ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแมว หนองขาม จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย แหลมทอง หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะแก แหลมทอง หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสาย หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว ท่าอ่าง โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน ห้วยแถลง ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด แหลมทอง หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยแคน ห้วยแคน ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยปอ ห้วยแถลง ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ กงรถ ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน หินดาด ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี งิ้ว ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินโคน หินโคน จักราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ บ้านใหม่ หนองบุญมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ งิ้ว ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ บ้านใหม่ หนองบุญมาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิมานประชาสันต์ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพชรมาตุคลา ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนภูทองวิทยา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ทองหลาง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์บำรุง หนองขาม จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ศรีละกอ จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุดสวาย พลับพลา โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพะโค กระโทก โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสลักได หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจอก หนองพลวง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม หนองขาม จักราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองนา งิ้ว ห้วยแถลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว คลองเมือง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหินมงคล สีสุก จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเหมสูง ทองหลาง จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา หนองขาม จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ หินโคน จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองพลวงพิทยา จักราช จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย ห้วยแถลง ห้วยแถลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ศรีละกอ จักราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3[แก้]

สพป.นครราชสีมา เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอครบุรี อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอเสิงสาง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 186 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอปักธงชัย 74 โรงเรียน อำเภอครบุรี 50 โรงเรียน อำเภอเสิงสาง 33 โรงเรียน และอำเภอวังน้ำเขียว 29 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนครบุรีวิทยา บ้านใหม่ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม ดอน ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจอมทองวิทยา จระเข้หิน ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 วังหมี วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน (สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ์) จระเข้หิน ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ตะขบ ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตะแบกวิทยา บ้านราษฎร์ เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) เสิงสาง เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกลาง บ่อปลาทอง ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ครบุรี ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกรกหว้า ดอน ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สะแกราช ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สะแกราช ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ ตะขบ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ครบุรีใต้ ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ระเริง วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ลำนางแก้ว ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเตย สะแกราช ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองใบพัด วังหมี วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) จระเข้หิน ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสาริกา ตะขบ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง ระเริง วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) โคกไทย ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม โคกกระชาย ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกโจด กุดโบสถ์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว โคกกระชาย ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สระตะเคียน เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อรพิมพ์ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข วังหมี วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตะขบ ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเฉลียง (คุรุราษฎร์บำรุง) เฉลียง ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแชะ แชะ ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไชยวาล ครบุรี ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับสะเดา บ้านใหม่ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอน (สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ดอน ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกรูด แชะ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล สุขไพบูลย์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ครบุรี ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) เมืองปัก ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง โคกกระชาย ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก กุดโบสถ์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ จระเข้หิน ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ลำเพียก ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม กุดโบสถ์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี วังหมี วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน เฉลียง ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทพนิมิต ตะแบกบาน ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้อย ตะขบ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำซับ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแดง ภูหลวง ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วังหมี ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อปลา บ่อปลาทอง ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์) วังหมี วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุตะโก วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง บ้านใหม่ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุไผ่ ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) มาบตะโกเอน ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุยายแลบ มาบตะโกเอน ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สระว่านพระยา ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ตะขบ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประชาสันต์ เสิงสาง เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายดาบ สุขเกษม ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางไม้ บ้านราษฎร์ เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี สะแกราช ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน ลำเพียก ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน แชะ ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพัดทะเล ลำนางแก้ว ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุปลาไหล สุขเกษม ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบกราด โคกกระชาย ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน มาบตะโกเอน ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี เมืองปัก ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางกระทุง ตะขบ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี โนนสมบูรณ์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง ลำเพียก ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำไซกง บ้านราษฎร์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ลำนางแก้ว ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำเพียก ลำเพียก ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ลำนางแก้ว ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหมี วังหมี วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหิน ตะคุ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ กุดโบสถ์ เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระประทีป เสิงสาง เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระผักโพด ครบุรีใต้ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สระว่านพระยา ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันติสุข สระตะเคียน เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สุขไพบูลย์ เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) ตะคุ ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกก ภูหลวง ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ภูหลวง ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขนาก สุขไพบูลย์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ลำเพียก ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแดง กุดโบสถ์ เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโดน สุขเกษม ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองต้อ ครบุรี ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ตะแบกบาน ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตาด ตะคุ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไทร ลำเพียก ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ตะคุ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โคกกระชาย ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองผักไร ดอน ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ เสิงสาง เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ (วุฒิรัฐประชาสรรค์) สะแกราช ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเมา สระว่านพระยา ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ระเริง วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองรัง แชะ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง โคกไทย ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสนวน กุดโบสถ์ เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง มาบตะโกเอน ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง อรพิมพ์ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน ครบุรีใต้ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสมง อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา เสิงสาง เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด เฉลียง ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา ครบุรีใต้ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน สระตะเคียน เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สระว่านพระยา ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ครบุรี ครบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สระตะเคียน เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ภูหลวง ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัน (คุรุราษฎร์อุทิศ) ตะคุ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหญ่ ครบุรี ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย บ้านใหม่ ครบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร เมืองปัก ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ตะขบ ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไผ่สีสุก ตะคุ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา เมืองปัก ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร งิ้ว ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลาทอง ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ตูม ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกสระน้อย นกออก ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งจาน นกออก ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ดอน ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านส่อง ดอน ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมราช ตูม ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สะแกราช ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ตูม ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพนทราย สำโรง ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม งิ้ว ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดม่วง นกออก ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว ดอน ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ โคกไทย ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหงษ์ นกออก ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหลุมข้าว เกษมทรัพย์ ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สำโรง ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสกัดนาควิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ ตูม ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สะแกราช ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สระตะเคียน เสิงสาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สุขเกษม ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ภูหลวง ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองประดู่ สำโรง ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา งิ้ว ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา เสิงสาง เสิงสาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอาจวิทยาคาร ตะคุ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4[แก้]

สพป.นครราชสีมา เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว และอำเภอสูงเนิน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 180 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอปากช่อง 73 โรงเรียน อำเภอสีคิ้ว 62 โรงเรียน และอำเภอสูงเนิน 45 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สูงเนิน สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา หนองน้ำใส สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ หนองน้ำใส สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคีรีวัฒนา มิตรภาพ สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโค้งยางวิทยา โค้งยาง สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจตุรคามสามัคคี กุดจิก สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1 คลองไผ่ สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ลาดบัวขาว สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ มะเกลือใหม่ สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร หนองสาหร่าย ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนถนนมิตรภาพ ลาดบัวขาว สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร หนองน้ำใส สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิ้ว สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ดอนเมือง สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ หนองสาหร่าย ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 หนองสาหร่าย ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 วังไทร ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 คลองม่วง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ขนงพระ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร คลองไผ่ สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนค่าวิทยา โนนค่า สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น หนองตะไก้ สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วังไทร ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) กุดจิก สูงเนิน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฏร์สวัสดิอุทิศ" มิตรภาพ สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดน้อย กุดน้อย สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โนนค่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง โนนค่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว (อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) เสมา สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ขนงพระ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาวง หนองน้ำแดง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตะแบก ลาดบัวขาว สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองยาง หนองสาหร่าย ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองเสือ หมูสี ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ โนนค่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ลาดบัวขาว สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับใต้ กฤษณา สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับน้อย วังไทร ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ คลองไผ่ สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี คลองม่วง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับหวาย หนองสาหร่าย ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเมือง ดอนเมือง สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถนนคด (ศรีวิทยาคาร) สีคิ้ว สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทะเล (เสมาประชาสรรค์) เสมา สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าช้าง หมูสี ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ์) หนองสาหร่าย ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว หนองสาหร่าย ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง มะเกลือใหม่ สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า เสมา สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) หนองน้ำแดง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนากลาง นากลาง สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สีคิ้ว สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาใหญ่ (เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นากลาง สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกระโดน พญาเย็น ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 มิตรภาพ สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนประดู่ วังโรงใหญ่ สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนรัง กฤษณา สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อทอง หนองสาหร่าย ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งเตย หมูสี ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุตาสง มะเกลือเก่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุใหญ่ สูงเนิน สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปรางคล้า หมูสี ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย วังกะทะ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางโก ดอนเมือง สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางละกอ กฤษณา สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าไผ่ จันทึก ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หนองน้ำแดง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง โป่งตาลอง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง คลองม่วง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า (ศาสนการบริรักษ์บำรุง) มะเกลือเก่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ มะเกลือใหม่ สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะค่างาม คลองไผ่ สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง มะเกลือเก่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ (ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ลาดบัวขาว สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังกระสวย กฤษณา สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไทร วังไทร ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังราง วังโรงใหญ่ สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังรางน้อย มะเกลือเก่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ มะเกลือเก่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย กฤษณา สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี วังโรงใหญ่ สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังสีสด ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโศกน้อย พญาเย็น ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มกบงาม เสมา สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระเพลง สูงเนิน สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสลักใด กุดจิก สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองคร หนองตะไก้ สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสอยดาว จันทึก ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายชนวน จันทึก ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง เสมา สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกก (ประชาพัฒนา) หนองบัวน้อย สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วังโรงใหญ่ สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม จันทึก ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขาม มิตรภาพ สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ (ลำพญากลาง) จันทึก ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจอก โป่งตาลอง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โป่งตาลอง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตอ จันทึก ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะกู ขนงพระ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบอน นากลาง สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว ลาดบัวขาว สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเบน มะเกลือเก่า สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองม่วง มะเกลือเก่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย หนองบัวน้อย สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย มะเกลือเก่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเลา มะเกลือเก่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองตะไก้ สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสลักได กุดน้อย สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหมาก คลองม่วง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี) หนองหญ้าขาว สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโอง บ้านหัน สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมูสี หมูสี ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ นากลาง สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง หนองบัวน้อย สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ หนองบัวน้อย สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ มะเกลือเก่า สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยลุง วังโรงใหญ่ สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) บ้านหัน สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวป้าง พญาเย็น ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินดาด วังไทร ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินเพิง วังไทร ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สันติ (พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) มะเกลือใหม่ สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง ลาดบัวขาว สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ กลางดง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเบทาโกรวิทยา กลางดง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชารัฐวิทยา วังกะทะ ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ดอนเมือง สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ พญาเย็น ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพรพิทยาคม กุดน้อย สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สูงเนิน สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ ดอนเมือง สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลางดง กลางดง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกุดเวียน บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ ขนงพระ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบันไดม้า ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม กลางดง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม หนองน้ำแดง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 คลองม่วง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสง่าพัฒนา หนองน้ำใส สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา โป่งตาลอง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสันติพัฒนา สีคิ้ว สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสันติวิทยา บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร จันทึก ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเสมาวิทยา เสมา สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองน้ำขุ่น ลาดบัวขาว สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองน้ำใส หนองน้ำใส สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ดอนเมือง สีคิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม หนองบัวน้อย สีคิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สูงเนิน สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สูงเนิน สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5[แก้]

สพป.นครราชสีมา เขต 5 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอขามทะเลสอ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอด่านขุนทด อำเภอเทพารักษ์ อำเภอโนนไทย และอำเภอพระทองคำ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 213 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอด่านขุนทด 83 โรงเรียน อำเภอโนนไทย 44 โรงเรียน อำเภอขามสะแกแสง 27 โรงเรียน อำเภอพระทองคำ 26 โรงเรียน อำเภอขามทะเลสอ 17 โรงเรียน และอำเภอเทพารักษ์ 16 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ พังเทียม พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง ตะเคียน ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สายออ โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ พะงาด ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา ตะเคียน ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา บ้านวัง โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนด่านขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สระพระ พระทองคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทพคงคา บัลลังก์ โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนไทย โนนไทย โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ กำปัง โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระดาน (รัฐประชาสรรค์) บัลลังก์ โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะพี้ ค้างพลู โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกำปัง กำปัง โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว พังเทียม พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก หินดาด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ทัพรั้ง พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว วังยายทอง เทพารักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา บึงอ้อ ขามทะเลสอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย บ้านเก่า ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะลอย หนองกราด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด โป่งแดง ขามทะเลสอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย พังเทียม พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกรกลึก ตะเคียน ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) หนองบัวละคร ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านครึมม่วง โนนเมือง ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแค โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม วังยายทอง เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลู โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง หินดาด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูเมือง เมืองเกษตร ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกระบือ หนองแวง เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกแขวน พันดุง ขามทะเลสอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกแฝก ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี หนองไทร ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ สายออ โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ หนองบัวละคร ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้ว โนนเมือง ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะบู หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) ด่านขุนทด ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจาน กำปัง โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเจริญผล มาบกราด พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์) ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับยาง ห้วยบง ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา ค้างพลู โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอน พันชนะ ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนขวาง ทัพรั้ง พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนด่านใน ด่านใน ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา) พะงาด ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ ถนนโพธิ์ โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน หนองกราด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง โนนไทย โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค หนองหอย พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเคียน ตะเคียน ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ทัพรั้ง พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะคร้อ ด่านจาก โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา พันดุง ขามทะเลสอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ ถนนโพธิ์ โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถนนหัก หนองหอย พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ กุดพิมาน ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทรงธรรม สำโรง โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองหลาง พังเทียม พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก หินดาด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา หนองหอย พระทองคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง หินดาด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา ห้วยบง ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนา กำปัง โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนารายณ์ สำโรง โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนน โป่งแดง ขามทะเลสอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ทัพรั้ง พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตาล บึงอ้อ ขามทะเลสอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองแวง เทพารักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนผักชี ชีวึก ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา ด่านจาก โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเมือง โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) โนนเมือง ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสง่า พันชนะ ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนหวาย โนนไทย โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด บัลลังก์ โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงอ้อ (ปุ่นอุปถัมภ์) บึงอ้อ ขามทะเลสอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุเขว้า หนองหอย พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุตะโก เมืองเกษตร ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุระไหว บึงอ้อ ขามทะเลสอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุสายออ (บุญเขตบริหาร) สายออ โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประดู่งาม บ้านแปรง ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปราสาท หินดาด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเพกา พังเทียม พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ารังงาม ห้วยบง ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแปรง บ้านแปรง ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี โป่งแดง ขามทะเลสอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง พันชนะ ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ บ้านแปรง ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านใน ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพันชนะ พันชนะ ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพันดุง พันดุง ขามทะเลสอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี บัลลังก์ โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนไพล พังเทียม พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง มะค่า โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง มะค่า โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะเริง บ้านเก่า ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบกราด พันชนะ ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า บัลลังก์ โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองตะโก หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองนาท เมืองนาท ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) กุดพิมาน ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ด่านนอก ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) บ้านวัง โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังโป่ง บ้านเก่า ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังยายทอง วังยายทอง เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังสนวน หนองกราด ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ หนองแวง เทพารักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ห้วยบง ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระแจง โนนเมือง ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระตอง สายออ โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ บัลลังก์ โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระพัง บ้านเก่า ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองแวง เทพารักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน กุดพิมาน ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสมา เมืองนาท ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกก หนองสรวง ขามทะเลสอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกก หนองหอย พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี บึงอ้อ ขามทะเลสอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต ชีวึก ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ กุดพิมาน ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย ห้วยบง ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน บ้านวัง โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง หนองกราด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจาน ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแจง บัลลังก์ โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดุม มะค่า โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองไทร ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองสรวง ขามทะเลสอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองไทร ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบง ด่านใน ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา) หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร หนองบัวละคร ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง หนองแวง เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำโรง โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านแปรง ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เมืองเกษตร ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพลวง พันชนะ ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ชีวึก ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) ทัพรั้ง พระทองคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ตะเคียน ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง เทพารักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสรวง หนองสรวง ขามทะเลสอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองไทร ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสาร สระจรเข้ ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัน หนองกราด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองกราด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ห้วยบง ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนุก ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สระจรเข้ ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วย หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ หินดาด ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ เทพารักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เมืองนาท ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบง ห้วยบง ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยสามขา ทัพรั้ง พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ ทัพรั้ง พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง (โกศลสงเคราะห์) ด่านจาก โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหาญ ด่านขุนทด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหิงห้อย หนองแวง เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาด ตะเคียน ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินเพิง ห้วยบง ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินหล่อง ตะเคียน ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง เมืองนาท ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล หนองแวง เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ด่านขุนทด ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หนองกราด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข หนองกราด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้อไพล กำปัง โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบึงคำคู บัลลังก์ โนนไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต ชีวึก ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา บ้านวัง โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2) พังเทียม พระทองคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมาบกราดวิทยา มาบกราด พระทองคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกุดน้ำใส หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุดพิมาน กุดพิมาน ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ด่านขุนทด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) ด่านนอก ด่านขุนทด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้ ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) หนองกราด ด่านขุนทด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีชลสินธุ์ กำปัง โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศิริบ้านไร่ โนนไทย โนนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสระพระขมาดไพร สระพระ พระทองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6[แก้]

สพป.นครราชสีมา เขต 6 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอคง อำเภอบัวลาย อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม และอำเภอสีดา มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 181 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอคง 54 โรงเรียน อำเภอบัวใหญ่ 53 โรงเรียน อำเภอแก้งสนามนาง 24 โรงเรียน อำเภอบัวลาย 17 โรงเรียน อำเภอสีดา 17 โรงเรียน และอำเภอบ้านเหลื่อม 16 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ห้วยยาง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา เมืองคง คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกา บ้านเหลื่อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด เทพาลัย คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย บัวลาย บัวลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองหว้า บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 ขุนทอง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระถิน เทพาลัย คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระพี้ หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอก โนนสำราญ แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ บึงสำโรง แก้งสนามนาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกู่ บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ หนองมะนาว คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง โนนสำราญ แก้งสนามนาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขาม (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) ขามสมบูรณ์ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) บัวลาย บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกา บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ด่านช้าง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอนเมือง เทพาลัย คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคึมมะอุ หนองหว้า บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ ตาจั่น คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกน้อย ดอนตะหนิน บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด เมืองคง คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด กุดจอก บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ขุนทอง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) ด่านช้าง บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี โนนทองหลาง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสี ขุนทอง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว คูขาด คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจด หนองมะนาว คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงบัง ห้วยยาง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองมะนาว คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนคนทา ขุนทอง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา บ้านปรางค์ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง บ้านปรางค์ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สีสุก แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแร้ง กุดจอก บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด ด่านช้าง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่ คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านด่านช้าง ห้วยยาง บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแดงน้อย เมืองพะไล บัวลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลุกพลวง โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย โนนเต็ง คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน เมืองคง คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโก บ้านปรางค์ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตาจั่น คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ตาจั่น คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) เทพาลัย คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ด่านช้าง บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะหนอด ขามสมบูรณ์ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตากิ่ม หนองบัว คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาจั่น ตาจั่น คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองหลาง โนนเต็ง คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ดอนตะหนิน บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม บ้านปรางค์ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรโยง ดอนใหญ่ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด คูขาด คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแค โนนสำราญ แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดอนบก เสมาใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา โนนทองหลาง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนจาน บัวลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง โนนเต็ง คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) โนนทองหลาง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกา บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง บึงพะไล แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนรัง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสัง โพนทอง สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ แก้งสนามนาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนสูง สีสุก แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประคำ บ้านปรางค์ คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปรางค์ บ้านปรางค์ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปอบิด คูขาด คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าหวาย บัวลาย บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝาผนัง เมืองพะไล บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแฝก สามเมือง สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย เมืองพะไล บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทอง (สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) โพนทอง สีดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะค่า ขามสมบูรณ์ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี บึงสำโรง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองคง คูขาด คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ดอนใหญ่ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระครก หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ดอนใหญ่ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสีสุก สีสุก แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสมา เสมาใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่ สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม ขุนทอง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น โนนสำราญ แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกสนวน สีสุก แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้าคา โพนทอง สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ขุนทอง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย บึงพะไล แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแขม ดอนใหญ่ คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนจาน บัวลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บึงพะไล แก้งสนามนาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองหว้า บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย เสมาใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโจด โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่ สีดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเต่า บึงพะไล แก้งสนามนาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี โนนทองหลาง บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบง เมืองคง คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) บึงสำโรง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย โนนเต็ง คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ตาจั่น คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี เทพาลัย คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองหว้า บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน เทพาลัย คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองมะนาว คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (สถาพรประชานุเคราะห์) ด่านช้าง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองบัว คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะเดา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสง บัวลาย บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองบัว คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า คูขาด คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ขุนทอง บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหมัน หนองมะนาว คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหลุบกุง โนนจาน บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโจด บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองมะนาว คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โนนจาน บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ (วิจิตรอุปถัมภ์) โนนทองหลาง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่ สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ บึงสำโรง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน โนนสำราญ แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินแห่ สีดา สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง กุดจอก บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุทัยทอง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่ สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปริยัติไพศาล ขามสมบูรณ์ คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง หนองบัว คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังโพน บัวลาย บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี คูขาด คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ดอนตะหนิน บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว ห้วยยาง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว กุดจอก บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สีดา สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่ สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง โนนทองหลาง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สามเมือง สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่ สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านมะค่า โพนทอง สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่ สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านไร่ โนนทองหลาง บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน โนนจาน บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สามเมือง สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสีดา สีดา สีดา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองกก โนนเต็ง คง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง โนนทองหลาง บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง เสมาใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวันครู 2502 เมืองคง คง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยไหวัฒนา หนองบัว คง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7[แก้]

สพป.นครราชสีมา เขต 7 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอชุมพวง อำเภอโนนแดง อำเภอประทาย อำเภอพิมาย อำเภอเมืองยาง และอำเภอลำทะเมนชัย มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 225 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอประทาย 62 โรงเรียน อำเภอพิมาย 58 โรงเรียน อำเภอชุมพวง 46 โรงเรียน อำเภอโนนแดง 20 โรงเรียน อำเภอลำทะเมนชัย 22 โรงเรียน และอำเภอเมืองยาง 17 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุลโน ในเมือง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแกสำโรงวิทยา วังหิน โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร หันห้วยทราย ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี สำพะเนียง โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจตุคามพิทยาคม กระเบื้องนอก เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจารย์ตำรา ท่าหลวง พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนช่องแมวพิทยา ดอนมัน ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ในเมือง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก โบสถ์ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนประทาย ประทาย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ขุย ลำทะเมนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี หนองพลวง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนมัน โคกกลาง ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา ดอนมัน ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนอีลุ่ม (ประชารัฐพัฒนา) ตลาดไทร ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา ตลาดไทร ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี หนองค่าย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าเรือวิทยา กระเบื้องนอก เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าลาด ท่าลาด ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) ในเมือง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) ท่าลาด ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 นิคมสร้างตนเอง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 นิคมสร้างตนเอง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 หนองระเวียง พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 รังกาใหญ่ พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 นิคมสร้างตนเอง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนขุยสามัคคี หนองหลัก ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" โนนตูม ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา โนนเพ็ด ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ ละหานปลาค้าว เมืองยาง 12|อนุบาล–ประถมศึก
โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง กระชอน พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร กระเบื้องนอก เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้องใหญ่ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกล้วย ดงใหญ่ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ดอนยาวใหญ่ โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขามใต้ ดงใหญ่ พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม ประสุข ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ขุย ลำทะเมนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา กระทุ่มราย ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ละหานปลาค้าว เมืองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคล้า สัมฤทธิ์ พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง วังไม้แดง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกขาม (นาคพัฒนา) โบสถ์ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกเพชร โนนรัง ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก ทุ่งสว่าง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สาหร่าย ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจาบ โนนแดง โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค รังกาใหญ่ พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องแมว ช่องแมว ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชีวาน ชีวาน พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซาด ชีวาน พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สัมฤทธิ์ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา) โนนรัง ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ดงใหญ่ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา ช่องแมว ลำทะเมนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ชีวาน พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนแซะ ในเมือง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ โนนแดง โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาวใหญ่ โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนลำดวน ประสุข ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนวัว เมืองโดน ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี เมืองโดน ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองระเวียง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดไทร ตลาดไทร ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ กระชอน พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะคร้อ โบสถ์ พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะบอง โบสถ์ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ประทาย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง กระเบื้องใหญ่ พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถนน ท่าหลวง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับควาย ชีวาน พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าแดง สัมฤทธิ์ พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กระเบื้องนอก เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหลวง ท่าหลวง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร หนองค่าย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา เมืองยาง เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดี ดอนยาวใหญ่ โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี นิคมสร้างตนเอง พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง ดงใหญ่ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก กระชอน พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตาเถร โนนตาเถร โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ เมืองยาง เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก เมืองยาง เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนปีบ โนนอุดม เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา กระชอน พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ละหานปลาค้าว เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง วังไม้แดง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ท่าหลวง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม เมืองยาง เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนยอ โนนยอ ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนสูง นางรำ ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ โนนอุดม เมืองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านประทาย ตลาดไทร ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประสุข ประสุข ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ดอนยาวใหญ่ โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฝาง สำพะเนียง โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝาผนัง ทุ่งสว่าง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ท่าลาด ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพุทรา รังกาใหญ่ พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา นิคมสร้างตนเอง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพล ไพล ลำทะเมนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ ในเมือง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะกอก ดงใหญ่ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง ช่องแมว ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ หนองหลัก ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางวิทยา โนนยอ ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละเลิงหิน โคกกลาง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละโว้ ประสุข ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ละหานปลาค้าว เมืองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย ไพล ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลุงตามัน โบสถ์ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลุงประดู่ ท่าลาด ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังม่วง ทุ่งสว่าง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลา ดงใหญ่ พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว่างนาดี โนนตูม ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะแกงาม นิคมสร้างตนเอง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา โนนตูม ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สำพะเนียง โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ช่องแมว ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกดู่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้าคา นางรำ ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขาม โบสถ์ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ โนนรัง ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี ช่องแมว ลำทะเมนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ช่องแมว ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า โนนตูม ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง ท่าลาด ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาด ตลาดไทร ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา โนนรัง ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ ท่าลาด ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโน (คุรุราษฎร์พัฒนา) ประทาย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบง โนนแดง โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว ตลาดไทร ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ หนองระเวียง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค โนนเพ็ด ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) โบสถ์ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว ท่าลาด ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง (ราษฎร์บำรุง) ขุย ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม ขุย ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองพลวง ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย วังไม้แดง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง โนนตาเถร โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร บ้านยาง ลำทะเมนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ช่องแมว ลำทะเมนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองยาง บ้านยาง ลำทะเมนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวง กระทุ่มราย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง ไพล ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี ตลาดไทร ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสง โคกกลาง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองระเวียง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สำพะเนียง โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สาหร่าย ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี ตลาดไทร ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองห่าง โนนเพ็ด ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ ธารละหลอด พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันเตย ประทาย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) หันห้วยทราย ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา บ้านยาง ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก นิคมสร้างตนเอง พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป โนนรัง ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โนนรัง ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ไพล ลำทะเมนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนประโดกสามัคคี หนองหลัก ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปราสาทหินนางรำ นางรำ ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิกุลทอง ชุมพวง ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 รังกาใหญ่ พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองระเวียง พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมะค่าสามัคคี ธารละหลอด พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองจากวิทยา โนนอุดม เมืองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง (รัฐประชานุกูล) เมืองโดน ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองยาง เมืองยาง เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา โนนเพ็ด ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราษฎร์สโมสร กระชอน พิมาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ วังหิน โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจันทนาราม ช่องแมว ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ตลาดไทร ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโชติการาม ประสุข ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ตลาดไทร ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก ทุ่งสว่าง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ วังไม้แดง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา หนองค่าย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง วังไม้แดง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนตาเถร โนนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน กระทุ่มราย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน โนนแดง โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านตำแย หนองค่าย ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ ประทาย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี วังหิน โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ทุ่งสว่าง ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว ประทาย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม กระทุ่มราย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ตลาดไทร ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองพลวง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองพลวง ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านหนองคู เมืองโดน ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น กระทุ่มราย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง นางรำ ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง วังหิน โนนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว วังไม้แดง ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปลักแรต ดอนมัน ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังน้ำ สัมฤทธิ์ พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โนนตูม ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสระประดู่ ดอนมัน ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา ตลาดไทร ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา หันห้วยทราย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา หันห้วยทราย ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองกรดวิทยา โคกกลาง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองพลวง ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ชุมพวง ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวลอย หนองระเวียง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองปรือแดง (ศิริราษฎร์ปการ) สาหร่าย ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง เมืองโดน ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม บ้านยาง ลำทะเมนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยบงวิทยา ท่าลาด ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ชุมพวง ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในเมือง พิมาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอรพิมวิทยา เมืองยาง เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอัมพวันวิทยา หันห้วยทราย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ์) ประสุข ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดนครราชสีมามีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดนครราชสีมามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 85 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (58 โรงเรียน) เทศบาลนครนครราชสีมา (6 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ (3 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองปากช่อง (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนกฤษณาวิทยา กฤษณา สีคิ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา กลางดง ปากช่อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดจิกวิทยา กุดจิก สูงเนิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม โป่งตาลอง ปากช่อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนครบุรี บ้านใหม่ ครบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม คลองเมือง จักราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม เฉลียง ครบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ช่องแมว ลำทะเมนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ท่าเยี่ยม โชคชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน โชคชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ตลาดไทร ชุมพวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โคกกรวด เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโตนดพิทยาคม โตนด โนนสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ทัพรั้ง พระทองคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย โนนไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 สำโรง โนนไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวลาย หนองบัวลาย บัวลาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ บัวใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ครบุรี ครบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม บ้านใหม่ ครบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนประทาย ประทาย ประทาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา บ้านปรางค์ คง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม หินดาด ด่านขุนทด มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากช่อง 2 หนองสาหร่าย ปากช่อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จันทึก ปากช่อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระทองคำวิทยา สระพระ พระทองคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมะค่าวิทยา มะค่า โนนสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ เทพารักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา บ้านแปรง ด่านขุนทด มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ห้วยบง ด่านขุนทด มัธยมศึกษา
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม มาบตะโกเอน ครบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง เมืองยาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ ปักธงชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม บ้านเก่า ด่านขุนทด มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม วังไม้แดง ประทาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังรางพิทยาคม มะเกลือเก่า สูงเนิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังหมี วังน้ำเขียว มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้ สูงเนิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สะแกราช ปักธงชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โนนตูม ชุมพวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สีคิ้ว สีคิ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร บ้านหัน สีคิ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสูงเนิน สูงเนิน สูงเนิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม หนองขาม จักราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม หนองบัว คง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม หนองตะไก้ หนองบุญมาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ หนองหว้า บัวลาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา บ้านหัน สีคิ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนหินดาดวิทยา หินดาด ห้วยแถลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา อรพิมพ์ ครบุรี มัธยมศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) ในเมือง เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราชสามัคคี ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองปากช่อง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลจักราช โรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช จักราช จักราช อนุบาล
เทศบาลตำบลด่านเกวียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน ด่านเกวียน โชคชัย อนุบาล
เทศบาลตำบลตลาดแค โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ธารปราสาท โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลตะขบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ ตะขบ ปักธงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลโนนแดง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง โนนแดง ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง โนนแดง อนุบาล
เทศบาลตำบลโนนสูง โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ โนนสูง โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนสูง โนนสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา โนนสูง โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเมืองคง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง เมืองคง คง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย บัวลาย บัวลาย ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย บัวลาย บัวลาย อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โรงเรียนโยธินนุกูล หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหัวทะเล โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล หัวทะเล เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โนนแดง โนนแดง อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 119 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา คลองไผ่ สีคิ้ว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกีรติศึกษา ปากช่อง ปากช่อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเก้งเต็ก ทับสวาย ห้วยแถลง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา ด่านขุนทด ด่านขุนทด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคูณวรวิชญ์ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนโคราชวิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจรัสพงษ์วิทยา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา โนนสูง โนนสูง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี โนนเมือง ขามสะแกแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ประทาย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนไชยมนัสศึกษา ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน สีคิ้ว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนณัฐญาศึกษา แหลมทอง หนองบุญมาก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดงเค็งศึกษา ประทาย ประทาย อนุบาล
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ธงชัยเหนือ ปักธงชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา ปากช่อง ปากช่อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเตชะวิทย์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ตะโก ห้วยแถลง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธารปัญญาวิเทศศึกษา บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ หนองไม้แดง ปากช่อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช สุรนารี เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ขนงพระ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุญณดาวิทยา แชะ ครบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้ว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปลูกปัญญา ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง ปากช่อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปิ่นนรินทร์วิทยา สระพระ พระทองคำ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) หัวทะเล เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ด่านขุนทด ด่านขุนทด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพฤกษาวิทยา โป่งตาลอง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ โนนสูง โนนสูง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 4 ดอนหวาย โนนสูง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 7 ดอนหวาย โนนสูง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา ชุมพวง ชุมพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนภูริตา เสิงสาง เสิงสาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา สีคิ้ว สีคิ้ว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ กลางดง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมารีย์ธงชัย เมืองปัก ปักธงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมารีย์รักษ์ หัวทะเล เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมารีย์วิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา แชะ ครบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมธาพัฒน์ หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ปากช่อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา ปากช่อง ปากช่อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัฒนวิทยา ปากช่อง ปากช่อง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวานิชวิทยา บัวใหญ่ บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีนภาอนุบาล โชคชัย โชคชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสกุลศึกษา ปากช่อง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์ จักราช จักราช เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง ปากช่อง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 พลับพลา โชคชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 โนนไทย โนนไทย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7 เมืองปัก ปักธงชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว 5 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 บ้านใหม่ หนองบุญมาก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสายสัมพันธ์ ปากช่อง ปากช่อง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช หัวทะเล เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา หนองจะบก เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุนันทาวิทยา สูงเนิน สูงเนิน อนุบาล
โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา จอหอ เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุรปัญญาวิเทศศึกษา ประทาย ประทาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา หนองสาหร่าย ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ วังหมี วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเหรียญทองวิทยา บ้านใหม่ ครบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ จอหอ เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลกอบัว บัวลาย บัวลาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแก้วตา ในเมือง พิมาย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลคิดส์ปัญจพัฒนา ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจินดา ประทาย ประทาย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลชัยศิริ บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลดวงแขวิทยา บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลดาวเรือง หนองจะบก เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญา ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบพิตร ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย โชคชัย โชคชัย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 2 งิ้ว ปักธงชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 3 พลับพลา โชคชัย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 4 ไทยเจริญ หนองบุญมาก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษา สุรนารี เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ ในเมือง พิมาย อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ ในเมือง พิมาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพลอยชมพู วังยายทอง เทพารักษ์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพิมาย ในเมือง พิมาย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลแพรวไพลิน แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร เสิงสาง เสิงสาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสมใจรัก ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลแสงไทย ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลแสนยวิทยาภูมิ ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ด่านเกวียน โชคชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโม โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอนันตะ ชุมพวง ชุมพวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอรุณสายมิตร จอหอ เมืองนครราชสีมา อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สูงเนิน สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา เมืองปัก ปักธงชัย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอมรศิลป์ บัวใหญ่ บัวใหญ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ ประทาย ประทาย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอุบลรัตน์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดนครราชสีมามีโรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียนได้แก่[8][9]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม ในเมือง