รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ในThailand Sisaket
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตรัตนวงษา)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหลักเมือง)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกันทรารมย์)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกำแพง)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปรางค์กู่)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตขุขันธ์)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระวิหาร)
Cyan pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Orange pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตของจังหวัดศรีสะเกษ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร[แก้]

จังหวัดศรีสะเกษอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมกับจังหวัดยโสธร[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 56 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 8 สหวิทยาเขตได้แก่

โดยอำเภอไพรบึง และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระแชงวิทยา พระวิหาร กระแชง กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา พระวิหาร น้ำอ้อม กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม พระวิหาร สังเม็ก กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันทรารมณ์ กันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกำแพง กำแพง สำโรง อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม รัตนวงษา โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ}} มัธยมศึกษา
โรงเรียนขุขันธ์ ขุขันธ์ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กันทรารมย์ เขิน น้ำเกลี้ยง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ลุ่มน้ำมูล คลีกลิ้ง ศิลาลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ หลักเมือง คูซอด เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา กำแพง โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กำแพง แต้ อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ หลักเมือง โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ปรางค์กู่ ตูม ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กำแพง ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม กำแพง โคกจาน อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา รัตนวงษา วังหิน วังหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กันทรารมย์ น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำคำวิทยา หลักเมือง น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ปรางค์กู่ สมอ ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กันทรารมย์ โนนค้อ โนนคูณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม รัตนวงษา โนนเพ็ก พยุห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา กันทรารมย์ ตองปิด น้ำเกลี้ยง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา กันทรารมย์ บัวน้อย กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงบูรพ์ ลุ่มน้ำมูล บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา พระวิหาร บึงมะลู กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ลุ่มน้ำมูล หนองหมี ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา พระวิหาร เสียว เบญจลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ อีปาด กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปรางค์กู่ ปรางค์กู่ พิมาย ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล กำแพง ผักไหม ห้วยทับทัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ลุ่มน้ำมูล ไผ่ ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนพยุห์วิทยา รัตนวงษา พยุห์ พยุห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปรางค์กู่ กู่ ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา พระวิหาร เสาธงชัย กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ขุขันธ์ ห้วยตึ้กชู ภูสิงห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา พระวิหาร บักดอง ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ รัตนวงษา โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ลุ่มน้ำมูล ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ขุขันธ์ ลมศักดิ์ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนละทายวิทยา กันทรารมย์ ละทาย กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนละลมวิทยา ขุขันธ์ ละลม ภูสิงห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม หลักเมือง ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ลุ่มน้ำมูล หนองใหญ่ เมืองจันทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ขุขันธ์ ศรีตระกูล ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา พระวิหาร สะพุง ศรีรัตนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รัตนวงษา หนองครก เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) รัตนวงษา หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หลักเมือง เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ลุ่มน้ำมูล ส้มป่อย ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม ขุขันธ์ หัวเสือ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวายพิทยาคม ปรางค์กู่ สวาย ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ขุขันธ์ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า หลักเมือง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองคูวิทยา ปรางค์กู่ ดู่ ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กำแพง ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4[แก้]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดศรีสะเกษมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (39 โรงเรียน) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (7 โรงเรียน) เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา หนองหัวช้าง กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอม ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สำโรพลัน ไพรบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม กุดเสลา กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สิ ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม หนองกุง โนนคูณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา จิกสังข์ทอง ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงรักวิทยา ละลาย กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา ด่าน ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตระกาจ กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตร เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาแก้ววิทยา ภูฝ้าย ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม โนนปูน ไพรบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบกวิทยาคม บก โนนคูณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง ตดอบ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านเพียนาม หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ สิ ขุนหาญ
โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผักแพววิทยา ผักแพว กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา พราน ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ธาตุ วังหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ไพร ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ไพรบึง ไพรบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม เมืองแคน ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ขุนหาญ ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนราษีไศล เมืองคง ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนแวงแก้ววิทยา หนองแก้ว กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ศรีแก้ว ศรีรัตนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา กุง ศิลาลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสายธารวิทยา สวนกล้วย กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา ดู่ กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสำราญ วังหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เบญจลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหวายคำวิทยา ดู่ ราษีไศล มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์" เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพ 121) หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 5 (ชุมชนหนองยางหนองม่วง) หนองครก เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2) เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม้) หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านค้อ เป๊าะ บึงบูรพ์
เทศบาลตำบลจานแสนไชย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจานแสนไชย จานแสนไชย ห้วยทับทัน
เทศบาลตำบลห้วยทับทัน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุม ผักแพว กันทรารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด โรงเรียนอนุบาลตองปิด ตองปิด น้ำเกลี้ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ โนนค้อ โนนคูณ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง โรงเรียนบ้านบากเรือ เมืองคง ราษีไศล
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดศรีสะเกษมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่การฝึกซ้อมกีฬา

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)