รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยารัตนวงษา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหลักเมือง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกันทรารมย์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปราสาทหิน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปรางค์กู่)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตขุขันธ์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเขาพระวิหาร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนขยายโอกาสพิเศษ)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตของจังหวัดศรีสะเกษ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษแบ่งดังนี้[2]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

จังหวัดศรีสะเกษอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมกับจังหวัดยโสธร[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 56 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 8 สหวิทยาเขตได้แก่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระแชงวิทยา เขาพระวิหาร กระแชง กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เขาพระวิหาร น้ำอ้อม กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม เขาพระวิหาร สังเม็ก กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันทรารมณ์ กันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกำแพง ปราสาทหิน สำโรง อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม รัตนวงษา โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขุขันธ์ ขุขันธ์ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กันทรารมย์ เขิน น้ำเกลี้ยง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ลุ่มน้ำมูล คลีกลิ้ง ศิลาลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ หลักเมือง คูซอด เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ปราสาทหิน โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ปราสาทหิน แต้ อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักเมือง โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ปรางค์กู่ ตูม ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ปราสาทหิน ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ปราสาทหิน โคกจาน อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา รัตนวงษา วังหิน วังหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กันทรารมย์ น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำคำวิทยา หลักเมือง น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ปรางค์กู่ สมอ ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กันทรารมย์ โนนค้อ โนนคูณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม รัตนวงษา โนนเพ็ก พยุห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา กันทรารมย์ ตองปิด น้ำเกลี้ยง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา กันทรารมย์ บัวน้อย กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงบูรพ์ ลุ่มน้ำมูล บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เขาพระวิหาร บึงมะลู กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ลุ่มน้ำมูล หนองหมี ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เขาพระวิหาร เสียว เบญจลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ อีปาด กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปรางค์กู่ ปรางค์กู่ พิมาย ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ปราสาทหิน ผักไหม ห้วยทับทัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ลุ่มน้ำมูล ไผ่ ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนพยุห์วิทยา รัตนวงษา พยุห์ พยุห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปรางค์กู่ กู่ ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เขาพระวิหาร เสาธงชัย กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ขุขันธ์ ห้วยตึ้กชู ภูสิงห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา เขาพระวิหาร บักดอง ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ รัตนวงษา โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ลุ่มน้ำมูล ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ขุขันธ์ ลมศักดิ์ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนละทายวิทยา กันทรารมย์ ละทาย กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนละลมวิทยา ขุขันธ์ ละลม ภูสิงห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม หลักเมือง ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ลุ่มน้ำมูล หนองใหญ่ เมืองจันทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ขุขันธ์ ศรีตระกูล ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา เขาพระวิหาร สะพุง ศรีรัตนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รัตนวงษา หนองครก เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) รัตนวงษา หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หลักเมือง เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ลุ่มน้ำมูล ส้มป่อย ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม ขุขันธ์ หัวเสือ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวายพิทยาคม ปรางค์กู่ สวาย ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ขุขันธ์ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า หลักเมือง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองคูวิทยา ปรางค์กู่ ดู่ ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ปราสาทหิน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1[แก้]

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอพยุห์ อำเภอวังหิน และอำเภอยางชุมน้อย

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับ
โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) คำเนียม กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พรหมสวัสดิ์ พยุห์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต หนองครก เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนตะดอบวิทยา ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านโพนค้อ โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านโพนแดง หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านโนนหล่อง หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านคูซอด คูซอด เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านเปือย คูซอด เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านเวาะ คูซอด เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านบก โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านน้ำคำ น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองคำ น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านโนนแย้ หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านดอนสั้น โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ ซำ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ซำ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) ซำ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง ซำ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านจานหนองคู จาน เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) จาน เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน จาน เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด จาน เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนมหาราช 3 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองครก หนองครก เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองสวง หนองครก เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านทุ่ม ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านขมิ้น ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านโนนแกด ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านเสือบอง ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหมากเขียบ หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองมะแซว ดูน กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านดูนสิม ดูน กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านดู่ ดู่ กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ดู่ กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ดู่ กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข เมืองน้อย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองเทา เมืองน้อย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน เมืองน้อย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) หนองแก้ว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านเปือย หนองแก้ว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา หนองแก้ว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) หนองแวง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) หนองแวง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง หนองแวง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านอีปาด อีปาด กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองไฮ อีปาด กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง อีปาด กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง คำเนียม กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านอีต้อม คำเนียม กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ คำเนียม กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านมะกรูด คำเนียม กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านทาม ทาม กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีย์ประชาสรรค์) ทาม กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหมัด (ครุรัฐสงเคราะห์) ทาม กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านเจี่ย ทาม กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง หนองบัว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านสีถาน หนองบัว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านขามป้อม หนองบัว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ หนองบัว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ผักแพว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านนาดี ผักแพว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านจิกกะลา ผักแพว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านเกาะ ผักแพว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ ผักแพว กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านจาน จาน กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) จาน กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านอาลัย จาน กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านบูรพา จาน กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง จาน กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา จาน กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ บัวน้อย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านพันลำ บัวน้อย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านเทิน บัวน้อย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านขาม บัวน้อย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง บัวน้อย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านโนนสัง (โนนสังวิทยาคาร) โนนสัง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง โนนสัง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองหวาย โนนสัง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองโอง โนนสัง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน โนนสัง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40) โนนสัง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านยาง ยาง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านโคก ยาง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองกี่ ยาง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านกล้วย ยาง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองกก ยาง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา ยาง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง ยาง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านละทาย ละทาย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านกอก ละทาย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านเขวา ละทาย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ ละทาย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี ละทาย กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองหัวช้าง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง หนองหัวช้าง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง หนองหัวช้าง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม หนองหัวช้าง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ หนองหัวช้าง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา หนองหัวช้าง กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านทุ่งพาย หนองหัวช้าง กันทรารมย์
โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) โนนค้อ โนนคูณ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) โพธิ์ โนนคูณ
โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ โพธิ์ โนนคูณ
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ โพธิ์ โนนคูณ
โรงเรียนบ้านปลาข่อ โพธิ์ โนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนค้อ โนนคูณ
โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก โนนค้อ โนนคูณ
โรงเรียนบ้านหนองสามขาดอนแก้ว โนนค้อ โนนคูณ
โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ โนนค้อ โนนคูณ
โรงเรียนบ้านร่องเก้า โนนค้อ โนนคูณ
โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า บก โนนคูณ
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ บก โนนคูณ
โรงเรียนบ้านโปร่ง บก โนนคูณ
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า บก โนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง บก โนนคูณ
โรงเรียนบ้านโพนงาม บก โนนคูณ
โรงเรียนบ้านหนองสนม เหล่ากวาง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม เหล่ากวาง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านหยอด เหล่ากวาง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง เหล่ากวาง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านหนองตลาด เหล่ากวาง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านเหล่าฝาย เหล่ากวาง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองกุง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนดู่ หนองกุง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ หนองกุง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หนองกุง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองกุง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หนองกุง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย หนองกุง โนนคูณ
โรงเรียนบ้านก้อนเส้า หนองกุง โนนคูณ
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านคอนกาม คอนกาม ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน คอนกาม ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์) กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านยางเครือ กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านแก้ง กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนคูณ ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ โนนคูณ ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านโนนติ้ว โนนคูณ ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านบอนวิทยา บึงบอน ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านจอมวิทยา บึงบอน ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านโนน (รัฐประชาสงเคราะห์) บึงบอน ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านดินดำ ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
โรงเรียนบ้านผักขะ ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
โรงเรียนอนุบาลพยุห์ พยุห์ พยุห์
โรงเรียนบ้านคูเมือง พยุห์ พยุห์
โรงเรียนบ้านหนองรัง พยุห์ พยุห์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ พยุห์
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ พยุห์
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ตำแย พยุห์
โรงเรียนกระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล) ตำแย พยุห์
โรงเรียนบ้านกระถุน ตำแย พยุห์
โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี ตำแย พยุห์
โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว ตำแย พยุห์
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก โนนเพ็ก พยุห์
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โนนเพ็ก พยุห์
โรงเรียนบ้านค้อยางปอ (อสพป.35) โนนเพ็ก พยุห์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรศุภผล) โนนเพ็ก พยุห์
โรงเรียนบ้านสร้างหว้า โนนเพ็ก พยุห์
โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า พรหมสวัสดิ์ พยุห์
โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ พรหมสวัสดิ์ พยุห์
โรงเรียนบ้านร่องสะอาด พรหมสวัสดิ์ พยุห์
โรงเรียนบ้านป่าไร่ พรหมสวัสดิ์ พยุห์
โรงเรียนบ้านหนองเตย พรหมสวัสดิ์ พยุห์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อสพป.17) พรหมสวัสดิ์ พยุห์
โรงเรียนบ้านหนองค้า หนองค้า พยุห์
โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม หนองค้า พยุห์
โรงเรียนบ้านหนองออ หนองค้า พยุห์
โรงเรียนบ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง (เขิน) เขิน น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม เขิน น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง เขิน น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านคูบ คูบ น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านหนองแวง คูบ น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านสะพุง คูบ น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านสะเต็ง คูบ น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านรุ่ง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านหนองพะแนง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านสบาย รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านโนนงาม รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด ตองปิด น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ตองปิด น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านกะวัน ตองปิด น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ตองปิด น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ ตองปิด น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านละเอาะ ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านแวด ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) ดวนใหญ่ วังหิน
โรงเรียนบ้านโนนดู่ ดวนใหญ่ วังหิน
โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ดวนใหญ่ วังหิน
โรงเรียนบ้านสว่าง ทุ่งสว่าง วังหิน
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ทุ่งสว่าง วังหิน
โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว ทุ่งสว่าง วังหิน
โรงเรียนบ้านลิงไอ ธาตุ วังหิน
โรงเรียนบ้านหนองกันจอ ธาตุ วังหิน
โรงเรียนบ้านดงยาง ธาตุ วังหิน
โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า ธาตุ วังหิน
โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ธาตุ วังหิน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 บ่อแก้ว วังหิน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 บ่อแก้ว วังหิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว บ่อแก้ว วังหิน
โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง บ่อแก้ว วังหิน
โรงเรียนอนุบาลวังหิน บุสูง วังหิน
โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) บุสูง วังหิน
โรงเรียนบ้านกะเอิน บุสูง วังหิน
โรงเรียนบ้านโพนดวน บุสูง วังหิน
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี บุสูง วังหิน
โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า บุสูง วังหิน
โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย บุสูง วังหิน
โรงเรียนบ้านโพนยาง โพนยาง วังหิน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โพนยาง วังหิน
โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม โพนยาง วังหิน
โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง โพนยาง วังหิน
โรงเรียนบ้านทุ่ง วังหิน วังหิน
โรงเรียนบ้านสร้างบาก วังหิน วังหิน
โรงเรียนบ้านหนองคู วังหิน วังหิน
โรงเรียนบ้านสะมัด วังหิน วังหิน
โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ ศรีสำราญ วังหิน
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ศรีสำราญ วังหิน
โรงเรียนบ้านตีกา ศรีสำราญ วังหิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2[แก้]

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน อำเภอราษีไศล อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอศิลาลาด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และอำเภอบึงบูรพ์

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์
โรงเรียนบ้านม่วง เป๊าะ บึงบูรพ์
โรงเรียนบ้านโนนลาน เป๊าะ บึงบูรพ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู เป๊าะ บึงบูรพ์
โรงเรียนบ้านหาด (อสพป.13) เป๊าะ บึงบูรพ์
โรงเรียนบ้านหนองแคน เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านโคก เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านทุ่ม เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา) เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านตาโกน ตาโกน เมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ ตาโกน เมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) ตาโกน เมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38) ตาโกน เมืองจันทร์
โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ (บ้านปลาซิว) หนองใหญ่ เมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านเขวา หนองใหญ่ เมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองน้อย หนองใหญ่ เมืองจันทร์
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านโดด โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองหงอก โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านผือ ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองแปน ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านเสียว เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนหนองผือ เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองม้า หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านโซงเลง หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านจาน หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านโจดม่วง โจดม่วง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด โจดม่วง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง คลีกลิ้ง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ คลีกลิ้ง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน คลีกลิ้ง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น คลีกลิ้ง ศิลาลาด
โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กุง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี กุง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านกุงขาม กุง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านเกิ้ง (อสพป.37) กุง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) กุง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านหนองบัวดง (รัฐราษฎร์วิทยาคม) หนองบัวดง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก หนองบัวดง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ หนองบัวดง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก หนองบัวดง ศิลาลาด
โรงเรียนบ้านจานแสนไชย จานแสนไชย ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านพะวร จานแสนไชย ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน จานแสนไชย ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านพงสิม จานแสนไชย ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ ปราสาท ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านขะยุง ปราสาท ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านหว้า ปราสาท ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ ปราสาท ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านอีสร้อย ปราสาท ห้วยทับทัน
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านสร้างเรือ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ผักไหม ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านตาทอง ผักไหม ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านกระสังข์ ผักไหม ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านกระเต็ล ผักไหม ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง เมืองหลวง ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านจังเอิน เมืองหลวง ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านโทะ เมืองหลวง ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย เมืองหลวง ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านหนองสะมอน เมืองหลวง ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น เมืองหลวง ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านบุยาว กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านไพรพะยอม กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) เมืองคง ราษีไศล
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล เมืองคง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านแสนเมืองแคน เมืองแคน ราษีไศล
โรงเรียนบ้านยาง เมืองแคน ราษีไศล
โรงเรียนบ้านจิก จิกสังข์ทอง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านเชือก จิกสังข์ทอง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านมะฟัก จิกสังข์ทอง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา) ด่าน ราษีไศล
โรงเรียนบ้านดงแดง ด่าน ราษีไศล
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ด่าน ราษีไศล
โรงเรียนบ้านไผ่ ไผ่ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน ไผ่ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านคูสระ ไผ่ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ส้มป่อย ราษีไศล
โรงเรียนบ้านโก ส้มป่อย ราษีไศล
โรงเรียนบ้านบึงหมอก ส้มป่อย ราษีไศล
โรงเรียนบ้านท่า ส้มป่อย ราษีไศล
โรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล) หว้านคำ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก หว้านคำ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย หว้านคำ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านสร้างปี่ สร้างปี่ ราษีไศล
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา) สร้างปี่ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สร้างปี่ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านหนองสวง (อสพป.2) สร้างปี่ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม หนองหมี ราษีไศล
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง (ประชาวิทยาคาร) หนองหมี ราษีไศล
โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ หนองหมี ราษีไศล
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม หนองหมี ราษีไศล
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น หนองอึ่ง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านโกทา หนองอึ่ง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านฮ่องข่า หนองอึ่ง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านเปือยขาม หนองอึ่ง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ ดู่ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านครั่ง ดู่ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านกอย ดู่ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง ดู่ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ดู่ ราษีไศล
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี) บัวหุ่ง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านหนองกก บัวหุ่ง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล) บัวหุ่ง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านห้วย บัวหุ่ง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น บัวหุ่ง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง บัวหุ่ง ราษีไศล
โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ หนองแค ราษีไศล
โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) หนองแค ราษีไศล
โรงเรียนบ้านตัง หนองแค ราษีไศล
โรงเรียนบ้านมะยาง หนองแค ราษีไศล
โรงเรียนบ้านปลาขาว หนองแค ราษีไศล
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองแค ราษีไศล
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กำแพง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กำแพง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านสระภู กำแพง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโคก โคกจาน อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี โคกจาน อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง) แต้ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์) อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) ขะยูง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองยาง ขะยูง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ขะยูง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านแข้ แข้ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนกลาง แข้ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านอะลาง แข้ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง แขม อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว แขม อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนสูง แขม อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนน้อย โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโคกหล่าม โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านปะอาว ปะอาว อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านปะหละ ปะอาว อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม ปะอาว อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านสะเดา โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย
โรงเรียบ้านผึ้ง (รัฐราษฎร์บำรุง) รังแร้ง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก รังแร้ง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา รังแร้ง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านสำโรง (วิทยาราษฎร์) สำโรง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 สำโรง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านยางเอือด สำโรง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านก่อ (ราษฎร์นุกูล) หนองไฮ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านนาโนน หนองไฮ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง หนองไฮ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านหัวช้าง (ราษฎร์บำรุง) หัวช้าง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านหอย หัวช้าง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย หัวช้าง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง (คุรุราษฎร์วัฒนา) ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านกงพาน ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองคู (อสพป.23) ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ ตาเกษ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตาเกษ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านยางบอน (อำพานุสรณ์) ตาเกษ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง (ราษฎร์พัฒนา) ตาเกษ อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านทุ่งไชย (พัฒนานุสรณ์) ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านกุง ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านขวาว ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนบ้านพงพรต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3[แก้]

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอภูสิงห์ และอำเภอปรางค์กู่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านกันตรวจ โนนปูน ไพรบึง
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กันทรารมย์ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านดองดึง ดินแดง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านดินแดง ดินแดง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านแดง โนนปูน ไพรบึง
โรงเรียนบ้านตาเจา โนนปูน ไพรบึง
โรงเรียนบ้านตาอุด ตาอุด ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ ดินแดง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านหนองระเยียว โนนปูน ไพรบึง
โรงเรียนหนองอารีพิทยา ดินแดง ไพรบึง
โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านติ้ว ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านทุ่ม (อสพป.3) ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านกระแมด ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านโพงกอก ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านตราด ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านพราน ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านผือพอก ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนบ้านสลักได สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
โรงเรียนบ้านหนองอิไทย สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
โรงเรียนบ้านอาลัย สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
โรงเรียนบ้านโพนปลัด สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
โรงเรียนบ้านเขวา สุขสวัสดิ์ ไพรบึง
โรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ปราสาทเยอ ไพรบึง
โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ปราสาทเยอ ไพรบึง
โรงเรียนบ้านคูสี่แจ ปราสาทเยอ ไพรบึง
โรงเรียนบ้านหนองพัง ปราสาทเยอ ไพรบึง
โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สำโรงพลัน ไพรบึง
โรงเรียนบ้านไม้แก่น สำโรงพลัน ไพรบึง
โรงเรียนบ้านปุดเนียม สำโรงพลัน ไพรบึง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง สำโรงพลัน ไพรบึง
โรงเรียนบ้านชำแระ สำโรงพลัน ไพรบึง
โรงเรียนบ้านโป่ง สำโรงพลัน ไพรบึง
โรงเรียนบ้านตาจวน สำโรงพลัน ไพรบึง
โรงเรียนบ้านไทร สำโรงพลัน ไพรบึง
โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย สำโรงพลัน ไพรบึง
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ห้วยเหนือ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านโคกสูง กันทรารมย์ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านกฤษณา กฤษณา ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านป่าใต้ กฤษณา ขุขันธ์
โรงเรียนสวัสดีวิทยา กฤษณา ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตะเคียน ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านกะกำ ตะเคียน ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านบัวบก ตะเคียน ขุขันธ์
โรงเรียนปราสาทกวางขาว นิคมพัฒนา ขุขันธ์
โรงเรียนนิคม 1 นิคมพัฒนา ขุขันธ์
โรงเรียนนิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์) นิคมพัฒนา ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านจันลม ลมศักดิ์ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ ลมศักดิ์ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านหนองกาด ลมศักดิ์ ขุขันธ์
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะอาด ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง ศรีสะอาด ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง ศรีสะอาด ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านโนนใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) ศรีตระกูล ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ศรีตระกูล ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง ศรีตระกูล ขุขันธ์
โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง ขุขันธ์
โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์) หนองฉลอง ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านตรอย หนองฉลอง ขุขันธ์
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ห้วยเหนือ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ห้วยเหนือ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านเรียม ห้วยเหนือ ขุขันธ์
โรงเรียนวัดเขียน ห้วยเหนือ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) ห้วยเหนือ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านตาดม ห้วยใต้ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ห้วยใต้ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน ห้วยใต้ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านแขว ห้วยใต้ ขุขันธ์
โรงเรียนจะกงวิทยา จะกง ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านปะอุง จะกง ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านเค็ง จะกง ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านตาสุด จะกง ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านใจดี ใจดี ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านทะลอก ใจดี ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ (อสพป.37) ใจดี ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านอังกุล ใจดี ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด ดองกำเม็ด ขุขันธ์
โรงเรียนกระโพธิ์ช่างหม้อ ดองกำเม็ด ขุขันธ์
โรงเรียนตรางสวาย ดองกำเม็ด ขุขันธ์
โรงเรียนกันจาน ดองกำเม็ด ขุขันธ์
โรงเรียนโสน โสน ขุขันธ์
โรงเรียนอาวอย โสน ขุขันธ์
โรงเรียนขนุน (วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) โสน ขุขันธ์
โรงเรียนหนองคล้า โสน ขุขันธ์
โรงเรียนสวาย โสน ขุขันธ์
โรงเรียนคำเผือ โสน ขุขันธ์
โรงเรียนสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 โสน ขุขันธ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ หัวเสือ ขุขันธ์
โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา หัวเสือ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านคลองสุด (ประชาอุทิศ) หัวเสือ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ หัวเสือ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ห้วยสำราญ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ห้วยสำราญ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านแทรง ห้วยสำราญ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านนาก๊อก ห้วยสำราญ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี สะเดาใหญ่ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม) สะเดาใหญ่ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านเขวิก สะเดาใหญ่ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านโพง สะเดาใหญ่ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านศาลาประปุน สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านโนนดู่ สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านเริงรมย์ สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ปรือใหญ่ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านปรือคัน ปรือใหญ่ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านมะขาม ปรือใหญ่ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านหลัก ปรือใหญ่ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (อสพป.25) ปรือใหญ่ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านทับทิมสยาม 06 ปรือใหญ่ ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน ปราสาท ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านบ่อทอง ปราสาท ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านสกุล ปราสาท ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย ปราสาท ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ปราสาท ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านโคกเพชร โคกเพชร ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม โคกเพชร ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านระกา โคกเพชร ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก โคกเพชร ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา โคกเพชร ขุขันธ์
โรงเรียนบ้านพอก กู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ กู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านกู่ กู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านไฮน้อย กู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านกะดึ กู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง กู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านสามขา กู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านหว้า กู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านขามหนองครอง ดู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย ดู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านดู่ ดู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านหนองแวง ดู่ ปรางค์กู่
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ พิมาย ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านสนาย พิมาย ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง พิมาย ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านบัลลังก์ โพธิ์ศรี ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านกอกหวาน โพธิ์ศรี ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านนาวา โพธิ์ศรี ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านสวายสนิท สวาย ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านขามทับขอน สวาย ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง สวาย ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านตูม ตูม ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ ตูม ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านขี้นาค ตูม ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านตะเภา ตูม ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านขามฆ้อง พิมายเหนือ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านโป่ง พิมายเหนือ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านไฮ พิมายเหนือ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี พิมายเหนือ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านเหล็ก พิมายเหนือ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านสมอ สมอ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน สมอ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านดอนหลี่ สมอ ปรางค์กู่
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สมอ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านกุดปราสาท สมอ ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงปราสาท ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านตาเปียง สำโรงปราสาท ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านไฮเลิง สำโรงปราสาท ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านหว้าน สำโรงปราสาท ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านขอนแต้ สำโรงปราสาท ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านกำแมด หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านศาลา หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านหนองระนาม หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านบ่อ หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านหนองคูขาม หนองเชียงทูน ปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านโคกตาล โคกตาล ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว โคกตาล ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านศาลา โคกตาล ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ โคกตาล ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านจำปานวง ดงรัก ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านแซรสะโบว ดงรัก ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านตาโสม ตะเคียนราม ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ตะเคียนราม ภูสิงห์
โรงเรียนวนาสวรรค์ ไพรพัฒนา ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านแซรไปร ไพรพัฒนา ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านละลม ละลม ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ละลม ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านขะยูง ละลม ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ละลม ภูสิงห์
โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ห้วยตามอญ ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ห้วยตามอญ ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านทำนบ ห้วยตามอญ ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านพนมชัย ห้วยตามอญ ภูสิงห์
โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านตาเม็ง (อสพป.9) ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านนกยูง (อสพป.30) ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์
โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4[แก้]

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอเบญจลักษ์

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รุง กันทรลักษ์
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ น้ำอ้อม กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง ชำ กันทรลักษ์
โรงเรียนชนะใช้กิจการ ชำ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านชำม่วง ชำ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย ละลาย กันทรลักษ์
โรงเรียนโคกเจริญ ละลาย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ละลาย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านสามเส้า ละลาย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง โนนสำราญ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก โนนสำราญ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปถัมภ์) โนนสำราญ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านผือ เมือง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ เมือง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์) เมือง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านจานเลียว เมือง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนเปือย เมือง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา จานใหญ่ กันทรลักษ์
โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) จานใหญ่ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ (ประจวบสงเคราะห์) จานใหญ่ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ จานใหญ่ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน จานใหญ่ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ตระกาจ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา ตระกาจ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ตระกาจ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) ตระกาจ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ตระกาจ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโดนเอาว์ รุง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ รุง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านแก หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านกระบี่ หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านขะยูง น้ำอ้อม กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านขนา น้ำอ้อม กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านสว่าง น้ำอ้อม กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านด่าน ภูผาหมอก กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม ภูผาหมอก กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา) เวียงเหนือ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก เวียงเหนือ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง) ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ) ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านสว่าง ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองหิน (อสพป.15) สวนกล้วย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สวนกล้วย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สวนกล้วย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน สวนกล้วย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สวนกล้วย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านขนุน ขนุน กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านตาเครือ ขนุน กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโตนด ขนุน กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านนาขนวน ขนุน กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ขนุน กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ขนุน กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านบึงมะลู บึงมะลู กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์) บึงมะลู กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านตาแท่น บึงมะลู กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ บึงมะลู กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด บึงมะลู กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย บึงมะลู กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ภูเงิน กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ภูเงิน กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม ภูเงิน กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านหินวิทยา ภูเงิน กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ภูเงิน กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ ภูเงิน กันทรลักษ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 เสาธงชัย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส เสาธงชัย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล เสาธงชัย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านพรทิพย์ เสาธงชัย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย เสาธงชัย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา เสาธงชัย กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านสังเม็ก สังเม็ก กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สังเม็ก กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี) สังเม็ก กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา สังเม็ก กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สังเม็ก กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สังเม็ก กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กุดเสลา กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านนารังกา กุดเสลา กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านกันจาน กุดเสลา กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านซะวาซอ กุดเสลา กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนคูณ กุดเสลา กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนงาม กุดเสลา กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กุดเสลา กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง กุดเสลา กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กระแชง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) กระแชง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) กระแชง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านระโยง กระแชง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนจิก กระแชง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง กระแชง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองทา กระแชง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนสูง กระแชง กันทรลักษ์
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กระแชง กันทรลักษ์
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ น้ำอ้อม กันทรลักษ์
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ เสียว เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา) เสียว เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง เสียว เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น สาขาบ้านห้วยเสียว หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหว้า เบญจลักษ์
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่ 1) หนองหว้า เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านเพ็ก หนองหว้า เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองหว้า เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองฮาง หนองฮาง เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน หนองฮาง เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย หนองฮาง เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก หนองฮาง เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ หนองฮาง เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ ท่าคล้อ เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน ท่าคล้อ เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองคับคา ท่าคล้อ เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง ท่าคล้อ เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านหนองยาว ท่าคล้อ เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านคำกลาง ท่าคล้อ เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านคำสะอาด ท่าคล้อ เบญจลักษ์
โรงเรียนบ้านดอนเขียว ท่าคล้อ เบญจลักษ์
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านตระกาจ ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านตาแบน ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) ตูม ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ พิงพวย ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านศิลาทอง พิงพวย ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านตระกวน พิงพวย ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน พิงพวย ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านสะพุง สะพุง ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี) สะพุง ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สะพุง ศรีรัตนะ
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ
โรงเรียนโนนแก ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านหนองรุง ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) พิงพวย ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว เสื่องข้าว ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง เสื่องข้าว ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านจานบัว เสื่องข้าว ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านกระหวัน เสื่องข้าว ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านปุน สระเยาว์ ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านสลับ สระเยาว์ ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านตายู (อสพป.32) สระเยาว์ ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านขนาด สระเยาว์ ศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สระเยาว์ ศรีรัตนะ
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) สิ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านดู่ ขุนหาญ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านภูทอง ภูฝ้าย ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ภูฝ้าย ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านหนองจิก ภูฝ้าย ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ไพร ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านชำเขียน ไพร ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกราม ไพร ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ไพร ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา ไพร ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกันทรอม กันทรอม ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านตาเอก กันทรอม ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านตานวน กันทรอม ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กันทรอม ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านจองกอ กันทรอม ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านศิวาลัย สิ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ สิ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกระทิง สิ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสดำ โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านซำ โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านหนองคู โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านหนองขนาน โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านตาหมื่น โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ห้วยจันทร์ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ห้วยจันทร์ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านหนองผือ ห้วยจันทร์ ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านโนนสูง โนนสูง ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านดาน โนนสูง ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกระเจา โนนสูง ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านหนองบัว โนนสูง ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกระเบา โนนสูง ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกระหวัน กระหวัน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกันจด กระหวัน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านจะเนียง กระหวัน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กระหวัน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านระหาร กระหวัน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านเดื่อ กระหวัน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านบักดอง บักดอง ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ บักดอง ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ บักดอง ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านตาปรก บักดอง ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านตาเส็ด บักดอง ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา บักดอง ขุนหาญ
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 บักดอง ขุนหาญ
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 บักดอง ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านซำตาโตง พราน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านโนนแฝก พราน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านหนองเก่า พราน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) พราน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก พราน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านม่วงแยก พราน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน พราน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านอาราง พราน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านดอนข่า พราน ขุนหาญ
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด พราน ขุนหาญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดศรีสะเกษมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (39 โรงเรียน) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (7 โรงเรียน) เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา หนองหัวช้าง กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กันทรอม ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สำโรงพลัน ไพรบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม กุดเสลา กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สิ ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม หนองกุง โนนคูณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา จิกสังข์ทอง ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงรักวิทยา ละลาย กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา ด่าน ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตระกาจ กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตร เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาแก้ววิทยา ภูฝ้าย ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม โนนปูน ไพรบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบกวิทยาคม บก โนนคูณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท ห้วยทับทัน
โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านเพียนาม หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ สิ ขุนหาญ
โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผักแพววิทยา ผักแพว กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา พราน ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ธาตุ วังหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ไพร ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ไพรบึง ไพรบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม เมืองแคน ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ขุนหาญ ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนราษีไศล เมืองคง ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนแวงแก้ววิทยา หนองแก้ว กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ศรีแก้ว ศรีรัตนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา กุง ศิลาลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสายธารวิทยา สวนกล้วย กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา ดู่ กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสำราญ วังหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ หนองหว้า เบญจลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหวายคำวิทยา ดู่ ราษีไศล มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์" เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพ 121) หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 5 (ชุมชนหนองยางหนองม่วง) หนองครก เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2) เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม้) หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านค้อ เป๊าะ บึงบูรพ์
เทศบาลตำบลจานแสนไชย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจานแสนไชย จานแสนไชย ห้วยทับทัน
เทศบาลตำบลห้วยทับทัน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุม ผักแพว กันทรารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด โรงเรียนอนุบาลตองปิด ตองปิด น้ำเกลี้ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ โนนค้อ โนนคูณ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง โรงเรียนบ้านบากเรือ เมืองคง ราษีไศล
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดศรีสะเกษมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่การฝึกซ้อมกีฬา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนมารีวิทยา หนองครก เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนมารดาทรงธรรม คำเนียม กันทรารมย์
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา น้ำอ้อม กันทรลักษ์
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ น้ำอ้อม กันทรลักษ์
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ห้วยเหนือ ขุขันธ์
โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา ไพรบึง ไพรบึง
โรงเรียนรวมสินวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
โรงเรียนเคียวนำ กำแพง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา เมืองคง ราษีไศล
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร เสียว เบญจลักษ์
โรงเรียนอนุบาลจอมจิต ขะยูง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนอนุบาลนครศึกษา ยาง กันทรารมย์
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ คำเนียม กันทรารมย์
โรงเรียนเทพสถิตวิทยาคาร สำโรง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนสัมมาสิกขาศรีษะอโศก กระแชง กันทรลักษ์
โรงเรียนวัดจันทาราม พิงพวย ศรีรัตนะ
โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา หนองกุง โนนคูณ
โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา สำโรง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนเทพมงคลวิทยานุสรณ์ โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา น้ำอ้อม กันทรลักษ์
โรงเรียนอนุบาลป้อมปัญญาศึกษา คลีกลิ้ง ศิลาลาด
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย กระหวัน ขุนหาญ
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา กำแพง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา กำแพง อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนวัลลภวิทยาลัย น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนวัดหนองสิมรังสรรค์วิทยา ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)