รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแพร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแพร่ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน (สหวิทยาเขตโกศัยนคร)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน (สหวิทยาเขตพลนคร)
Green pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองแพร่

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแพร่แบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดแพร่ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดแพร่

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดแพร่แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่[แก้]

จังหวัดแพร่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 16 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา โกศัยนคร บ้านถิ่น เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม พลนคร ท่าข้าม เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ พลนคร ในเวียง เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ พลนคร บ้านกาศ สูงเม่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โกศัยนคร ในเวียง เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โกศัยนคร หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแพร่ โกศัยนคร ป่าแดง เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โกศัยนคร ร้องเข็ม ร้องกวาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนลองวิทยา พลนคร ห้วยอ้อ ลอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา พลนคร วังชิ้น วังชิ้น มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ พลนคร เด่นชัย เด่นชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา โกศัยนคร ห้วยหม้าย สอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา พลนคร สรอย วังชิ้น มัธยมศึกษา
โรงเรียนสองพิทยาคม โกศัยนคร บ้านหนุน สอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ พลนคร ดอนมูล สูงเม่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม โกศัยนคร ห้วยม้า เมืองแพร่ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1[แก้]

สพป.แพร่ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่ และอำเภอร้องกวาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2[แก้]

สพป.แพร่ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดแพร่มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แม่ยางตาล ร้องกวาง
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล นาจักร เมืองแพร่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดแพร่มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองแพร่ (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา เด่นชัย เด่นชัย ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย น้ำเลา ร้องกวาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองแพร่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ในเวียง เมืองแพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ในเวียง เมืองแพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ในเวียง เมืองแพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ในเวียง เมืองแพร่ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ในเวียง เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลช่อแฮ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ ช่อแฮ เมืองแพร่ อนุบาล
เทศบาลตำบลเด่นชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เด่นชัย เด่นชัย อนุบาล
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าแมต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต ป่าแมต เมืองแพร่ อนุบาล
เทศบาลตำบลร้องกวาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ทุ่งศรี ร้องกวาง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลวังชิ้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น วังชิ้น วังชิ้น อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเวียงต้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า เวียงต้า ลอง อนุบาล
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน สวนเขื่อน เมืองแพร่ อนุบาล
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ ห้วยอ้อ ลอง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เตาปูน สอง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย ไทรย้อย เด่นชัย อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก แม่ป้าก วังชิ้น อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง แม่พุง วังชิ้น อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ร่องกาศ สูงเม่น อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เวียงทอง สูงเม่น อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง หัวทุ่ง ลอง อนุบาล

โรงเรียนพระปริยัติธรรม[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37" (PDF). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37. 5 มิถุนายน 2563. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)