รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแพร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแพร่ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน (สหวิทยาเขตโกศัยนคร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน (สหวิทยาเขตพลนคร)
สังกัดเทศบาลเมืองแพร่

จังหวัดแพร่มีโรงเรียนทั้งหมด 310 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองแพร่ 6 45 1 52 9 10 - 1 72
เด่นชัย 1 18 - 19 3 3 - - 25
ร้องกวาง 1 32 1 34 2 - - - 36
ลอง 1 35 - 36 3 4 - 1 44
วังชิ้น 2 40 - 42 3 1 - - 46
สอง 2 33 - 35 1 1 - - 37
สูงเม่น 2 32 - 34 2 2 - 1 39
หนองม่วงไข่ 1 8 - 9 2 - - - 11
รวม 16 243 2 261 25 21 - 3 310

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแพร่แบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดแพร่ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 261 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (สพม.แพร่) จำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ทั้ง 2 เขตจำนวน 243 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดแพร่แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่[แก้]

จังหวัดแพร่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 16 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขต[6]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา โกศัยนคร บ้านถิ่น เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม พลนคร ท่าข้าม เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ พลนคร ในเวียง เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ พลนคร บ้านกาศ สูงเม่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โกศัยนคร ในเวียง เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โกศัยนคร หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแพร่ โกศัยนคร ป่าแดง เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โกศัยนคร ร้องเข็ม ร้องกวาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนลองวิทยา พลนคร ห้วยอ้อ ลอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา พลนคร วังชิ้น วังชิ้น มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ พลนคร เด่นชัย เด่นชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา โกศัยนคร ห้วยหม้าย สอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา พลนคร สรอย วังชิ้น มัธยมศึกษา
โรงเรียนสองพิทยาคม โกศัยนคร บ้านหนุน สอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ พลนคร ดอนมูล สูงเม่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม โกศัยนคร ห้วยม้า เมืองแพร่ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1[แก้]

สพป.แพร่ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่ และอำเภอร้องกวาง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 118 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองแพร่ 45 โรงเรียน อำเภอสอง 33 โรงเรียน อำเภอร้องกวาง 32 โรงเรียน และอำเภอหนองม่วงไข่ 8 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี (ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ทุ่งน้าว สอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเจริญ (วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดง (ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา) ห้วยหม้าย สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนชุม (พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดี (ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแดนชุมพล (ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขวัญ (ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ (ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโทกค่า (สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโทน (ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาจักร (จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาตอง (นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฝาย (ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาแหลม (กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง (ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเลา (น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม (ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุญเริง (ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปทุม (ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางยาว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ (มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี หนองม่วงไข่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์ (โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง (ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แรม เตาปูน สอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ลัว (วิริยะราษฏร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง (ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์) หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลอง (ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลู (คัมภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังดิน (วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโป่ง (ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหลวง (วังมาประชาสามัคคี) วังหลวง หนองม่วงไข่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง (คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียง (เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง (วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน (ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเลียม (ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันปู่สี (ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแขม (หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ (ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) น้ำรัด หนองม่วงไข่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว (ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกาน (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง (ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก (ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำโค้ง (คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมืองแพร่ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแม่ทะ (ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีภูมิ (ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2[แก้]

สพป.แพร่ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 125 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอวังชิ้น 40 โรงเรียน อำเภอลอง 35 โรงเรียน อำเภอสูงเม่น 32 โรงเรียน และอำเภอเด่นชัย 18 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ หัวฝาย สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) น้ำชำ สูงเม่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ปงป่าหวาย เด่นชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก แม่ป้าก วังชิ้น ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สรอย วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ (ศรีวิทยาคาร) ร่องกาศ สูงเม่น ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) น้ำชำ สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร ดอนมูล สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เด่นชัย เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเด่นทัพชัย เด่นชัย เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกวาง (ลือราษฏร์วัฒนา) บ้านกวาง สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) บ้านกาศ สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง (รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ) แม่ปาน ลอง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร (รัฐประชาวิทยา) เวียงทอง สูงเม่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้างคำปัน แม่พุง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้างใจ แม่เกิ๋ง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา บ่อเหล็กลอง ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้างปินใจ แม่พุง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค่างาม (อัตตราษฎร์บำรุง) ดอนมูล สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเค็ม (รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) หัวทุ่ง ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า แม่ป้าก วังชิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) หัวฝาย สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) ห้วยอ้อ ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล ปงป่าหวาย เด่นชัย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ (เครือราษฎร์สงเคราะห์) หัวฝาย สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) บ้านปิน ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรย้อย (ราษฎร์รังสรรค์) ไทรย้อย เด่นชัย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแก ห้วยอ้อ ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาตุ้ม (คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) บ่อเหล็กลอง ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง นาพูน วังชิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาหลวง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) ห้วยอ้อ ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาใหม่ วังชิ้น วังชิ้น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง (ประชารัฐวิทยาคาร) หัวทุ่ง ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เด่นชัย เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต้าผามอก ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) ห้วยไร่ เด่นชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านเหล่า สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อ บ้านปิน ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) บ้านปง สูงเม่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปงพร้าว (ประชารัฐวิทยา) ร่องกาศ สูงเม่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงหัวหาด (หัวหาดราษฎร์บำรุง) บ้านปง สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปง (วัฒนาวิทยาคาร) ต้าผามอก ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ปากกาง ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากปาน (สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) ไทรย้อย เด่นชัย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง แม่พุง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางมะโอ แม่พุง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางไฮ แม่พุง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ไทรย้อย เด่นชัย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายุบ วังชิ้น วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ ป่าสัก วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฎร์) บ้านปิน ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง (มิตรภาพที่ 155) นาพูน วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) เวียงต้า ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผามอก (ประชานุเคราะห์) ต้าผามอก ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาสุก (ราษฎร์บำรุง) เวียงทอง สูงเม่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) หัวทุ่ง ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ สรอย วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สรอย วังชิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่อน (ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) เวียงต้า ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ขมิง สรอย วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ห้วยอ้อ ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์) แม่จั๊วะ เด่นชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด แม่พุง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ แม่ป้าก วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ แม่ป้าก วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์) แม่ปาน ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น (ประชารัฐรังสฤษฏ์) ปงป่าหวาย เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) บ่อเหล็กลอง ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน (คำแวงประชาอุทิศ) ร่องกาศ สูงเม่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สิน แม่เกิ๋ง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หลู้ (รัฐราษฎร์รังสรรค์) บ้านปิน ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ (รัฐราษฎร์บูรณะ) ร่องกาศ สูงเม่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) น้ำชำ สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่หลวง นาพูน วังชิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังกวาง แม่พุง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ แม่พุง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังชิ้น วังชิ้น วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเบอะ วังชิ้น วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแฟน วังชิ้น วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังลึก นาพูน วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเลียง ทุ่งแล้ง ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังวน (ราษฎร์พิทยา) สบสาย สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงทอง (เวียงทองวิทยาคาร) เวียงทอง สูงเม่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) ทุ่งแล้ง ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบป้าก แม่เกิ๋ง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบสาย (จันทรพัฒน์ประชาสรรค์) สบสาย สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสลก แม่เกิ๋ง วังชิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (สวนหลวงวิทยายน) ปงป่าหวาย เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองแคว ป่าสัก วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกูด เด่นชัย เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า (ราษฎร์รัฐพัฒนา) บ้านปิน ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล) ห้วยไร่ เด่นชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน ห้วยไร่ เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดง ดอนมูล สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง (สามัคคีวิทยาคาร) หัวทุ่ง ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) บ้านเหล่า สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) เวียงต้า ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลง (คุรุประชาสามัคคี) เวียงต้า ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) วังชิ้น วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม (ลิ่มราษฎร์สามัคคี) ทุ่งแล้ง ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ทุ่งแล้ง ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปากจอกวิทยา ทุ่งแล้ง ลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรักเมืองไทย 2 ห้วยอ้อ ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) สูงเม่น สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตอนิมิตร (สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ร่องกาศ สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) พระหลวง สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมงคลถาวร (มงคลวิทยาสรรค์) บ้านกวาง สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) หัวฝาย สูงเม่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสร่างโศก สูงเม่น สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา) บ้านเหล่า สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย แม่พุง วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ห้วยอ้อ ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา บ้านปิน ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอิมอรัญ ต้าผามอก ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดแพร่มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แม่ยางตาล ร้องกวาง
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล นาจักร เมืองแพร่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดแพร่มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองแพร่ (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา เด่นชัย เด่นชัย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย น้ำเลา ร้องกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองแพร่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ในเวียง เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ในเวียง เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ในเวียง เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ในเวียง เมืองแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ในเวียง เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลช่อแฮ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ ช่อแฮ เมืองแพร่ อนุบาล
เทศบาลตำบลเด่นชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เด่นชัย เด่นชัย อนุบาล
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าแมต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต ป่าแมต เมืองแพร่ อนุบาล
เทศบาลตำบลร้องกวาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ทุ่งศรี ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลวังชิ้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น วังชิ้น วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเวียงต้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า เวียงต้า ลอง อนุบาล
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน สวนเขื่อน เมืองแพร่ อนุบาล
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ ห้วยอ้อ ลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เตาปูน สอง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย ไทรย้อย เด่นชัย อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก แม่ป้าก วังชิ้น อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง แม่พุง วังชิ้น อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ร่องกาศ สูงเม่น อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เวียงทอง สูงเม่น อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง หัวทุ่ง ลอง อนุบาล

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ[แก้]

จังหวัดแพร่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่[8][9]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเชตวันวิทยา หัวทุ่ง ลอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ในเวียง เมืองแพร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ดอนมูล สูงเม่น มัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 21 โรงเรียน[10]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเจริญราษฎร์ ในเวียง เมืองแพร่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเจริญศิลป์ ในเวียง เมืองแพร่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิส เซเวียร์แพร่ นาจักร เมืองแพร่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพนารี สูงเม่น สูงเม่น เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ในเวียง เมืองแพร่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติสานฝัน นาจักร เมืองแพร่ อนุบาล
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ห้วยอ้อ ลอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ในเวียง เมืองแพร่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนระเบียบพิทยา ห้วยอ้อ ลอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสอนคนตาบอด สันติจินตนา แม่จั๊วะ เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสานฝันแพร่ นาจักร เมืองแพร่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลครูนิตย์ ในเวียง เมืองแพร่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทพกมล ห้วยอ้อ ลอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์ บ้านกลาง สอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลธนาวิทย์ วังชิ้น วังชิ้น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลน้ำทอง นาจักร เมืองแพร่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี ปากกาง ลอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต ในเวียง เมืองแพร่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลภาวนา แม่จั๊วะ เด่นชัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง แม่จั๊วะ เด่นชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น สูงเม่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแพร่แบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดแพร่ตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองแพร่[แก้]

อำเภอเมืองแพร่มี 72 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 จำนวน 45 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลช่อแฮ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลป่าแมต 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลสวนเขื่อน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน และสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจริญราษฎร์ ในเวียง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเจริญศิลป์ ในเวียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิส เซเวียร์แพร่ นาจักร ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา บ้านถิ่น มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม ท่าข้าม มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ในเวียง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ในเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.แพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ในเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.แพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ในเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.แพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ในเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.แพร่
โรงเรียนนานาชาติสานฝัน นาจักร อนุบาล สช.
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ในเวียง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนบ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านดง (ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนดี (ประชานุกูล) กาญจนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าขวัญ (ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ (ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคูหา สวนเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาจักร (จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาตอง (นาตองสามัคคี) ช่อแฮ ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาแหลม (กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านในเวียง ในเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านปทุม (ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านปากห้วย วังธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) ป่าแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่แคม สวนเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ลัว (วิริยะราษฏร์สงเคราะห์) ป่าแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) แม่หล่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง (ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องฟอง ร่องฟอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) วังหงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง (คำวรรณประชานุกูล) วังธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน (ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก แม่คำมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแขม (หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) ห้วยม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ในเวียง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ในเวียง มัธยมศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล นาจักร สศศ.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ในเวียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองแพร่ ป่าแดง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) กาญจนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนวัดต้นไคร้ ช่อแฮ ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนวัดน้ำโค้ง (คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนวัดศรีภูมิ (ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ในเวียง มัธยมศึกษา ทม.แพร่
โรงเรียนสานฝันแพร่ นาจักร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ห้วยม้า มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนอนุบาลครูนิตย์ ในเวียง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ ช่อแฮ อนุบาล ทต.ช่อแฮ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งโฮ้ง อนุบาล ทต.ทุ่งโฮ้ง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต ป่าแมต อนุบาล ทต.ป่าแมต
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน สวนเขื่อน อนุบาล ทต.สวนเขื่อน
โรงเรียนอนุบาลน้ำทอง นาจักร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต ในเวียง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลแพร่ นาจักร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1

อำเภอเด่นชัย[แก้]

อำเภอเด่นชัยมี 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเด่นชัย 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ปงป่าหวาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนเด่นทัพชัย เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงสุระ แม่จั๊วะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล ปงป่าหวาย ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านไทรย้อย (ราษฎร์รังสรรค์) ไทรย้อย ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) ห้วยไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปากปาน (สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) ไทรย้อย ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางเคาะ ไทรย้อย ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ไทรย้อย ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์) แม่จั๊วะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น (ประชารัฐรังสฤษฏ์) ปงป่าหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (สวนหลวงวิทยายน) ปงป่าหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกูด เด่นชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล) ห้วยไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน ห้วยไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัย มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนสอนคนตาบอด สันติจินตนา แม่จั๊วะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา เด่นชัย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.แพร่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เด่นชัย อนุบาล ทต.เด่นชัย
โรงเรียนอนุบาลภาวนา แม่จั๊วะ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง แม่จั๊วะ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย ไทรย้อย อนุบาล อบต.ไทรย้อย

อำเภอร้องกวาง[แก้]

อำเภอร้องกวางมี 36 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 จำนวน 32 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี (ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนชุม (พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านโทน (ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง (ประชานิมิตร) ร้องเข็ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำเลา (น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม (ประชาสามัคคี) น้ำเลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านบุญเริง (ประชานุสรณ์) บ้านเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย บ้านเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านปางยาว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ (มิตรประชา) ทุ่งศรี ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์ (โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง (ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังปึ้ง ไผ่โทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังโป่ง (ประชาบำรุง) ร้องกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเวียง (เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ (ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ร้องเข็ม มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แม่ยางตาล สศศ.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย น้ำเลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.แพร่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ทุ่งศรี อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ร้องกวาง

อำเภอลอง[แก้]

อำเภอลองมี 44 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเวียงต้า 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 1 โรงเรียน และสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเชตวันวิทยา หัวทุ่ง มัธยมศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ ห้วยอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ห้วยอ้อ
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง (รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ) แม่ปาน ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา บ่อเหล็กลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเค็ม (รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) หัวทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) ห้วยอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) บ้านปิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาแก ห้วยอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาตุ้ม (คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) บ่อเหล็กลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาหลวง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) ห้วยอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง (ประชารัฐวิทยาคาร) หัวทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ต้าผามอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อ บ้านปิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปง (วัฒนาวิทยาคาร) ต้าผามอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ปากกาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฎร์) บ้านปิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) เวียงต้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านผามอก (ประชานุเคราะห์) ต้าผามอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) หัวทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านม่อน (ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) เวียงต้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ห้วยอ้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์) แม่ปาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) บ่อเหล็กลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หลู้ (รัฐราษฎร์รังสรรค์) บ้านปิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเลียง ทุ่งแล้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) ทุ่งแล้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า (ราษฎร์รัฐพัฒนา) บ้านปิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง (สามัคคีวิทยาคาร) หัวทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) เวียงต้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลง (คุรุประชาสามัคคี) เวียงต้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม (ลิ่มราษฎร์สามัคคี) ทุ่งแล้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ทุ่งแล้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนปากจอกวิทยา ทุ่งแล้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ห้วยอ้อ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนระเบียบพิทยา ห้วยอ้อ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนรักเมืองไทย 2 ห้วยอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนลองวิทยา ห้วยอ้อ มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ห้วยอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทพกมล ห้วยอ้อ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า เวียงต้า อนุบาล ทต.เวียงต้า
โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี ปากกาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง หัวทุ่ง อนุบาล อบต.หัวทุ่ง
โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา บ้านปิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนอิมอรัญ ต้าผามอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

อำเภอวังชิ้น[แก้]

อำเภอวังชิ้นมี 46 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลวังชิ้น 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก แม่ป้าก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สรอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนห้วย แม่พุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านค้างคำปัน แม่พุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านค้างใจ แม่เกิ๋ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านค้างปินใจ แม่พุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า แม่ป้าก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง นาพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาพูน นาพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาใหม่ วังชิ้น ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง แม่พุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางมะโอ แม่พุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางไฮ แม่พุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่ายุบ วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ ป่าสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง (มิตรภาพที่ 155) นาพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ สรอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สรอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ขมิง สรอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่จอก แม่ป้าก ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด แม่พุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ แม่ป้าก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ แม่ป้าก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แปง นาพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สิน แม่เกิ๋ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แฮด แม่พุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่หลวง นาพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังกวาง แม่พุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ แม่พุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังชิ้น วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเบอะ วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังแฟน วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังลึก นาพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสบป้าก แม่เกิ๋ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสลก แม่เกิ๋ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสองแคว ป่าสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดรั่ว วังชิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา วังชิ้น มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สรอย มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย แม่พุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น วังชิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.วังชิ้น
โรงเรียนอนุบาลธนาวิทย์ วังชิ้น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก แม่ป้าก อนุบาล อบต.แม่ป้าก
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง แม่พุง อนุบาล อบต.แม่พุง

อำเภอสอง[แก้]

อำเภอสองมี 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ทุ่งน้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านดงเจริญ (วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา) ห้วยหม้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) สะเอียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแดนชุมพล (ประชานุกูล) แดนชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านโทกค่า (สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาฝาย (ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา) สะเอียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) สะเอียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่พร้าว สะเอียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่แรม เตาปูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านลอง (ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านลู (คัมภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังดิน (วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง (วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านสันปู่สี (ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว (ประชาสรรค์) หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยกาน (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง (ประชานุเคราะห์) สะเอียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนวัดแม่ทะ (ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หมายประชากร) ห้วยหม้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา ห้วยหม้าย มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนสองพิทยาคม บ้านหนุน มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์ บ้านกลาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เตาปูน อนุบาล อบต.เตาปูน

อำเภอสูงเม่น[แก้]

อำเภอสูงเม่นมี 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 จำนวน 32 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 1 โรงเรียน และสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ หัวฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) น้ำชำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ (ศรีวิทยาคาร) ร่องกาศ ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) น้ำชำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร ดอนมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนเทพนารี สูงเม่น เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกวาง (ลือราษฏร์วัฒนา) บ้านกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ บ้านกาศ มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร (รัฐประชาวิทยา) เวียงทอง ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านค่างาม (อัตตราษฎร์บำรุง) ดอนมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) หัวฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ (เครือราษฎร์สงเคราะห์) หัวฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านเหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) บ้านปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปงพร้าว (ประชารัฐวิทยา) ร่องกาศ ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปงหัวหาด (หัวหาดราษฎร์บำรุง) บ้านปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านผาสุก (ราษฎร์บำรุง) เวียงทอง ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน (คำแวงประชาอุทิศ) ร่องกาศ ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ (รัฐราษฎร์บูรณะ) ร่องกาศ ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) น้ำชำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังวน (ราษฎร์พิทยา) สบสาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเวียงทอง (เวียงทองวิทยาคาร) เวียงทอง ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสบสาย (จันทรพัฒน์ประชาสรรค์) สบสาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวดง ดอนมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) บ้านเหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ดอนมูล มัธยมศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนวัดตอนิมิตร (สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ร่องกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) พระหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนวัดมงคลถาวร (มงคลวิทยาสรรค์) บ้านกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) หัวฝาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนวัดสร่างโศก สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา) บ้านเหล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ดอนมูล มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร สูงเม่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ร่องกาศ อนุบาล อบต.ร่องกาศ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เวียงทอง อนุบาล อบต.เวียงทอง
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สูงเม่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอหนองม่วงไข่[แก้]

อำเภอหนองม่วงไข่มี 11 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 จำนวน 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ทุ่งแค้ว มัธยมศึกษา อบจ.แพร่
โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) ทุ่งแค้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์) หนองม่วงไข่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหลวง (วังมาประชาสามัคคี) วังหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะเลียม (ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ตำหนักธรรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) น้ำรัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) หนองม่วงไข่ ประถมศึกษา สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่ มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก (ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ อนุบาล ทต.หนองม่วงไข่

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.แพร่". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-18. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37" (PDF). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37. 5 มิถุนายน 2563. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ศธจ.
  9. "ข้อมูลการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา". กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 10 มิถุนายน 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-06. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  10. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)