ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาสที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบางนรา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสันกาลาคีรี)
สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียนทั้งหมด 470 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองนราธิวาส 3 40 - 43 6 16 - - 65
จะแนะ 1 18 - 19 - 2 - - 21
เจาะไอร้อง 1 16 - 17 - 6 - - 23
ตากใบ 1 31 - 32 1 7 - - 40
บาเจาะ 1 27 - 28 2 10 - - 40
ยี่งอ 1 23 - 24 - 9 - - 33
ระแงะ 1 41 1 43 - 10 - - 53
รือเสาะ 2 40 - 42 - 12 - - 54
แว้ง 1 27 1 29 - 8 - - 37
ศรีสาคร 1 18 - 19 - 5 - - 24
สุคิริน 1 15 - 16 - - - - 16
สุไหงโก-ลก 1 13 - 14 4 9 - - 27
สุไหงปาดี 2 31 - 33 - 4 - - 37
รวม 17 340 2 359 13 98 - - 470

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 359 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 17 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสทั้ง 3 เขตจำนวน 340 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดนราธิวาสแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส[แก้]

จังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่[6]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ บางนรา บางปอ เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนตันหยงมัส บางนรา ตันหยงมัส ระแงะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตากใบ สันกาลาคีรี เจ๊ะเห ตากใบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนธัญธารวิทยา สันกาลาคีรี สุไหงปาดี สุไหงปาดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนราธิวาส บางนรา โคกเคียน เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนนราสิกขาลัย สันกาลาคีรี บางนาค เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนบาเจาะ บางนรา บาเจาะ บาเจาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สันกาลาคีรี บูกิต เจาะไอร้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สันกาลาคีรี ปะลุรู สุไหงปาดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส บางนรา ยี่งอ ยี่งอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ บางนรา รือเสาะออก รือเสาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ บางนรา เรียง รือเสาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สันกาลาคีรี แว้ง แว้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีวารินทร์ บางนรา ตะมะยูง ศรีสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา บางนรา ดุซงญอ จะแนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุคิรินวิทยา สันกาลาคีรี สุคิริน สุคิริน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุไหงโก-ลก สันกาลาคีรี สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ​[แก้]

สพป.นราธิวาส เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 148 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองนราธิวาส 40 โรงเรียน อำเภอรือเสาะ 40 โรงเรียน อำเภอบาเจาะ 27 โรงเรียน อำเภอยี่งอ 23 โรงเรียน และอำเภอศรีสาคร 18 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ซากอ ศรีสาคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ ลาโละ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) บาเจาะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลูบี ซากอ ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะลูแป บาเระเหนือ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาเด็ง ละหาร ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาโดะ รือเสาะออก รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาแนะ กะลุวอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาบุ๊ ยี่งอ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี กาเยาะมาตี บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาแร ลุโบะบือซา ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ ลุโบะบือซา ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ กะลุวอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูยิ ตะปอเยาะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูยิ ลาโละ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูเล็ง ยี่งอ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูแว (ประชาอุทิศ) ลุโบะบายะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลอแระ บาเระใต้ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอลอกาเว ศรีสาคร ศรีสาคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค่าย กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ กาหลง ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแคนา บางปอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกตีเต บางปอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกพยอม โคกเคียน เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกแมแน มะนังตายอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกศิลา กะลุวอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสยา กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสุมุ บางปอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอเบาะ จอเบาะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจืองา บางปอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจือแร สาวอ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจูดแดง มะนังตายอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซือเลาะ เรียง รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดาฮง เชิงคีรี ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดือแย สาวอ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดือแยหะยี สุวารี รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดูกู บาเจาะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นตาล จอเบาะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตอหลัง ตะมะยูง ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะมะยูง ตะมะยูง ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง บางปอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ ลุโบะสาวอ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ ตะปอเยาะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตันหยง บาเระใต้ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตามุง เชิงคีรี ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตายา สุวารี รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายขาว โคกเคียน เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทอน โคกเคียน เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทำเนียบ ลำภู เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ละหาร ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง บางปอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ โคกสะตอ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) จอเบาะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดา รือเสาะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโอน รือเสาะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ ลาโละ รือเสาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบลูกา รือเสาะออก รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ตะปอเยาะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล บาตง รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบากง รือเสาะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางมะนาว กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงปะแต โคกสะตอ รือเสาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ เรียง รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาตง บาตง รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ บาเจาะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือแนนากอ ตะมะยูง ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือแนปีแย ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือเระ บาเระใต้ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือแรง ลาโละ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สุวารี รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร รือเสาะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ ยี่งอ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ตะปอเยาะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ บาเระใต้ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลักปลา ลำภู เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ บาเจาะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาหนัน ศรีสาคร ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ ลุโบะสาวอ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปูตะ ละหาร ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปล กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ บาเจาะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ บาตง รือเสาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี มะนังตายอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง สามัคคี รือเสาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะยูง ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมือและห์ สาวอ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) รือเสาะออก รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) กาเยาะมาตี บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยาบี กะลุวอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยารอ บางปอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ รือเสาะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยี่งอ ยี่งอ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยือลอ บาเระเหนือ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยือลาแป สุวารี รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแยะ จอเบาะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรามา ลำภู เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรือเสาะ รือเสาะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พญา กะลุวอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละหาน สามัคคี รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาเมาะ รือเสาะออก รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล รือเสาะออก รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาเวง เชิงคีรี ศรีสาคร ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ ลุโบะบือซา ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ จอเบาะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ตะมะยูง ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ ลุโบะบายะ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ สามัคคี รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ ละหาร ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนพลู โคกสะตอ รือเสาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะแนะ เรียง รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาคร ซากอ ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ โคกสะตอ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาวอ สาวอ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ เรียง รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู ลุโบะสาวอ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา มะนังตายอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวเขา กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ บาเระเหนือ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีนอ ลาโละ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีโย๊ะ บาเระเหนือ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไอร์แยง ศรีสาคร ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ บาเระใต้ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาพัฒนา บาตง รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ กาหลง ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 ลุโบะสาวอ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ลุโบะสาวอ บาเจาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกำแพง กะลุวอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกโก ลำภู เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ โคกเคียน เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) รือเสาะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำภู ลำภู เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสว่างวัฒนา เชิงคีรี ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ตะมะยูง ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2[แก้]

สพป.นราธิวาส เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงปาดี มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 117 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอสุไหงโก-ลก 31 โรงเรียน อำเภอตากใบ 31 โรงเรียน อำเภอแว้ง 27 โรงเรียน อำเภอสุคิริน 15 โรงเรียน และอำเภอสุไหงปาดี 13 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) โละจูด แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง โละจูด แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) กาวะ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 เกียร์ สุคิริน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 มาโมง สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สุคิริน สุคิริน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 สุคิริน สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนา 7 สุคิริน สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนา 9 สุคิริน สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 มาโมง สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง แม่ดง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2 โละจูด แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกรือซอ แว้ง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลูบี สากอ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาวะ กาวะ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูบู ไพรวัน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูแบอีแก ปูโยะ สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูวา แว้ง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูวา ริโก๋ สุไหงปาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน เกาะสะท้อน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแขยง เอราวัณ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตัน ศาลาใหม่ ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกงู บางขุนทอง ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกตา ปะลุรู สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 โฆษิต ตากใบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกยามู ไพรวัน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ แว้ง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ นานาค ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะมาแกะ ฆอเลาะ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจือแร สากอ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สุคิริน สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ โละจูด แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม แว้ง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซรายอ ปาเสมัส สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอเหะ ริโก๋ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สุไหงปาดี สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตอแล แม่ดง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตอหลัง ไพรวัน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตอออ กายูคละ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ ริโก๋ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง เกาะสะท้อน ตากใบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ ปะลุรู สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สุไหงปาดี สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาบา เจ๊ะเห ตากใบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ฆอเลาะ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตือมายู เอราวัณ แว้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ปูโยะ สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน ร่มไทร สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำใส เกียร์ สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ โละจูด แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบอเกาะ สากอ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางขุด ฆอเลาะ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางขุนทอง บางขุนทอง ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโง กายูคละ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงกือเต ริโก๋ สุไหงปาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สากอ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ กาวะ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง ร่มไทร สุคิริน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบือราแง โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูเกะตา โละจูด แว้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปลักปลา โฆษิต ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปอเนาะ ปะลุรู สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะดะดอ นานาค ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะลุกา โฆษิต ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะลุรู ปะลุรู สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาดังยอ มูโนะ สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ มูโนะ สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปูยู เกาะสะท้อน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ศาลาใหม่ ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง กาวะ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโผลง โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพรวัน ไพรวัน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ภูเขาทอง สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมือบา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมูโนะ มูโนะ สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ดง แม่ดง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้แก่น สากอ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้ฝาด กายูคละ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยะหอ แม่ดง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่วมใจ ร่มไทร สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละหาน ปะลุรู สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาแล ปูโยะ สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง มูโนะ สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแว้ง แว้ง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีพงัน เกาะสะท้อน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ศาลาใหม่ ตากใบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศาลาอูมา กายูคละ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะปอม ไพรวัน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะหริ่ง โฆษิต ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสากอ สากอ สุไหงปาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสามแยก กายูคละ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายะ กาวะ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวคลอง เจ๊ะเห ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแอแว เอราวัณ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไอบาตู โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพลินพิศ เอราวัณ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรักไทย ภูเขาทอง สุคิริน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน พร่อน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชภักดี สุไหงปาดี สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม นานาค ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะสวาด ไพรวัน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง ศาลาใหม่ ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง พร่อน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) เจ๊ะเห ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทรายขาว ไพรวัน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สุไหงปาดี สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สุไหงปาดี สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สุไหงปาดี สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระพุทธ พร่อน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ พร่อน ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุคิริน มาโมง สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอิสลามบำรุง ปะลุรู สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3[แก้]

สพป.นราธิวาส เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 75 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอระแงะ 41 โรงเรียน อำเภอจะแนะ 18 โรงเรียน และอำเภอเจาะไอร้อง 16 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา บองอ ระแงะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ตันหยงมัส ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาเด็ง กาลิซา ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาแย ดุซงญอ จะแนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกาลิซา กาลิซา ระแงะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ กาลิซา ระแงะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ เฉลิม ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแกแม ตันหยงมัส ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว มะรือโบตก ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาน้อย บาโงสะโต ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาพระ ตันหยงมัส ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคก จวบ เจาะไอร้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจะแนะ จะแนะ จะแนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจูโวะ มะรือโบออก เจาะไอร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก บาโงสะโต ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ บูกิต เจาะไอร้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง จวบ เจาะไอร้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดุซงยอ ดุซงญอ จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ บาโงสะโต ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละ ตันหยงลิมอ ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ตันหยงลิมอ ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาโงะ มะรือโบออก เจาะไอร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตือกอ จะแนะ จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทำนบ เฉลิม ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำวน ช้างเผือก จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำหอม ดุซงญอ จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนิบง มะรือโบตก ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบระเอ็ง มะรือโบตก ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบละแต บาโงสะโต ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบองอ บองอ ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อทอง ตันหยงมัส ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโง เฉลิม ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ บองอ ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง จวบ เจาะไอร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงระนะ มะรือโบตก ระแงะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบาโงสะโต บาโงสะโต ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ บูกิต เจาะไอร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ บูกิต เจาะไอร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ ตันหยงมัส ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูกิต บูกิต เจาะไอร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา มิตรภาพที่ 128 บูกิต เจาะไอร้อง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ผดุงมาตร จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาเซ บองอ ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปารี จะแนะ จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะรือโบตก มะรือโบตก ระแงะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 มะรือโบออก เจาะไอร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแมะแซ ดุซงญอ จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยะออ จะแนะ จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยานิง จวบ เจาะไอร้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านริแง ผดุงมาตร จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรือเปาะ ดุซงญอ จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละหาน จะแนะ จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาไม บองอ ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ เฉลิม ระแงะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ตันหยงลิมอ ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู บาโงสะโต ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ จวบ เจาะไอร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะโล เฉลิม ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาเมาะ บองอ ระแงะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสิโป เฉลิม ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไอกรอส จะแนะ จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไอปาเซ ตันหยงลิมอ ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไอร์โซ ช้างเผือก จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ บูกิต เจาะไอร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮูลู กาลิซา ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาบำรุง บาโงสะโต ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผดุงมาตร ผดุงมาตร จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ช้างเผือก จะแนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ช้างเผือก จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประสงค์ มะรือโบออก เจาะไอร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชพัฒนา มะรือโบออก เจาะไอร้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 ตันหยงลิมอ ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดร่อน ตันหยงมัส ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลระแงะ ตันหยงมัส ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไอยรานุสรณ์ มะรือโบตก ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ตันหยงมัส ระแงะ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 โละจูด แว้ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองนราธิวาส (6 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองตากใบ (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองนราธิวาส โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านยะกัง บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกำปงตาโก๊ะ บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 ถนนโคกเคียน บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โรงเรียนเทศบาล 1 ราษฎรบำรุง สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองตากใบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ เจ๊ะเห ตากใบ อนุบาล
เทศบาลตำบลต้นไทร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ โรงเรียนอนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ ลุโบะสาวอ บาเจาะ อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนราธิวาสซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 98 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเกษมทรัพย์ ปาเสมัส สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ กาวะ สุไหงปาดี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจรรยาอิสลาม ศาลาใหม่ ตากใบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจริยธรรมวิทยา แว้ง แว้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ลุโบะสาวอ บาเจาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเจริญศาสตร์ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเจริญศึกษา ตันหยงมัส ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนญะบัลนูร ตะมะยูง ศรีสาคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดาราวิทยา ตันหยงมัส ระแงะ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา บาเระใต้ บาเจาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม ตะปอเยาะ ยี่งอ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุลตักวาวิทยา รือเสาะ รือเสาะ อนุบาล
โรงเรียนดารุลฟิรดาวส์วิทยา บูกิต เจาะไอร้อง อนุบาล
โรงเรียนดารุลฟุรกอน มูโนะ สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ สากอ สุไหงปาดี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุลอันวาร์ สาวอ รือเสาะ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุลอามาน ลุโบะสาวอ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดารุลอิสละห์ ตันหยงมัส ระแงะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุลอุลลม เรียง รือเสาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ กาลิซา ระแงะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุลฮุสนา มูโนะ สุไหงโก-ลก อนุบาล
โรงเรียนดารุสสาลาม ตันหยงมัส ระแงะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนต้นตันหยง รือเสาะ รือเสาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตายุลอิสลาม บาเจาะ บาเจาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโต๊ะดามียะห์ บางปอ เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยา บาเจาะ บาเจาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม บางนาค เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์ มูโนะ สุไหงโก-ลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน รือเสาะออก รือเสาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิรันดรวิทยา บางปอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) เจ๊ะเห ตากใบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัยตุลอูลามาอ์ แว้ง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางนราวิทยา บางนาค เมืองนราธิวาส เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบูกิตอิสลามียะห์ บูกิต เจาะไอร้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบูรณศาสน์อิสลามวิทยา สาวอ รือเสาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชานุเคราะห์ ปะลุรู สุไหงปาดี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประทีปวิทยา มะรือโบตก ระแงะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผดุงวิทย์ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา โคกเคียน เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณ ยี่งอ ยี่งอ อนุบาล
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนฟัครุดดีนวิทยา ฆอเลาะ แว้ง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนภัทรียาอนุบาล รือเสาะออก รือเสาะ อนุบาล
โรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์ ตะปอเยาะ ยี่งอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมุคตารีวิทยา บาโงสะโต ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมุคลีซีนวิทยา บาเจาะ บาเจาะ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนมุสลิมตากใบ เจ๊ะเห ตากใบ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนรอมาเนีย แว้ง แว้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนรังผึ้ง สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราษฎร์วิทยา บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรือเสาะวิทยา รือเสาะออก รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามวิทยา บูกิต เจาะไอร้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวุฒิศาสน์วิทยา แว้ง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรสมบูรณ์ บางนาค เมืองนราธิวาส เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีตืองอวิทยา ศรีบรรพต ศรีสาคร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนศรีทักษิณ รือเสาะออก รือเสาะ ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา ศรีสาคร ศรีสาคร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีสาครวิทยา ซากอ ศรีสาคร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา บาเจาะ บาเจาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม กายูคละ แว้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ละหาร ยี่งอ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร รือเสาะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา จวบ เจาะไอร้อง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสานียาติลอิสลามียะห์ ลำภุ เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา บางปอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ดุซงญอ จะแนะ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแหลมทองวิทยา ตันหยงมัส ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิล เจ๊ะเห ตากใบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดา สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ รือเสาะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวิทยปัญญานราธิวาส มะรือโบตก ระแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเอื้ออังกูร แว้ง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม ยี่งอ ยี่งอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ยี่งอ ยี่งอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัชฌากีรีน กายูคละ แว้ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอัซซูลามียะห์ตูดีนียะห์ กะลุวอ เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ บาเระเหนือ บาเจาะ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ บางนาค เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ ซากอ ศรีสาคร อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัลมัสโฮร์ บาเระเหนือ บาเจาะ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอัลเราะห์มานวิทยา ตันหยงมัส ระแงะ อนุบาล
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ จวบ เจาะไอร้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ มะรือโบออก เจาะไอร้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา ละหาร ยี่งอ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัสสาอาดะห์ บางขุนทอง ตากใบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอามีนียะฮ์อิสลามียะห์ นานาค ตากใบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา ลาโละ รือเสาะ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามจิตตปัญญา ช้างเผือก จะแนะ เตรียมมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอิสลามบูรณะโต๊ะนอ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา มะนังตายอ เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน ไพรวัน ตากใบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ ลุโบะบือซา ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ ริโก๋ สุไหงปาดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนฮาซานียะห์ ลุโบะบือซา ยี่งอ อนุบาล–มัธยมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองนราธิวาส[แก้]

อำเภอเมืองนราธิวาสมี 66 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 16 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 6 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ บางปอ มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ มะนังตายอ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนโต๊ะดามียะห์ บางปอ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี บางนาค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.นราธิวาส
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล บางนาค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.นราธิวาส
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านยะกัง บางนาค อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.นราธิวาส
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกำปงตาโก๊ะ บางนาค อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.นราธิวาส
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ บางนาค อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.นราธิวาส
โรงเรียนเทศบาล 6 ถนนโคกเคียน บางนาค อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.นราธิวาส
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) กะลุวอเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนนราธิวาส โคกเคียน มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม บางนาค มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนราสิกขาลัย บางนาค มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนนิรันดรวิทยา บางปอ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบางนราวิทยา บางนาค เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกาแนะ กะลุวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ กะลุวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 กะลุวอเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านค่าย กะลุวอเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านแคนา บางปอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกตีเต บางปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกพยอม โคกเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกแมแน มะนังตายอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกศิลา กะลุวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสยา กะลุวอเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสุมุ บางปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ มะนังตายอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านจืองา บางปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านจูดแดง มะนังตายอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง บางปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ มะนังตายอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านทรายขาว โคกเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านทอน โคกเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านทำเนียบ ลำภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง บางปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบางมะนาว กะลุวอเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ โคกเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านปลักปลา ลำภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ กะลุวอเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านเปล กะลุวอเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี มะนังตายอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านยาบี กะลุวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านยารอ บางปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านรามา ลำภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่พญา กะลุวอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา มะนังตายอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวเขา กะลุวอเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ โคกเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา โคกเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส บางนาค อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองนราธิวาส บางนาค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนราษฎร์วิทยา บางนาค อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกำแพง กะลุวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนวัดโคกโก ลำภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ โคกเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนวัดลำภู ลำภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนศรสมบูรณ์ บางนาค เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา บางนาค อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสานียาติลอิสลามียะห์ ลำภู มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา บางปอ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนาค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนอัซซูลามียะห์ตูดีนียะห์ กะลุวอ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ บางนาค มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามบูรณะโต๊ะนอ มะนังตายอ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา มะนังตายอ มัธยมศึกษา สช.

อำเภอจะแนะ[แก้]

อำเภอจะแนะมี 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านกาแย ดุซงญอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านจะแนะ จะแนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านดุซงยอ ดุซงญอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านตือกอ จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำวน ช้างเผือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำหอม ดุซงญอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ผดุงมาตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านปารี จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านแมะแซ ดุซงญอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านยะออ จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านริแง ผดุงมาตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านรือเปาะ ดุซงญอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านละหาน จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านไอกรอส จะแนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านไอร์โซ ช้างเผือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนผดุงมาตร ผดุงมาตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านไอร์โซ ช้างเผือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านไอร์โซ ช้างเผือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ดุซงญอ มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ดุซงญอ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามจิตตปัญญา ช้างเผือก เตรียมมัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอเจาะไอร้อง[แก้]

อำเภอเจาะไอร้องมี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดารุลฟิรดาวส์วิทยา บูกิต อนุบาล สช.
โรงเรียนบ้านโคก จวบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านจูโวะ มะรือโบออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ บูกิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง จวบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านตาโงะ มะรือโบออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง จวบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ บูกิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ บูกิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบูกิต บูกิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา มิตรภาพที่ 128 บูกิต ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 มะรือโบออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านยานิง จวบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ จวบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ บูกิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ บูกิต มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนบูกิตอิสลามียะห์ บูกิต มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนราชประสงค์ มะรือโบออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนราชพัฒนา มะรือโบออก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามวิทยา บูกิต อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา จวบ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ จวบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ มะรือโบออก มัธยมศึกษา สช.

อำเภอตากใบ[แก้]

อำเภอตากใบมี 40 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 31 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจรรยาอิสลาม ศาลาใหม่ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนตากใบ เจ๊ะเห มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) เจ๊ะเห มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกูบู ไพรวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน เกาะสะท้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน ศาลาใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกงู บางขุนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 โฆษิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกยามู ไพรวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ นานาค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตอหลัง ไพรวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง เกาะสะท้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตาบา เจ๊ะเห อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านบางขุนทอง บางขุนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านปลักปลา โฆษิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านปะดะดอ นานาค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านปะลุกา โฆษิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านปูยู เกาะสะท้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ศาลาใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านไพรวัน ไพรวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีพงัน เกาะสะท้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ศาลาใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านสะปอม ไพรวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านสะหริ่ง โฆษิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวคลอง เจ๊ะเห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนมุสลิมตากใบ เจ๊ะเห เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน พร่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม นานาค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดเกาะสวาด ไพรวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง ศาลาใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง พร่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) เจ๊ะเห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดทรายขาว ไพรวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดพระพุทธ พร่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ พร่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ เจ๊ะเห อนุบาล ทม.ตากใบ
โรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิล เจ๊ะเห อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอัสสาอาดะห์ บางขุนทอง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอามีนียะฮ์อิสลามียะห์ นานาค มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน ไพรวัน มัธยมศึกษา สช.

อำเภอบาเจาะ[แก้]

อำเภอบาเจาะมี 40 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 27 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 10 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลต้นไทร 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ลุโบะสาวอ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเจริญศาสตร์ ปะลุกาสาเมาะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา บาเระใต้ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดารุลอามาน ลุโบะสาวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนตายุลอิสลาม บาเจาะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยา บาเจาะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบาเจาะ บาเจาะ มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนบ้านกะลูแป บาเระเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี กาเยาะมาตี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านคลอแระ บาเระใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านดูกู บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ ลุโบะสาวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านตันหยง บาเระใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 ปะลุกาสาเมาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบือแนปีแย ปะลุกาสาเมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบือเระ บาเระใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ บาเระใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ ปะลุกาสาเมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ ลุโบะสาวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านมะยูง ปะลุกาสาเมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) กาเยาะมาตี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านยือลอ บาเระเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู ลุโบะสาวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ บาเระเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านอีโย๊ะ บาเระเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ บาเระใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนมุคลีซีนวิทยา บาเจาะ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 ลุโบะสาวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ลุโบะสาวอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) ปะลุกาสาเมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา บาเจาะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ปะลุกาสาเมาะ อนุบาล ทต.ต้นไทร
โรงเรียนอนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ ลุโบะสาวอ อนุบาล อบต.ลุโบะสาวอ
โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ บาเระเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอัลมัสโฮร์ บาเระเหนือ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอยี่งอ[แก้]

อำเภอยี่งอมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม ตะปอเยาะ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกาเด็ง ละหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านกาบุ๊ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านกาแร ลุโบะบือซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ ลุโบะบือซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านกูยิ ตะปอเยาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านกูเล็ง ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านกูแว (ประชาอุทิศ) ลุโบะบายะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านจอเบาะ จอเบาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านต้นตาล จอเบาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ ตะปอเยาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ละหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) จอเบาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ตะปอเยาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ตะปอเยาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ ลุโบะบายะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านปูตะ ละหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านยี่งอ ยี่งอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านแยะ จอเบาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ ลุโบะบือซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ ลุโบะบายะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ จอเบาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ ละหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณ ยี่งอ อนุบาล สช.
โรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์ ตะปอเยาะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส ยี่งอ มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ละหาร อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม ยี่งอ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ยี่งอ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา ละหาร อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ ลุโบะบือซา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนฮาซานียะห์ ลุโบะบือซา อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอระแงะ[แก้]

อำเภอระแงะมี 53 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จำนวน 41 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจริญศึกษา ตันหยงมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา บองอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนดาราวิทยา ตันหยงมัส อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดารุลอิสละห์ ตันหยงมัส มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ กาลิซา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดารุสสาลาม ตันหยงมัส มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนตันหยงมัส ตันหยงมัส มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ตันหยงมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านกาเด็ง กาลิซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านกาลิซา กาลิซา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ กาลิซา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ เฉลิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านแกแม ตันหยงมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว มะรือโบตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาน้อย บาโงสะโต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาพระ ตันหยงมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก บาโงสะโต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ บาโงสะโต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านตะโละ ตันหยงลิมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ตันหยงลิมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านทำนบ เฉลิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านนิบง มะรือโบตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบระเอ็ง มะรือโบตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบละแต บาโงสะโต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบองอ บองอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อทอง ตันหยงมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบาโง เฉลิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ บองอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบาโงระนะ มะรือโบตก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบาโงสะโต บาโงสะโต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ ตันหยงมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านปาเซ บองอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านมะรือโบตก มะรือโบตก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านลาไม บองอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ เฉลิม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ตันหยงลิมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู บาโงสะโต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านสะโล เฉลิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านสาเมาะ บองอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านสิโป เฉลิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านไอปาเซ ตันหยงลิมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านฮูลู กาลิซา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนประชาบำรุง บาโงสะโต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนประทีปวิทยา มะรือโบตก มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมุคตารีวิทยา บาโงสะโต อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ตันหยงมัส ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สศศ.
โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 ตันหยงลิมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนวัดร่อน ตันหยงมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนแหลมทองวิทยา ตันหยงมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลระแงะ ตันหยงมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนอนุบาลวิทยปัญญานราธิวาส มะรือโบตก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอัลเราะห์มานวิทยา ตันหยงมัส อนุบาล สช.
โรงเรียนไอยรานุสรณ์ มะรือโบตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3

อำเภอรือเสาะ[แก้]

อำเภอรือเสาะมี 54 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 12 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ ลาโละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนดารุลตักวาวิทยา รือเสาะ อนุบาล สช.
โรงเรียนดารุลอันวาร์ สาวอ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดารุลอุลลม เรียง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนต้นตันหยง รือเสาะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน รือเสาะออก มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกาโดะ รือเสาะออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านกูยิ ลาโละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านจือแร สาวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านซือเลาะ เรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านดือแย สาวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านดือแยหะยี สุวารี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านตายา สุวารี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ โคกสะตอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านนาดา รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโอน รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ ลาโละ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบลูกา รือเสาะออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล บาตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบากง รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบาโงปะแต โคกสะตอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ เรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบาตง บาตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบือแรง ลาโละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สุวารี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ บาตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง สามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านมือและห์ สาวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) รือเสาะออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านยือลาแป สุวารี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านรือเสาะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านละหาน สามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านลาเมาะ รือเสาะออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล รือเสาะออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ สามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนพลู โคกสะตอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านสะแนะ เรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ โคกสะตอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านสาวอ สาวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ เรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านอีนอ ลาโละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบูรณศาสน์อิสลามวิทยา สาวอ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนประชาพัฒนา บาตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนภัทรียาอนุบาล รือเสาะออก อนุบาล สช.
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ รือเสาะออก มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนรือเสาะวิทยา รือเสาะออก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ เรียง มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนศรีทักษิณ รือเสาะออก ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ รือเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา ลาโละ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอแว้ง[แก้]

อำเภอแว้งมี 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 27 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจริยธรรมวิทยา แว้ง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) โละจูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง โละจูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง แม่ดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2 โละจูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบัยตุลอูลามาอ์ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกรือซอ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านกูวา แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านแขยง เอราวัณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านจะมาแกะ ฆอเลาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ โละจูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตอแล แม่ดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตอออ กายูคละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ฆอเลาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตือมายู เอราวัณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ โละจูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านบางขุด ฆอเลาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านบาโง กายูคละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านบูเกะตา โละจูด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ดง แม่ดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านไม้ฝาด กายูคละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านยะหอ แม่ดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านแว้ง แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านศาลาอูมา กายูคละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านสามแยก กายูคละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านแอแว เอราวัณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนเพลินพิศ เอราวัณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนฟัครุดดีนวิทยา ฆอเลาะ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนรอมาเนีย แว้ง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวุฒิศาสน์วิทยา แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม แว้ง มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม กายูคละ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส โละจูด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สศศ.
โรงเรียนอนุบาลเอื้ออังกูร แว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอัชฌากีรีน กายูคละ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอศรีสาคร[แก้]

อำเภอศรีสาครมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ซากอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนญะบัลนูร ตะมะยูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านกลูบี ซากอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านคอลอกาเว ศรีสาคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ กาหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านดาฮง เชิงคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านตอหลัง ตะมะยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านตะมะยูง ตะมะยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านตามุง เชิงคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านบือแนนากอ ตะมะยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าไผ่ กาหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านปาหนัน ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านตามุง เชิงคีรี ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ตะมะยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านสาคร ซากอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านไอร์แยง ศรีสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ กาหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนศรีตืองอวิทยา ศรีบรรพต เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนศรีวารินทร์ ตะมะยูง มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา ศรีสาคร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีสาครวิทยา ซากอ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนสว่างวัฒนา เชิงคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ตะมะยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ ซากอ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอสุคิริน[แก้]

อำเภอสุคิรินมี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 เกียร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 มาโมง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สุคิริน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนนิคมพัฒนา 7 สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนนิคมพัฒนา 9 สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 มาโมง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สุคิริน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน ร่มไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำใส เกียร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง ร่มไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ภูเขาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านร่วมใจ ร่มไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ภูเขาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนสุคิริน มาโมง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิริน มัธยมศึกษา สพม.15

อำเภอสุไหงโก-ลก[แก้]

อำเภอสุไหงโก-ลกมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 13 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกษมทรัพย์ ปาเสมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดารุลฟุรกอน มูโนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดารุลฮุสนา มูโนะ อนุบาล สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 ราษฎรบำรุง สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.สุไหงโก-ลก
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.สุไหงโก-ลก
โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.สุไหงโก-ลก
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.สุไหงโก-ลก
โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์ มูโนะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา ปาเสมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านกูแบอีแก ปูโยะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านซรายอ ปาเสมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 ปาเสมัส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ปูโยะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านปาดังยอ มูโนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ มูโนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านมือบา ปาเสมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านมูโนะ มูโนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านลาแล ปูโยะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา ปาเสมัส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง มูโนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สุไหงโก-ลก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนผดุงวิทย์ สุไหงโก-ลก เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนรังผึ้ง สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา สุไหงโก-ลก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดา สุไหงโก-ลก อนุบาล สช.

อำเภอสุไหงปาดี[แก้]

อำเภอสุไหงปาดีมี 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 31 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคานาวาลีวิทยานุสรณ์ กาวะ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ สากอ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) กาวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนธัญธารวิทยา สุไหงปาดี มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนบ้านกลูบี สากอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านกาวะ กาวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านกูวา ริโก๋ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกตา ปะลุรู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านจือแร สากอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านดอเหะ ริโก๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ ริโก๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ ปะลุรู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง โต๊ะเด็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านบอเกาะ สากอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านบาโงกือเต ริโก๋ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สากอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ กาวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านบือราแง โต๊ะเด็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านปอเนาะ ปะลุรู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านปะลุรู ปะลุรู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง กาวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านโผลง โต๊ะเด็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านไม้แก่น สากอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านละหาน ปะลุรู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านสากอ สากอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านสายะ กาวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนบ้านไอบาตู โต๊ะเด็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนประชานุเคราะห์ ปะลุรู เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ปะลุรู มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนราชภักดี สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สุไหงปาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนอิสลามบำรุง ปะลุรู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ ริโก๋ มัธยมศึกษา สช.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.นราธิวาส". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-10-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-21. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)