รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหล่มสัก)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตไผ่สามพัน)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีวิเชียร)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Orange pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
Yellow pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดเพชรบูรณ์

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์[แก้]

จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 39 โรงเรียนโดยแบ่งเป็น 6 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ หล่มสัก น้ำชุน หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม หล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ แคมป์สน เขาค้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ศรีวิเชียร โคกปรง วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เมือง-ชนแดน ชนแดน ชนแดน มัธยมศึกษา
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ไผ่สามพัน กันจุ บึงสามพัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ศรีวิเชียร ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เมือง-ชนแดน ดงขุย ชนแดน มัธยมศึกษา
โรงเรียนติ้ววิทยาคม หล่มสัก บ้านติ้ว หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ไผ่สามพัน ท่าด้วง หนองไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ไผ่สามพัน นาเฉลียง หนองไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ศรีวิเชียร นาสนุ่น ศรีเทพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม หล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ น้ำหนาว น้ำหนาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ศรีวิเชียร น้ำร้อน วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ศรีวิเชียร ท่าโรง วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินพิทยาคม เมือง-ชนแดน บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ไผ่สามพัน ซับสมอทอด บึงสามพัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม หล่มสัก ปากช่อง หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม หล่มสัก หนองไขว่ หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัชรพิทยาคม เพชร-วังโป่ง นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ศรีวิเชียร พุขาม วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา เมือง-ชนแดน น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพชรพิทยาคม เพชร-วังโป่ง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพชรละครวิทยา ไผ่สามพัน เพชรละคร หนองไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม หล่มสัก บ้านกลาง หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม หล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ นาซำ หล่มเก่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองศรีเทพ ศรีวิเชียร ศรีเทพ ศรีเทพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ เขาค้อ เขาค้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม เพชร-วังโป่ง ท้ายดง วังโป่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังโป่งศึกษา เพชร-วังโป่ง วังโป่ง วังโป่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ไผ่สามพัน วังพิกุล บึงสามพัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ศรีวิเชียร วังใหญ่ วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เมือง-ชนแดน ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หล่มสัก ท่าอิบุญ หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ศรีวิเชียร สระกรวด ศรีเทพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ไผ่สามพัน ศรีมงคล บึงสามพัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชร-วังโป่ง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ไผ่สามพัน หนองไผ่ หนองไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ หล่มเก่า หล่มเก่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หล่มสัก หล่มสัก หล่มสัก มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองหล่มสัก (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง[3]

ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองหล่มสัก โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล หล่มสัก หล่มสัก ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย หล่มสัก หล่มสัก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคงคาราม หล่มสัก หล่มสัก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล หล่มสัก หล่มสัก อนุบาล
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ท่าโรง วิเชียรบุรี อนุบาล
เทศบาลตำบลนางั่ว โรงเรียนเทศบาลตำบลนางั่ว นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล
เทศบาลตำบลชนแดน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน ชนแดน ชนแดน อนุบาล
เทศบาลตำบลดงขุย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย ดงขุย ชนแดน อนุบาล
เทศบาลตำบลซับสมอทอด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลซับสมอทอด ซับสมอทอด บึงสามพัน
เทศบาลตำบลพุเตย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพุเตย พุเตย วิเชียรบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ บ้านไร่ หล่มสัก
องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง สักหลง หล่มสัก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์

โรงเรียนเอกชน สช.[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)