รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองสิงห์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตแควน้อย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตท่ามะกา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตท่าม่วง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพลอยไพลิน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 499 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองกาญจนบุรี 3 52 2 57 7 7 1 2 74
ด่านมะขามเตี้ย 1 26 - 27 - - - - 27
ทองผาภูมิ 2 30 - 32 1 1 - 3 37
ท่าม่วง 6 42 - 48 1 3 - - 52
ท่ามะกา 5 49 - 54 1 9 - - 64
ไทรโยค 2 40 1 43 - 1 - 4 48
บ่อพลอย 2 32 - 34 - - - 1 35
พนมทวน 2 28 1 31 - - - - 31
เลาขวัญ 1 42 - 43 1 - - - 44
ศรีสวัสดิ์ 1 19 - 20 - - - 2 22
สังขละบุรี 1 11 - 12 - 3 - 5 20
หนองปรือ 2 18 - 20 - - - - 20
ห้วยกระเจา 1 24 - 25 - - - - 25
รวม 29 413 4 446 11 24 1 17 499

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตในจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 446 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี (สพม.กาญจนบุรี) จำนวน 29 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีทั้ง 4 เขตรวม 413 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 โรงเรียน[4][5][6]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี[แก้]

จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 5 สหวิทยาเขต[7] ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เมืองสิงห์ บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ ท่าม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เมืองสิงห์ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย มัธยมศึกษา
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา แควน้อย ท่าขนุน ทองผาภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ท่าม่วง ท่าม่วง ท่าม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ท่ามะกา ท่าเรือ ท่ามะกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพมงคลรังษี เมืองสิงห์ บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เมืองสิงห์ ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา แควน้อย ท่าเสา ไทรโยค มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา แควน้อย ลุ่มสุ่ม ไทรโยค มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ท่ามะกา สนามแย้ ท่ามะกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พลอยไพลิน บ่อพลอย บ่อพลอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชามงคล พลอยไพลิน สมเด็จเจริญ หนองปรือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เมืองสิงห์ พนมทวน พนมทวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" เมืองสิงห์ รางหวาย พนมทวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ท่ามะกา พระแท่น ท่ามะกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ท่าม่วง พังตรุ ท่าม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี แควน้อย ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พลอยไพลิน เลาขวัญ เลาขวัญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิสุทธรังษี ท่าม่วง ท่าล้อ ท่าม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เมืองสิงห์ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ท่าม่วง หนองขาว ท่าม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ท่าม่วง หนองตากยา ท่าม่วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม พลอยไพลิน หนองปรือ หนองปรือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต พลอยไพลิน หนองรี บ่อพลอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม พลอยไพลิน สระลงเรือ ห้วยกระเจา มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา แควน้อย หนองลู สังขละบุรี มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1[แก้]

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอท่าม่วง และอำเภอศรีสวัสดิ์ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 139 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองกาญจนบุรี 52 โรงเรียน อำเภอท่าม่วง 42 โรงเรียน อำเภอด่านมะขามเตี้ย 26 โรงเรียน และอำเภอศรีสวัสดิ์ 19 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ท่าล้อ ท่าม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ หนองตากยา ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนดิศกุล หนองตากยา ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนตลาดสำรอง พังตรุ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลอนโด กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโกรกตารอด หนองตากยา ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาปูน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจันอุย ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงยาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนคราม เขาน้อย ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำ เขาน้อย ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วังด้ง เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าพุ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วังด้ง เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าแย้ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหวี ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรทอง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วังเย็น เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินไพร ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งโก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุประดู่ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุเลียบ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) วังขนาย ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางจิก หนองขาว ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางสะเดา พังตรุ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางสาลี่ รางสาลี่ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังด้ง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังเย็น เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปลาหมู หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังลาน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังสารภี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี บ้านใหม่ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามหลัง เขาโจด ศรีสวัสดิ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกวาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง วังขนาย ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น บ้านใหม่ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปากดง หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด พังตรุ ท่าม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองมงคล บ้านใหม่ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองตากยา ท่าม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสะแก วังศาลา ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน วังด้ง เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหอย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น หนองตากยา ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตลุง หนองขาว ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน เขาน้อย ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ พังตรุ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนา ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหิน ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินแด้น หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมทอง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) บ้านใหม่ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านองสิต นาสวน ศรีสวัสดิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านองหลุ นาสวน ศรีสวัสดิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒน์พงศ์ บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว วังเย็น เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ทุ่งทอง ท่าม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม รางสาลี่ ท่าม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจรเข้เผือก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชุกพี้ ม่วงชุม ท่าม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่ามะขาม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าล้อ ท่าล้อ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเก่า บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านยาง ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม วังศาลา ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดม่วงชุม ม่วงชุม ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางเกาะ กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลำสำรอง บ้านใหม่ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม วังขนาย ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังศาลา วังศาลา ท่าม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ท่าม่วง ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ทุ่งทอง ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม หนองบัว เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม รางสาลี่ ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองตะโก เขาน้อย ท่าม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองตะครอง หนองตากยา ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัว กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ พังตรุ ท่าม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองเสือ วังศาลา ท่าม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอินทาราม หนองขาว ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี หนองบัว เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ท่าม่วง ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2[แก้]

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน และอำเภอห้วยกระเจา มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 101 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอท่ามะกา 49 โรงเรียน อำเภอพนมทวน 28 โรงเรียน และอำเภอห้วยกระเจา 24 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) พงตึก ท่ามะกา [[]]
โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) หนองสาหร่าย พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนสามง่าม ผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ท่าเสา ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระเจา พังตรุ พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขากรวด ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาช่อง เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาศาลา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคราช รางหวาย พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา หนองลาน ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชายธูป โคกตะบอง ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซ่อง ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเขว้า แสนตอ ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ รางหวาย พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนตาเพชร พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนรัก พระแท่น ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสระ พนมทวน พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 รางหวาย พนมทวน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ดอนแสลบ ห้วยกระเจา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทัพพระยา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง ท่าเสา ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน ดอนชะเอม ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาใหม่ วังไผ่ ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อระแหง พังตรุ พนมทวน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ดอนตาเพชร พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ตะคร้ำเอน ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งกูป พังตรุ พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่สี สระลงเรือ ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพนมนาง ดอนแสลบ ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพรงาม ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย ตะคร้ำเอน ท่ามะกา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านรางยอม หนองโรง พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร พระแท่น ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไผ่ วังไผ่ ห้วยกระเจา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังรัก หนองโรง พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระจันทอง สระลงเรือ ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระลุมพุก หนองสาหร่าย พนมทวน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกรด ยางม่วง ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขุย หนองสาหร่าย พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจอก รางหวาย พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข สระลงเรือ ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาคง ตะคร้ำเอน ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง ตะคร้ำเอน ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตายอด วังไผ่ ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง ดอนแสลบ ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ดอนตาเพชร พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลาน ท่ามะกา ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุมหิน หนองโรง พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน หนองโรง พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง สระลงเรือ ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยลึก สระลงเรือ ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่างหิน วังไผ่ ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาวิทยาคาร อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเมตตาจิตต สระลงเรือ ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ท่าไม้ ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาตะพั้น โคกตะบอง ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขารักษ์ ดอนแสลบ ห้วยกระเจา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง สนามแย้ ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาใหญ่ โคกตะบอง ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคร้อพนัน ท่ามะกา ท่ามะกา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดงสัก พงตึก ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนขมิ้น ดอนขมิ้น ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ พนมทวน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนชะเอม ดอนชะเอม ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนแสลบ ดอนแสลบ ห้วยกระเจา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 หนองลาน ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ตะคร้ำเอน ท่ามะกา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม แสนตอ ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ดอนชะเอม ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ทุ่งสมอ พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาพระยา หนองโรง พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านทวน พนมทวน พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านน้อย ดอนเจดีย์ พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเบญพาด พังตรุ พนมทวน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง พระแท่น ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพังตรุ พังตรุ พนมทวน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสนามแย้ สนามแย้ ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระลงเรือ สระลงเรือ ห้วยกระเจา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสาลวนาราม ดอนตาเพชร พนมทวน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ตะคร้ำเอน ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) แสนตอ ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปลิง ดอนแสลบ ห้วยกระเจา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองพลับ แสนตอ ท่ามะกา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) พงตึก ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น หนองลาน ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองโรง ยางม่วง ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองลาน หนองลาน ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ยางม่วง ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน หนองโรง พนมทวน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหวายเหนียว หวายเหนียว ท่ามะกา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ท่าเรือ ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพนมทวน รางหวาย พนมทวน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ดอนขมิ้น ท่ามะกา อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3[แก้]

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค และอำเภอสังขละบุรี มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 81 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอไทรโยค 40 โรงเรียน อำเภอทองผาภูมิ 30 โรงเรียน และอำเภอสังขละบุรี 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคุรุสภา ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ้องตี้ล่าง บ้องตี้ ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ไทรโยค ไทรโยค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ไล่โว่ สังขละบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ชะแล ทองผาภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก่งจอ ไทรโยค ไทรโยค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ไทรโยค ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วังกระแจะ ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาช้าง วังกระแจะ ไทรโยค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาพัง วังกระแจะ ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ลุ่มสุ่ม ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจันเดย์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องแคบ ท่าเสา ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ หนองลู สังขละบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดินโส สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ ไทรโยค ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ปรังเผล สังขละบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ สิงห์ ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา ไทรโยค ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ศรีมงคล ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ไทรโยค ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน ศรีมงคล ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ชะแล ทองผาภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนามกุย ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ้องตี้ บ้องตี้ ไทรโยค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุเตย ไทรโยค ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุปลู สิงห์ ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง ท่าเสา ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุองกะ ท่าเสา ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางขาว ปรังเผล สังขละบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางโทน ศรีมงคล ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วังกระแจะ ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังผาตาด หินดาด ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ลุ่มสุ่ม ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สิงห์ ไทรโยค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ท่าเสา ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ป้า ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสารวัตร วังกระแจะ ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขอน ลุ่มสุ่ม ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สิงห์ ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ศรีมงคล ไทรโยค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ศรีมงคล ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย หนองลู สังขละบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ชะแล ทองผาภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ท่าเสา ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินดาด ศรีมงคล ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินตั้ง ไล่โว่ สังขละบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินแหลม ท่าขนุน ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ชะแล ทองผาภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หนองลู สังขละบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอูล่อง ท่าขนุน ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ท่าเสา ไทรโยค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปิล๊อก ทองผาภูมิ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปรังกาสี ท่าขนุน ทองผาภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปากกิเลน สิงห์ ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ชะแล ทองผาภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม หนองลู สังขละบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหินดาด หินดาด ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ไทรโยค ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน ศรีมงคล ไทรโยค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ลุ่มสุ่ม ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนหลุงกัง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ท่าขนุน ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ท่าเสา ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) หนองลู สังขละบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4[แก้]

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ และอำเภอหนองปรือ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 92 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเลาขวัญ 42 โรงเรียน อำเภอบ่อพลอย 32 โรงเรียน และอำเภอหนองปรือ 18 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย หนองฝ้าย เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง หลุมรัง บ่อพลอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) หลุมรัง บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ หนองฝ้าย เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว เลาขวัญ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาแดง ช่องด่าน บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขามุสิ หนองปรือ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาแหลม สมเด็จเจริญ หนองปรือ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด หนองนกแก้ว เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องด่าน ช่องด่าน บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ หนองฝ้าย เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา หนองปลิง เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ หนองประดู่ เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าว้า บ่อพลอย บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง หนองปรือ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง หนองโสน เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำโจน หนองประดู่ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลาด ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบะลังกา หนองปลิง เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน บ่อพลอย บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งไหม หนองประดู่ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพยอมงาม หนองปลาไหล หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรหมณี หนองปลิง เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุบอน เลาขวัญ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางสูง หลุมรัง บ่อพลอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านรางขาม หนองกุ่ม บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางพยอม เลาขวัญ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ หลุมรัง บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำอีซู หนองรี บ่อพลอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังด้ง หนองกุ่ม บ่อพลอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ช่องด่าน บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา หนองโสน เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามยอด ช่องด่าน บ่อพลอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเสาหงส์ หนองกุ่ม บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกุ่ม บ่อพลอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง หนองกร่าง บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก หนองปลิง เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม หนองกุ่ม บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแกใน หนองรี บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ หนองปลาไหล หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง หนองประดู่ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ หนองโสน เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขอน หนองปรือ หนองปรือ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม หนองปลาไหล หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเข้ ช่องด่าน บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเค็ด หนองนกแก้ว เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า หนองฝ้าย เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจั่น หนองนกแก้ว เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย หนองประดู่ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาเดช หนองปรือ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเตียน บ่อพลอย บ่อพลอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว เลาขวัญ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองประดู่ เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองประดู่ เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล หนองปรือ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สมเด็จเจริญ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ เลาขวัญ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หนองฝ้าย เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ บ่อพลอย บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองโสน เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองปลิง เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง บ่อพลอย บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองรี หนองรี บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง หนองรี บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ เลาขวัญ เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองโสน เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหมู หลุมรัง บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ช่องด่าน บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหวาย หนองกร่าง บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลังเขา หนองกร่าง บ่อพลอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย หนองปลาไหล หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาพัฒนา หนองปลิง เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สมเด็จเจริญ หนองปรือ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) หนองกุ่ม บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) หนองกุ่ม บ่อพลอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย หนองปรือ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ หนองโสน เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเสรี-สมใจ หนองปรือ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ หนองปรือ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 โรงเรียน ดังนี้[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 พนมทวน พนมทวน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ไทรโยค ไทรโยค ประถมศึกษาตอนปลาย–มัธยมศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (2 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (5 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[8]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) เลาขวัญ เลาขวัญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ท่าเรือ ท่ามะกา อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ท่าขนุน ทองผาภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองขาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว หนองขาว ท่าม่วง อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองฝ้าย อนุบาลเทศบาลตำบลหนองฝ้าย หนองฝ้าย เลาขวัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า โรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1) บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 24 โรงเรียน[9]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม ลุ่มสุ่ม ไทรโยค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนฐิติวิทยา ท่ามะกา ท่ามะกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนถาวรวิทยา บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทิพย์พิทยา หวายเหนียว ท่ามะกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุ่นรัก หนองลู สังขละบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ดอนขมิ้น ท่ามะกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว ท่าม่วง ท่าม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์บำรุงอักษร ท่าเรือ ท่ามะกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลาซาล สังขละบุรี หนองลู สังขละบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัชรวิชญ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวินัยนุกูล ดอนขมิ้น ท่ามะกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวีรศิลป์ ท่าม่วง ท่าม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล ตะคร้ำเอน ท่ามะกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา หนองลู สังขละบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก วังด้ง เมืองกาญจนบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษา ตะคร้ำเอน ท่ามะกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา[10]

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ[แก้]

จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 14 แห่ง ได้แก่[6][11]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง (หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล) ชะแล ทองผาภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง วังกระแจะ ไทรโยค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ไล่โว่ สังขละบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่ ปิล็อก ทองผาภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ไทรโยค ไทรโยค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ปรังเผล สังขละบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี บ้องตี้ ไทรโยค อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร ปิล็อก ทองผาภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ หนองลู สังขละบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ไล่โว่ สังขละบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย บ้องตี้ ไทรโยค อนุบาล–ประถมศึกษา
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ไล่โว่ สังขละบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง เขาโจด ศรีสวัสดิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ[แก้]

จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่[6][12]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง หนองกุ่ม บ่อพลอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิริกาญจนาราม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี มัธยมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองกาญจนบุรี[แก้]

อำเภอเมืองกาญจนบุรีมี 74 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 จำนวน 52 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ บ้านเหนือ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา บ้านใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ปากแพรก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ปากแพรก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน บ้านเก่า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา บ้านเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร แก่งเสี้ยน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนเทพมงคลรังษี บ้านเหนือ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ลาดหญ้า มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปากแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กาญจนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) บ้านเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กาญจนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) บ้านใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กาญจนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) ท่ามะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กาญจนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) บ้านเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.กาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ช่องสะเดา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง เกาะสำโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" เกาะสำโรง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาปูน หนองหญ้า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านจันอุย ลาดหญ้า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ช่องสะเดา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงยาง วังเย็น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทับศิลา ช่องสะเดา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วังด้ง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง วังด้ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วังด้ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าหวี ลาดหญ้า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช หนองหญ้า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก ลาดหญ้า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บ้านเก่า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วังเย็น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุประดู่ หนองบัว อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุเลียบ หนองบัว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังด้ง วังด้ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังเย็น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังปลาหมู หนองหญ้า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังลาน หนองหญ้า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังสารภี ปากแพรก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วังเย็น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) ลาดหญ้า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน แก่งเสี้ยน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน วังด้ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหอย วังด้ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวนา ปากแพรก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวหิน ท่ามะขาม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ มัธยมศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิริกาญจนาราม ท่ามะขาม มัธยมศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
โรงเรียนพัฒน์พงศ์ บ้านเก่า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว วังเย็น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" ลาดหญ้า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาน้อย วังด้ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง เกาะสำโรง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น แก่งเสี้ยน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท่ามะขาม ท่ามะขาม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม หนองหญ้า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านเก่า บ้านเก่า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านยาง ท่ามะขาม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพุน้อย บ้านเก่า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1) บ้านเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.บ้านเก่า
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม หนองบัว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี หนองบัว อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หนองบัว มัธยมศึกษา มรภ.กาญจนบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปากแพรก สศศ.
โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี บ้านเก่า อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก วังด้ง ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) บ้านเก่า มัธยมศึกษา อบจ.กาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี บ้านเหนือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ ลาดหญ้า อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ลาดหญ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี บ้านเหนือ สศศ.

อำเภอด่านมะขามเตี้ย[แก้]

อำเภอด่านมะขามเตี้ยมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 จำนวน 26 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ด่านมะขามเตี้ย มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนบ้านกลอนโด กลอนโด อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าพุ ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง จรเข้เผือก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ จรเข้เผือก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าแย้ ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ จรเข้เผือก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า กลอนโด อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จรเข้เผือก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านไทรทอง จรเข้เผือก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินไพร ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งโก จรเข้เผือก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกวาง จรเข้เผือก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปากดง หนองไผ่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองไผ่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโสน จรเข้เผือก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จรเข้เผือก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหิน ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหินแด้น หนองไผ่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลมทอง กลอนโด อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดจรเข้เผือก จรเข้เผือก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน จรเข้เผือก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดยางเกาะ กลอนโด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองบัว กลอนโด อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อำเภอทองผาภูมิ[แก้]

อำเภอทองผาภูมิมี 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 จำนวน 30 โรงเรียน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลทองผาภูมิ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคุรุสภา ห้วยเขย่ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง (หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล) ชะแล อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่ ปิล็อก อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร ปิล็อก อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ท่าขนุน มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ท่าขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ทองผาภูมิ
โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ลิ่นถิ่น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ชะแล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านจันเดย์ ท่าขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง หินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านดินโส สหกรณ์นิคม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ห้วยเขย่ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ชะแล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านนามกุย ลิ่นถิ่น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก ห้วยเขย่ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สหกรณ์นิคม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านวังผาตาด หินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่ ห้วยเขย่ง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่ป้า ห้วยเขย่ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ ท่าขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ ลิ่นถิ่น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง ห้วยเขย่ง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ชะแล อนุบาล-มัธยมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหินแหลม ท่าขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ชะแล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านอูล่อง ท่าขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ปิล๊อก ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ลิ่นถิ่น มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนวัชรวิชญ์ ท่าขนุน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดปรังกาสี ท่าขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ชะแล อนุบาล-มัธยมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหินดาด หินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ห้วยเขย่ง อนุบาล-มัธยมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ท่าขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3

อำเภอท่าม่วง[แก้]

อำเภอท่าม่วงมี 52 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 จำนวน 42 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลหนองขาว 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ท่าล้อ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ท่าม่วง มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ท่าล้อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ หนองตากยา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนดิศกุล หนองตากยา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนตลาดสำรอง พังตรุ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโกรกตารอด หนองตากยา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนคราม เขาน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านถ้ำ เขาน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) วังขนาย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านรางจิก หนองขาว อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านรางสะเดา พังตรุ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านรางสาลี่ รางสาลี่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี บ้านใหม่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง วังขนาย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น บ้านใหม่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด พังตรุ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมงคล บ้านใหม่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองตากยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแก วังศาลา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น หนองตากยา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยตลุง หนองขาว อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน เขาน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ พังตรุ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) บ้านใหม่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ พังตรุ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว ท่าม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ทุ่งทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม รางสาลี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดชุกพี้ ม่วงชุม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท่าล้อ ท่าล้อ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม วังศาลา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดม่วงชุม ม่วงชุม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลำสำรอง บ้านใหม่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม วังขนาย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังศาลา วังศาลา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ทุ่งทอง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม รางสาลี่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองตะโก เขาน้อย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองตะครอง หนองตากยา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ พังตรุ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองเสือ วังศาลา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอินทาราม หนองขาว อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนวิสุทธรังษี ท่าล้อ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนวีรศิลป์ ท่าม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม หนองขาว มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง หนองตากยา มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ท่าม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว หนองขาว อนุบาล ทต.หนองขาว
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี ท่าม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอท่ามะกา[แก้]

อำเภอท่ามะกามี 64 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จำนวน 49 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 5 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) พงตึก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนฐิติวิทยา ท่ามะกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดอนสามง่าม ผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ท่าเสา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เขาสามสิบหาบ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกา มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ท่าเรือ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนทิพย์พิทยา หวายเหนียว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ท่าเรือพระแท่น
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สนามแย้ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนบ้านเขาช่อง เขาสามสิบหาบ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา หนองลาน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านชายธูป โคกตะบอง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนเขว้า แสนตอ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน อุโลกสี่หมื่น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนรัก พระแท่น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง ท่าเสา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะกา ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน ดอนชะเอม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ตะคร้ำเอน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย ตะคร้ำเอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร พระแท่น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกรด ยางม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ อุโลกสี่หมื่น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตาคง ตะคร้ำเอน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง ตะคร้ำเอน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองลาน ท่ามะกา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาสามสิบหาบ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น อุโลกสี่หมื่น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนประชาวิทยาคาร อุโลกสี่หมื่น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ดอนขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พระแท่น มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนราษฎร์บำรุงอักษร ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ท่าไม้ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาตะพั้น โคกตะบอง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง สนามแย้ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ เขาสามสิบหาบ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาใหญ่ โคกตะบอง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคร้อพนัน ท่ามะกา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดงสัก พงตึก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนขมิ้น ดอนขมิ้น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนชะเอม ดอนชะเอม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 หนองลาน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ตะคร้ำเอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม แสนตอ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ดอนชะเอม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง พระแท่น อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสนามแย้ สนามแย้ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ตะคร้ำเอน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) แสนตอ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองพลับ แสนตอ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) พงตึก อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น หนองลาน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองโรง ยางม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองลาน หนองลาน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ยางม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหวายเหนียว หวายเหนียว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ท่าเรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวินัยนุกูล ดอนขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล ตะคร้ำเอน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี ท่ามะกา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา ท่ามะกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุชนศึกษา ตะคร้ำเอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ดอนขมิ้น อนุบาล-มัธยมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

อำเภอไทรโยค[แก้]

อำเภอไทรโยคมี 48 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม ลุ่มสุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง วังกระแจะ อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ้องตี้ล่าง บ้องตี้ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ไทรโยค อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี บ้องตี้ อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย บ้องตี้ อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ไทรโยค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ท่าเสา มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลุ่มสุ่ม มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนบ้านแก่งจอ ไทรโยค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาช้าง วังกระแจะ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาพัง วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ลุ่มสุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านช่องแคบ ท่าเสา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ สิงห์ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านบ้องตี้ บ้องตี้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านพุเตย ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านพุปลู สิงห์ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง ท่าเสา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านพุองกะ ท่าเสา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านยางโทน ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง ลุ่มสุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ลุ่มสุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สิงห์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ท่าเสา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านสารวัตร วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขอน ลุ่มสุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สิงห์ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ศรีมงคล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ท่าเสา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหินดาด ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ท่าเสา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดปากกิเลน สิงห์ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ไทรโยค อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ไทรโยค ประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน ศรีมงคล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ลุ่มสุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนหลุงกัง ลุ่มสุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ท่าเสา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3

อำเภอบ่อพลอย[แก้]

อำเภอบ่อพลอยมี 34 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จำนวน 34 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง หลุมรัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) หลุมรัง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนบ้านเขาแดง ช่องด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านช่องด่าน ช่องด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านท่าว้า บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านพุพรหม หนองกุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านยางสูง หลุมรัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านรางขาม หนองกุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ หลุมรัง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านลำอีซู หนองรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านวังด้ง หนองกุ่ม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ช่องด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านสามยอด ช่องด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเสาหงส์ หนองกุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกุ่ม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง หนองกร่าง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม หนองกุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองแกใน หนองรี อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองเข้ ช่องด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองเตียน บ่อพลอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองรี หนองรี อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง หนองรี อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองหมู หลุมรัง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ช่องด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองหวาย หนองกร่าง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหลังเขา หนองกร่าง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง หนองกุ่ม มัธยมศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
โรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) หนองกุ่ม อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) หนองกุ่ม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต หนองรี มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4

อำเภอพนมทวน[แก้]

อำเภอพนมทวนมี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) หนองสาหร่าย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านกระเจา พังตรุ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคราช รางหวาย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ รางหวาย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนตาเพชร อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนสระ พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 รางหวาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อระแหง พังตรุ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ดอนตาเพชร อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งกูป พังตรุ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านรางยอม หนองโรง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังรัก หนองโรง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสระลุมพุก หนองสาหร่าย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขุย หนองสาหร่าย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจอก รางหวาย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ดอนตาเพชร อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหลุมหิน หนองโรง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน หนองโรง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 พนมทวน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ทุ่งสมอ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดนาพระยา หนองโรง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านทวน พนมทวน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านน้อย ดอนเจดีย์ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเบญพาด พังตรุ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดพังตรุ พังตรุ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสาลวนาราม ดอนตาเพชร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน หนองโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพนมทวน รางหวาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวน มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" รางหวาย มัธยมศึกษา สพม.8

อำเภอเลาขวัญ[แก้]

อำเภอเลาขวัญมี 44 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จำนวน 42 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย หนองฝ้าย อนุบาล-มัธยมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ หนองฝ้าย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด หนองนกแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ หนองฝ้าย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา หนองปลิง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ หนองประดู่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ ทุ่งกระบ่ำ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง หนองโสน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านน้ำโจน หนองประดู่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านน้ำลาด ทุ่งกระบ่ำ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านบะลังกา หนองปลิง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านโป่งไหม หนองประดู่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านพรหมณี หนองปลิง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านพุบอน เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านรางพยอม เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา หนองโสน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก หนองปลิง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง หนองประดู่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ หนองโสน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองเค็ด หนองนกแก้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า หนองฝ้าย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองจั่น หนองนกแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย หนองประดู่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองประดู่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองประดู่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองปลิง หนองปลิง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองผือ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หนองฝ้าย อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองโสน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองปลิง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ เลาขวัญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองโสน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ทุ่งกระบ่ำ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองปลิง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนประชาพัฒนา หนองปลิง อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม ทุ่งกระบ่ำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เลาขวัญ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ หนองโสน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ทุ่งกระบ่ำ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) เลาขวัญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.กาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ เลาขวัญ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4

อำเภอศรีสวัสดิ์[แก้]

อำเภอศรีสวัสดิ์มี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 จำนวน 19 โรงเรียน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน ท่ากระดาน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 เขาโจด อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนบ้านเจ้าเณร ท่ากระดาน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านดงเสลา ด่านแม่แฉลบ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว แม่กระบุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น ด่านแม่แฉลบ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งนา หนองเป็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านนาสวน นาสวน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำพุ เขาโจด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำมุด แม่กระบุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ท่ากระดาน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านปากนาสวน นาสวน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งหวาย ด่านแม่แฉลบ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว ด่านแม่แฉลบ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านสามหลัง เขาโจด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ ท่ากระดาน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านองสิต นาสวน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านองหลุ นาสวน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดถ้ำองจุ นาสวน อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ท่ากระดาน มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง เขาโจด อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13

อำเภอสังขละบุรี[แก้]

อำเภอสังขละบุรีมี 20 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 จำนวน 11 โรงเรียน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ไล่โว่ อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ปรังเผล อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ หนองลู อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ไล่โว่ อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ไล่โว่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย หนองลู อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ หนองลู ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ปรังเผล อนุบาล-มัธยมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านยางขาว ปรังเผล อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยกบ หนองลู อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย หนองลู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหินตั้ง ไล่โว่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หนองลู อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านอุ่นรัก หนองลู ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนลาซาล สังขละบุรี หนองลู อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม หนองลู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา หนองลู อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) หนองลู อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา หนองลู มัธยมศึกษา สพม.8
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ไล่โว่ อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.13

อำเภอหนองปรือ[แก้]

อำเภอหนองปรือมี 20 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จำนวน 18 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านเขามุสิ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาแหลม สมเด็จเจริญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านพยอมงาม หนองปลาไหล อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ หนองปลาไหล อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองขอน หนองปรือ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม หนองปลาไหล อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองตาเดช หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สมเด็จเจริญ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย หนองปลาไหล อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนประชามงคล สมเด็จเจริญ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สมเด็จเจริญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนเสรี-สมใจ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม หนองปรือ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ หนองปรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4

อำเภอห้วยกระเจา[แก้]

อำเภอห้วยกระเจามี 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 จำนวน 24 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านทัพพระยา ห้วยกระเจา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านนาใหม่ วังไผ่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านไผ่สี สระลงเรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านพนมนาง ดอนแสลบ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านไพรงาม ห้วยกระเจา อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านวังไผ่ วังไผ่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านสระจันทอง สระลงเรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข สระลงเรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตายอด วังไผ่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง ดอนแสลบ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยยาง สระลงเรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยลึก สระลงเรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านอ่างหิน วังไผ่ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนเมตตาจิตต สระลงเรือ อนุบาล-ประถมศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์ ดอนแสลบ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดดอนแสลบ ดอนแสลบ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดสระลงเรือ สระลงเรือ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองปลิง ดอนแสลบ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สระลงเรือ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.กาญจนบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 6. 6.0 6.1 6.2 "ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562". สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี. พฤศจิกายน 2562. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 7. "รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. ตุลาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 8. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 9. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 10. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-16. สืบค้นเมื่อ 2020-02-17.
 11. "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน". กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1. 17 ธันวาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 12. "ข้อมูลการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา". กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 10 มิถุนายน 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-22. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)