รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้งbox

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
1.
1.
3.
3.
6.
6.
7.
7.
5.
5.
4.
4.
8.
8.
10.
10.
9.
9.
2.
2.
12.
12.
11.
11.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตรักษ์อุดร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหนองหาน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตโนนศรีวัง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตของจังหวัดอุดรธานี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดอุดรธานีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี[แก้]

จังหวัดอุดรธานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 63 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 9 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ รักษ์อุดร เมืองเพีย กุดจับ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุมภวาปี ลุ่มน้ำปาว กุมภวาปี กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ ลุ่มน้ำปาว พันดอน กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา หนองหาน บ้านจีต กู่แก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำยางพิทยา โนนศรีวัง ผาสุก วังสามหมอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร กรมหลวงประจักษ์ จอมศรี เพ็ญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร พระพุทธบาทบัวบก จำปาโมง บ้านผือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช อุดรพิทยานุกูล นากว้าง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร กรมหลวงประจักษ์ เชียงหวาง เพ็ญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไชยวานวิทยา หนองหาน ไชยวาน ไชยวาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร บ้านดุงทุ่งฝน ดงเย็น บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาดทองพิทยาคม โนนศรีวัง ตาดทอง ศรีธาตุ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี พระพุทธบาทบัวบก บ้านผือ บ้านผือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม โนนศรีวัง ทมนางาม โนนสะอาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา บ้านดุงทุ่งฝน บ้านจันทน์ บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา บ้านดุงทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร บ้านดุงทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม อุดรพิทยานุกูล หนองนาคำ เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม โนนศรีวัง บะยาว วังสามหมอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านดุงทุ่งฝน นาไหม บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม พระพุทธบาทบัวบก นางัว น้ำโสม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา รักษ์อุดร นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา บ้านดุงทุ่งฝน บ้านชัย บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ โนนศรีวัง โนนสะอาด โนนสะอาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อุดรพิทยานุกูล โนนสูง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา หนองหาน บ้านเชียง หนองหาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา บ้านดุงทุ่งฝน ศรีสุทโธ บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม หนองหาน นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร กรมหลวงประจักษ์ หนองบัว เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา หนองหาน บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม กรมหลวงประจักษ์ เพ็ญ เพ็ญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา หนองหาน โพนสูง ไชยวาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา พระพุทธบาทบัวบก เมืองพาน บ้านผือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูพานวิทยา รักษ์อุดร ขอนยูง กุดจับ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี ในพระราชูปถัมภ์ฯ สตรีราชินูทิศ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล กรมหลวงประจักษ์ บ้านยวด สร้างคอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม พระพุทธบาทบัวบก นายูง นายูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชินูทิศ 2 สตรีราชินูทิศ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร โนนศรีวัง วังสามหมอ วังสามหมอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม โนนศรีวัง ศรีธาตุ ศรีธาตุ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สตรีราชินูทิศ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา กรมหลวงประจักษ์ สร้างคอม สร้างคอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามพร้าววิทยา อุดรพิทยานุกูล สามพร้าว เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ลุ่มน้ำปาว ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร พระพุทธบาทบัวบก สามัคคี น้ำโสม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ลุ่มน้ำปาว ท่าลี่ กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร กรมหลวงประจักษ์ เพ็ญ เพ็ญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ลุ่มน้ำปาว เสอเพลอ กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สตรีราชินูทิศ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ลุ่มน้ำปาว สีออ กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สตรีราชินูทิศ หนองวัวซอ หนองวัวซอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สตรีราชินูทิศ โนนหวาย หนองวัวซอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา รักษ์อุดร ทับกุง หนองแสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ พระพุทธบาทบัวบก หนองหัวคู บ้านผือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน หนองหาน หนองหาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ลุ่มน้ำปาว ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ รักษ์อุดร บ้านตาด เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม อุดรพิทยานุกูล กุดสระ เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สตรีราชินูทิศ นาดี เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รักษ์อุดร บ้านจั่น เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา รักษ์อุดร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรพิทยานุกูล หมากแข้ง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 อุดรพิทยานุกูล เชียงพิณ เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1[แก้]

สพป.อุดรธานี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางและเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม และอำเภอหนองวัวซอ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นากว้าง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนชุมชนโนนสูง โนนสูง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ หมูม่น เมืองอุดรธานี
โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นาข่า เมืองอุดรธานี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) นาข่า เมืองอุดรธานี
โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 หนองบัวบาน หนองวัวซอ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว โนนสูง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านเม่น บ้านขาว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านดู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านพรานเหมือน บ้านขาว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน บ้านตาด เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก นาดี เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านขาว บ้านขาว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านข้าวสาร โนนสูง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง นาข่า เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านจำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 โนนสูง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านเชียงพัง นากว้าง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านเชียงพิณ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านเชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านตาด บ้านตาด เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านนาคำหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านนาทาม นากว้าง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านนาเยีย เชียงยืน เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านนาแอง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ กุดสระ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข หนองไฮ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 เชียงยืน เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ นาดี เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน เชียงยืน เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม เชียงยืน เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง นาข่า เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแดง นาข่า เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองตูม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
โรงเรียนประชาสามัคคี นาข่า เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง บ้านตาด เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเจซี. บ้านอินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ สามพร้าว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สามพร้าว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน สามพร้าว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สามพร้าว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านโก่ย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองแก หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) หนองบัว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย หนองบัว เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านแม่นนท์ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านโคกลาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองตุ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านดอนอุดม (เนยอุปถัมภ์) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองบัว หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
โรงเรียนมิตรภาพ 6 กุดสระ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา หมูม่น เมืองอุดรธานี
โรงเรียนหนองไฮวิทยา หนองไฮ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
โรงเรียนรัฐประชา 509 โนนหวาย หนองวัวซอ
โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว หนองวัวซอ หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย หนองบัวบาน หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านโนนหวาย โนนหวาย หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรย โนนหวาย หนองวัวซอ
โรงเรียนเสาเล้า โนนหวาย หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านน้ำพ่น น้ำพ่น หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย น้ำพ่น หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด น้ำพ่น หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านเลา น้ำพ่น หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ หนองอ้อ หนองวัวซอ
โรงเรียนชุมชนหนองแสง หนองอ้อ หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ หนองอ้อ หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ หนองอ้อ หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านหมากหญ้า หมากหญ้า หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านอูบมุง อูบมุง หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อูบมุง หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านดงบัง อูบมุง หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อูบมุง หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านโคกผักหอม อูบมุง หนองวัวซอ
โรงเรียนบ้านเชียงดา เชียงดา สร้างคอม
โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม เชียงดา สร้างคอม
โรงเรียนบ้านนาสะอาด นาสะอาด สร้างคอม
โรงเรียนบ้านไชยฟอง นาสะอาด สร้างคอม
โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม) นาสะอาด สร้างคอม
โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา บ้านโคก สร้างคอม
โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม บ้านโคก สร้างคอม
โรงเรียนบ้านดอนบาก บ้านโคก สร้างคอม
โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ บ้านโคก สร้างคอม
โรงเรียนบ้านยวด บ้านยวด สร้างคอม
โรงเรียนบ้านชาด บ้านยวด สร้างคอม
โรงเรียนบ้านนามั่ง บ้านยวด สร้างคอม
โรงเรียนบ้านหินโงม บ้านหินโงม สร้างคอม
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว บ้านหินโงม สร้างคอม
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง บ้านหินโงม สร้างคอม
โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา บ้านหินโงม สร้างคอม
โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม
โรงเรียนบ้านท่าเสียว สร้างคอม สร้างคอม
โรงเรียนบ้านโนนนกหอ (เพ็งแสนวิทยา) สร้างคอม สร้างคอม
โรงเรียนบ้านดงผักเทียม สร้างคอม สร้างคอม
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สร้างคอม สร้างคอม
โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สร้างคอม สร้างคอม
โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลาง เพ็ญ
โรงเรียนบ้านนาสีนวล โคกกลาง เพ็ญ
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ โคกกลาง เพ็ญ
โรงเรียนบ้านนาพู่ นาพู่ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง นาพู่ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย นาพู่ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ นาพู่ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง นาพู่ เพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เพ็ญ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ เพ็ญ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านใหม่ เพ็ญ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน เพ็ญ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณดงสัมพันธ์โพนสว่าง เพ็ญ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านเตาไห เตาไห เพ็ญ
โรงเรียนบ้านโนนสวาง เตาไห เพ็ญ
โรงเรียนบ้านคอนเลียบ เตาไห เพ็ญ
โรงเรียนบ้านหม้อ เตาไห เพ็ญ
โรงเรียนบ้านนาพัง เตาไห เพ็ญ
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ เตาไห เพ็ญ
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สร้างแป้น เพ็ญ
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา สร้างแป้น เพ็ญ
โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว สร้างแป้น เพ็ญ
โรงเรียนบ้านหว้าน สร้างแป้น เพ็ญ
โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน บ้านเหล่า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านหนองผง บ้านเหล่า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านเหล่า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) บ้านเหล่า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านดงขันทอง บ้านเหล่า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ บ้านเหล่า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา นาบัว เพ็ญ
โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง นาบัว เพ็ญ
โรงเรียนบ้านท่าหนาด นาบัว เพ็ญ
โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม นาบัว เพ็ญ
โรงเรียนบ้านยางซอง นาบัว เพ็ญ
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สุมเส้า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านแพงศรี สุมเส้า เพ็ญ
โรงเรียนดงยางวังโตนวิทยา สุมเส้า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านดงปอ สุมเส้า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สุมเส้า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สุมเส้า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ สุมเส้า เพ็ญ
โรงเรียนบ้านจอมศรี จอมศรี เพ็ญ
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ จอมศรี เพ็ญ
โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ จอมศรี เพ็ญ
โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ จอมศรี เพ็ญ
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ จอมศรี เพ็ญ
โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ จอมศรี เพ็ญ
โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน เชียงหวาง เพ็ญ
โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ เชียงหวาง เพ็ญ
โรงเรียนบ้านนาดี เชียงหวาง เพ็ญ
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ เชียงหวาง เพ็ญ
โรงเรียนบ้านด่าน เชียงหวาง เพ็ญ
โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี เชียงหวาง เพ็ญ
โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง เชียงหวาง เพ็ญ
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน เชียงหวาง เพ็ญ
โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ บ้านธาตุ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว บ้านธาตุ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา บ้านธาตุ เพ็ญ
โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ บ้านธาตุ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด บ้านธาตุ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว บ้านธาตุ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ บ้านธาตุ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ บ้านธาตุ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ บ้านธาตุ เพ็ญ
โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ บ้านธาตุ เพ็ญ

<block quotes >

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2[แก้]

สพป.อุดรธานี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองแสง อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านปอ กุมภวาปี กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปี กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปี กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า (มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปี กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กุมภวาปี กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเชียงแหว เชียงแหว กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเซียบ เชียงแหว กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน เชียงแหว กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเดียม เชียงแหว กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านนกขะบา เชียงแหว กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง แชแล กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเมืองพรึก แชแล กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง แชแล กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม แชแล กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย แชแล กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านดอนเงิน แชแล กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ตูมใต้ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านโนนสิมมา ตูมใต้ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านโนนจำปา ตูมใต้ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านตูม ตูมใต้ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ ตูมใต้ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา ท่าลี่ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านท่าแร่ ท่าลี่ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล ท่าลี่ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ ท่าลี่ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านกุดยาง ท่าลี่ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ท่าลี่ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านปะโค ปะโค กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน ปะโค กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ ปะโค กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน ปะโค กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านดงน้อย ปะโค กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย ปะโค กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก ผาสุก กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง ผาสุก กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านสี่แจ ผาสุก กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านดงเรือง ผาสุก กุมภวาปี
โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี พันดอน กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านกงพาน พันดอน กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านพันดอน พันดอน กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านคำเจริญ พันดอน กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านดงแคน พันดอน กุมภวาปี
โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอน กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านวาปี พันดอน กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านผือ พันดอน กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง พันดอน กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ เวียงคำ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย เวียงคำ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านคำไผ่ เวียงคำ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง เวียงคำ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม เวียงคำ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านนาแบก เวียงคำ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา เวียงคำ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ เวียงคำ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สีออ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านหนองแดง สีออ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เสอเพลอ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา เสอเพลอ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ เสอเพลอ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ เสอเพลอ กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านท่าสัง หนองหว้า กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า หนองหว้า กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านกุดจิก หนองหว้า กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหว้า กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองหว้า กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ หนองหว้า กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง" ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โคกกลาง โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด โคกกลาง โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว โคกกลาง โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกกลาง โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านม่วงดง โคกกลาง โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหาดสถาพร ทมนางาม โนนสะอาด
โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า ทมนางาม โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านทมนางาม ทมนางาม โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านค้อน้อย ทมนางาม โนนสะอาด
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาด โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาด โนนสะอาด
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว บุ่งแก้ว โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ บุ่งแก้ว โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านกุดขนวน บุ่งแก้ว โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกล่าม บุ่งแก้ว โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง บุ่งแก้ว โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองโก บุ่งแก้ว โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านบะยาว บุ่งแก้ว โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองกุงศรี โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านนาเหล่า หนองกุงศรี โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ หนองกุงศรี โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนจำปาประชาสรรค์ หนองกุงศรี โนนสะอาด
โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ หนองกุงศรี โนนสะอาด
โรงเรียนชุมชนจำปี จำปี ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านโนนสูง จำปี ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านโคกน้อย จำปี ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านดูนเลา จำปี ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านโนนม่วง จำปี ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ตาดทอง ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ตาดทอง ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านป่าหวาย ตาดทอง ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านนายูง นายูง ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว นายูง ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ นายูง ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านสามขา บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านสมดี บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านโปร่ง บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุ ศรีธาตุ
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านกอก ศรีธาตุ ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองนกเขียน ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านคำม่วง หนองนกเขียน ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านโคกก่อง หนองนกเขียน ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านป่าไร่ หนองนกเขียน ศรีธาตุ
โรงเรียนคำเมยวิทยาคม หัวนาคำ ศรีธาตุ
โรงเรียนคำกุงประชานุกูล หัวนาคำ ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง หัวนาคำ ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านคำบอน หัวนาคำ ศรีธาตุ
โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา หัวนาคำ ศรีธาตุ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร หัวนาคำ ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ หัวนาคำ ศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านโนนอำนวย หัวนาคำ ศรีธาตุ
โรงเรียนดงง่ามนางาม คำโคกสูง วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านท่าลาด คำโคกสูง วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง คำโคกสูง วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านนาแก บะยาว วังสามหมอ
โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา บะยาว วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง บะยาว วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านโคกเล้า บะยาว วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร บะยาว วังสามหมอ
โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย บะยาว วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านคำยาง ผาสุก วังสามหมอ
โรงเรียนผาสุกประชานุกูล ผาสุก วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านดงกลาง ผาสุก วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านคำน้อย ผาสุก วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านคำจวง ผาสุก วังสามหมอ
โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ผาสุก วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านผาทอง ผาสุก วังสามหมอ
โรงเรียนคำไฮพิทยาคม ผาสุก วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านวังทอง ผาสุก วังสามหมอ
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ วังสามหมอ
โรงเรียนหาญใจพิทยาคม หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านไทยสมพร หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านโนนสวาง หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านคำโคกสูง คำโคกสูง วังสามหมอ
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ทับกุง หนองแสง
โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม ทับกุง หนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ทับกุง หนองแสง
โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ ทับกุง หนองแสง
โรงเรียนทับกุงประชานุกูล ทับกุง หนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองบัว นาดี หนองแสง
โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง นาดี หนองแสง
โรงเรียนบ้านนาฝาย นาดี หนองแสง
โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง นาดี หนองแสง
โรงเรียนบ้านทับไฮ แสงสว่าง หนองแสง
โรงเรียนบ้านท่ายม แสงสว่าง หนองแสง
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง แสงสว่าง หนองแสง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หนองแสง หนองแสง
โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ หนองแสง หนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง หนองแสง
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านนาม่วง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านโนนสา นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านโนนแสวง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านเชียงกรม นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านโพนทอง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านเมืองปัง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3[แก้]

สพป.อุดรธานี เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านดุง อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอไชยวาน อำเภอทุ่งฝน และอำเภอกู่แก้ว

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านคำยาง ไชยวาน ไชยวาน
โรงเรียนบ้านหนองแซง ไชยวาน ไชยวาน
โรงเรียนชุมชนสะงวย หนองหลัก ไชยวาน
โรงเรียนบ้านคำม่วง โพนสูง ไชยวาน
โรงเรียนบ้านป่าก้าว โพนสูง ไชยวาน
โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร โพนสูง ไชยวาน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โพนสูง ไชยวาน
โรงเรียนบ้านหนองอิอู หนองหลัก ไชยวาน
โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ โพนสูง ไชยวาน
โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ คำเลาะ ไชยวาน
โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด คำเลาะ ไชยวาน
โรงเรียนบ้านคำเลาะ คำเลาะ ไชยวาน
โรงเรียนบ้านดงพัฒนา คำเลาะ ไชยวาน
โรงเรียนสยามกลการ 3 คำเลาะ ไชยวาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู คำเลาะ ไชยวาน
โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก ไชยวาน
โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ ไชยวาน ไชยวาน
โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดรธานี ไชยวาน ไชยวาน
โรงเรียนหนองแวงวิทยา ไชยวาน ไชยวาน
โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยวาน
โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง หนองหลัก ไชยวาน
โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง หนองหลัก ไชยวาน
โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว บ้านจีต กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง คอนสาย กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ คอนสาย กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย คอนสาย กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน ค้อใหญ่ กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านซำป่ารัง บ้านจีต กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านซำป่าหัน บ้านจีต กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านวังแข้ โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด) บ้านเชียง หนองหาน
โรงเรียนบ้านปูลู บ้านเชียง หนองหาน
โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ บ้านเชียง หนองหาน
โรงเรียนบ้านคำอ้อ บ้านเชียง หนองหาน
โรงเรียนบ้านยา บ้านยา หนองหาน
โรงเรียนบ้านหันน้อย บ้านยา หนองหาน
โรงเรียนธาตุดอนตูม บ้านยา หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองผือ บ้านยา หนองหาน
โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา หนองสระปลา หนองหาน
โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน หนองสระปลา หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองสระปลา หนองหาน
โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล ผักตบ หนองหาน
โรงเรียนบ้านป่าก้าว ผักตบ หนองหาน
โรงเรียนบ้านนาฮัง ผักตบ หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก ผักตบ หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองบัว ผักตบ หนองหาน
โรงเรียนบ้านสะแบง สะแบง หนองหาน
โรงเรียนบ้านดอนนางคำ สะแบง หนองหาน
โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง สะแบง หนองหาน
โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สะแบง หนองหาน
โรงเรียนบ้านดงวังพัง สะแบง หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย หนองไผ่ หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองไผ่ หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม หนองไผ่ หนองหาน
โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ หนองไผ่ หนองหาน
โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก หนองไผ่ หนองหาน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก หนองเม็ก หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองนกทา หนองเม็ก หนองหาน
โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง หนองเม็ก หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด หนองเม็ก หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ หนองเม็ก หนองหาน
โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน หนองเม็ก หนองหาน
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน หนองหาน
โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) หนองหาน หนองหาน
โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) หนองหาน หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองหาน หนองหาน
โรงเรียนบ้านดงโพนยอ หนองหาน หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) หนองหาน หนองหาน
โรงเรียนบ้านเชียงงาม หนองหาน หนองหาน
โรงเรียนบ้านโสกหมู หนองหาน หนองหาน
โรงเรียนบ้านพังงู พังงู หนองหาน
โรงเรียนบ้านนาดี พังงู หนองหาน
โรงเรียนบ้านขาวัว พังงู หนองหาน
โรงเรียนบ้านม่วง พังงู หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา พังงู หนองหาน
โรงเรียนบ้านพังซ่อน พังงู หนองหาน
โรงเรียนบ้านเรืองชัย พังงู หนองหาน
โรงเรียนบ้านโคกถาวร พังงู หนองหาน
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว พังงู หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก ดอนหายโศก หนองหาน
โรงเรียนบ้านบ่อคำ ดอนหายโศก หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองกล้า ดอนหายโศก หนองหาน
โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด ดอนหายโศก หนองหาน
โรงเรียนบ้านนาอุดม ดอนหายโศก หนองหาน
โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว สร้อยพร้าว หนองหาน
โรงเรียนบ้านหงษาวดี สร้อยพร้าว หนองหาน
โรงเรียนบ้านวังฮาง สร้อยพร้าว หนองหาน
โรงเรียนบ้านนาเยีย สร้อยพร้าว หนองหาน
โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ สร้อยพร้าว หนองหาน
โรงเรียนบ้านนางิ้ว โพนงาม หนองหาน
โรงเรียนบ้านศาลา โพนงาม หนองหาน
โรงเรียนบ้านสะคาม โพนงาม หนองหาน
โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี โพนงาม หนองหาน
โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว โพนงาม หนองหาน
โรงเรียนบ้านโพนงาม โพนงาม หนองหาน
โรงเรียนบ้านดงคำ โพนงาม หนองหาน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี โพนงาม หนองหาน
โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล โพนงาม หนองหาน
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง โพนงาม หนองหาน
โรงเรียนบ้านนาทม นาทม ทุ่งฝน
โรงเรียนบ้านช้าง นาทม ทุ่งฝน
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง นาชุมแสง ทุ่งฝน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นาชุมแสง ทุ่งฝน
โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา นาชุมแสง ทุ่งฝน
โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน
โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน
โรงเรียนบ้านคำเจริญ ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน
โรงเรียนบ้านท่าช่วง ทุ่งฝน ทุ่งฝน
โรงเรียนชุมชนกุดค้า ทุ่งฝน ทุ่งฝน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ทุ่งฝน ทุ่งฝน
โรงเรียนบ้านโพนสูง ทุ่งฝน ทุ่งฝน
โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ ทุ่งฝน ทุ่งฝน
โรงเรียนบ้านดอนกลอย ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านนายม ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านไทย ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านดงโนนตาล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด นาทราย พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) นาทราย พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านดอนม่วง นาทราย พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย นาทราย พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน นาทราย พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ศรีสุทโธ บ้านดุง
โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีสุทโธ บ้านดุง
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ศรีสุทโธ บ้านดุง
โรงเรียนชุมชนวังทอง วังทอง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญ วังทอง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง วังทอง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านหนองลาด ถ่อนนาลับ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านนามั่ง ถ่อนนาลับ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง ถ่อนนาลับ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ถ่อนนาลับ บ้านดุง
โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ ดงเย็น บ้านดุง
โรงเรียนบ้านป่าเป้า ดงเย็น บ้านดุง
โรงเรียนบ้านดงแสนสุข ดงเย็น บ้านดุง
โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ ดงเย็น บ้านดุง
โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ นาคำ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านนาดี นาคำ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านหัวดงยาง นาคำ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านดงวัฒนา นาคำ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ นาคำ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก นาคำ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ นาคำ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ นาคำ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ บ้านดุง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านนาโฮง บ้านดุง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านปอพาน บ้านดุง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง บ้านดุง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ บ้านดุง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด บ้านดุง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง บ้านตาด บ้านดุง
โรงเรียนบ้านสมวิไล บ้านตาด บ้านดุง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง บ้านตาด บ้านดุง
โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย บ้านตาด บ้านดุง
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านม่วง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านเมืองไพร บ้านม่วง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านศรีเมือง บ้านม่วง บ้านดุง
โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี บ้านม่วง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านหนองสว่าง บ้านม่วง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านฝาง โพนสูง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านนาจาน โพนสูง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านปากดง โพนสูง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา โพนสูง บ้านดุง
โรงเรียนบ้านนาไหม นาไหม บ้านดุง
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ นาไหม บ้านดุง
โรงเรียนบ้านวังคางฮูง นาไหม บ้านดุง
โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง นาไหม บ้านดุง
โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ นาไหม บ้านดุง
โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ นาไหม บ้านดุง
โรงเรียนบ้านนาคำวัง นาไหม บ้านดุง
โรงเรียนบ้านจันทน์ บ้านจันทน์ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านดงหวาย บ้านจันทน์ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านดงยาง บ้านจันทน์ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านตูม บ้านจันทน์ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านทรายมูล บ้านจันทน์ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม บ้านจันทน์ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา บ้านจันทน์ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านชัย บ้านชัย บ้านดุง
โรงเรียนค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล บ้านชัย บ้านดุง
โรงเรียนบ้านนาสีนวล บ้านชัย บ้านดุง
โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านชัย บ้านดุง
โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ บ้านชัย บ้านดุง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บ้านชัย บ้านดุง
โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านชัย บ้านดุง
โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี อ้อมกอ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ อ้อมกอ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านดงดารา อ้อมกอ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านโคกคำไหล อ้อมกอ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ้อมกอ บ้านดุง
โรงเรียนบ้านโนนหอม อ้อมกอ บ้านดุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4[แก้]

สพป.อุดรธานี เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง และอำเภอกุดจับ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (8 โรงเรียน) เทศบาลนครอุดรธานี (12 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองหนองสำโรง (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองบ้านดุง (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม หัวนาคำ ศรีธาตุ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา นาคำ บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา เชียงเพ็ง กุดจับ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ แชแล กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม หนองแวง น้ำโสม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นาทราย พิบูลย์รักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพังงูพิทยาคม พังงู หนองหาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพันดอนวิทยา พันดอน กุมภวาปี มัธยมศึกษา
เทศบาลนครอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 10 หนูดี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองหนองสำโรง โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
เทศบาลเมืองบ้านดุง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีสุทโธ บ้านดุง
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) บ้านดุง บ้านดุง
เทศบาลตำบลหนองบัว โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
เทศบาลตำบลตาลเลียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตาลเลียน ตาลเลียน กุดจับ
เทศบาลตำบลกุดจับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลกุดจับ กุดจับ กุดจับ
เทศบาลตำบลปะโค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปะโค ปะโค กุดจับ
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโสกคูณ ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
เทศบาลตำบลน้ำโสม โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม น้ำโสม น้ำโสม
เทศบาลตำบลโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หนองเม็ก หนองหาน
เทศบาลตำบลโนนสะอาด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา หมูม่น เมืองอุดรธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ โรงเรียนอนุบาลหนองกอง บ้านค้อ บ้านผือ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง โรงเรียนบ้านท่าสี แสงสว่าง หนองแสง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกมลาลักษณ์ ศรีธาตุ ศรีธาตุ
โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 เพ็ญ เพ็ญ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี กุมภวาปี กุมภวาปี
โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ กุมภวาปี กุมภวาปี
โรงเรียนเซนต์เมรี่ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา หมูม่น เมืองอุดรธานี
โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี กุดสระ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี นาข่า เมืองอุดรธานี
โรงเรียนประชาคมนานาชาติ อุดรธานี นาข่า เมืองอุดรธานี
โรงเรียนสหกิจวิทยา หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนพันธกิจวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนกระจ่างวิทย์ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทพปัญญา กุมภวาปี กุมภวาปี
โรงเรียนภูมิพิชญ เมืองเพีย กุดจับ
โรงเรียนพิชญพิชญ์ หนองเม็ก หนองหาน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา (เวิน เฮ้าอุปถัมภ์) พันดอน กุมภวาปี
โรงเรียนอนุบาลลดา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง โพนสูง บ้านดุง
โรงเรียนปรมินทร์ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนพันธกิจศึกษา โนนสะอาด โนนสะอาด
โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง ศรีสุทโธ บ้านดุง
โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน หนองหาน
โรงเรียนอุดรวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทพนุสรณ์ หนองวัวซอ หนองวัวซอ
โรงเรียนพิชญพิพัฒน์ โนนสะอาด โนนสะอาด
โรงเรียนพิชญวิทย์ ศรีสุทโธ บ้านดุง
โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง บ้านดุง
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา บ้านผือ บ้านผือ
โรงเรียนอนุบาลศศิกานต์น้ำโสม ศรีสำราญ น้ำโสม
โรงเรียนอาภาพัชร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนพัฒนาปัญญา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนทวิพัฒน์ เวียงคำ กุมภวาปี
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ
โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ วังสามหมอ วังสามหมอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร สะแบง หนองหาน
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา โนนสูง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนวาสนาศึกษา วังสามหมอ วังสามหมอ
โรงเรียนอุดรเซนซอรี่ นาดี เมืองอุดรธานี
โรงเรียนหัตถกิจคริสเตียน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลวาสนา วังสามหมอ วังสามหมอ
โรงเรียนอนุบาลทิพากานต์ เพ็ญ เพ็ญ
โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลลักษณ์สุข โนนสูง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลนันทวดี เมืองเพีย กุดจับ
โรงเรียนอนุบาลญาริดา บ้านผือ บ้านผือ
โรงเรียนอนุบาลพร้อมพัฒน์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลพิมพลอย โนนสูง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลขวัญประชา ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน
โรงเรียนอนุบาลสรรสร้าง หมูม่น เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลปภาวรินทร์ วังสามหมอ วังสามหมอ
โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ ทับกุง หนองแสง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (บริบาล) ถึงมัธยมศึกษา

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)