รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตรัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตรัง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

จังหวัดตรังมีโรงเรียนทั้งหมด 348 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองตรัง 6 35 - 41 9 18 - - 67
กันตัง 2 34 - 36 2 5 - - 43
นาโยง 2 17 - 19 - - - - 19
ปะเหลียน 3 37 - 40 - 7 - - 47
ย่านตาขาว 4 33 - 37 1 5 - 1 44
รัษฎา 1 18 - 19 - 1 - - 20
วังวิเศษ 2 19 - 21 - - - - 21
สิเกา 1 24 - 25 1 1 - - 27
ห้วยยอด 6 40 - 46 1 2 - - 49
หาดสำราญ 1 10 - 11 - - - - 11
รวม 28 267 - 295 14 38 - 1 348

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตรังแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดตรังตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดตรัง

จังหวัดตรังมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 295 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ (สพม.ตรัง กระบี่) จำนวน 28 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังทั้ง 2 เขตจำนวน 267 โรงเรียน[3]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดตรังแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตรังตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ในจังหวัดตรัง
สหวิทยาเขตศรีตรัง
สหวิทยาเขตวชิรมิตร
สหวิทยาเขตปลันดา
สหวิทยาเขตวิทยาธรรม

จังหวัดตรังอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมกับจังหวัดกระบี่[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 28 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 4 สหวิทยาเขตได้แก่[4]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกันตังพิทยากร ศรีตรัง กันตัง กันตัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ศรีตรัง บ่อน้ำร้อน กันตัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ปลันดา ปะเหลียน ปะเหลียน มัธยมศึกษา
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ วชิรมิตร ทุ่งค่าย ย่านตาขาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปลันดา ทุ่งยาว ปะเหลียน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ปลันดา ในควน ย่านตาขาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม วชิรมิตร โคกสะบ้า นาโยง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำผุด วชิรมิตร น้ำผุด เมืองตรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนในเตาพิทยาคม วิทยาธรรม ในเตา ห้วยยอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางดีวิทยาคม วิทยาธรรม บางดี ห้วยยอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ปลันดา สุโสะ ปะเหลียน มัธยมศึกษา
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปลันดา ย่านตาขาว ย่านตาขาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัษฎา วิทยาธรรม คลองปาง รัษฎา มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วิทยาธรรม วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ศรีตรัง ลำภูรา ห้วยยอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังวิเศษ ศรีตรัง เขาวิเศษ วังวิเศษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิเชียรมาตุ วชิรมิตร โคกหล่อ เมืองตรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ปลันดา โพรงจระเข้ ย่านตาขาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 วชิรมิตร นาบินหลา เมืองตรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง วชิรมิตร บางรัก เมืองตรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี ศรีตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี 2 ศรีตรัง บางรัก เมืองตรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข วชิรมิตร นาโยงเหนือ นาโยง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีศึกษา วิทยาธรรม นาวง ห้วยยอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ศรีตรัง บ่อหิน สิเกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง วิทยาธรรม ห้วยนาง ห้วยยอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยยอด วิทยาธรรม ห้วยยอด ห้วยยอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปลันดา หาดสำราญ หาดสำราญ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1[แก้]

สพป.ตรัง เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว และอำเภอหาดสำราญ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 132 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอปะเหลียน 37 โรงเรียน อำเภอเมืองตรัง 35 โรงเรียน อำเภอย่านตาขาว 33 โรงเรียน อำเภอนาโยง 17 โรงเรียน และอำเภอหาดสำราญ 10 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง นาพละ เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งไทรทอง สุโสะ ปะเหลียน ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งรวงทอง ท่าข้าม ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทรงาม นาหมื่นศรี นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางนา หนองตรุด เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะปุด นาข้าวเสีย นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาติง ลิพัง ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ทุ่งค่าย ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง นาท่ามเหนือ เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว เกาะเปียะ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองลำปริง ละมอ นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม ทุ่งค่าย ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนปริง ควนปริง เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ย่านตาขาว ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ ปะเหลียน ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนยวน ทุ่งค่าย ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนยาง ทุ่งค่าย ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาหมื่นศรี นาโยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ นาบินหลา เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกทราย โพรงจระเข้ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกรัก ตะเสะ หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่อง ช่อง นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเสะ ตะเสะ หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทอนพลา นาชุมเห็ด ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทอนหาน ท่าข้าม ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าคลอง สุโสะ ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเทศ สุโสะ ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าบันได ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกอ บ้าหวี หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน หนองบ่อ ย่านตาขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ทุ่งค่าย ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนา น้ำผุด เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนา เกาะเปียะ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ลิพัง ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ทุ่งยาว ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทุ่งยาว ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ในควน ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย ละมอ นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ในควน ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงาม นาชุมเห็ด ย่านตาขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาโตง ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทะเล ตะเสะ หาดสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง แหลมสอม ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนานิน ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาป้อ ควนปริง เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนายายหม่อม ย่านตาขาว ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในควน ในควน ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบกหัก หาดสำราญ หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางด้วน บางด้วน ปะเหลียน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางยาง นาท่ามเหนือ เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ้าหวี บ้าหวี หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะเหลียน ปะเหลียน ปะเหลียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากปรน หาดสำราญ หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากไพ หนองตรุด เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากห้วย น้ำผุด เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแก่ บางด้วน ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ โพรงจระเข้ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยวนโปะ บางด้วน ปะเหลียน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยูงงาม โพรงจระเข้ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พรุ น้ำผุด เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่หลวง โคกสะบ้า นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ ปะเหลียน ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังศิลา บ้านนา ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามแยก ท่าข้าม ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุโสะ สุโสะ ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท แหลมสอม ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชวด เกาะเปียะ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง นาชุมเห็ด ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ บ้านนา ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไทร นาโยงเหนือ นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยวน ละมอ นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม บ้านนา ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย นาพละ เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ท่าข้าม ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ในควน ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไทร บ้านโพธิ์ เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บ้านนา ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ น้ำผุด เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ช่อง นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวควน บ้านนา ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดเลา ปะเหลียน ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินคอกควาย บ้านนา ปะเหลียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลม เกาะสุกร ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมสอม แหลมสอม ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นาโยงใต้ เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 โคกหล่อ เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง บ้านควน เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ บ้านโพธิ์ เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา นาชุมเห็ด ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนวิไล บางด้วน ปะเหลียน ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนวิเศษ ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนสีนวล นาข้าวเสีย นาโยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจอมไตร นาโยงเหนือ นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแจ้ง บางรัก เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร หนองบ่อ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ ช่อง นาโยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ หนองตรุด เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าพญา ท่าพญา ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด นาบินหลา เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมาราม นาข้าวเสีย นาโยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไทรงาม นาตาล่วง เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรทอง โคกสะบ้า นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนางประหลาด โคกสะบ้า นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนานอน นาท่ามใต้ เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดน้ำผุด น้ำผุด เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิคมประทีป โคกหล่อ เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากปรน หาดสำราญ หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธาราม บ้านโพธิ์ เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ นาตาล่วง เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมงคลสถาน ละมอ นาโยง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม นาท่ามใต้ เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสาริการาม โคกหล่อ เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเป็ด นาชุมเห็ด ย่านตาขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองสมาน หาดสำราญ หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโหละคล้า โพรงจระเข้ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมพวัน เกาะเปียะ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองผักฉีด สุโสะ ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหาดทรายทอง เกาะสุกร ปะเหลียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหาดสำราญ หาดสำราญ หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2[แก้]

สพป.ตรัง เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอกันตัง อำเภอรัษฎา อำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา และอำเภอห้วยยอด มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 135 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอห้วยยอด 40 โรงเรียน อำเภอกันตัง 34 โรงเรียน อำเภอสิเกา 24 โรงเรียน อำเภอวังวิเศษ 19 โรงเรียน และอำเภอรัษฎา 18 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกมลศรี กะลาเส สิเกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ท่างิ้ว ห้วยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ในเตา ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง นาเมืองเพชร สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ เกาะลิบง กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะลิบง เกาะลิบง กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขากอบ เขากอบ ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด วังคีรี ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาโอน เขาวิเศษ วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม คลองชีล้อม กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาวิเศษ วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองมวน หนองปรือ รัษฎา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองลุ คลองลุ กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนเลียบ หนองช้างแล่น ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนตัง เขาปูน ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู บางสัก กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนพญา บางกุ้ง ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนหนองกก คลองปาง รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนหนองยาง หนองปรือ รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนอารี บางดี ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกยาง โคกยาง กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจิจิก ท่าสะบ้า วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉางหลาง ไม้ฝาด สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องลม วังมะปราง วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องหาร วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไชยภักดี อ่าวตง วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซา บางดี ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดุหุน บ่อหิน สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นไทร หนองบัว รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นปรง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า บางหมาก กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโตน กะลาเส สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน เขาไพร รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ นาเกลือ กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าปาบ บ่อน้ำร้อน กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ปากแจ่ม ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าส้ม บ่อน้ำร้อน กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก เขาไม้แก้ว สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ทุ่งต่อ ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาง ท่าสะบ้า วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม บางดี ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บางกุ้ง ห้วยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ควนเมา รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ ย่านซื่อ กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรบ่วง หนองปรือ รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเกลือ นาเกลือ กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร นาเมืองเพชร สิเกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำฉา โคกยาง กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพราย ปากคม ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำราบ บางสัก กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อหิน บ่อหิน สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางคราม อ่าวตง วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางค้างคาว เขาไม้แก้ว สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเตา คลองลุ กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเป้า บางเป้า กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางพระ วังมะปราง วังวิเศษ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางสัก บางสัก กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางหมาก บางหมาก กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา เกาะลิบง กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ากอ นาวง ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาเต วังวน กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเตียว บางเป้า กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผมเด็น ไม้ฝาด สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระม่วง นาเกลือ กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุจูด บ่อหิน สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุเตย กะลาเส สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ บางหมาก กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย คลองปาง รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมดตะนอย เกาะลิบง กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ย่านซื่อ กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ บางหมาก กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ควนเมา รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ออก บ่อหิน สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำช้าง เขาไพร รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำแพะ ปากแจ่ม ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำภูรา ลำภูรา ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังลำ วังคีรี ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหลาม ห้วยนาง ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายควน เขาไม้แก้ว สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสต้นวา บ่อหิน สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสบ่อ นาวง ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสมะม่วง ท่างิ้ว ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาวิเศษ วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อ่าวตง วังวิเศษ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว รัษฎา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองปรือ รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ เขากอบ ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมวง ควนเมา รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองราโพ ห้วยนาง ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ หนองบัว รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง หนองช้างแล่น ห้วยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด คลองชีล้อม กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหมอ นาวง ห้วยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไทร นาเมืองเพชร สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น หนองช้างแล่น ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหิน บ่อหิน สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดยาว เกาะลิบง กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง บางกุ้ง ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลม วังวน กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมไทร เขาไม้แก้ว สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม เขาไม้แก้ว สิเกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ เขาขาว ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขา ท่างิ้ว ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาพระ คลองปาง รัษฎา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนไทร ปากคม ห้วยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดควนธานี ควนธานี กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร เขากอบ ห้วยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกเลียบ คลองปาง รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กะลาเส สิเกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี วังคีรี ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ หนองบัว รัษฎา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ท่าสะบ้า วังวิเศษ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาวง บางกุ้ง ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำฉ่า วังมะปราง วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางดี บางดี ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากแจ่ม ปากแจ่ม ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไม้ฝาด ไม้ฝาด สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวารีวง วังวน กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม หนองช้างแล่น ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสิทธิโชค ลำภูรา ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา บางเป้า กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) ห้วยนาง ห้วยยอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้วยยอด ห้วยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหาดปากเมง ไม้ฝาด สิเกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดตรังมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลนครตรัง (8 โรงเรียน) เทศบาลเมืองกันตัง (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบลควนกุน เทศบาลตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลห้วยยอด และองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ (แห่งละ 1 โรงเรียน)[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลนครตรัง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองกันตัง โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี กันตัง กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส กันตัง กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลควนกุน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลควนกุน กะลาเส สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลย่านตาขาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ห้วยยอด ห้วยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาท่ามเหนือ เมืองตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรังซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 39 โรงเรียน[6]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว กันตัง กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดรุโณทัย ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์ สุโสะ ปะเหลียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทับเที่ยง เมืองตรัง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ทับเที่ยง เมืองตรัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกิดศิริตรัง บางรัก เมืองตรัง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนตรังวิทยา บ้านโพธิ์ เมืองตรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรินิธิวิทยพัฒน์ กะลาเส สิเกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ทับเที่ยง เมืองตรัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา นาตาล่วง เมืองตรัง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทุ่งยาววิทยา ทุ่งยาว ปะเหลียน
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ห้วยยอด ห้วยยอด
โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ ควนปริง เมืองตรัง
โรงเรียนบ้านเด็กน้อยตรัง สุโสะ ปะเหลียน
โรงเรียนบ้านสวนศึกษา บ้านนา ปะเหลียน
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง ทับเที่ยง เมืองตรัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบูรณะรำลึก บางรัก เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาวิทยา กันตัง กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปัญญาวิทย์ ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ทับเที่ยง เมืองตรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพรศิริกุล โคกหล่อ เมืองตรัง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย โคกหล่อ เมืองตรัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ทับเที่ยง เมืองตรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมธาวิทยา ท่าข้าม ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัฒนาศึกษา ทับเที่ยง เมืองตรัง
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ย่านตาขาว ย่านตาขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวิเศษกาญจน์ กันตัง กันตัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้วยยอด ห้วยยอด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา ย่านตาขาว ย่านตาขาว
โรงเรียนสันติธรรม ตรัง สุโสะ ปะเหลียน
โรงเรียนสายธารวิทยา บางเป้า กันตัง
โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ ควนปริง เมืองตรัง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา กันตัง กันตัง
โรงเรียนอนุบาลรัษฎา ควนเมา รัษฎา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลราชภานุสรณ์ ทับเที่ยง เมืองตรัง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวราภา ย่านตาขาว ย่านตาขาว เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอัมพวันวิทยา เกาะเปียะ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ สุโสะ ปะเหลียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอูลูมิดดีน อัลอิสลามียะ โพรงจระเข้ ย่านตาขาว

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬา[7]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตรังแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดตรังตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองตรัง[แก้]

อำเภอเมืองตรังมี 67 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 18 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครตรัง 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 6 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดรุโณทัย ทับเที่ยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง นาพละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทับเที่ยง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ทับเที่ยง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเกิดศิริตรัง บางรัก เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนตรังวิทยา บ้านโพธิ์ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ทับเที่ยง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา นาตาล่วง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ทับเที่ยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ตรัง
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ทับเที่ยง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทน.ตรัง
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ทับเที่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ตรัง
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ทับเที่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ตรัง
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ทับเที่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ตรัง
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ทับเที่ยง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทน.ตรัง
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ทับเที่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ตรัง
โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ทับเที่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ตรัง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 นาโต๊ะหมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนน้ำผุด น้ำผุด มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ ควนปริง สช.
โรงเรียนบ้านกลางนา หนองตรุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาท่ามเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.นาท่ามเหนือ
โรงเรียนบ้านเขาหลัก น้ำผุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง นาท่ามเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนปริง ควนปริง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว นาโต๊ะหมิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ นาบินหลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านด่าน น้ำผุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งนา น้ำผุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านนาป้อ ควนปริง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านบางยาง นาท่ามเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านปากไพ หนองตรุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านปากห้วย น้ำผุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่พรุ น้ำผุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย นาพละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยไทร บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ น้ำผุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง ทับเที่ยง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบูรณะรำลึก บางรัก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนปัญญาวิทย์ ทับเที่ยง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ทับเที่ยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพรศิริกุล โคกหล่อ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นาโยงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย โคกหล่อ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ทับเที่ยง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 โคกหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัฒนาศึกษา ทับเที่ยง สช.
โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง บ้านควน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ บ้านโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดควนวิเศษ ทับเที่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดแจ้ง บางรัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ หนองตรุด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด นาบินหลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดไทรงาม นาตาล่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดนานอน นาท่ามใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดน้ำผุด น้ำผุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดนิคมประทีป โคกหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดโพธาราม บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ นาตาล่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม นาท่ามใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดสาริการาม โคกหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ โคกหล่อ มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 นาบินหลา มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง บางรัก มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนสภาราชินี ทับเที่ยง มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนสภาราชินี 2 บางรัก มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ ควนปริง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลตรัง ทับเที่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลราชภานุสรณ์ ทับเที่ยง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอกันตัง[แก้]

อำเภอกันตังมี 43 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 จำนวน 34 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองกันตัง 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกันตังพิทยากร กันตัง มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา บ่อน้ำร้อน มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.กันตัง
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส กันตัง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กันตัง
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ เกาะลิบง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะลิบง เกาะลิบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม คลองชีล้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองลุ คลองลุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู บางสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกยาง โคกยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า บางหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ นาเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าปาบ บ่อน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าส้ม บ่อน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ ย่านซื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเกลือ นาเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำฉา โคกยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำราบ บางสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านบางเตา คลองลุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านบางเป้า บางเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านบางสัก บางสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านบางหมาก บางหมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา เกาะลิบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านปาเต วังวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าเตียว บางเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านพระม่วง นาเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ บางหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านมดตะนอย เกาะลิบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ย่านซื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ บางหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด คลองชีล้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดยาว เกาะลิบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลม วังวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนประชาวิทยา กันตัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดควนธานี ควนธานี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดวารีวง วังวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา บางเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวิเศษกาญจน์ กันตัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสายธารวิทยา บางเป้า สช.
โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา กันตัง สช.

อำเภอนาโยง[แก้]

อำเภอนาโยงมี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนไทรงาม นาหมื่นศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม โคกสะบ้า มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนบ้านเกาะปุด นาข้าวเสีย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองลำปริง ละมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาหมื่นศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านช่อง ช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย ละมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่หลวง โคกสะบ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไทร นาโยงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองยวน ละมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดควนสีนวล นาข้าวเสีย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดจอมไตร นาโยงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ ช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดไทรทอง โคกสะบ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดธรรมาราม นาข้าวเสีย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดนางประหลาด โคกสะบ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดมงคลสถาน ละมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยงเหนือ มัธยมศึกษา สพม.13

อำเภอปะเหลียน[แก้]

อำเภอปะเหลียนมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 จำนวน 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ปะเหลียน มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์ สุโสะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนทุ่งไทรทอง สุโสะ ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ทุ่งยาว มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนทุ่งยาววิทยา ทุ่งยาว สช.
โรงเรียนทุ่งรวงทอง ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาติง ลิพัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านเด็กน้อยตรัง สุโสะ สช.
โรงเรียนบ้านทอนหาน ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าคลอง สุโสะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าเทศ สุโสะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ลิพัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ทุ่งยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทุ่งยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง แหลมสอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านบางด้วน บางด้วน ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านปะเหลียน ปะเหลียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าแก่ บางด้วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านยวนโปะ บางด้วน ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านลำแคลง ปะเหลียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านลิพัง ลิพัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านวังศิลา บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนศึกษา บ้านนา สช.
โรงเรียนบ้านสามแยก ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านสุโสะ สุโสะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท แหลมสอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ทุ่งยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวควน บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหาดเลา ปะเหลียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหินคอกควาย บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลม เกาะสุกร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลมสอม แหลมสอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สุโสะ มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนเมธาวิทยา ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดควนวิไล บางด้วน ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดท่าพญา ท่าพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนสันติธรรม ตรัง สุโสะ สช.
โรงเรียนหนองผักฉีด สุโสะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนหาดทรายทอง เกาะสุกร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ สุโสะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอย่านตาขาว[แก้]

อำเภอย่านตาขาวมี 44 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลย่านตาขาว 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ทุ่งกระบือ มัธยมศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ทุ่งค่าย มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ในควน มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ทุ่งค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว เกาะเปียะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ทุ่งกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม ทุ่งค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนยวน ทุ่งค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนยาง ทุ่งค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ทุ่งกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกทราย โพรงจระเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทอนพลา นาชุมเห็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าบันได ทุ่งกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน หนองบ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ทุ่งค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งนา เกาะเปียะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ในควน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ในควน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านไทรงาม นาชุมเห็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโตง ทุ่งกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านนานิน ทุ่งกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านนายายหม่อม ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านในควน ในควน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ โพรงจระเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านยูงงาม โพรงจระเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองชวด เกาะเปียะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง นาชุมเห็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ในควน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา นาชุมเห็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร หนองบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ย่านตาขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดหนองเป็ด นาชุมเห็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดโหละคล้า โพรงจระเข้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดอัมพวัน เกาะเปียะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โพรงจระเข้ มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา ย่านตาขาว สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ย่านตาขาว
โรงเรียนอนุบาลวราภา ย่านตาขาว เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอัมพวันวิทยา เกาะเปียะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอูลูมิดดีน อัลอิสลามียะ โพรงจระเข้ สช.

อำเภอรัษฎา[แก้]

อำเภอรัษฎามี 20 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านคลองมวน หนองปรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนหนองกก คลองปาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนหนองยาง หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นไทร หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน เขาไพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ควนเมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านไทรบ่วง หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย คลองปาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ควนเมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านลำช้าง เขาไพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองมวง ควนเมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนรัษฎา คลองปาง มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนวัดเขาพระ คลองปาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดควนเมา ควนเมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดโคกเลียบ คลองปาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลรัษฎา ควนเมา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอวังวิเศษ[แก้]

อำเภอวังวิเศษมี 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 จำนวน 19 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านเขาโอน เขาวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านจิจิก ท่าสะบ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านช่องลม วังมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านช่องหาร วังมะปรางเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านไชยภักดี อ่าวตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นปรง วังมะปรางเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาง ท่าสะบ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านในปง อ่าวตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านบางคราม อ่าวตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านบางพระ วังมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อ่าวตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังมะปรางเหนือ มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนวังวิเศษ เขาวิเศษ มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เขาวิเศษ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ท่าสะบ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดน้ำฉ่า วังมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ วังมะปรางเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2

อำเภอสิเกา[แก้]

อำเภอสิเกามี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 จำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 1 โรงเรียน เทศบาลตำบลควนกุน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกมลศรี กะลาเส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนทรินิธิวิทยพัฒน์ กะลาเส อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง นาเมืองเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านฉางหลาง ไม้ฝาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านดุหุน บ่อหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านโตน กะลาเส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร นาเมืองเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อหิน บ่อหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านบางค้างคาว เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านผมเด็น ไม้ฝาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านพรุจูด บ่อหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านพรุเตย กะลาเส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ออก บ่อหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านสายควน เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านไสต้นวา บ่อหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไทร นาเมืองเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวหิน บ่อหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลมไทร เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม เขาไม้แก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กะลาเส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดไม้ฝาด ไม้ฝาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ บ่อหิน มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนหาดปากเมง ไม้ฝาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลควนกุน กะลาเส อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ควนกุน

อำเภอห้วยยอด[แก้]

อำเภอห้วยยอดมี 49 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 6 โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลห้วยยอด 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ท่างิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ห้วยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.ห้วยยอด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ในเตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ห้วยยอด สช.
โรงเรียนในเตาพิทยาคม ในเตา มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนบางดีวิทยาคม บางดี มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนบ้านเขากอบ เขากอบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด วังคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนเลียบ หนองช้างแล่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนตัง เขาปูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนพญา บางกุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนอารี บางดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านซา บางดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ปากแจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ทุ่งต่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม บางดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บางกุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำพราย ปากคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านป่ากอ นาวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านลำแพะ ปากแจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านลำภูรา ลำภูรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังลำ วังคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหลาม ห้วยนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านไสบ่อ นาวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านไสมะม่วง ท่างิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ เขากอบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองราโพ ห้วยนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง หนองช้างแล่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหมอ นาวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น หนองช้างแล่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง บางกุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ลำภูรา มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ เขาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดเขา ท่างิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดควนไทร ปากคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร เขากอบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี วังคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดนาวง บางกุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดบางดี บางดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดปากแจ่ม ปากแจ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม หนองช้างแล่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดสิทธิโชค ลำภูรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) ห้วยนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้วยยอด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสามัคคีศึกษา นาวง มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ห้วยนาง มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนห้วยยอด ห้วยยอด มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้วยยอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 2

อำเภอหาดสำราญ[แก้]

อำเภอหาดสำราญมี 11 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านโคกรัก ตะเสะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านตะเสะ ตะเสะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งกอ บ้าหวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านนาทะเล ตะเสะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านบกหัก หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านบ้าหวี บ้าหวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านปากปรน หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดปากปรน หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนวัดหนองสมาน หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนหาดสำราญ หาดสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม หาดสำราญ มัธยมศึกษา สพม.13

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ตรัง". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-16. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13. 26 มีนาคม 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-27. สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "เกี่ยวกับโรงเรียน". โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)