ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสาครบุรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองสมุทร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม[แก้]

จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เมืองสมุทร ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุศลวิทยา เมืองสมุทร บางยาง กระทุ่มแบน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สาครบุรี บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เมืองสมุทร โคกขาม เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สาครบุรี หลักสาม บ้านแพ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สาครบุรี ยกกระบัตร บ้านแพ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เมืองสมุทร มหาชัย เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สาครบุรี มหาชัย เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เมืองสมุทร บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สาครบุรี หลักสอง บ้านแพ้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เมืองสมุทร อ้อมน้อย กระทุ่มแบน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำแพง บ้านแพ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทพนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) นาดี เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนทำนบแพ้ว ยกกระบัตร บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแค อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองซื่อ บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตัน เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง สวนส้ม บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหลวง อำแพง บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร แคราย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคก พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจริญสุข อำแพง บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) หนองสองห้อง บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) สวนส้ม บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท่าเสา กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าทราย (พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) นาโคก เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง นาดี เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ท่าเสา กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางสายบัว คลองตัน บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโรงเข้ โรงเข้ บ้านแพ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังจระเข้ หลักสาม บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนหลวง สวนหลวง กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวังนกไข่ หนองนกไข่ กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกระโจมทอง หลักสอง บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกระซ้าขาว บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) กาหลง เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะ (สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองครุ ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) โคกขาม เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชัยมงคล หลักสาม บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม หนองบัว บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าเสา กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมโชติ โรงเข้ บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง อำแพง บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาขวาง กาหลง เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ท่าไม้ กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางปลา บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) นาดี เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางพลี (หงส์ร่วมราษฎร์รังสรรค์) บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางยาง (บางยางพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม นาโคก เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปากบ่อ (เหลืองราษฎร์บำรุง) ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) ยกกระบัตร บ้านแพ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม นาโคก เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หลักสาม บ้านแพ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโรงเข้ โรงเข้ บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวิสุทธาราม บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีเมือง ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศิริมงคล บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์) สวนส้ม บ้านแพ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม แคราย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) โคกขาม เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่ กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว บ้านแพ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) หนองสองห้อง บ้านแพ้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง หลักสอง บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง สวนหลวง กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) บางยาง กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเข้ บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) หลักสาม บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสมุทรสาครมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (2 โรงเรียน) เทศบาลนคร 2 แห่งได้แก่เทศบาลนครสมุทรสาคร (6 โรงเรียน) และเทศบาลนครอ้อมน้อย (4 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (1 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 4 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ท่าไม้ กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลนครสมุทรสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) มหาชัย เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลนครอ้อมน้อย โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน อนุบาล
เทศบาลตำบลนาดี โรงเรียนเทศบาลนาดี (ท.นด.1) นาดี เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบางปลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร อนุบาล
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลสวนหลวง โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง สวนหลวง กระทุ่มแบน อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 24 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนนานาชาตินอริชกรุงเทพ บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
โรงเรียนประชินนุสรณ์ คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนสมฤดีสารินซิตี้ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว หลักสาม บ้านแพ้ว
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพัชรมณฑล สวนหลวง กระทุ่มแบน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกชัย บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน อ้อมน้อย กระทุ่มแบน
โรงเรียนอนุบาลยุวธัช สวนหลวง กระทุ่มแบน
โรงเรียนอนุบาลสมฤดี มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ หลักสาม บ้านแพ้ว
โรงเรียนอันนาลัย บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองสมุทรสาคร[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มหาชัย มัธยมศึกษา สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย มหาชัย มัธยมศึกษา สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย บ้านเกาะ มัธยมศึกษา สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร บางโทรัด มัธยมศึกษา สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โคกขาม สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) มหาชัย เทศบาลนครสมุทรสาคร
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) โกรกกราก เทศบาลนครสมุทรสาคร
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) มหาชัย เทศบาลนครสมุทรสาคร
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ท่าฉลอม เทศบาลนครสมุทรสาคร
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) มหาชัย เทศบาลนครสมุทรสาคร
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) ท่าฉลอม เทศบาลนครสมุทรสาคร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
โรงเรียนเทศบาลนาดี นาดี เทศบาลตำบลนาดี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา บ้านเกาะ เทศบาลตำบลบางปลา
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร มหาชัย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนเอกชัย มหาชัย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) โคกขาม สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) โคกขาม สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 โคกขาม สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) นาโคก สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม นาโคก สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม นาโคก สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) กาหลง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดนาขวาง กาหลง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) บ้านบ่อ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) บ้านบ่อ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดกระซ้าขาว บ้านบ่อ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า บางกระเจ้า สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม บางกระเจ้า สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดวิสุทธาราม บางกระเจ้า สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด บางน้ำจืด สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ บางน้ำจืด สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ บางน้ำจืด สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) คอกกระบือ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) นาดี สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนเทพนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) นาดี สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง นาดี สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ บางหญ้าแพรก สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม บางหญ้าแพรก สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม บางหญ้าแพรก สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ บ้านเกาะ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ บ้านเกาะ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดศิริมงคล บ้านเกาะ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางปลา บ้านเกาะ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดเกาะ (สำลีราษฎร์รังสรรค์) บ้านเกาะ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านท่าทราย (พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) ท่าทราย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดศรีเมือง ท่าทราย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดคลองครุ ท่าทราย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร ท่าทราย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ท่าจีน สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ท่าจีน สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดปากบ่อ (เหลืองราษฎร์บำรุง) ชัยมงคล สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ ชัยมงคล สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บางโทรัด สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม บางโทรัด สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางพลี (หงส์ร่วมราษฎร์รังสรรค์) บางโทรัด สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านคลองซื่อ บางโทรัด สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) บางโทรัด สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล พันท้ายนรสิงห์ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านโคก พันท้ายนรสิงห์ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) พันท้ายนรสิงห์ สพป.สมุทรสาคร
 • โรงเรียนอันนาลัย
 • โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา
 • โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์
 • โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
 • โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
 • โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ
 • โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
 • โรงเรียนอนุบาลสมฤดี
 • โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
 • โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกชัย
 • โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์
 • โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
 • โรงเรียนนานาชาตินอริชกรุงเทพ
 • โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

อำเภอกระทุ่มแบน[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตลาดกระทุ่มแบน มัธยมศึกษา สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ท่าไม้ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนกุศลวิทยา บางยาง มัธยมศึกษา สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย มัธยมศึกษา สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ท่าไม้ อบจ.สมุทรสาคร
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ตลาดกระทุ่มแบน เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ตลาดกระทุ่มแบน เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย อ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย อ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 อ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 อ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ คลองมะเดื่อ เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ
โรงเรียนเทศบาลสวนหลวง สวนหลวง เทศบาลตำบลสวนหลวง
โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) บางยาง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบางยาง (บางยางพิทยาคาร) บางยาง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร) บางยาง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ดอนไก่ดี สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) อ้อมน้อย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) อ้อมน้อย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านคลองแค อ้อมน้อย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) คลองมะเดื่อ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คลองมะเดื่อ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าเสา สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ท่าเสา สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ท่าเสา สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวังนกไข่ หนองนกไข่ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม แคราย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร แคราย สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง สวนหลวง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านสวนหลวง สวนหลวง สพป.สมุทรสาคร
 • โรงเรียนปัญจพรพิทยา
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน
 • โรงเรียนอนุบาลยุวธัช
 • โรงเรียนประชินนุสรณ์
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพัชรมณฑล

อำเภอบ้านแพ้ว[แก้]

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ มัธยมศึกษา สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ยกกระบัตร มัธยมศึกษา สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา หลักสอง มัธยมศึกษา สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ยกกระบัตร อบจ.สมุทรสาคร
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำแพง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) บ้านแพ้ว สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง หลักสอง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดกระโจมทอง หลักสอง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) ยกกระบัตร สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนทำนบแพ้ว ยกกระบัตร สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ บ้านแพ้ว สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว เจ็ดริ้ว สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านรางสายบัว คลองตัน สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเข้ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดโรงเข้ โรงเข้ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดธรรมโชติ โรงเข้ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านโรงเข้ โรงเข้ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) หนองสองห้อง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) หนองสองห้อง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม หนองบัว สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์) สวนส้ม สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) สวนส้ม สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง สวนส้ม สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง เกษตรพัฒนา สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านคลองตัน เกษตรพัฒนา สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง อำแพง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านคลองหลวง อำแพง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านเจริญสุข อำแพง สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) หลักสาม สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดชัยมงคล หลักสาม สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หลักสาม สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านวังจรเข้ หลักสาม สพป.สมุทรสาคร
 • โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว
 • โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 3. "คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการบริหารสหวิทยาเขต จังหวัดสมุทรสาคร". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. 8 กันยายน 2560. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)