ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยะลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยะลา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตใต้สุดสยาม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองงามชายแดน)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
สังกัดเทศบาลนครยะลา

จังหวัดยะลามีโรงเรียนทั้งหมด 341 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองยะลา 4 48 1 53 9 30 1 1 94
กรงปินัง - 10 - 10 - 6 - - 16
กาบัง 1 8 - 9 - 3 - - 12
ธารโต 1 14 - 15 - 2 - - 17
บันนังสตา 2 33 - 35 - 15 - - 50
เบตง 2 18 - 20 5 7 - - 32
ยะหา 1 27 - 28 - 18 - - 46
รามัน 1 53 1 55 2 17 - - 74
รวม 12 211 2 225 16 98 1 1 341

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยะลาแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดยะลาตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลามีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 211 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา จำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาทั้ง 3 เขตจำนวน 211 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดยะลาแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา[แก้]

จังหวัดยะลาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โดยอำเภอกรงปินังไม่มีโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาบังพิทยาคม ใต้สุดสยาม กาบัง กาบัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 เมืองงามชายแดน ยุโป เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เมืองงามชายแดน สะเตง เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ใต้สุดสยาม ยะรม เบตง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เมืองงามชายแดน บุดี เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ใต้สุดสยาม ธารโต ธารโต มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ เมืองงามชายแดน ตลิ่งชัน บันนังสตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา เมืองงามชายแดน บันนังสตา บันนังสตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ใต้สุดสยาม เบตง เบตง มัธยมศึกษา
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ใต้สุดสยาม ยะหา ยะหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ เมืองงามชายแดน กายูบอเกาะ รามัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรียะลา ใต้สุดสยาม สะเตง เมืองยะลา มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1[แก้]

สพป.ยะลา เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางเหนือค่อนไปทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน และอำเภอกรงปินัง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 111 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอรามัน 53 โรงเรียน อำเภอเมืองยะลา 48 โรงเรียน และอำเภอกรงปินัง 10 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) ยะต๊ะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคุรุชนพัฒนา เปาะเส้ง เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เกะรอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) สะเตงนอก เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธารแร่ กาลอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกรงปินัง กรงปินัง กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ กอตอตือร๊ะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะตูปะ บันนังสาเรง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาดือแป กอตอตือร๊ะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาลอ กาลอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาลูปัง กาลูปัง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกำปงบือแน จะกว๊ะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกือเม็ง อาซ่อง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกือแล เนินงาม รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูวา ห้วยกระทิง กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกะรอ เกะรอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกียรติ เนินงาม รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู โกตาบารู รามัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองทราย ยุโป เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูวอ กอตอตือร๊ะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ จะกว๊ะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 ท่าธง รามัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจาหนัน พร่อน เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำปูน ท่าธง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจือนือแร บุดี เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจาะบือแม บือมัง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโฉลง ปุโรง กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นแซะ จะกว๊ะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นหยี ลำพะยา เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ ลำใหม่ เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละ ยะต๊ะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรงปินัง กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ อาซ่อง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ตะโล๊ะหะลอ รามัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาเซะ ตาเซะ เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาโละ ลิดล เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาสา พร่อน เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ วังพญา รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ท่าธง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสาป ท่าสาป เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ลำใหม่ เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ยุโป เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงาม เปาะเส้ง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง สะเตงนอก เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเตย โกตาบารู รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สะเตงนอก เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบันนังบูโย บันนังสาเรง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบันนังลูวา หน้าถ้ำ เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงย บาโงย รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโด ยุโป เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) ลิดล เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส ตะโล๊ะหะลอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือมัง บือมัง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือยอง กายูบอเกาะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือเล็ง ตะโล๊ะหะลอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุดี บุดี เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) ลิดล เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) บุดี เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา วังพญา รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง อาซ่อง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) ตาเซะ เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเบอเส้ง สะเตงนอก เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแบหอ ห้วยกระทิง กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงตา บือมัง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปอเยาะ ลำใหม่ เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาโจ ยะลา เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาดาฮัน ตะโล๊ะหะลอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาแตรายอ เกะรอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าพ้อ ลำใหม่ เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปุโรง ปุโรง กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปูลัย บาลอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพงยือไร บันนังสาเรง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพร่อน พร่อน เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุ ท่าธง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพอแม็ง กายูบอเกาะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ เกะรอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาแฮ บือมัง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้แก่น เนินงาม รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยะต๊ะ ยะต๊ะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยะลา ยะลา เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ บาโงย รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) ยุโป เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน บุดี เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรามัน กายูบอเกาะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละแอ บาลอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ท่าสาป เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลือมุ กรงปินัง กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังพญา วังพญา รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะโต อาซ่อง รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเอะ สะเอะ กรงปินัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะเอะใน สะเอะ กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาคอ ท่าสาป เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) ลำพะยา เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมทราย เกะรอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ ยะต๊ะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ วังพญา รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบือดองพัฒนา เนินงาม รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาอุทิศ บันนังสาเรง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒนาบาลอ บาลอ รามัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังธราธิปวิทยา ตาเซะ เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชมพูสถิต ยุโป เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรังสิตาวาส ท่าธง รามัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลำพะยา (มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี) ลำพะยา เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำใหม่ ลำใหม่ เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) หน้าถ้ำ เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีพัฒนาราม ตาเซะ เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 เปาะเส้ง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสันติวิทยา สะเอะ กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) เปาะเส้ง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลยะลา สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2[แก้]

สพป.ยะลา เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันตกและตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอยะหา อำเภอกาบัง และอำเภอบันนังสตา มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 68 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอบันนังสตา 33 โรงเรียน อำเภอยะหา 27 โรงเรียน และอำเภอกาบัง 8 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขื่อนบางลาง เขื่อนบางลาง บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าละมัย ปะแต ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 ตลิ่งชัน บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 ตลิ่งชัน บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 ตลิ่งชัน บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 เขื่อนบางลาง บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ตลิ่งชัน บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 ตลิ่งชัน บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. บันนังสตา บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาตอง กาตอง ยะหา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกาโสด บันนังสตา บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) บาโร๊ะ ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคชศิลา บาละ กาบัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส บาละ กาบัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา ตลิ่งชัน บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจาะตาแม กาตอง ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง บันนังสตา บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉลองชัย เขื่อนบางลาง บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซีเยาะ บาโงยซิแน ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ตลิ่งชัน บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี ตลิ่งชัน บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง ถ้ำทะลุ บันนังสตา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตันหยง บาโร๊ะ ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง บาโร๊ะ ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาชี ตาชี ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ละแอ ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) บันนังสตา บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ตลิ่งชัน บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทำนบ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธารทิพย์ บันนังสตา บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนิบง กาบัง กาบัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบันนังกูแว บันนังสตา บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบันนังดามา กาบัง กาบัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางลาง บาเจาะ บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน บาโงยซิแน ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาจุ ปะแต ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาเจาะ บาเจาะ บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบายอ ปะแต ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาละ บาละ กาบัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ กาตอง ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะแต ปะแต ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาแดรู กาตอง ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหวัง บันนังสตา บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพงกูแว ยะหา ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยะหา ยะหา ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยือนัง กาบัง กาบัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรัตนา ยะหา ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรานอ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละแอ ละแอ ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลากอ ยะหา ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาแล บาละ กาบัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลีตอ บาโร๊ะ ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลือเน็ง ปะแต ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังสำราญ ละแอ ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหิน บันนังสตา บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันติ เขื่อนบางลาง บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาคู บาเจาะ บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลักเขต ปะแต ยะหา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) บาโร๊ะ ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคี ปะแต ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอาสินศึกษา ยะหา ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3[แก้]

สพป.ยะลา เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอทางใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอธารโตและอำเภอเบตง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเบตง 18 โรงเรียน และอำเภอธารโต 14 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ตาเนาะแมเราะ เบตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 ธารโต ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 บ้านแหร ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู ธารน้ำทิพย์ เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ตาเนาะแมเราะ เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจุโป แม่หวาด ธารโต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ ตาเนาะแมเราะ เบตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ตาเนาะแมเราะ เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโต แม่หวาด ธารโต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ธารน้ำทิพย์ เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ยะรม เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธารมะลิ อัยเยอร์เวง เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาข่อย ยะรม เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ธารโต ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อหิน บ้านแหร ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวทอง บ้านแหร ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาแตตูแง ธารน้ำทิพย์ เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะเด็ง แม่หวาด ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาลา ตาเนาะแมเราะ เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยะรม ยะรม เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเยาะ แม่หวาด ธารโต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านราโมง ยะรม เบตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังศิลา บ้านแหร ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) อัยเยอร์เวง เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ ธารโต ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีนคร คีรีเขต ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหร บ้านแหร ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) อัยเยอร์เวง เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อัยเยอร์เวง เบตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ยะรม เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) เบตง เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดยะลามีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 แห่งได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 วังพญา รามัน
โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ​​ บุดี เมืองยะลา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดยะลามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ​16 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (1 โรงเรียน) เทศบาลนคร​ยะลา (6 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองเบตง (6 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองสะเตงนอก (1 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 3 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ลำพะยา เมืองยะลา มัธยมศึกษา
เทศบาลนคร​ยะลา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)​ สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)​ สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)​ สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)​ สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองเบตง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ เบตง เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ เบตง เบตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านกุนุงจนอง เบตง เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู​ เบตง เบตง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 ประชาสันติ์ เบตง เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โรงเรียนอนุบาลพงปูโล๊ะ สะเตงนอก เมืองยะลา อนุบาล
เทศบาลตำบลลำใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ ลำใหม่ เมืองยะลา อนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กายูบอเกาะ รามัน อนุบาล
เทศบาลตำบลบาลอ โรงเรียนอนุบาลตำบลบาลอ บาลอ รามัน อนุบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดยะลามีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น[7]

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่การฝึกซ้อมกีฬา[8]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดยะลาซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 98 โรงเรียน[9]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาบังศาสนศาสตร์วิทยา กาบัง กาบัง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนก้าวหน้าวิทยา วังพญา รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ เบตง เบตง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา บันนังสตา บันนังสตา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ เบตง เบตง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนญัณญาร์วิทย์ สะเตงนอก เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดาราวิทย์ ละแอ ยะหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนดาริลอิหซาน เกะรอ รามัน มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู สะเตงนอก เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุลไอตัมวัลมาซากีน กาตอง ยะหา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา วังพญา รามัน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดำรงวิทยา บันนังสตา บันนังสตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ บันนังสาเรง เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา เบตง เบตง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สะเตง เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมศาสนิสลาม ยะลา เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา ยะหา ยะหา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนธีรวิทยา เบตง เบตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิบงพิทยาคาร สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบันนังสตาปัญญานุกูล บันนังสตา บันนังสตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์ บันนังสตา บันนังสตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบำรุงศาสน์วิทยา กอตอตือร๊ะ รามัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบิสตารีวิทยา บ้านแหร ธารโต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเบตงจูเนียร์คอลีฟะห์ศึกษา ธารน้ำทิพย์ เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา บาโร๊ะ ยะหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนประทีปวิทยา ลิดล เมืองยะลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวิทยา กรงปินัง กรงปินัง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ยุโป เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนผดุงศีลวิทยา ตลิ่งชัน บันนังสตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัฒนศาสตร์บางลางวิทยา เขื่อนบางลาง บันนังสตา อนุบาล
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู บาโงย รามัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัฒนาวิทยากร จะกว๊ะ รามัน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ลำใหม่ เมืองยะลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิกุลศาสน์วิทยา พร่อน เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ยะลา ยุโป เมืองยะลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพ็ญศิริ สะเตง เมืองยะลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ บาลอ รามัน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ ตะโล๊ะหะลอ รามัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนมาดานีนุสรณ์ ยุโป เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมานะศึกษา สะเตง เมืองยะลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม ตาเนาะแมเราะ เบตง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมุสลิมบำรุง บาโร๊ะ ยะหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ บันนังสาเรง เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนยะหาพิทยาคาร ยะหา ยะหา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ สะเตง เมืองยะลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัชตะวิทยา สะเตง เมืองยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัศมีศาสน์อนุสรณ์ ถ้ำทะลุ บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา กรงปินัง กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา ปะแต ยะหา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลากอศาสน์ศึกษา ยะหา ยะหา อนุบาล
โรงเรียนลุกมานนูลฮากีมกรงปินัง สะเอะ กรงปินัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลุกมานูลฮากีม บาโร๊ะ ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวชิรศึกษา เบตง เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวารสารศาสน์ลำใหม่ ลำใหม่ เมืองยะลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรัทธาพิทยา เกะรอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรัทธาวิทยานุสรณ์ บาลอ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีกรงปินัง กรงปินัง กรงปินัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีกาบังวิทยา กาบัง กาบัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีชีวันวิทยา ท่าธง รามัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีบางลางวิทยานุสรณ์ เขื่อนบางลาง บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีปะแตวิทยา ปะแต ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา โกตาบารู รามัน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศานติธรรม สะเตงนอก เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศานติวิทยา บาโงย รามัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศาสน์อิสลามวิทยา ยะหา ยะหา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศาสโนวาทวิทยา ยะหา ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ ยะหา ยะหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ สะเตง เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ปะแต ยะหา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา กาบัง กาบัง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา บาโงยซีแน ยะหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา บ้านแหร ธารโต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงจริยธรรมวิทยา กายูบอเกาะ รามัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงทิพย์วิทยา ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา เกะรอ รามัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงสวรรค์ศาสตร์ กาตอง ยะหา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแสงอรุณวิทยา บาเจาะ บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดารุษฮาดิษ กรงปินัง กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลประณีต สะเตง เมืองยะลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมโกตา เนินงาม รามัน อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมวิทยา ยะหา ยะหา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง สะเตง เมืองยะลา อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ กายูบอเกาะ รามัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอัลฟัลลาฮ์ อัลอิสลามี บันนังสตา บันนังสตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ หน้าถ้ำ เมืองยะลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอาสาศาสตร์วิทยา ยะหา ยะหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา สะเตงนอก เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา บาเจาะ บันนังสตา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ สะเตงนอก เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามพิทยพัฒน์ ตลิ่งชัน บันนังสตา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอิสลามศาสนธรรมวิทยา ปุโรง กรงปินัง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอิสลาฮียะห์ สะเตงนอก เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา สะเตงนอก เมืองยะลา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา บุดี เมืองยะลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยะลาแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดยะลาตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองยะลา[แก้]

อำเภอเมืองยะลามี 94 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 จำนวน 48 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร​ยะลา 6 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ท่าสาป มัธยมศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 ยุโป มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สะเตง มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนคุรุชนพัฒนา เปาะเส้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา บุดี มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนญัณญาร์วิทย์ สะเตงนอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู สะเตงนอก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ บันนังสาเรง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) สะเตง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ยะลา
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) สะเตง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทน.ยะลา
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)​​ สะเตง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ยะลา
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)​​ สะเตง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ยะลา
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)​​​ สะเตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ยะลา
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)​​​ สะเตง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ยะลา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) สะเตงนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สะเตง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนธรรมศาสนิสลาม ยะลา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สะเตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนนิบงพิทยาคาร สะเตง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกะตูปะ บันนังสาเรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองทราย ยุโป อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านจาหนัน พร่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านจือนือแร บุดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านต้นหยี ลำพะยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ ลำใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านตาเซะ ตาเซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านตาโละ ลิดล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านตาสา พร่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าสาป ท่าสาป อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ลำใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ยุโป อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านไทรงาม เปาะเส้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง สะเตงนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สะเตงนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบันนังบูโย บันนังสาเรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบันนังลูวา หน้าถ้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบาโด ยุโป อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) ลิดล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบุดี บุดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) ลิดล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) บุดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) ตาเซะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านเบอเส้ง สะเตงนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านปอเยาะ ลำใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านปาโจ ยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าพ้อ ลำใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านพงยือไร บันนังสาเรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านพร่อน พร่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านยะลา ยะลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) ยุโป อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน บุดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ท่าสาป อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านสาคอ ท่าสาป อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) ลำพะยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนประชาอุทิศ บันนังสาเรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนประทีปวิทยา ลิดล เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ยุโป มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพัฒนาวิทยา สะเตง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ลำใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพิกุลศาสน์วิทยา พร่อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ยะลา ยุโป เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเพ็ญศิริ สะเตง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมาดานีนุสรณ์ ยุโป อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมานะศึกษา สะเตง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา สะเตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ บันนังสาเรง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ สะเตง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนรัชตะวิทยา สะเตง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์​​​ ลำพะยา มัธยมศึกษา อบจ.ยะลา
โรงเรียนวังธราธิปวิทยา ตาเซะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนวัดชมพูสถิต ยุโป อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนวัดลำพะยา (มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี) ลำพะยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนวัดลำใหม่ ลำใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) หน้าถ้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนวารสารศาสน์ลำใหม่ ลำใหม่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีพัฒนาราม ตาเซะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนศานติธรรม สะเตงนอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บุดี สศศ.
โรงเรียนสตรียะลา สะเตง มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ สะเตง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 เปาะเส้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สะเตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น มรภ.ยะลา
โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) เปาะเส้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่​​​ ลำใหม่ อนุบาล ทต.ลำใหม่
โรงเรียนอนุบาลประณีต สะเตง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพงปูโล๊ะ​​​ สะเตงนอก อนุบาล ทม.สะเตงนอก
โรงเรียนอนุบาลยะลา สะเตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง สะเตง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอามานะห์วิทยานุสรณ์ หน้าถ้ำ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา สะเตงนอก มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ สะเตงนอก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลาฮียะห์ สะเตงนอก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา สะเตงนอก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา บุดี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอกรงปินัง[แก้]

อำเภอกรงปินังมี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านกรงปินัง กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกูวา ห้วยกระทิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านโฉลง ปุโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านแบหอ ห้วยกระทิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านปุโรง ปุโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านลือมุ กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านสะเอะ สะเอะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านสะเอะใน สะเอะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนปัญญาวิทยา กรงปินัง มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนลุกมานนูลฮากีมกรงปินัง สะเอะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนศรีกรงปินัง กรงปินัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสันติวิทยา สะเอะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดารุษฮาดิษ กรงปินัง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามศาสนธรรมวิทยา ปุโรง มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอกาบัง[แก้]

อำเภอกาบังมี 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 จำนวน 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาบังพิทยาคม กาบัง มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนกาบังศาสนศาสตร์วิทยา กาบัง มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านคชศิลา บาละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส บาละ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านนิบง กาบัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านบันนังดามา กาบัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านบาละ บาละ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านยือนัง กาบัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านลาแล บาละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนศรีกาบังวิทยา กาบัง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา กาบัง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอธารโต[แก้]

อำเภอธารโตมี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 จำนวน 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ธารโต มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 บ้านแหร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านจุโป แม่หวาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านโต แม่หวาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คีรีเขต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อหิน บ้านแหร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านบัวทอง บ้านแหร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านปะเด็ง แม่หวาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านเยาะ แม่หวาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านวังศิลา บ้านแหร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ ธารโต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีนคร คีรีเขต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านแหร บ้านแหร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบิสตารีวิทยา บ้านแหร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา บ้านแหร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอบันนังสตา[แก้]

อำเภอบันนังสตามี 50 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 15 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขื่อนบางลาง เขื่อนบางลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา บันนังสตา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา ตาเนาะปูเต๊ะ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดำรงวิทยา บันนังสตา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ตลิ่งชัน มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 ตาเนาะปูเต๊ะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 ตาเนาะปูเต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 เขื่อนบางลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ตาเนาะปูเต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาปัญญานุกูล บันนังสตา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ตลิ่งชัน มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์ บันนังสตา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านกาโสด บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านกือลอง ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านฉลองชัย เขื่อนบางลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง ถ้ำทะลุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ ตาเนาะปูเต๊ะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน ตาเนาะปูเต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านทำนบ ตาเนาะปูเต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านธารทิพย์ บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านบันนังกูแว บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านบางลาง บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านบาเจาะ บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าหวัง บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านรานอ ตาเนาะปูเต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหิน บันนังสตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านสันติ เขื่อนบางลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านสาคู บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนผดุงศีลวิทยา ตลิ่งชัน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพัฒนศาสตร์บางลางวิทยา เขื่อนบางลาง อนุบาล สช.
โรงเรียนรัศมีศาสน์อนุสรณ์ ถ้ำทะลุ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีบางลางวิทยานุสรณ์ เขื่อนบางลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแสงทิพย์วิทยา ตาเนาะปูเต๊ะ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนแสงอรุณวิทยา บาเจาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอัลฟัลลาฮ์ อัลอิสลามี บันนังสตา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ตาเนาะปูเต๊ะ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา บาเจาะ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามพิทยพัฒน์ ตลิ่งชัน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอเบตง[แก้]

อำเภอเบตงมี 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองเบตง จำนวน 5 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ เบตง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ เบตง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ยะรม มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา เบตง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.เบตง
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ เบตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.เบตง
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านกุนุงจนอง เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.เบตง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู​ เบตง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.เบตง
โรงเรียนเทศบาล 6 ประชาสันติ์​ เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.เบตง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ตาเนาะแมเราะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนธีรวิทยา เบตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู ธารน้ำทิพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ตาเนาะแมเราะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ ตาเนาะแมเราะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ตาเนาะแมเราะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ธารน้ำทิพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ยะรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านธารมะลิ อัยเยอร์เวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านนาข่อย ยะรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านบาแตตูแง ธารน้ำทิพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านมาลา ตาเนาะแมเราะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านยะรม ยะรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านราโมง ยะรม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) อัยเยอร์เวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) อัยเยอร์เวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อัยเยอร์เวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" เบตง มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนเบตงจูเนียร์คอลีฟะห์ศึกษา ธารน้ำทิพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม ตาเนาะแมเราะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวชิรศึกษา เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ยะรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) เบตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 3

อำเภอยะหา[แก้]

อำเภอยะหามี 46 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 จำนวน 27 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 18 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดาราวิทย์ ละแอ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดารุลไอตัมวัลมาซากีน กาตอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนท่าละมัย ปะแต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา ยะหา อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกาตอง กาตอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) บาโร๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านเจาะตาแม กาตอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านซีเยาะ บาโงยซิแน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านตันหยง บาโร๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง บาโร๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านตาชี ตาชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ละแอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน บาโงยซิแน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านบาจุ ปะแต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านบายอ ปะแต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ กาตอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านปะแต ปะแต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านปาแดรู กาตอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านพงกูแว ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านยะหา ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านรัตนา ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านละแอ ละแอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านลากอ ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านลีตอ บาโร๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านลือเน็ง ปะแต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านวังสำราญ ละแอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนบ้านหลักเขต ปะแต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา บาโร๊ะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมุสลิมบำรุง บาโร๊ะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนยะหาพิทยาคาร ยะหา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ยะหา มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) บาโร๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา ปะแต เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนลากอศาสน์ศึกษา ยะหา อนุบาล สช.
โรงเรียนลุกมานูลฮากีม บาโร๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีปะแตวิทยา ปะแต อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศาสน์อิสลามวิทยา ยะหา อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศาสโนวาทวิทยา ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ ยะหา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ปะแต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสามัคคี ปะแต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา บาโงยซิแน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนแสงสวรรค์ศาสตร์ กาตอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมวิทยา ยะหา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอาสาศาสตร์วิทยา ยะหา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอาสินศึกษา ยะหา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 2

อำเภอรามัน[แก้]

อำเภอรามันมี 74 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 จำนวน 53 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบาลอ จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนก้าวหน้าวิทยา วังพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) ยะต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เกะรอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนดาริลอิหซาน เกะรอ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา วังพญา อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนธารแร่ กาลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ กอตอตือร๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกาดือแป กอตอตือร๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกาลอ กาลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกาลูปัง กาลูปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกำปงบือแน จะกว๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกือเม็ง อาซ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกือแล เนินงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านเกะรอ เกะรอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านเกียรติ เนินงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านโกตาบารู โกตาบารู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ กอตอตือร๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ จะกว๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 ท่าธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านจำปูน ท่าธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านเจาะบือแม บือมัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านต้นแซะ จะกว๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโละ ยะต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ อาซ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ตะโล๊ะหะลอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ วังพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ท่าธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาเตย โกตาบารู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบาโงย บาโงย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส ตะโล๊ะหะลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบือมัง บือมัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบือยอง กายูบอเกาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบือเล็ง ตะโล๊ะหะลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา วังพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง อาซ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านปงตา บือมัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านปาดาฮัน ตะโล๊ะหะลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านปาแตรายอ เกะรอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านปูลัย บาลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านพรุ ท่าธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านพอแม็ง กายูบอเกาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ เกะรอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านมาแฮ บือมัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านไม้แก่น เนินงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านยะต๊ะ ยะต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ บาโงย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านรามัน กายูบอเกาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านละแอ บาลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านวังพญา วังพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านสะโต อาซ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลมทราย เกะรอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ ยะต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ วังพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบำรุงศาสน์วิทยา กอตอตือร๊ะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบือดองพัฒนา เนินงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู บาโงย มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพัฒนาบาลอ บาลอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนพัฒนาวิทยากร จะกว๊ะ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ บาลอ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ ตะโล๊ะหะลอ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 วังพญา สศศ.
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ กายูบอเกาะ มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนวัดรังสิตาวาส ท่าธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนศรัทธาพิทยา เกะรอ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรัทธาวิทยานุสรณ์ บาลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีชีวันวิทยา ท่าธง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา โกตาบารู อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศานติวิทยา บาโงย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนแสงจริยธรรมวิทยา กายูบอเกาะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา เกะรอ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลตำบลบาลอ บาลอ อนุบาล ทต.บาลอ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กายูบอเกาะ อนุบาล ทต.เมืองรามันห์
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมโกตา เนินงาม อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ กายูบอเกาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ยะลา". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-01-26. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
  8. "ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา". โรงเรียนกีฬาจังหวัด. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-05-01. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)