รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยะลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยะลา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตใต้สุดสยาม)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองงามชายแดน)
Yellow pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
Red pog.svg สังกัดเทศบาลนครยะลา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยะลาแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดยะลาตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดยะลา

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดยะลาแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา[แก้]

จังหวัดยะลาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โดยอำเภอกรงปินังไม่มีโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาบังพิทยาคม ใต้สุดสยาม กาบัง กาบัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เมืองงามชายแดน สะเตง เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 เมืองงามชายแดน ยุโป เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ใต้สุดสยาม ยะรม เบตง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เมืองงามชายแดน บุดี เมืองยะลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ใต้สุดสยาม ธารโต ธารโต มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ เมืองงามชายแดน ตลิ่งชัน บันนังสตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา เมืองงามชายแดน บันนังสตา บันนังสตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ใต้สุดสยาม เบตง เบตง มัธยมศึกษา
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ใต้สุดสยาม ยะหา ยะหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ เมืองงามชายแดน กายูบอเกาะ รามัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรียะลา ใต้สุดสยาม สะเตง เมืองยะลา มัธยมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดยะลามีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 แห่งได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 วังพญา รามัน
โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ​​ บุดี เมืองยะลา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดยะลามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ​16 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (1 โรงเรียน) เทศบาลนคร​ยะลา (6 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองเบตง (6 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองสะเตงนอก (1 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 3 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ลำพะยา เมืองยะลา
เทศบาลนคร​ยะลา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) สะเตง เมืองยะลา
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)​ สะเตง เมืองยะลา อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)​ สะเตง เมืองยะลา
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)​ สะเตง เมืองยะลา
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)​ สะเตง เมืองยะลา
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) สะเตง เมืองยะลา
เทศบาลเมืองเบตง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ เบตง เบตง
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ เบตง เบตง
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านกุนุงจนอง เบตง เบตง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู เบตง เบตง
โรงเรียนเทศบาล 6 ประชาสันติ์ เบตง เบตง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โรงเรียนอนุบาลพงปูโล๊ะ สะเตงนอก เมืองยะลา
เทศบาลตำบลลำใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ ลำใหม่ เมืองยะลา
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ กายูบอเกาะ รามัน
เทศบาลตำบลบาลอ โรงเรียนอนุบาลตำบลบาลอ บาลอ รามัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดยะลามีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่การฝึกซ้อมกีฬา

โรงเรียนเอกชน[แก้]

 • โรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมืองยะลา
 • โรงเรียนยะลาวิทยาลัย อำเภอเมืองยะลา
 • โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ อำเภอเมืองยะลา
 • โรงเรียนถนอมศรีศึกษา อำเภอเบตง
 • โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อำเภอยะหา
 • โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง
 • โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง
 • โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา อำเภอบันนังสตา
 • โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา อำเภอเมือง
 • โรงเรียนมานะศึกษา อำเภอเมืองยะลา
 • โรงเรียนเพ็ญศิริ อำเภอเมืองยะลา

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา[แก้]

 1. ธรรมศาสนิสลาม (ยาลอ) 48 หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)