ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตาก โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตากตั้งอยู่ในจังหวัดตาก
1.
1.
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตากที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.ตาก เขต 2)
สังกัดเทศบาลเมืองตาก
สังกัดเทศบาลนครแม่สอด

จังหวัดตากมีโรงเรียนทั้งหมด 311 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองตาก 5 41 2 48 4 5 - - 57
ท่าสองยาง 1 21 - 22 - 1 - - 23
บ้านตาก 2 29 - 31 1 1 - - 33
พบพระ 1 25 - 26 3 2 - - 31
แม่ระมาด 2 22 - 24 8 2 - - 34
แม่สอด 4 39 - 43 15 9 - - 67
วังเจ้า 2 16 - 18 - 2 - - 20
สามเงา 2 24 - 26 - - - - 26
อุ้มผาง 1 14 - 15 5 - - - 20
รวม 20 231 2 253 36 22 - - 311

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตากแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดตากตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดตาก

จังหวัดตากมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 253 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก) จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากทั้ง 2 เขตจำนวน 231 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดตากแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก[แก้]

จังหวัดตากอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 20 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 3 สหวิทยาเขต[6]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ลุ่มน้ำเมย ด่านแม่ละเมา แม่สอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนตากพิทยาคม ลุ่มน้ำปิง ระแหง เมืองตาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง ลุ่มน้ำปิง หัวเดียด เมืองตาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ลุ่มน้ำเมย แม่ต้าน ท่าสองยาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ลุ่มน้ำวัง ท้องฟ้า บ้านตาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ลุ่มน้ำปิง นาโบสถ์ วังเจ้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" ลุ่มน้ำวัง ตากออก บ้านตาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนผดุงปัญญา ลุ่มน้ำวัง ไม้งาม เมืองตาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ลุ่มน้ำเมย พบพระ พบพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ลุ่มน้ำเมย แม่กุ แม่สอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ลุ่มน้ำเมย แม่จะเรา แม่ระมาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ลุ่มน้ำเมย แม่ปะ แม่สอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ลุ่มน้ำเมย แม่ระมาด แม่ระมาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ลุ่มน้ำวัง ยกกระบัตร สามเงา มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลุ่มน้ำปิง เชียงทอง วังเจ้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม ลุ่มน้ำปิง วังประจบ เมืองตาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ลุ่มน้ำปิง วังหิน เมืองตาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ลุ่มน้ำเมย แม่สอด แม่สอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ลุ่มน้ำวัง สามเงา สามเงา มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ลุ่มน้ำเมย อุ้มผาง อุ้มผาง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1[แก้]

สพป.ตาก เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า และอำเภอสามเงา มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 110 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองตาก 41 โรงเรียน อำเภอบ้านตาก 29 โรงเรียน อำเภอสามเงา 24 โรงเรียน และอำเภอวังเจ้า 16 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ท้องฟ้า บ้านตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สามเงา สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สามเงา สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ป่ามะม่วง เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ เกาะตะเภา บ้านตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ยกกระบัตร สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ไม้งาม เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน สมอโคน บ้านตาก ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ตากออก บ้านตาก ประถมศึกษา
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ เกาะตะเภา บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม เชียงทอง วังเจ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม แม่สลิด บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ เชียงทอง วังเจ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเด่นวิทยา หนองบัวเหนือ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ หนองหลวง เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 นาโบสถ์ วังเจ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม วังประจบ เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม วังประจบ เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ยกกระบัตร สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสัก น้ำรึม เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย หนองบัวใต้ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉลอม ท้องฟ้า บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะลาด ป่ามะม่วง เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง โป่งแดง เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงยาง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน นาโบสถ์ วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ตากตก บ้านตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ประดาง วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไผ่ ยกกระบัตร สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเล่ หนองบัวใต้ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกง ประดาง วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาตาโพ วังจันทร์ สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกูล) นาโบสถ์ วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำด้วน วังหิน เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สมอโคน บ้านตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประดาง (บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) ประดาง วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล วังหมัน สามเงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากวัง ตากออก บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก ย่านรี สามเงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ สามเงา สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ โป่งแดง เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมูเซอ แม่ท้อ เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ เกาะตะเภา บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สลิด แม่สลิด บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานเต็ง วังประจบ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ น้ำรึม เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ โป่งแดง เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังโพ วังจันทร์ สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 วังหมัน สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตำลึง นาโบสถ์ วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น นาโบสถ์ วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังประจบ วังประจบ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังม่วง ไม้งาม เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ตากออก บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ เชียงทอง วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบยม (น้อมมิตรอนุกูล) เชียงทอง วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วังประจบ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกลาง แม่สลิด บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย บ้านนา สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามเงา สามเงา สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสมง บ้านนา สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โป่งแดง เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ไม้งาม เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแขม แม่ท้อ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ หนองบัวใต้ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล เชียงทอง วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองร่ม วังประจบ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง แม่ท้อ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน แม่สลิด บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง แม่ท้อ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ ท้องฟ้า บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม เชียงทอง วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอูมวาบ บ้านนา สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาพัฒนา ตากออก บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม เชียงทอง วังเจ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม แม่สลิด บ้านตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วังหมัน สามเงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม หนองบัวเหนือ เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย ตากตก บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามเงา ย่านรี สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีวิทยา เกาะตะเภา บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสว่างวิทยา ตากตก บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสริมปัญญา แม่สลิด บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม วังประจบ เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง วังจันทร์ สามเงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม บ้านนา สามเงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลตาก น้ำรึม เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สามเงา สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า น้ำรึม เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง ตากออก บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า เชียงทอง วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2[แก้]

สพป.ตาก เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภออุ้มผาง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 121 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอแม่สอด 39 โรงเรียน อำเภอพบพระ 25 โรงเรียน อำเภอแม่ระมาด 22 โรงเรียน อำเภอท่าสองยาง 21 โรงเรียน และอำเภออุ้มผาง 14 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ขะเนจื้อ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง หนองหลวง อุ้มผาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ท่าสองยาง ท่าสองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ พบพระ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย แม่กุ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง แม่ต้าน ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 แม่ตาว แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง อุ้มผาง อุ้มผาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ พะวอ แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา สามหมื่น แม่ระมาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) แม่จัน อุ้มผาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ด่านแม่ละเมา แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ช่องแคบ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ช่องแคบ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ขะเนจื้อ แม่ระมาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล พระธาตุ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค้างภิบาล พระธาตุผาแดง แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจกปก ขะเนจื้อ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเซอทะ หนองหลวง อุ้มผาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง แม่ระมาด แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ แม่กุ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าอาจ ท่าสายลวด แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ ช่องแคบ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ แม่ต้าน ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม พระธาตุ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธงชัย ด่านแม่ละเมา แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ แม่กาษา แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำหอม แม่ตื่น แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ แม่จัน อุ้มผาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ โมโกร อุ้มผาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ คีรีราษฎร์ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางส้าน ด่านแม่ละเมา แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าไร่ แม่ระมาด แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ พระธาตุ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปูเต้อ แม่กุ แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปูแป้ พะวอ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ พระธาตุผาแดง แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมอเกอ วาเล่ย์ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ มหาวัน แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า แม่กลอง อุ้มผาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย โมโกร อุ้มผาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ แม่กลอง อุ้มผาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กาษา แม่กาษา แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า แม่กาษา แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 แม่กาษา แม่สอด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง แม่กุ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ แม่สอด แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน มหาวัน แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จวาง ท่าสองยาง ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว แม่จะเรา แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตาว ท่าสายลวด แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ แม่ตาว แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ แม่ตาว แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ พระธาตุผาแดง แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ท่าสองยาง ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ แม่ปะ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ แม่ปะ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่พลู แม่อุสุ ท่าสองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่โพ แม่ต้าน ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง แม่สอง ท่าสองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ แม่สอง ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง แม่ระมาด แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา พะวอ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา แม่ละมุ้ง อุ้มผาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง แม่วะหลวง ท่าสองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่สละ แม่หละ ท่าสองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ แม่หละ ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา แม่สอง ท่าสองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ แม่วะหลวง ท่าสองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู แม่หละ ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา แม่อุสุ ท่าสองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้กะพง โมโกร อุ้มผาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยะพอ วาเล่ย์ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 คีรีราษฎร์ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 คีรีราษฎร์ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 คีรีราษฎร์ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ท่าสายลวด แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังผา แม่จะเรา แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ วาเล่ย์ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ พระธาตุ แม่ระมาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสามหมื่น สามหมื่น แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว แม่อุสุ ท่าสองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง อุ้มผาง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก แม่ปะ แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี แม่หละ ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล แม่ระมาด แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบง แม่จะเรา แม่ระมาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ด่านแม่ละเมา แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ ด่านแม่ละเมา แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง แม่ตื่น แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ท่าสายลวด แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น มหาวัน แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวฝาย พระธาตุผาแดง แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอู่หู่ แม่ต้าน ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 คีรีราษฎร์ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่สอด แม่สอด แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 รวมไทยพัฒนา พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 รวมไทยพัฒนา พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 คีรีราษฎร์ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 รวมไทยพัฒนา พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี รวมไทยพัฒนา พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 วาเล่ย์ พบพระ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 ช่องแคบ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พะวอ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา อุ้มผาง อุ้มผาง ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา พบพระ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอรุณเมธา ช่องแคบ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดตากมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 แม่ท้อ เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศึกษาพิเศษตาก มหาวัน แม่สอด
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ป่ามะม่วง เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดตากมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลนครแม่สอด (6 โรงเรียน) เทศบาลเมืองตาก (4 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 13 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด แม่ปะ แม่สอด มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แม่ปะ แม่สอด มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี แม่สอด แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว แม่สอด แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส แม่สอด แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ แม่สอด แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ระแหง เมืองตาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย หัวเดียด เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เชียงเงิน เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ ระแหง เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง แม่จะเรา แม่ระมาด อนุบาล
เทศบาลตำบลพบพระ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ พบพระ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่กลอง โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง หนองหลวง อุ้มผาง อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่กุ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ แม่กุ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่จะเรา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา แม่จะเรา แม่ระมาด อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา ขะเนจื้อ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ ขะเนจื้อ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา โรงเรียนบ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง) ด่านแม่ละเมา แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) ด่านแม่ละเมา แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ พบพระ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา พระธาตุ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสี่หลัง พระธาตุ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง พระธาตุ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ พระธาตุผาแดง แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น มหาวัน แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา แม่กาษา แม่สอด อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 แม่กุ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว แม่กุ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา แม่ปะ แม่สอด อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร โรงเรียนตำรวจตระเวนบ้านแม่กลองใหญ่ โมโกร อุ้มผาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้ โมโกร อุ้มผาง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่กลองคี โมโกร อุ้มผาง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านไม้กะพง โมโกร อุ้มผาง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ วาเล่ย์ พบพระ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน โรงเรียนอนุบาลสมอโคน สมอโคน บ้านตาก อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ สามหมื่น แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดตากซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 22 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร แม่หละ ท่าสองยาง ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ระแหง เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนตรีวิทย์ตาก วังหิน เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพหุปัญญา น้ำรืม เมืองตาก อนุบาล
โรงเรียนตากกวง หนองหลวง เมืองตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ ตากออก บ้านตาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล) พระธาตุผาแดง แม่สอด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ ช่องแคบ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) หนองหลวง เมืองตาก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนภัทรวิทยา ท่าสายลวด แม่สอด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา เชียงทอง วังเจ้า เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) แม่สอด แม่สอด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศิริวรรณศึกษา แม่สอด แม่สอด อนุบาล
โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา แม่สอด แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) แม่สอด แม่สอด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลการุณย์ แม่สอด แม่สอด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลกาสะลอง แม่สอด
โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย แม่ระมาด แม่ระมาด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ เชียงทอง วังเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา พบพระ พบพระ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร เชียงเงิน เมืองตาก อนุบาล
โรงเรียนอิสลามศึกษา แม่สอด แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตากแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดตากตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองตาก[แก้]

อำเภอเมืองตากมี 57 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 จำนวน 41 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองตาก 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ป่ามะม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ไม้งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ระแหง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเด่นวิทยา หนองบัวเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนตรีวิทย์ตาก วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพหุปัญญา น้ำรืม อนุบาล สช.
โรงเรียนตากกวง หนองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนตากพิทยาคม ระแหง มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ หนองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง หัวเดียด มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม วังประจบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ระแหง มัธยมศึกษา ทม.ตาก
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย หัวเดียด อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ตาก
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เชียงเงิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ตาก
โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ ระแหง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ตาก
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม วังประจบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองสัก น้ำรึม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย หนองบัวใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านชะลาด ป่ามะม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง โป่งแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ตลุกกลางทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าเล่ หนองบัวใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำด้วน วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ตลุกกลางทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งแดง โป่งแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ โป่งแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านมูเซอ แม่ท้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านลานเต็ง วังประจบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ น้ำรึม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านลานสาง แม่ท้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ โป่งแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านวังประจบ วังประจบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านวังม่วง ไม้งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วังประจบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โป่งแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ไม้งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแขม แม่ท้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ หนองบัวใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองร่ม วังประจบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง แม่ท้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง แม่ท้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนผดุงปัญญา ไม้งาม มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) หนองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 แม่ท้อ อนุบาล–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม วังประจบ มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม วังหิน มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม หนองบัวเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ป่ามะม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม วังประจบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลตาก น้ำรึม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า น้ำรึม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร เชียงเงิน อนุบาล สช.

อำเภอท่าสองยาง[แก้]

อำเภอท่าสองยางมี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร แม่หละ ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ท่าสองยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง แม่ต้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม แม่ต้าน มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ แม่ต้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่จวาง ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ท่าสองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่พลู แม่อุสุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่โพ แม่ต้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง แม่สอง อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ แม่สอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง แม่วะหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สละ แม่หละ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ แม่หละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา แม่สอง อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ แม่วะหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู แม่หละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา แม่อุสุ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว แม่อุสุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก แม่หละ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี แม่หละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านอู่หู่ แม่ต้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2

อำเภอบ้านตาก[แก้]

อำเภอบ้านตากมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 จำนวน 29 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ท้องฟ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ เกาะตะเภา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน สมอโคน ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ตากออก ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ เกาะตะเภา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม แม่สลิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ท้องฟ้า มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ ตากออก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านฉลอม ท้องฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านดงยาง ทุ่งกระเชาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" ตากออก มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ตากตก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ ทุ่งกระเชาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สมอโคน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านปากวัง ตากออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ เกาะตะเภา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่สลิด แม่สลิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านยางโองนอก แม่สลิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ตากออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านสันกลาง แม่สลิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ ตากตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ท้องฟ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน แม่สลิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ ท้องฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนประชาพัฒนา ตากออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม แม่สลิด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย ตากตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนศรีวิทยา เกาะตะเภา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสว่างวิทยา ตากตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนเสริมปัญญา แม่สลิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง ตากออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสมอโคน สมอโคน อนุบาล อบต.สมอโคน

อำเภอพบพระ[แก้]

อำเภอพบพระมี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จำนวน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลพบพระ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.พบพระ
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ช่องแคบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ช่องแคบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ ช่องแคบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านช่องแคบ ช่องแคบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ ช่องแคบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ คีรีราษฎร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านมอเกอ วาเล่ย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านยะพอ วาเล่ย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 คีรีราษฎร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 คีรีราษฎร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 คีรีราษฎร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ วาเล่ย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ ช่องแคบ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 คีรีราษฎร์ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนพบพระวิทยาคม พบพระ มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 รวมไทยพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 รวมไทยพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 คีรีราษฎร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 รวมไทยพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี รวมไทยพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 วาเล่ย์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 ช่องแคบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา พบพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ พบพระ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.พบพระ
โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา พบพระ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ วาเล่ย์ อนุบาล อบต.วาเล่ย์
โรงเรียนอรุณเมธา ช่องแคบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2

อำเภอแม่ระมาด[แก้]

อำเภอแม่ระมาดมี 34 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ขะเนจื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด แม่ระมาด อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.พระธาตุ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ สามหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.สามหมื่น
โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา ขะเนจื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ขะเนจื้อ
โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา สามหมื่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ขะเนจื้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านจกปก ขะเนจื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำหอม แม่ตื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าไร่ แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านพะละ ขะเนจื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว แม่จะเรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังผา แม่จะเรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ พระธาตุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านสามหมื่น สามหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านสี่หลัง พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.พระธาตุ
โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.พระธาตุ
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล แม่ระมาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยบง แม่จะเรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง แม่ตื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม แม่จะเรา มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แม่ระมาด มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ ขะเนจื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ขะเนจื้อ
โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย แม่ระมาด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง แม่จะเรา อนุบาล ทต.ทุ่งหลวง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา แม่จะเรา อนุบาล ทต.แม่จะเรา

อำเภอแม่สอด[แก้]

อำเภอแม่สอดมี 67 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จำนวน 39 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครแม่สอด 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่กุ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด แม่ปะ มัธยมศึกษา ทน.แม่สอด
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย แม่กุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 แม่ตาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ พะวอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ด่านแม่ละเมา มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ พระธาตุผาแดง อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.พระธาตุผาแดง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น มหาวัน อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.มหาวัน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 แม่กุ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.แม่กุ
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แม่ปะ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทน.แม่สอด
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ แม่กุ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.แม่กุ
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.แม่สอด
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.แม่สอด
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.แม่สอด
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.แม่สอด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ด่านแม่ละเมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล) พระธาตุผาแดง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านค้างภิบาล พระธาตุผาแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง) ด่านแม่ละเมา อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ด่านแม่ละเมา
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ มหาวัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ แม่กุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าอาจ ท่าสายลวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านธงชัย ด่านแม่ละเมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ แม่กาษา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านปางส้าน ด่านแม่ละเมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านปูเต้อ แม่กุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านปูแป้ พะวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ พระธาตุผาแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ มหาวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กาษา แม่กาษา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า แม่กาษา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 แม่กาษา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง แม่กุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน มหาวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตาว ท่าสายลวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ แม่ตาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ แม่ตาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ พระธาตุผาแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปะ แม่ปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ แม่ปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ แม่ปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา พะวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ท่าสายลวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) ด่านแม่ละเมา อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ด่านแม่ละเมา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว แม่กุ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.แม่กุ
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก แม่ปะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ด่านแม่ละเมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ ด่านแม่ละเมา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ท่าสายลวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น มหาวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน แม่ปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวฝาย พระธาตุผาแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนภัทรวิทยา ท่าสายลวด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา แม่ปะ อนุบาล อบต.แม่ปะ
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม แม่กุ มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม แม่ปะ มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนแม่สอด แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) แม่สอด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พะวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนศิริวรรณศึกษา แม่สอด อนุบาล สช.
โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา แม่สอด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) แม่สอด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลการุณย์ แม่สอด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลกาสะลอง สช.
โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา แม่กาษา อนุบาล อบต.แม่กาษา
โรงเรียนอิสลามศึกษา แม่สอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอวังเจ้า[แก้]

อำเภอวังเจ้ามี 20 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม เชียงทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ เชียงทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 นาโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นาโบสถ์ มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน นาโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ประดาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งกง ประดาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกูล) นาโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านประดาง (บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) ประดาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านวังตำลึง นาโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น นาโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ เชียงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านสบยม (น้อมมิตรอนุกูล) เชียงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล เชียงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม เชียงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม เชียงทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา เชียงทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เชียงทอง มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ เชียงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า เชียงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1

อำเภอสามเงา[แก้]

อำเภอสามเงามี 26 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 จำนวน 24 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ยกกระบัตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ยกกระบัตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านดงลาน วังจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าปุยตก ย่านรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าไผ่ ยกกระบัตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านนาตาโพ วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล วังหมัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก ย่านรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 วังหมัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านวังโพ วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านสามเงา สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านโสมง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านอูมวาบ บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ยกกระบัตร มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วังหมัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนวัดสามเงา ย่านรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สามเงา มัธยมศึกษา สพม.38
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง วังจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สามเงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 1

อำเภออุ้มผาง[แก้]

อำเภออุ้มผางมี 20 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลแม่กลอง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง หนองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง อุ้มผาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนตำรวจตระเวนบ้านแม่กลองใหญ่ โมโกร อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.โมโกร
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านกล้อทอ แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านเซอทะ หนองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ โมโกร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า แม่กลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย โมโกร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ แม่กลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา แม่ละมุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านไม้กะพง โมโกร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนสามัคคีวิทยา อุ้มผาง ประถมศึกษา สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้ โมโกร อนุบาล อบต.โมโกร
โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่กลองคี โมโกร อนุบาล อบต.โมโกร
โรงเรียนอนุบาลบ้านไม้กะพง โมโกร อนุบาล อบต.โมโกร
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง หนองหลวง อนุบาล ทต.แม่กลอง
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อุ้มผาง มัธยมศึกษา สพม.38

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ตาก". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-27. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-27. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)