รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพญาแล)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบัวแดงภักดี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตดอกกระเจียว)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิมีโรงเรียนทั้งหมด 802 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองชัยภูมิ 8 83 1 92 8 8 1 - 109
เกษตรสมบูรณ์ - 63 - 63 5 5 - - 73
แก้งคร้อ 3 57 - 60 8 4 - - 72
คอนสวรรค์ 4 34 - 38 1 1 - - 40
คอนสาร 2 39 - 41 2 2 - - 45
จัตุรัส 3 46 - 49 4 3 - - 56
ซับใหญ่ - 15 - 15 - 1 - - 16
เทพสถิต 2 47 - 49 2 1 - - 52
เนินสง่า - 16 - 16 2 - - - 18
บ้านเขว้า 1 35 - 36 2 1 - - 39
บ้านแท่น 1 32 - 33 1 1 - - 35
บำเหน็จณรงค์ 3 37 - 40 4 3 - - 47
ภักดีชุมพล 2 20 - 22 - - - - 22
ภูเขียว 3 71 - 74 4 4 - - 82
หนองบัวแดง 3 59 - 62 1 2 - - 65
หนองบัวระเหว 2 29 - 31 1 - - - 32
รวม 37 683 1 721 45 36 1 - 803

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตในจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 721 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ) จำนวน 37 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิทั้ง 3 เขตจำนวน 683 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดชัยภูมิแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ[แก้]

จังหวัดชัยภูมิอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 37 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 7 สหวิทยาเขตได้แก่[5]

ในขณะที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอซับใหญ่ และอำเภอเนินสง่าไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ พญาแล บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา พญาแล กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ หนองไผ่ แก้งคร้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ภูตะเภาทุ่งกะมัง ทุ่งนาเลา คอนสาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนคูเมืองวิทยา บัวแดงภักดี กุดชุมแสง หนองบัวแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร เมืองสี่มุม กุดน้ำใส จัตุรัส มัธยมศึกษา
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม บัวแดงภักดี บ้านเจียง ภักดีชุมพล มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองพระยาภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชีลองวิทยา เมืองพระยาภักดีชุมพล ชีลอง เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม แก้งคร้อคอนสวรรค์ ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ดอกกระเจียว วะตะแบก เทพสถิต มัธยมศึกษา
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก บัวแดงภักดี นางแดด หนองบัวแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ดอกกระเจียว นายางกลัก เทพสถิต มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ภูตะเภาทุ่งกะมัง โนนคูณ คอนสาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ โนนสะอาด คอนสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ดอกกระเจียว บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน เมืองพระยาภักดีชุมพล บ้านเขว้า บ้านเขว้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา พญาแล บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ภูตะเภาทุ่งกะมัง บ้านแท่น บ้านแท่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย แก้งคร้อคอนสวรรค์ ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ภูตะเภาทุ่งกะมัง บ้านแก้ง ภูเขียว มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ดอกกระเจียว บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา บัวแดงภักดี เจาทอง ภักดีชุมพล มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง ผักปัง ภูเขียว มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูพระวิทยาคม พญาแล นาเสียว เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เมืองพระยาภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ดอกกระเจียว โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา เมืองสี่มุม ละหาน จัตุรัส มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ พญาแล ในเมือง เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามหมอวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ ศรีสำราญ คอนสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ภูตะเภาทุ่งกะมัง หนองคอนไทย ภูเขียว มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา บัวแดงภักดี หนองบัวแดง หนองบัวแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา เมืองสี่มุม หนองบัวบาน จัตุรัส มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เมืองสี่มุม หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยแย้วิทยา เมืองสี่มุม ห้วยแย้ หนองบัวระเหว มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1[แก้]

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 231 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองชัยภูมิ 83 โรงเรียน อำเภอหนองบัวแดง 59 โรงเรียน อำเภอบ้านเขว้า 35 โรงเรียน อำเภอคอนสวรรค์ 34 โรงเรียน และอำเภอภักดีชุมพล 20 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคุรุประชานุกูล คูเมือง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร บ้านเจียง ภักดีชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านโสก บ้านโสก คอนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ บ้านโสก คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าแกวิทยากร ลุ่มลำชี บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ นาเสียว เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร นาเสียว เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาฝายวิทยา นาฝาย เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ลุ่มลำชี บ้านเขว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนหว้านไพล ชีลอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น นาฝาย เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดฉนวน บ้านเขว้า บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง กุดชุมแสง หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ตลาดแร้ง บ้านเขว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดยาง ตลาดแร้ง บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดละลม หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเวียน ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ตลาดแร้ง บ้านเขว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก้งยาว ภูแลนคา บ้านเขว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขวาน้อย บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ในเมือง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา บ้านเขว้า บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองจันลา บ้านเจียง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ นางแดด หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ นางแดด หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม บ้านเขว้า บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง ลุ่มลำชี บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง วังชมภู หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา โนนสะอาด คอนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสง่า หนองแวง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจาเหนือ วังทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่อระกา นาฝาย เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชีลองกลาง ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชีลองใต้ ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย กุดชุมแสง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ภูแลนคา บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ โพนทอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับม่วง โพนทอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับรวงไทร นาเสียว เมืองชัยภูมิ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับสีทอง ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหัน หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา โนนสะอาด คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้อน บ้านเขว้า บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) นาฝาย เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วังชมภู หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วังชมภู หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข่อย คูเมือง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฉาง ยางหวาย คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย วังชมภู หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนางแดด นางแดด หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ วังชมภู หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนางเม้ง โพนทอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเจริญ หนองแวง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโจด ศรีสำราญ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ กุดชุมแสง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนามน ศรีสำราญ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนารี หนองแวง หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาวัง นาเสียว เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสีนวล นาเสียว เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง ภูแลนคา บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาอุดม เจาทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฮี ศรีสำราญ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกอก รอบเมือง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ตลาดแร้ง บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนคูณ ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแดง บ้านเขว้า บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตาด บ้านเขว้า บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตูม วังชมภู หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง วังชมภู หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) หนองขาม คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนถาวร ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย ตลาดแร้ง บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน แหลมทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน โนนสะอาด คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ลุ่มลำชี บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนม่วง เจาทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนลาน ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ท่าใหญ่ หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า นางแดด หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง นางแดด หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ท่าใหญ่ หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) โนนสะอาด คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเหม่า นางแดด หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อทอง ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า วังทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ คูเมือง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายาง ลุ่มลำชี บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโปร่งโก บ้านโสก คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) บ้านโสก คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผือวิทยายน กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝาย หนองขาม คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี บ้านเจียง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ ห้วยบง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางหวาย ยางหวาย คอนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ลุ่มลำชี บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล เจาทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลาดใต้ หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม เจาทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลาดเหนือ หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำชี โนนสะอาด คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกำแพง ชีบน บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกุ่ม ลุ่มลำชี บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตะกู แหลมทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ลุ่มลำชี บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโพน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสงแคน ชีบน บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ หนองแวง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ แหลมทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำราญ ศรีสำราญ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค ห้วยไร่ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกรัง หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ชีบน บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง หนองแวง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) หนองขาม คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ชีลอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) บ้านโสก คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง หนองแวง หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ศรีสำราญ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) ท่าใหญ่ หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก กุดชุมแสง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะแก กุดชุมแสง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสมง บ้านเขว้า บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นาฝาย เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา โพนทอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหอย กุดชุมแสง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไห ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ชีบน บ้านเขว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า ห้วยไร่ คอนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ ห้วยไร่ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ ตลาดแร้ง บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกนทา คูเมือง หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม นางแดด หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า ท่าใหญ่ หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง โคกสูง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ ภูแลนคา บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ห้วยบง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ ห้วยบง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ หนองแวง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หนองแวง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง โคกสูง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยไร่ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยร่วม วังทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ ตลาดแร้ง บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ห้วยบง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า หนองแวง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ลุ่มลำชี บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหัน วังชมภู หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ภูแลนคา บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินกอง ห้วยบง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาด ชีบน บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี นางแดด หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ชีลอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพนทองพิทยา โพนทอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ ในเมือง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง ชีบน บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าใหญ่ หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ชีลอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี ท่าใหญ่ หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหประชาสรร วังทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุนทรวัฒนา ในเมือง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ โคกสูง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร หนองขาม คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ชีลอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา บ้านเจียง ภักดีชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล ห้วยไร่ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง แหลมทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ แหลมทอง ภักดีชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2[แก้]

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร อำเภอบ้านแท่น และอำเภอภูเขียว มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 262 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอภูเขียว 71 โรงเรียน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 63 โรงเรียน อำเภอแก้งคร้อ 57 โรงเรียน อำเภอคอนสาร 39 โรงเรียน และอำเภอบ้านแท่น 32 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ บ้านแก้ง แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร) กุดยม ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา กวางโจน ภูเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา หนองสังข์ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา สามสวน บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนฉิมพลีมา บ้านดอน ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่น บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กวางโจน ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ผักปัง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหัน บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ห้วยยาง คอนสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สระพัง บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเนรมิตศึกษา โอโล ภูเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ หนองตูม ภูเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร หลุบคา แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลาง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง กวางโจน ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านก่าน หนองสังข์ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น บ้านเพชร ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแคน ดงกลาง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแดง โคกสะอาด ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดโคลน โคกสะอาด ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดจอก โคกสะอาด ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ บ้านดอน ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง หนองคอนไทย ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล เก่าย่าดี แก้งคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์) บ้านแก้ง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ บ้านแก้ง แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่น บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามป้อม กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวา บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ผักปัง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบอน คอนสาร คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอนสาร คอนสาร คอนสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกุง โคกกุง แก้งคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกงาม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกนกทา ดงกลาง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน หลุบคา แก้งคร้อ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกล่าม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสง่า หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา บ้านแก้ง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา บ้านแก้ง แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจมื่น บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจดกลาง โนนคูณ คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สามสวน บ้านแท่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉนวน หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉนวน บ้านดอน ภูเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซำมูลนาก หนองไผ่ แก้งคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ โคกกุง แก้งคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงกลาง ดงกลาง คอนสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน บ้านแก้ง แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงใต้ ดงกลาง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงบัง ดงบัง คอนสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงพอง นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเมย บ้านดอน ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน บ้านดอน ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านเต่า บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเค็ง หนองคู บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนจำปา กวางโจน ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดู่ บ้านเต่า บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก บ้านแก้ง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหัน หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สามสวน บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนอุดม ห้วยยาง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ เก่าย่าดี แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์) บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง หนองตูม ภูเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลุกหิน โคกกุง แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถนนกลาง สระพัง บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าศาลา ดงกลาง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ทุ่งพระ คอนสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์) ทุ่งลุยลาย คอนสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุทอง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนกเขาทอง นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเกาะ ทุ่งนาเลา คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแก นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดี บ้านแท่น บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาบัว ดงบัง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนายม สระพัง บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาวงเดือน ทุ่งนาเลา คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสีดา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม บ้านแก้ง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหัวแรด บ้านแก้ง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ ทุ่งลุยลาย คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว คอนสาร คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ทุ่งนาเลา คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น ทุ่งนาเลา คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนข่า หนองคอนไทย ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนคูณ หนองไผ่ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนคูณ คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษ

โรงเรียนบ้านโนนงาม ผักปัง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม หนองขาม แก้งคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนโจด โนนคูณ คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนชาด บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนดินแดง ผักปัง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ โอโล ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น (คุรุประชาวิทยาคาร) กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ห้วยยาง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสง่า โนนคูณ คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสลวย ผักปัง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด หนองคู บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บ้านแก้ง แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสาทร กุดยม ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โคกสะอาด ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา ทุ่งนาเลา คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ บ้านแก้ง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ห้วยยาง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าว่าน ห้วยยาง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก ห้วยยาง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ บ้านเพชร ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ บ้านแก้ง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโปร่ง หนองไผ่ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ โคกกุง แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝายพญานาค ธาตุทอง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร ผักปัง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพีพวย สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) โคกสะอาด ภูเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง หลุบคา แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วง ดงบัง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมอญ บ้านแท่น บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมูลกระบือ หนองคอนไทย ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองคง บ้านเพชร ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเรือ กุดยม ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาด (ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านแก้ง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังม่วง หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านเต่า บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระแต้ หนองไผ่ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอ้อย กวางโจน ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สระพัง บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสารจอด หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสีปลาด หนองคอนไทย ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม หลุบคา แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกมะตูม โนนคูณ คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม หลุบคา แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร) บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุง กวางโจน ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ บ้านดอน ภูเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน หนองไผ่ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม แก้งคร้อ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม บ้านเพชร ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย หนองคอนไทย ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคัน ธาตุทอง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคู หนองคู บ้านแท่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บ้านเพชร ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก หนองขาม แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด ทุ่งลุยลาย คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแซง บ้านแก้ง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) บ้านแก้ง ภูเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ดงกลาง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านแท่น บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม หนองคอนไทย ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลา โคกสะอาด ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ หนองสังข์ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปอแดง กวางโจน ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด บ้านแท่น บ้านแท่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแฝก บ้านเต่า บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน เก่าย่าดี แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง โคกกุง แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองรวก นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองคู บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ โคกสะอาด ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง โอโล ภูเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวง โคกกุง แก้งคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ผักปัง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ หนองสังข์ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสามขา หนองไผ่ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ช่องสามหมอ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองตูม ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสังข์ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ห้วยยาง คอนสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ หนองขาม แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุบคา หลุบคา แก้งคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหลุบค่าย สามสวน บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ทุ่งพระ คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ทุ่งพระ คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยพลวง โอโล ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไห ทุ่งพระ คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหว้าทอง ผักปัง ภูเขียว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวโสก บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหนอง หนองคอนไทย ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้างสูง บ้านดอน ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินรอยเมย ดงบัง คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาด สามสวน บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา บ้านเต่า บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สามสวน บ้านแท่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า หลุบคา แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบึงมะนาววิทยา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุปผาราม โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง บ้านเพชร ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี บ้านเพชร ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนภูมิวิทยา ผักปัง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี กุดยม ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศาลาสามัคคี กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสระโพนทอง สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามสวนวิทยา สามสวน บ้านแท่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ หนองสังข์ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองเบนประภากร หนองคอนไทย ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองพอกกองศรี หนองสังข์ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ หนองคู บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี หนองตูม ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น หนองสังข์ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี บ้านแก้ง แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัวนานคร บ้านแท่น บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ทุ่งพระ คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3[แก้]

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอจัตุรัส อำเภอซับใหญ่ อำเภอเทพสถิต อำเภอเนินสง่า อำเภอบำเหน็จณรงค์ และอำเภอหนองบัวระเหว มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 190 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเทพสถิต 47 โรงเรียน อำเภอจัตุรัส 46 โรงเรียน อำเภอบำเหน็จณรงค์ 37 โรงเรียน อำเภอหนองบัวระเหว 29 โรงเรียน อำเภอเนินสง่า 16 โรงเรียน และอำเภอซับใหญ่ 15 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี ละหาน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล บ้านกอก จัตุรัส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี หนองบัวบาน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) หนองบัวโคก จัตุรัส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ ซับใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนซับถาวรพัฒนา วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซับมงคลวิทยา โป่งนก เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา รังงาม เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตาเนิน เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดตาลาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี) หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโกรกกุลา ตาเนิน เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล บ้านขาม จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก กะฮาด เนินสง่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ตะโกทอง ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห บ้านไร่ เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกคึม (สง่าประชาสรรค์) โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกไค วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น หนองบัวบาน จัตุรัส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) ละหาน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โคกสะอาด หนองบัวระเหว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกแสว หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้ว บ้านขาม จัตุรัส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องสำราญ วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับไทร วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับยาง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับหมี วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทอง ซับใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงลาน วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกอก โคกสะอาด หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนละนาม ละหาน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเดื่อ กุดน้ำใส จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) กุดน้ำใส จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ โคกสะอาด หนองบัวระเหว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาล บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ ซับใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าชวน ท่ากูบ ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าแตง กุดน้ำใส จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทามจาน หนองบัวโคก จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าศิลา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา บ้านกอก จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ บ้านไร่ เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงาม โป่งนก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนา บ้านขาม จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ นายางกลัก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย นายางกลัก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลาด นายางกลัก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ บ้านขาม จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ละหาน จัตุรัส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนเชือก ส้มป่อย จัตุรัส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนฝาย หนองโดน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บ้านไร่ เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ บ้านไร่ เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบะเสียว หนองฉิม เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา โป่งนก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ซับใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านประดู่งาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเกต ท่ากูบ ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา โป่งนก เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา โป่งนก เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน โป่งนก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) หนองโดน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง บ้านกอก จัตุรัส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางเครือ หนองโดน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่วมมิตร กุดน้ำใส จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า หนองโดน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ละหาน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละหานค่าย โคกสะอาด หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกุง ท่ากูบ ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ท่ากูบ ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ท่ากูบ ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังคมคาย ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว นายางกลัก เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังตาเทพ บ้านไร่ เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังพง ซับใหญ่ ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังมน วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง บ้านไร่ เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศิลาทอง โป่งนก เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ส้มป่อย จัตุรัส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านกอก จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพานยาว โป่งนก เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ตาเนิน เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก กุดน้ำใส จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง นายางกลัก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกคร้อ หนองฉิม เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก โสกปลาดุก หนองบัวระเหว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก หนองบัวโคก จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว ห้วยแย้ หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม ตาเนิน เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแขม ตาเนิน เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจะบก ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจาน โคกสะอาด หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโจด หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) หนองฉิม เนินสง่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองดง หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ กะฮาด เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโดน หนองโดน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตอ รังงาม เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตานา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทอง ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักชี หนองฉิม เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หนองบัวใหญ่ จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ส้มป่อย จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก หนองบัวโคก จัตุรัส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง บ้านขาม จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองบัวโคก จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ละหาน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านไร่ เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว บ้านกอก จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วย หนองโดน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยบง ส้มป่อย จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ละหาน จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยางดี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ นายางกลัก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี บ้านขาม จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี รังงาม เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปากจาบวิทยา โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโป่งขุนเพชร โคกสะอาด หนองบัวระเหว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด เนินสง่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม เนินสง่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังกะอาม บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ บ้านไร่ เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองกกสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองประดู่วิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัวสระวิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหินตั้งพิทยากร บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) บ้านไร่ เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดชัยภูมิมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดชัยภูมิมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 45 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (26 โรงเรียน) เทศบาลเมืองชัยภูมิ (4 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนกวางโจนศึกษา กวางโจน ภูเขียว มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม หนองบัวใหญ่ จัตุรัส มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โคกสะอาด ภูเขียว มัธยมศึกษา
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา หนองฉิม เนินสง่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนกอกวิทยา โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา หนองโดน จัตุรัส มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหันวิทยา บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี โป่งนก เทพสถิต มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร บ้านเพชร ภูเขียว มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ชีบน บ้านเขว้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม รังงาม เนินสง่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา บ้านแก้ง แก้งคร้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา หนองสังข์ แก้งคร้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ลุ่มลำชี บ้านเขว้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระพังวิทยาคม สระพัง บ้านแท่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองขาม แก้งคร้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน หนองสังข์ แก้งคร้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ห้วยยาง คอนสาร มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) รอบเมือง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) ในเมือง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) ในเมือง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ในเมือง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลคอนสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ ดงบัง คอนสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลโคกสะอาด โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด โคกสะอาด หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านเพชร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ อนุบาล
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ อนุบาล
เทศบาลตำบลภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลภูเขียว ผักปัง ภูเขียว อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 1 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก บ้านโสก คอนสวรรค์ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โพนทอง เมืองชัยภูมิ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โรงเรียนบ้านมะเขือหนองตานา ช่องสามหมอ แก้งคร้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลหนองขาม หนองขาม แก้งคร้อ อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชัยภูมิซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 36 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา บ้านแท่น บ้านแท่น
โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา ตะโกทอง ซับใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปัญจดี ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา ช่องสามหมอ แก้งคร้อ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไพเราะวิทยา ในเมือง เมืองชัยภูมิ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนภูเขียววิทยา ผักปัง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมงคลศึกษา วะตะแบก เทพสถิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมะนะศึกษา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ หนองไผ่ แก้งคร้อ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตราชัยภูมิ บ้านขาม จัตุรัส อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีเทพบาล บ้านกอก จัตุรัส เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุญสมประสงค์ บ้านกอก จัตุรัส เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนวิทยา บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
โรงเรียนสาคริชวิทยา ในเมือง เมืองชัยภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ รอบเมือง เมืองชัยภูมิ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 1 คอนสาร คอนสาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม 2 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี ในเมือง เมืองชัยภูมิ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ในเมือง เมืองชัยภูมิ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ผักปัง ภูเขียว
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทร บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลยอดแก้ววิทยา บ้านแก้ง ภูเขียว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล โคกกุง แก้งคร้อ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ ดงบัง คอนสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง หนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี บ้านเขว้า บ้านเขว้า
โรงเรียนอินทรศึกษา ผักปัง ภูเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดชัยภูมิมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา[8]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองชัยภูมิ[แก้]

อำเภอเมืองชัยภูมิมี 109 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จำนวน 83 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 4 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ บ้านเล่า มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) บ้านเล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กุดตุ้ม มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา กุดตุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร บ้านค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โนนสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนชีลองวิทยา ชีลอง มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา บุ่งคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา บ้านค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) รอบเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ชัยภูมิ
โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.ชัยภูมิ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ชัยภูมิ
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.ชัยภูมิ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) ห้วยต้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ นาเสียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร นาเสียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนนาฝายวิทยา นาฝาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา กุดตุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนโนนสำราญวิทยา โนนสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนโนนหว้านไพล ชีลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดเวียน ลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น นาฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดละลม หนองนาแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านขวาน้อย บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา บ้านค่าย มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย โนนสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านช่อระกา นาฝาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านชีลองกลาง ห้วยต้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านชีลองใต้ ห้วยต้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ห้วยต้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับม่วง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับรวงไทร นาเสียว ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับสีทอง ซับสีทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนหัน หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) นาฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน ท่าหินโงม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนางเม้ง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาวัง นาเสียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาสีนวล นาเสียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนกอก รอบเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนคูณ ลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หนองนาแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ ห้วยต้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านผือวิทยายน กุดตุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ บ้านเล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ ห้วยบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ลาดใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร บ้านเล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังโพน ท่าหินโงม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย บ้านเล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง กุดตุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) กุดตุ้ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง หนองนาแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม ซับสีทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ชีลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม กุดตุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซับสีทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นาฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง โคกสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ห้วยบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ ห้วยบง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม ซับสีทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยยาง โคกสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง ท่าหินโงม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ห้วยบง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหินกอง ห้วยบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนปัญจดี ห้วยต้อน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ชีลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนโพนทองพิทยา โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนไพเราะวิทยา ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนภูพระวิทยาคม นาเสียว มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนวัดพุทโธวาท ชีลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 บ้านเล่า มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา กุดตุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนสาคริชวิทยา ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นาฝาย ประถมศึกษา มรภ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ ห้วยต้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนสุนทรวัฒนา ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ โคกสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ บ้านเล่า สศศ.
โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา หนองนาแซง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ หนองไผ่ มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ชีลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ห้วยต้อน มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ห้วยต้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา ลาดใหญ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ รอบเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โพนทอง อนุบาล อบต.โพนทอง

อำเภอเกษตรสมบูรณ์[แก้]

อำเภอเกษตรสมบูรณ์มี 73 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำนวน 63 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 5 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กุดเลาะ มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านหัน บ้านหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนโนนกอกวิทยา โนนกอก มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านกลาง โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) กุดเลาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านขามป้อม กุดเลาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเขวา บ้านบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสง่า หนองโพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านจมื่น บ้านเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร หนองข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านฉนวน หนองข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า บ้านหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนหัน หนองโพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์) บ้านเดื่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม บ้านเดื่อ มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ บ้านหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา หนองข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง หนองโพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ หนองโพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ หนองข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาสีดา บ้านเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) บ้านหัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเขวา โนนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว บ้านบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนชาด บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น (คุรุประชาวิทยาคาร) กุดเลาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทอง ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ โนนทอง ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง บ้านหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล โนนกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง โนนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา บ้านเป้า มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านพีพวย สระโพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สระโพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา โนนกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านระหัด กุดเลาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังม่วง หนองโพนงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) สระโพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ โนนกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) หนองโพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านสารจอด หนองโพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า หนองโพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา โนนกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร) บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) หนองข่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม สระโพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก หนองข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา บ้านเดื่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านเดื่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองโพนงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม หนองโพนงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา บ้านเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ หนองข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหันวิทยา บ้านหัน มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านหัวโสก บ้านเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี บ้านบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบึงมะนาววิทยา บ้านเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบุปผาราม โนนกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนศาลาสามัคคี กุดเลาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนสระโพนทอง สระโพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนสวนวิทยา บ้านยาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม กุดเลาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม 2 บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา โนนกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอแก้งคร้อ[แก้]

อำเภอแก้งคร้อมี 72 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 จำนวน 57 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา หนองไผ่ มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา หนองสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ช่องสามหมอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ท่ามะไฟหวาน มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ช่องสามหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.แก้งคร้อ
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา นาหนองทุ่ม มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร หลุบคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านก่าน หนองสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ท่ามะไฟหวาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล เก่าย่าดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกุง โคกกุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกงาม นาหนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน หลุบคา ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกล่าม นาหนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านซำมูลนาก หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ โคกกุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงพอง นาหนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ เก่าย่าดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านตลุกหิน โคกกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน ท่ามะไฟหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ท่ามะไฟหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง ท่ามะไฟหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนกเขาทอง นาหนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาแก นาหนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนคูณ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม หนองขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโปร่ง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ โคกกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง หลุบคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านมะเขือหนองตานา ช่องสามหมอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบต.หนองขาม
โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา ท่ามะไฟหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม หลุบคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านสระแต้ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม หลุบคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ หนองสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม นาหนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน เก่าย่าดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง โคกกุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองรวก นาหนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวง โคกกุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ หนองสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสามขา หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ช่องสามหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ช่องสามหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหลุบคา หลุบคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า หลุบคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา ช่องสามหมอ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา บ้านแก้ง มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา หนองสังข์ มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ หนองไผ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ นาหนองทุ่ม สช.
โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองขาม มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ หนองสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนหนองพอกกองศรี หนองสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น หนองสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน หนองสังข์ มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.นาหนองทุ่ม
โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล โคกกุง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลหนองขาม หนองขาม อนุบาล อบต.หนองขาม

อำเภอคอนสวรรค์[แก้]

อำเภอคอนสวรรค์มี 40 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จำนวน 34 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) คอนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโสก บ้านโสก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ บ้านโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา โนนสะอาด มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา โนนสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) โคกมั่งงอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าฉาง ยางหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโจด ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนามน ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาฮี ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ คอนสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโปร่งโก บ้านโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) บ้านโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านฝาย หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านยางหวาย ยางหวาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านลำชี โนนสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านสำราญ ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค ห้วยไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ช่องสามหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย โคกมั่งงอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) บ้านโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ช่องสามหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า ห้วยไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ ห้วยไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ช่องสามหมอ มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โคกมั่งงอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนสามหมอวิทยา ศรีสำราญ มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล ห้วยไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม โคกมั่งงอย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก บ้านโสก อนุบาล อบต.บ้านโสก

อำเภอคอนสาร[แก้]

อำเภอคอนสารมี 45 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 จำนวน 39 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลคอนสาร 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ทุ่งนาเลา มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ห้วยยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ ดงบัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.คอนสาร
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก โนนคูณ มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนบ้านกุดแคน ดงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองบอน คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านคอนสาร คอนสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกนกทา ดงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโจดกลาง โนนคูณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงกลาง ดงกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงใต้ ดงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงบัง ดงบัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนอุดม ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าศาลา ดงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ทุ่งพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์) ทุ่งลุยลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเกาะ ทุ่งนาเลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาบัว ดงบัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาวงเดือน ทุ่งนาเลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ ทุ่งลุยลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว คอนสาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ทุ่งนาเลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น ทุ่งนาเลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนคูณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนโจด โนนคูณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสง่า โนนคูณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา ทุ่งนาเลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าว่าน ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วง ดงบัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกมะตูม โนนคูณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด ทุ่งลุยลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ดงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ห้วยยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ทุ่งพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ทุ่งพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไห ทุ่งพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหินรอยเมย ดงบัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ห้วยยาง มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ทุ่งพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 1 คอนสาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ ดงบัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอจัตุรัส[แก้]

อำเภอจัตุรัสมี 56 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำนวน 46 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี ละหาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม หนองบัวใหญ่ มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กุดน้ำใส มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล บ้านกอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี หนองบัวบาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) หนองบัวโคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา หนองโดน มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล บ้านขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น หนองบัวบาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) ละหาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านงิ้ว บ้านขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) หนองบัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนละนาม ละหาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านเดื่อ กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าแตง กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านทามจาน หนองบัวโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา บ้านกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านนา บ้านขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ บ้านขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ละหาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนเชือก ส้มป่อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนฝาย หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง บ้านกอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านยางเครือ หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านร่วมมิตร กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ละหาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ส้มป่อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก กุดน้ำใส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก หนองบัวโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโดน หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง) หนองบัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หนองบัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ส้มป่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก หนองบัวโคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง บ้านขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองบัวโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ละหาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว บ้านกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วย หนองโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยบง ส้มป่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ละหาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี บ้านขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตราชัยภูมิ บ้านขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ละหาน มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนศรีเทพบาล บ้านกอก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบุญสมประสงค์ บ้านกอก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา หนองบัวบาน มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 1 หนองบัวใหญ่ อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 หนองบัวใหญ่ อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่

อำเภอซับใหญ่[แก้]

อำเภอซับใหญ่มี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำนวน 15 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ตะโกทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับใหม่ ตะโกทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่ากูบ ท่ากูบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าชวน ท่ากูบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ซับใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งเกต ท่ากูบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังกุง ท่ากูบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ท่ากูบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ท่ากูบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังพง ซับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ตะโกทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา ตะโกทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอเทพสถิต[แก้]

อำเภอเทพสถิตมี 52 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำนวน 47 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ห้วยยายจิ๋ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนซับถาวรพัฒนา วะตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนซับมงคลวิทยา โป่งนก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ห้วยยายจิ๋ว มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม นายางกลัก มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกไค วะตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นายางกลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านช่องสำราญ วะตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับไทร วะตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับหมี วะตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านดงลาน วะตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านไทรงาม โป่งนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ นายางกลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย นายางกลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำลาด นายางกลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม ห้วยยายจิ๋ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา โป่งนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านประดู่งาม ห้วยยายจิ๋ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา โป่งนก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา โป่งนก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน โป่งนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วะตะแบก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ห้วยยายจิ๋ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี วะตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังคมคาย ห้วยยายจิ๋ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว นายางกลัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังตาเทพ บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ห้วยยายจิ๋ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังมน วะตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง บ้านไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านศิลาทอง โป่งนก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านสะพานยาว โป่งนก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านสะพานหิน โป่งนก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง นายางกลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองจะบก ห้วยยายจิ๋ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ วะตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ นายางกลัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี โป่งนก มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนมงคลศึกษา วะตะแบก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา บ้านไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นายางกลัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต วะตะแบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

อำเภอเนินสง่า[แก้]

อำเภอเนินสง่ามี 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำนวน 16 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา รังงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตาเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา หนองฉิม มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านโกรกกุลา ตาเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก กะฮาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านบะเสียว หนองฉิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ตาเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโสกคร้อ หนองฉิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขาม ตาเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแขม ตาเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) หนองฉิม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ กะฮาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตอ รังงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองผักชี หนองฉิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี รังงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม รังงาม มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนรังงามวิทยา รังงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

อำเภอบ้านเขว้า[แก้]

อำเภอบ้านเขว้ามี 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนท่าแกวิทยากร ลุ่มลำชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ลุ่มลำชี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดฉนวน บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ตลาดแร้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดยาง ตลาดแร้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ตลาดแร้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งยาว ภูแลนคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง ลุ่มลำชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ภูแลนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านต้อน บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง ภูแลนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ตลาดแร้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนแดง บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนตาด บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย ตลาดแร้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ลุ่มลำชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่ายาง ลุ่มลำชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ลุ่มลำชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังกำแพง ชีบน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังกุ่ม ลุ่มลำชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ลุ่มลำชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านสงแคน ชีบน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ชีบน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโสมง บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ชีบน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ ตลาดแร้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ ภูแลนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ ตลาดแร้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ลุ่มลำชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ภูแลนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหินลาด ชีบน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ชีบน มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง ชีบน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ลุ่มลำชี มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า บ้านเขว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี บ้านเขว้า สช.

อำเภอบ้านแท่น[แก้]

อำเภอบ้านแท่นมี 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 จำนวน 32 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา สามสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา บ้านแท่น สช.
โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สระพัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สามสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนเค็ง หนองคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนดู่ บ้านเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สามสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านถนนกลาง สระพัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนบ้านนาดี บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนายม สระพัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนคูณ บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด หนองคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านมอญ บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สระพัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคู หนองคู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด บ้านแท่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแฝก บ้านเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหลุบค่าย สามสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหินลาด สามสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา บ้านเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สามสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนสระพังวิทยาคม สระพัง มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสามสวนวิทยา สามสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ หนองคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนหัวนานคร บ้านแท่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

อำเภอบำเหน็จณรงค์[แก้]

อำเภอบำเหน็จณรงค์มี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำนวน 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดองค์บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ หัวทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โคกเพชรพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร โคกเริงรมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย โคกเพชรพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โคกเริงรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เกาะมะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา บ้านชวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม บ้านตาล มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านกุดตาลาด โคกเริงรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี) หัวทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เกาะมะนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกคึม (สง่าประชาสรรค์) โคกเพชรพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โคกเริงรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกแสว หัวทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับยาง โคกเพชรพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านตาล บ้านตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) บ้านชวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย โคกเริงรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ บ้านชวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองดง หัวทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ บ้านชวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง โคกเพชรพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ บ้านตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย บ้านชวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) บ้านตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม บ้านชวน มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนปากจาบวิทยา โคกเพชรพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ บ้านเพชร มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนมะนะศึกษา บ้านชวน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม โคกเริงรมย์ มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนวังกะอาม บ้านตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนหนองกกสามัคคี บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนหนองประดู่วิทยา หัวทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนหัวสระวิทยา หัวทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนหินตั้งพิทยากร บ้านชวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร บ้านเพชร อนุบาล ทต.บ้านเพชร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ บ้านชวน อนุบาล ทต.บำเหน็จณรงค์
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โคกเริงรมย์ อนุบาล อบต.โคกเริงรมย์
โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ บ้านชวน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทร บ้านชวน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอภักดีชุมพล[แก้]

อำเภอภักดีชุมพลมี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม บ้านเจียง มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร บ้านเจียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองจันลา บ้านเจียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านเจาทอง เจาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านเจาเหนือ วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับชมภู วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาอุดม เจาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน แหลมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง เจาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี บ้านเจียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล เจาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม เจาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังตะกู แหลมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ แหลมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยร่วม วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เจาทอง มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนสหประชาสรร วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา บ้านเจียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง แหลมทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ แหลมทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1

อำเภอภูเขียว[แก้]

อำเภอภูเขียวมี 82 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 จำนวน 71 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลภูเขียว 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกวางโจนศึกษา กวางโจน มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนกุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร) กุดยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา กวางโจน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โคกสะอาด มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนฉิมพลีมา บ้านดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กวางโจน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ผักปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนเนรมิตศึกษา โอโล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ หนองตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง กวางโจน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดโคลน โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดจอก โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดแดง โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ บ้านดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง หนองคอนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์) บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ผักปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านฉนวน บ้านดอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงเมย บ้านดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน บ้านดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนจำปา กวางโจน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง หนองตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ธาตุทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาหัวแรด บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนข่า หนองคอนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนงาม ผักปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ โอโล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนดินแดง ผักปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสลวย ผักปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสาทร กุดยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านฝายพญานาค ธาตุทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร ผักปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) โคกสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านมูลกระบือ หนองคอนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองคง บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านเรือ กุดยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านลาด (ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนอ้อย กวางโจน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านสีปลาด หนองคอนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกุง กวางโจน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ บ้านดอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขาม บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย หนองคอนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคัน ธาตุทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแซง บ้านแก้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) บ้านแก้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม หนองคอนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปลา โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปอแดง กวางโจน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวง โอโล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ผักปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยพลวง โอโล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหว้าทอง ผักปัง ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวหนอง หนองคอนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้างสูง บ้านดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น บ้านแก้ง มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี บ้านเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร บ้านเพชร มัธยมศึกษา อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว ผักปัง มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนภูเขียววิทยา ผักปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนภูมิวิทยา ผักปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี กุดยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม หนองคอนไทย มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนหนองเบนประภากร หนองคอนไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี หนองตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลภูเขียว ผักปัง อนุบาล ทต.ภูเขียว
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ผักปัง สช.
โรงเรียนอนุบาลยอดแก้ววิทยา บ้านแก้ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอินทรศึกษา ผักปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอหนองบัวแดง[แก้]

อำเภอหนองบัวแดงมี 65 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จำนวน 59 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวแดง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคุรุประชานุกูล คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนคูเมืองวิทยา กุดชุมแสง มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.หนองบัวแดง
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นางแดด มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง กุดชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ นางแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ นางแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง วังชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสง่า หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย กุดชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าข่อย คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ กุดชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนางแดด นางแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ วังชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาเจริญ หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ กุดชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านนารี หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนตูม วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนถาวร ถ้ำวัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนลาน ถ้ำวัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ท่าใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า นางแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง นางแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ท่าใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเหม่า นางแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อทอง ถ้ำวัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านลาดใต้ หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านลาดเหนือ หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโสกรัง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) ท่าใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก กุดชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแก กุดชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหอย กุดชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไห ถ้ำวัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยกนทา คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม นางแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า ท่าใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหัน วังชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ถ้ำวัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี นางแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี ท่าใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ถ้ำวัวแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง หนองบัวแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอหนองบัวระเหว[แก้]

อำเภอหนองบัวระเหวมี 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำนวน 29 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ห้วยแย้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.โคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โคกสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ห้วยแย้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนกอก โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ โคกสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง วังตะเฆ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน วังตะเฆ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าศิลา โสกปลาดุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านละหานค่าย โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังตะเฆ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม วังตะเฆ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด วังตะเฆ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง วังตะเฆ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก โสกปลาดุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว ห้วยแย้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองจาน โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโจด หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตานา โสกปลาดุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยยางดี ห้วยแย้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ห้วยแย้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วังตะเฆ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนโป่งขุนเพชร โคกสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว มัธยมศึกษา สพม.30
โรงเรียนห้วยแย้วิทยา ห้วยแย้ มัธยมศึกษา สพม.30

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ชัยภูมิ". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "สหวิทยาเขต". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-13. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.[ลิงก์เสีย]