รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองปราการ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวิทยปราการ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตป้อมปราการ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
สังกัดเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการมีจำนวนทั้งหมด 302 โรงเรียน โดยจำแนกตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองสมุทรปราการ 8 28 - 36 16 56 - - 108
บางบ่อ 4 35 - 39 - 3 - - 42
บางพลี 5 23 - 28 6 17 1 - 52
บางเสาธง 1 13 - 14 - 7 - - 21
พระประแดง 4 29 - 33 6 16 - - 55
พระสมุทรเจดีย์ 3 15 - 18 - 6 - - 24
รวม 25 143 - 168 28 105 1 - 302

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 168 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ (สพม.สมุทรปราการ) จำนวน 25 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการทั้ง 2 เขตจำนวน 143 โรงเรียน[3]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการแบ่งดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ[แก้]

จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขตได้แก่[4]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เมืองปราการ บางหัวเสือ พระประแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เมืองปราการ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิปราการ บางบ่อ บางบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ วิทยปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วิทยปราการ บางเสาธง บางเสาธง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เมืองปราการ บางแก้ว บางพลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สุวรรณภูมิปราการ บางบ่อ บางบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สุวรรณภูมิปราการ บางพลีใหญ่ บางพลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เมืองปราการ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ป้อมปราการ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สุวรรณภูมิปราการ เปร็ง บางบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สุวรรณภูมิปราการ บางโฉลง บางพลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เมืองปราการ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ วิทยปราการ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ป้อมปราการ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป้อมปราการ บางจาก พระประแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ สุวรรณภูมิปราการ บางแก้ว บางพลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิปราการ หนองปรือ บางพลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดทรงธรรม ป้อมปราการ ตลาด พระประแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ป้อมปราการ ตลาด พระประแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เมืองปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมุทรปราการ วิทยปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ป้อมปราการ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ วิทยปราการ คลองด่าน บางบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา วิทยปราการ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1[แก้]

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 72 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอพระประแดง 29 โรงเรียน อำเภอเมืองสมุทรปราการ 28 โรงเรียน และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 15 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหลวง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) บางพึ่ง พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) บางยอ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) บางครุ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองมอญ (บัญญัติราษฎร์บำรุง) บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) บางกระสอบ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บูรณะ) บางกอบัว พระประแดง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง (ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) บางยอ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางขมิ้น (คำปุ่นราษฎร์บำรุง) บางยอ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางนางเกรง บางด้วน เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) สำโรงกลาง พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดรวก (สายราษฎร์สงเคราะห์) บางพึ่ง พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประนุกูล) สำโรงใต้ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2[แก้]

สพป.สมุทรปราการ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 71 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอบางบ่อ 35 โรงเรียน อำเภอบางพลี 23 โรงเรียน และอำเภอบางเสาธง 13 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคลองกระแชงเตย คลองสวน บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองกันยา บางบ่อ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองบางกะสี บางปลา บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองบางกะอี่ บางปลา บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองบางแก้ว บางพลีใหญ่ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด บางโฉลง บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองบ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง บางแก้ว บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองพระยานาคราช คลองนิยมยาตรา บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองลาดกระบัง ราชาเทวะ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองสะบัดจาก บางบ่อ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองหลุมลึก บางบ่อ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร คลองด่าน บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย บ้านระกาศ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า เปร็ง บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ บางพลีใหญ่ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทวะคลองตรง ราชาเทวะ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) คลองด่าน บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ บางพลีใหญ่ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ บางพลีน้อย บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง คลองด่าน บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ บางบ่อ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปากคลองมอญ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ราชาเทวะ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนละมูลรอดศิริ บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกาหลง เปร็ง บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ราชาเทวะ บางพลี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางพลีน้อย บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคอลาด บางบ่อ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคธาราม บางเพรียง บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาคราช บางพลีน้อย บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา คลองนิยมยาตรา บางบ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบัวโรย บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลง บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลง บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง บ้านระกาศ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย บางพลีน้อย บางบ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางเพรียง บางเพรียง บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม คลองด่าน บางบ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง เปร็ง บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คลองด่าน บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางปลา บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ บางปลา บางพลี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลาดหวาย บางเพรียง บางบ่อ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสร่างโศก คลองด่าน บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสลุด บางแก้ว บางพลี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คลองด่าน บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสีล้ง คลองด่าน บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุคันธาวาส บางบ่อ บางบ่อ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเสาธงนอก บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) บางแก้ว บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวคู้ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ คลองด่าน บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี บางปลา บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา บางปลา บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ บางโฉลง บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) บางบ่อ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสมุทรปราการมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลนครสมุทรปราการ (6 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 5 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองบางแก้ว (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองพระประแดง (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (1 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองลัดหลวง (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลนครสมุทรปราการ โรงเรียนเทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 คลองตาเค็ด ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองบางแก้ว โรงเรียนสาธิตบางแก้ว บางแก้ว บางพลี ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว 1 (วัดหนามแดง) บางแก้ว บางพลี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว 2 (สมุทรสิริวัฒน์) บางแก้ว บางพลี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว 3 (ไทยสมุทร) บางแก้ว บางพลี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว 4 (เปรมฤทัย) บางแก้ว บางพลี อนุบาล
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) บางเมือง เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์
(ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
บางเมือง เมืองสมุทรปราการ มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โรงเรียนสิริเบญญาลัย บางหัวเสือ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองพระประแดง โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ตลาด พระประแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดแค (ธรรมวิธานราษฎร์บำรุง) ตลาด พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตลาด พระประแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองลัดหลวง โรงเรียนเทศบาล 1 บางครุอุปการราษฎร์ บางครุ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองลัดหลวง บางจาก พระประแดง อนุบาล
เทศบาลตำบลด่านสำโรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเทพารักษ์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบางปู โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) บางปู เมืองสมุทรปราการ อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล
เทศบาลตำบลบางพลี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี บางพลีใหญ่ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบางเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแพรกษา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา โรงเรียนแพรกษาวิทยา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 105 โรงเรียน[6][7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเกวลินวิทยา บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล
โรงเรียนเฉลิมวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเซนต์แมรี่ ตลาด พระประแดง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดรุณรัตน์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก บางโฉลง บางพลี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทอรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนพคุณศึกษา ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน บางแก้ว บางพลี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก บางแก้ว บางพลี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน บางพลีใหญ่ บางพลี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี-สิงคโปร์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์ อเมริกัน บางแก้ว บางพลี
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ บางแก้ว บางพลี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย บางโฉลง บางพลี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประภามนตรี 2 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนประภามนตรี 3 บางปลา บางพลี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปัญจนะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไพรีขยาด บางแก้ว บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล
โรงเรียนยินดีวิทย์ บางเสาธง บางเสาธง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บางจาก พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรุ่งปัญญาวิทย์ บางครุ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีดรุณ บางพลีใหญ่ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศิริจันทร์ศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศึกษาสรรค์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ บางพลีใหญ่ บางพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตบางนา บางปลา บางพลี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา บางบ่อ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ บางพลีใหญ่ บางพลี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุดใจวิทยา คลองด่าน บางบ่อ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเขมปัณฑา บางเสาธง บางเสาธง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจิตราภัทร บางปลา บางพลี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจิตอาทร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลชลิดา บางเสาธง บางเสาธง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทพกร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนีโอชายด์หนูน้อย บางปลา บางพลี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านแสงตะวัน บางเมือง เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส ปู่เจ้าฯ สำโรงใต้ พระประแดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพนาสนธิ์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพัตรีรมยา บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเพชรงาม แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
โรงเรียนอนุบาลมงคลทิพย์ บางแก้ว บางพลี
โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย์ บางเสาธง บางเสาธง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเลิศอริยะพัฒน์ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
โรงเรียนอนุบาลวชิรา บางเสาธง บางเสาธง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสรินวิทย์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสาริศา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
โรงเรียนอนุบาลสีสวาท สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) บางเพรียง บางบ่อ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแอนจูดี้ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)[แก้]

จังหวัดสมุทรปราการมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล (บริบาล) ถึงประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองสมุทรปราการ[แก้]

อำเภอเมืองสมุทรปราการมี 108 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 56 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำนวน 28 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 8 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 6 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบางปู 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลด่านสำโรง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเทพารักษ์ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบางเมือง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา 1 โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนคลองบางปู บางปู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) บางปูใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) ท้ายบ้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ อนุบาล สช.
โรงเรียนเฉลิมวิทยา ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สำโรงเหนือ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดรุณรัตน์ สำโรงเหนือ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ บางเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทอรัก ท้ายบ้าน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ บางเมืองใหม่ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) บางเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ปากน้ำสมุทรปราการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) บางปูใหม่ อนุบาล ทต.บางปู
โรงเรียนเทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ ปากน้ำ มัธยมศึกษา ทน.สมุทรปราการ
โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) บางปู อนุบาล ทต.บางปู
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใน ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.สมุทรปราการ
โรงเรียนเทศบาล 3 คลองตาเค็ด ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.สมุทรปราการ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) ท้ายบ้านใหม่ อนุบาล ทต.บางปู
โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์ ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.สมุทรปราการ
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.สมุทรปราการ
โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) บางเมือง มัธยมศึกษา ทม.ปากน้ำสมุทรปราการ
โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ สำโรงเหนือ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ บางปู มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สำโรงเหนือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี-สิงคโปร์ บางเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองหลวง ท้ายบ้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ แพรกษาใหม่ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนประภามนตรี 2 บางเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนแพรกษาวิทยา แพรกษา อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.แพรกษา
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา แพรกษา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.แพรกษา
โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ อนุบาล สช.
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ บางปูใหม่ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางนางเกรง บางด้วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนศิริจันทร์ศึกษา ปากน้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนศึกษาสรรค์ บางปูใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน ท้ายบ้านใหม่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ แพรกษา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา แพรกษา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้านใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลจิตอาทร บางเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สำโรงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ด่านสำโรง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ ปากน้ำ ทน.สมุทรปราการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง บางเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บางเมือง
โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านแสงตะวัน บางเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพนาสนธิ์ บางเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเพชรงาม แพรกษาใหม่ สช.
โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเลิศอริยะพัฒน์ แพรกษาใหม่ สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสรินวิทย์ เทพารักษ์ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสาริศา เทพารักษ์ สช.
โรงเรียนอนุบาลสีสวาท สำโรงเหนือ สช.
โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ เทพารักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เทพารักษ์
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เทพารักษ์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนแอนจูดี้ บางเมืองใหม่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอบางบ่อ[แก้]

อำเภอบางบ่อมี 42 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองกระแชงเตย คลองสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองกันยา บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองบ้านระกาศ บ้านระกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองพระยานาคราช คลองนิยมยาตรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองสะบัดจาก บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองหลุมลึก บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร คลองด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย บ้านระกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า เปร็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) คลองด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ บางพลีน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางบ่อ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บางบ่อ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง คลองด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เปร็ง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนวัดกาหลง เปร็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางพลีน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดคอลาด บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดโคธาราม บางเพรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดนาคราช บางพลีน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา คลองนิยมยาตรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง บ้านระกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดบางบ่อ บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย บางพลีน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดบางเพรียง บางเพรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม คลองด่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง เปร็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คลองด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดลาดหวาย บางเพรียง ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดสร่างโศก คลองด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คลองด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดสีล้ง คลองด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดสุคันธาวาส บางบ่อ ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนสามัคคีวิทยา บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสุดใจวิทยา คลองด่าน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ คลองด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ คลองด่าน มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) บางบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) บางเพรียง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอบางพลี[แก้]

อำเภอบางพลีมี 52 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบางแก้ว 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบางพลี 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองบางแก้ว บางพลีใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองบางกะสี บางปลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองบางกะอี่ บางปลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด บางโฉลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองลาดกระบัง ราชาเทวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก บางโฉลง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ บางพลีใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ บางพลีใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทวะคลองตรง ราชาเทวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ บางพลีใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน บางแก้ว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก บางแก้ว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน บางพลีใหญ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติราฟเฟิลส์ อเมริกัน บางแก้ว สช.
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ บางแก้ว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ บางแก้ว มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย บางโฉลง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง บางพลีใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนประภามนตรี 3 บางปลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ราชาเทวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนไพรีขยาด บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว บางแก้ว มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ หนองปรือ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ราชาเทวะ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางปลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ บางปลา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดสลุด บางแก้ว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนศรีดรุณ บางพลีใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ บางพลีใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตบางแก้ว บางแก้ว ประถมศึกษา ทม.บางแก้ว
โรงเรียนสาธิตบางนา บางปลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ บางปลา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ บางพลีใหญ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี บางปลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา บางปลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ บางโฉลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลจิตราภัทร บางปลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี บางพลีใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บางพลี
โรงเรียนอนุบาลนีโอชายด์หนูน้อย บางปลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลมงคลทิพย์ บางแก้ว สช.
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว 1 (วัดหนามแดง) บางแก้ว อนุบาล ทม.บางแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว 2 (สมุทรสิริวัฒน์) บางแก้ว อนุบาล ทม.บางแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว 3 (ไทยสมุทร) บางแก้ว อนุบาล ทม.บางแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว 4 (เปรมฤทัย) บางแก้ว อนุบาล ทม.บางแก้ว

อำเภอบางเสาธง[แก้]

อำเภอบางเสาธงมี 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จำนวน 13 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกวลินวิทยา บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ บางเสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ บางเสาธง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนปากคลองมอญ ศีรษะจรเข้น้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนยินดีวิทย์ บางเสาธง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 บางเสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนละมูลรอดศิริ บางเสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ศีรษะจรเข้ใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดบัวโรย บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดเสาธงนอก บางเสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดหัวคู้ ศีรษะจรเข้น้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ บางเสาธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขมปัณฑา บางเสาธง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) บางเสาธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลชลิดา บางเสาธง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพัตรีรมยา บางเสาธง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย์ บางเสาธง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวชิรา บางเสาธง อนุบาล สช.

อำเภอพระประแดง[แก้]

อำเภอพระประแดงมี 55 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำนวน 29 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนเซนต์แมรี่ ตลาด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บางครุอุปการราษฎร์ บางครุ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ลัดหลวง
โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองลัดหลวง บางจาก อนุบาล ทม.ลัดหลวง
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.พระประแดง
โรงเรียนเทศบาลวัดแค (ธรรมวิธานราษฎร์บำรุง) ตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.พระประแดง
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.พระประแดง
โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนปัญจนะวิทย์ สำโรงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บางจาก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ บางจาก มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนรุ่งปัญญาวิทย์ บางครุ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) บางพึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) บางยอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) บางครุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดทรงธรรม ตลาด มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) บางกระสอบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บูรณะ) บางกอบัว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง (ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) บางยอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางขมิ้น (คำปุ่นราษฎร์บำรุง) บางยอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) สำโรงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดรวก (สายราษฎร์สงเคราะห์) บางพึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประนุกูล) สำโรงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ตลาด มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสิริเบญญาลัย บางหัวเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย
โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส ปู่เจ้าฯ สำโรงใต้ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ บางจาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอพระสมุทรเจดีย์[แก้]

อำเภอพระสมุทรเจดีย์มี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) ในคลองบางปลากด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนพคุณศึกษา ปากคลองบางปลากด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนวัดคลองมอญ (บัญญัติราษฎร์บำรุง) บ้านคลองสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) บ้านคลองสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร ในคลองบางปลากด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร ในคลองบางปลากด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลเทพกร ในคลองบางปลากด อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.สมุทรปราการ". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6" (PDF). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
  5. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. ไม่รวมโรงเรียนอนุบาลบ้านหนูและโรงเรียนอนุสาส์นวิทยาที่ประกาศปิดตัวแต่ยังคงปรากฏในรายชื่อในระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน