รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกระบี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาไส)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

โรงเรียนในจังหวัดกระบี่มีจำนวนทั้งหมด 297 โรงเรียน โดยจำแนกตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองกระบี่ 3 35 1 39 9 17 - 1 66
เกาะลันตา 2 23 - 25 - 6 - - 31
เขาพนม 3 21 1 25 2 1 - - 28
คลองท่อม 3 35 - 38 1 4 - 1 44
ปลายพระยา 1 21 - 22 2 1 - - 25
ลำทับ 1 11 - 12 1 2 - - 15
เหนือคลอง 1 35 - 36 1 10 - - 47
อ่าวลึก 2 30 - 32 2 7 - - 41
รวม 16 211 2 229 18 48 - 2 297

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกระบี่จำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

จังหวัดกระบี่มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 229 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ (สพม.ตรัง กระบี่) จำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จำนวน 211 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่[แก้]

จังหวัดกระบี่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมกับจังหวัดตรัง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 16 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 3 สหวิทยาเขตได้แก่[6]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ มรกตอันดามัน คลองท่อมใต้ คลองท่อม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล เบญจา-ปกาไส เขาดิน เขาพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ มรกตอันดามัน คลองท่อมใต้ คลองท่อม มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา มรกตอันดามัน คลองพน คลองท่อม มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ มรกตอันดามัน คลองยาง เกาะลันตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม ขนาบน้ำ-ธารโบก คลองหิน อ่าวลึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ขนาบน้ำ-ธารโบก ปลายพระยา ปลายพระยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมเบญจา เบญจา-ปกาไส เขาพนม เขาพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองกระบี่ ขนาบน้ำ-ธารโบก กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ มรกตอันดามัน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ มรกตอันดามัน ลำทับ ลำทับ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ เบญจา-ปกาไส สินปุน เขาพนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ขนาบน้ำ-ธารโบก หนองทะเล เมืองกระบี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เบญจา-ปกาไส เหนือคลอง เหนือคลอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ขนาบน้ำ-ธารโบก อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ขนาบน้ำ-ธารโบก ปากน้ำ เมืองกระบี่ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่[แก้]

สพป.กระบี่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดกระบี่ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 209 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองกระบี่ 33 โรงเรียน อำเภอคลองท่อม 35 โรงเรียน อำเภอเหนือคลอง 35 โรงเรียน อำเภออ่าวลึก 30 โรงเรียน อำเภอเกาะลันตา 23 โรงเรียน อำเภอเขาพนม 21 โรงเรียน อำเภอปลายพระยา 21 โรงเรียน และอำเภอลำทับ 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 คลองท่อมใต้ คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองพน คลองพน คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม หนองทะเล เมืองกระบี่ ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เขาคราม เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ศาลาด่าน เกาะลันตา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ นาเหนือ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งต้นปีก เขาคราม เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งพะยอม กระบี่น้อย เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) คลองท่อมใต้ คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 บ้านกลาง อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอตง เขาดิน เขาพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง คลองประสงค์ เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะจำ เกาะศรีบอยา เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะไทร ทุ่งไทรทอง ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะไทร ปกาสัย เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะปอ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะปู เกาะศรีบอยา เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา เกาะศรีบอยา เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง เกาะศรีบอยา เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว คลองยา อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) เขาคราม เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขางาม บ้านกลาง อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดิน หน้าเขา เขาพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ ดินอุดม ลำทับ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาตั้ง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาทอง เขาทอง เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า เขาทอง เมืองกระบี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาพนม เขาพนม เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาฝาก คลองยาง เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาล่อม เขาใหญ่ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย พรุดินนา คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกำ คลองประสงค์ เมืองกระบี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองเขม้า คลองเขม้า เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองไคร คลองพน คลองท่อม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเตาะ เกาะศรีบอยา เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองทราย (ประชาอุทิศ) เขาทอง เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองนิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ คลองประสงค์ เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองปัญญา ปลายพระยา ปลายพระยา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง คลองพน คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง ปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองม่วง หนองทะเล เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองยวน ตลิ่งชัน เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองยา (เจริญราษฎร์สามัคคี) คลองยา อ่าวลึก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองยาง คลองยาง เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด เกาะกลาง เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองรั้ว ตลิ่งชัน เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแรด คลองพน คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหมาก คลองขนาน เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก คลองขนาน เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหิน คลองหิน อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแห้ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ทับปริก เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควน คลองขนาน เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนกลาง สินปุน เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ โคกยาง เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนแดง ดินอุดม ลำทับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนต่อ คลองเขม้า เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนใต้ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า โคกยาง เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนม่วง เขาดิน เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนโอ อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง พรุเตียว เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกคา สินปุน เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกยอ เขาต่อ ปลายพระยา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกยูง คลองยาง เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหาร โคกหาร เขาพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแชงเปิง คลองท่อมใต้ คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดินแดง ดินแดง ลำทับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย หนองทะเล เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดินนา คลองพน คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านติงไหร เกาะศรีบอยา เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ หน้าเขา เขาพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับไทร พรุดินนา คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทับพล เขาพนม เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่านุ่น เหนือคลอง เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าประดู่ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว คลองพน คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ายาง คลองขนาน เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่ง อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งครก คลองพน คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ทรายขาว คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย พรุดินนา คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน ปกาสัย เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ พรุเตียว เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร ปกาสัย เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสูง เขาใหญ่ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด ห้วยน้ำขาว คลองท่อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางรอง พรุดินนา คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง เกาะกลาง เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเทา เขาเขน ปลายพระยา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนานอก กระบี่น้อย เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาปง ห้วยยูง เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาพรุ ลำทับ ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาวง คลองเขม้า เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาออก เหนือคลอง เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำจาน กระบี่น้อย เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 ทับปริก เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในยวน อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง คีรีวง ปลายพระยา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบกห้อง ห้วยยูง เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง ทรายขาว คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบากัน อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางขนุน คลองประสงค์ เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางคราม คลองท่อมเหนือ คลองท่อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางเจริญ นาเหนือ อ่าวลึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางเตียว คลองท่อมเหนือ คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางโสก เขาต่อ ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเหรียง พรุเตียว เขาพนม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางเหียน ปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากคลอง เกาะกลาง เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากหรา ตลิ่งชัน เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระแอะ ศาลาด่าน เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุดินนา พรุดินนา คลองท่อม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพรุพี ทรายขาว คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สินปุน เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่าปู เกาะกลาง เกาะลันตา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่าหมาด เกาะกลาง เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ลำทับ ลำทับ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ เหนือคลอง เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำทับ ลำทับ ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลิกี เกาะกลาง เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโละใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ปลายพระยา ปลายพระยา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง คลองหิน อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพานพน ทุ่งไทรทอง ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสังกาอู้ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน ดินอุดม ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ เหนือคลอง เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกก ไสไทย เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจูด ดินอุดม ลำทับ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองทะเล หนองทะเล เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง เขาพนม เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ บ้านกลาง อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลังสอด เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหลังโสด คลองยาง เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว หน้าเขา เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ห้วยน้ำขาว คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง ทรายขาว คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทรายขาว คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยูง ห้วยยูง เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยสาร สินปุน เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยสาร สาขาบ้านช่องฉันทนา สินปุน เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เขาพนม เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหว่างคลอง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดยาว ตลิ่งชัน เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินเพิง คลองพน คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินเพิง สาขาพรุใหญ่ คลองพน คลองท่อม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินราว แหลมสัก อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง โคกหาร เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหนือ คลองท่อมใต้ คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมกรวด คลองขนาน เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลมตง อ่าวนาง เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ ไสไทย เมืองกระบี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลมสัก แหลมสัก อ่าวลึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไหนหนัง เขาคราม เมืองกระบี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ่าวนาง อ่าวนาง เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ แหลมสัก อ่าวลึก ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา ไสไทย เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี อ่าวนาง เมืองกระบี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เหนือคลอง เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 โคกยาง เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพรุเตียว พรุเตียว เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาต่อ เขาต่อ ปลายพระยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกยาง โคกยาง เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดช่องแบก เขาเขน ปลายพระยา ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ปกาสัย เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนทีมุขาราม ปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางโทง นาเหนือ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางเหลียว ปลายพระยา ปลายพระยา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านนา เขาต่อ ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ เขาใหญ่ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดภูมิบรรพต เขาดิน เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม แหลมสัก อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวิทยาประชาคม เขาเขน ปลายพระยา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 คลองยา อ่าวลึก ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ปากน้ำ เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม คลองท่อมใต้ คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอ่าวลึก อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุตรกิจ ปากน้ำ เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดกระบี่มีโรงเรียนในความดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 เขาพนม เขาพนม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ไสไทย เมืองกระบี่ เตรียมอนุบาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

โรงเรียนในจังหวัดกระบี่ที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวน 18 โรงเรียน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองกระบี่ (4 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง[7]

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ไสไทย เมืองกระบี่ มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ปากน้ำ เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ปากน้ำ เมืองกระบี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) ปากน้ำ เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) ปากน้ำ เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกระบี่น้อย) กระบี่น้อย เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเขาพนม โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม เขาพนม เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ คลองท่อมใต้ คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลปลายพระยา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาล
เทศบาลตำบลลำทับ โรงเรียนเทศบาลลำทับ ลำทับ ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โรงเรียนบ้านช้างตาย เขาดิน เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่ เขาต่อ ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า โรงเรียนอนุบาลคลองเขม้า คลองเขม้า เหนือคลอง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน (บ้านป่างาม) คลองหิน อ่าวลึก อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โรงเรียนบ้านไสไทย ไสไทย เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง โรงเรียนบ้านช่องพลี อ่าวนาง เมืองกระบี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง อ่าวนาง เมืองกระบี่ อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

จังหวัดกระบี่มีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญและประเภทนานาชาติสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจำนวน 48 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระบี่พิทยานุสรณ์ เหนือคลอง เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ หนองทะเล เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกูลดีศาสตร์กระบี่ คลองขนาน เหนือคลอง อนุบาล
โรงเรียนคูเวตพิทยพัฒน์ เขาคราม เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจริญวิชช์ เขาพนม เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโชคชัยกระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง อนุบาล
โรงเรียนญาซีเราะฮฺพิทยานุสรณ์ คลองประสงค์ เมืองกระบี่ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ เหนือคลอง เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ เหนือคลอง เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ กระบี่น้อย เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติกระบี่ หนองทะเล เมืองกระบี่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจ ศาลาด่าน เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติอังกฤษกระบี่ อ่าวนาง เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม บ้านกลาง อ่าวลึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ แหลมสัก อ่าวลึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประทีปศึกษา หนองทะเล เมืองกระบี่ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง คลองยาง เกาะลันตา มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา หนองทะเล เมืองกระบี่ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูลมูลนิธิ ปากน้ำ เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ ไสไทย เมืองกระบี่ ประถมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา อ่าวนาง เมืองกระบี่ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา คลองเขม้า เหนือคลอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมตตาธรรมวิทยา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา ทรายขาว คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม ไสไทย เมืองกระบี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศาสน์พิทยา เขาคราม เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์มูลนิธิ กระบี่ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเศวตศึกษา ลำทับ ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ ไสไทย เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสกุลศาสน์วิทยากระบี่ คลองหิน อ่าวลึก มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา เหนือคลอง เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสันติวิทยา อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตกระบี่ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกานตราช อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลคณาพร ปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจิตจงรักษ์ คลองพน คลองท่อม อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมาเรียม คลองเขม้า เหนือคลอง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ บ้านกลาง อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลำทับ ลำทับ ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวังทอง คลองยาง เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรัทธาชน คลองยาง เกาะลันตา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ เขาคราม เมืองกระบี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ปากน้ำ เมืองกระบี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ คลองเขม้า เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกภาพศาสน์วิชญ์ ทรายขาว คลองท่อม มัธยมศึกษา
โรงเรียนฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยา คลองเขม้า เหนือคลอง มัธยมศึกษา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ[แก้]

จังหวัดกระบี่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา[5]

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ[แก้]

จังหวัดกระบี่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแก้วโกรวาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ เปิดสอนสามเณรในระดับมัธยมศึกษา[5][9]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกระบี่จำแนกตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองกระบี่[แก้]

อำเภอเมืองกระบี่มี 66 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 17 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย 1 โรงเรียน และสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ หนองทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนคูเวตพิทยพัฒน์ เขาคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม หนองทะเล ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เขาคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนญาซีเราะฮฺพิทยานุสรณ์ คลองประสงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนทุ่งต้นปีก เขาคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนทุ่งพะยอม กระบี่น้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กระบี่
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกระบี่น้อย) กระบี่น้อย อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.กระบี่น้อย
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ปากน้ำ มัธยมศึกษา ทม.กระบี่
โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กระบี่
โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.กระบี่
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ กระบี่น้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติกระบี่ หนองทะเล ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติอังกฤษกระบี่ อ่าวนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง คลองประสงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) เขาคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาตั้ง กระบี่น้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาทอง เขาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า เขาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองกำ คลองประสงค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ เขาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ คลองประสงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองม่วง หนองทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองแห้ง อ่าวนาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ทับปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านช่องพลี อ่าวนาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบต.อ่าวนาง
โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย หนองทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทับปริก ทับปริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านนานอก กระบี่น้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านน้ำจาน กระบี่น้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 ทับปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบางขนุน คลองประสงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านไสไทย ไสไทย อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ไสไทย
โรงเรียนบ้านหนองกก ไสไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหนองจิก เขาคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหนองทะเล หนองทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหว่างคลอง กระบี่น้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านแหลมตง อ่าวนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ ไสไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านไหนหนัง เขาคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านอ่าวนาง อ่าวนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา ไสไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนประทีปศึกษา หนองทะเล มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแก้วโกรวาราม ปากน้ำ มัธยมศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี อ่าวนาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา หนองทะเล มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ ไสไทย ประถมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา อ่าวนาง มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง กระบี่น้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนวัดห้วยโต้ ทับปริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม ไสไทย มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศาสน์พิทยา เขาคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ ไสไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตกระบี่ กระบี่ใหญ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา หนองทะเล มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ไสไทย มัธยมศึกษา อบจ.กระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง อ่าวนาง อนุบาล อบต.อ่าวนาง
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ เขาคราม มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ปากน้ำ มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอุตรกิจ ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ไสไทย เตรียมอนุบาล สศศ.

อำเภอเกาะลันตา[แก้]

อำเภอเกาะลันตามี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คลองยาง มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ศาลาด่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจ ศาลาด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเกาะปอ เกาะลันตาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาฝาก คลองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองนิน เกาะลันตาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองยาง คลองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด เกาะกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองหิน เกาะลันตาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านโคกยูง คลองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ เกาะลันตาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง เกาะกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านปากคลอง เกาะกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านพระแอะ ศาลาด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านร่าปู เกาะกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านร่าหมาด เกาะกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านลิกี เกาะกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านโละใหญ่ เกาะลันตาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านสังกาอู้ เกาะลันตาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหลังสอด เกาะลันตาใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหลังโสด คลองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง คลองยาง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมตตาธรรมวิทยา เกาะลันตาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตาใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนวัดเกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ เกาะลันตาน้อย มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลวังทอง คลองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลศรัทธาชน คลองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเขาพนม[แก้]

อำเภอเขาพนมมี 28 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเขาพนม 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล เขาดิน มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนเจริญวิชช์ เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เขาพนม
โรงเรียนบ้านกอตง เขาดิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาดิน หน้าเขา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาพนม เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านควนกลาง สินปุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านควนม่วง เขาดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านโคกกลาง พรุเตียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านโคกคา สินปุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านโคกหาร โคกหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านช้างตาย เขาดิน อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.เขาดิน
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ หน้าเขา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทับพล เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ พรุเตียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบางเหรียง พรุเตียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สินปุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เขาพนม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว หน้าเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านห้วยสาร สินปุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านห้วยสาร สาขาบ้านช่องฉันทนา สินปุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง โคกหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนพนมเบญจา เขาพนม มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 เขาพนม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนวัดพรุเตียว พรุเตียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนวัดภูมิบรรพต เขาดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สินปุน มัธยมศึกษา สพม.13

อำเภอคลองท่อม[แก้]

อำเภอคลองท่อมมี 44 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลปลายพระยา 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ 1 โรงเรียน และสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คลองท่อมใต้ มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 คลองท่อมใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คลองท่อมใต้ มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนคลองพน คลองพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา คลองพน มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ คลองท่อมใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.คลองท่อมใต้
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) คลองท่อมใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย พรุดินนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองไคร คลองพน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองชะมวง พรุดินนา ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ คลองท่อมเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง คลองพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองแรด คลองพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านควนใต้ ห้วยน้ำขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านแชงเปิง คลองท่อมใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านดินนา คลองพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทรายขาว ทรายขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทับไทร พรุดินนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านท่าประดู่ ห้วยน้ำขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว คลองพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด ห้วยน้ำขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งครก คลองพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย พรุดินนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านนางรอง พรุดินนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ห้วยน้ำขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง ทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบางเตียว คลองท่อมเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบางคราม คลองท่อมเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านพรุเตย เพหลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านพรุดินนา พรุดินนา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านพรุพี ทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ห้วยน้ำขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง ทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหินเพิง คลองพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ คลองพน ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเหนือ คลองท่อมใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา ทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์มูลนิธิ กระบี่ ห้วยน้ำขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม คลองท่อมใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนอนุบาลจิตจงรักษ์ คลองพน อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาล ทต.ปลายพระยา
โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่ เขาต่อ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.เขาต่อ
โรงเรียนเอกภาพศาสน์วิชญ์ ทรายขาว มัธยมศึกษา สช.
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ คลองท่อมเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา กก.ตชด.42

อำเภอปลายพระยา[แก้]

อำเภอปลายพระยามี 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลปลายพระยา 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองปัญญา ปลายพระยา ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองพระยา ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านโคกยอ เขาต่อ ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ปลายพระยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านนาเทา เขาเขน ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง คีรีวง ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบางโสก เขาต่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบางหอย เขาต่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบางเหียน ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านปากหยา ปลายพระยา ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ปลายพระยา ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยา มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนวัดเขาต่อ เขาต่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนวัดช่องแบก เขาเขน ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนวัดนทีมุขาราม ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนวัดบางเหลียว ปลายพระยา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนวัดบ้านนา เขาต่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนวิทยาประชาคม เขาเขน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ คีรีวง ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนอนุบาลคณาพร ปลายพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาล ทต.ปลายพระยา
โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่ เขาต่อ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.เขาต่อ

อำเภอลำทับ[แก้]

อำเภอลำทับมี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 11 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลลำทับ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเทศบาลลำทับ ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ลำทับ
โรงเรียนบ้านเกาะไทร ทุ่งไทรทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ ดินอุดม ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านควนแดง ดินอุดม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านดินแดง ดินแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านนาพรุ ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านย่านอุดม ลำทับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ลำทับ ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านลำทับ ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านสะพานพน ทุ่งไทรทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน ดินอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหนองจูด ดินอุดม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ลำทับ มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนเศวตศึกษา ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลลำทับ ลำทับ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเหนือคลอง[แก้]

อำเภอเหนือคลองมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกูลดีศาสตร์กระบี่ คลองขนาน อนุบาล สช.
โรงเรียนบ้านเกาะจำ เกาะศรีบอยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเกาะไทร ปกาสัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเกาะปู เกาะศรีบอยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา เกาะศรีบอยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง เกาะศรีบอยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองเขม้า คลองเขม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองเตาะ เกาะศรีบอยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองยวน ตลิ่งชัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองรั้ว ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองหมาก คลองขนาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก คลองขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านควน คลองขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ โคกยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านควนต่อ คลองเขม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า โคกยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านติงไหร เกาะศรีบอยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านท่านุ่น เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านท่ายาง คลองขนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน ปกาสัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร ปกาสัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านนาปง ห้วยยูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านนาวง คลองเขม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านนาออก เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบกห้อง ห้วยยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านปากหรา ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านห้วยยูง ห้วยยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหาดยาว ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านแหลมกรวด คลองขนาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา คลองเขม้า มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 โคกยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนวัดโคกยาง โคกยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ปกาสัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา เหนือคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เหนือคลอง มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนอนุบาลคลองเขม้า คลองเขม้า อนุบาล อบต.คลองเขม้า
โรงเรียนอนุบาลมาเรียม คลองเขม้า อนุบาล สช.
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ คลองเขม้า อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยา คลองเขม้า มัธยมศึกษา สช.

อำเภออ่าวลึก[แก้]

อำเภออ่าวลึกมี 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกระบี่พิทยานุสรณ์ เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม คลองหิน มัธยมศึกษา สพม.13
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อ่าวลึกเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ นาเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนโชคชัยกระบี่ เหนือคลอง อนุบาล สช.
โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ เหนือคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ อ่าวลึกใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.อ่าวลึกใต้
โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว คลองยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขางาม บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาล่อม เขาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองยา (เจริญราษฎร์สามัคคี) คลองยา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองแรด แหลมสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองหิน คลองหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านควนโอ อ่าวลึกน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ อ่าวลึกใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่ง อ่าวลึกเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งสูง เขาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านในยวน อ่าวลึกเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบากัน อ่าวลึกน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านบางเจริญ นาเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง คลองหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา อ่าวลึกใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านหินราว แหลมสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านแหลมสัก แหลมสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ แหลมสัก ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย อ่าวลึกน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม บ้านกลาง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ แหลมสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดบางโทง นาเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ เขาใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม แหลมสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนสกุลศาสน์วิทยากระบี่ คลองหิน มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสันติวิทยา อ่าวลึกน้อย มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 คลองยา ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 3 คลองยา ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน (บ้านป่างาม) คลองหิน อนุบาล อบต.คลองหิน
โรงเรียนอนุบาลกานตราช อ่าวลึกใต้ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา อ่าวลึกใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอ่าวลึก อ่าวลึกใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.กระบี่
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อ่าวลึกใต้ มัธยมศึกษา สพม.13

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.กระบี่". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-29. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 "ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2562". สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13. 26 มีนาคม 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-27. สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "ข้อมูลการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา". กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 10 มิถุนายน 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-22. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)