ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดน่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดน่าน โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดน่านตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเวียงป้อ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวรนคร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศิลาทอง)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านมีโรงเรียนทั้งหมด 392 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองน่าน 5 41 - 46 3 5 - - 54
เฉลิมพระเกียรติ 1 12 - 13 - - - - 13
เชียงกลาง 2 24 - 26 - - - - 26
ท่าวังผา 4 35 - 39 - 3 - - 42
ทุ่งช้าง 1 13 - 14 - - - - 14
นาน้อย 1 28 - 29 - - - - 29
นาหมื่น 2 16 - 18 - - - - 18
บ่อเกลือ 1 14 - 15 - - - - 15
บ้านหลวง 1 8 - 9 - - - - 9
ปัว 4 38 - 42 - 2 - - 44
ภูเพียง 2 17 1 20 - - - - 20
แม่จริม 1 14 - 15 - 1 - - 16
เวียงสา 3 55 1 59 4 3 - - 66
สองแคว 1 11 - 12 - - - - 12
สันติสุข 1 12 - 13 - 1 - - 14
รวม 30 368 2 339 7 15 - - 392

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดน่านแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดน่านตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 339 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (สพม.น่าน) จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านทั้ง 2 เขตจำนวน 368 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดน่านแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน[แก้]

จังหวัดน่านอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[6]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" วรนคร เชียงกลาง เชียงกลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ศิลาทอง นาไร่หลวง สองแคว มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ศิลาทอง ท่าวังผา ท่าวังผา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งช้าง วรนคร ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เวียงภูเพียง ไชยสถาน เมืองน่าน มัธยมศึกษา
โรงเรียนน่านนคร เวียงภูเพียง นาปัง ภูเพียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ เวียงป้อ กองควาย เมืองน่าน มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนนาน้อย เวียงป้อ นาน้อย นาน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม เวียงป้อ บ่อแก้ว นาหมื่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อเกลือ วรนคร บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร เวียงภูเพียง บ่อสวก เมืองน่าน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวง เวียงภูเพียง ป่าคาหลวง บ้านหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปัว วรนคร ปัว ปัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วรนคร พระธาตุ เชียงกลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ศิลาทอง ป่ากลาง ปัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ วรนคร ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแงง วรนคร แงง ปัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ศิลาทอง ยม ท่าวังผา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี เวียงป้อ ปิงหลวง นาหมื่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่จริม เวียงภูเพียง หนองแดง แม่จริม มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ศิลาทอง ศิลาเพชร ปัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีนครน่าน เวียงภูเพียง เมืองจัง ภูเพียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เวียงภูเพียง ดู่ใต้ เมืองน่าน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน เวียงป้อ ในเวียง เมืองน่าน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เวียงภูเพียง ดู่พงษ์ สันติสุข มัธยมศึกษา
โรงเรียนสา เวียงป้อ กลางเวียง เวียงสา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เวียงป้อ น้ำมวบ เวียงสา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารทิศพิทยาคม เวียงป้อ ยาบหัวนา เวียงสา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ศิลาทอง ตาลชุม ท่าวังผา มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ศิลาทอง ป่าคา ท่าวังผา มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1[แก้]

สพป.น่าน เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองน่าน อำเภอแม่จริม อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอเวียงสา อำเภอสันติสุข และอำเภอภูเพียง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 171 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเวียงสา 55 โรงเรียน อำเภอเมืองน่าน 41 โรงเรียน อำเภอนาน้อย 28 โรงเรียน อำเภอภูเพียง 17 โรงเรียน อำเภอนาหมื่น 16 โรงเรียน อำเภอแม่จริม 14 โรงเรียน อำเภอสันติสุข 12 โรงเรียน และอำเภอบ้านหลวง 8 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์ เวียงสา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา หนองแดง แม่จริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง นาหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้ว เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว นาหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สวด บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ส้าน เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่ นาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา นาซาว เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุม เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรธารวิทยา แม่ขะนิง เวียงสา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรธารวิทยา สาขาห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทอง เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) กลางเวียง เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านก้อ แม่จริม แม่จริม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกาใส สะเนียน เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ หนองแดง แม่จริม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ขึ่ง เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านครกคำ ตาลชุม เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย นาทะนุง นาหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเรือง บ่อแก้ว นาหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแคว้ง หนองแดง แม่จริม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม แม่สาคร เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชตวัน สันทะ นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงของ เชียงของ นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงยืน บ่อสวก เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซาวหลวง บ่อสวก เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ในเวียง เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไชย กลางเวียง เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์ สันติสุข อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเฟือง เรือง เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สวด บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ ดู่พงษ์ สันติสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตอง แม่จริม แม่จริม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทรายทอง บ่อ เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามงคล แม่สาคร เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) ฝายแก้ว ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าลี่ ขึ่ง เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ฝายแก้ว ภูเพียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านธงหลวง กองควาย เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ นาซาว เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนา สถาน นาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนากอก ตาลชุม เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาก้า ยาบหัวนา เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคา เมืองลี นาหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาไค้ บัวใหญ่ นาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาซาว นาซาว เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาบอน บ่อแก้ว นาหมื่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาผา กองควาย เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนายาง บ่อแก้ว นาหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อย นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาไลย อ่ายนาไลย เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหล่าย นาน้อย นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลือง เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยน ภูเพียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่น ภูเพียง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่น ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ กองควาย เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สะเนียน เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำงาว บ่อ เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำตวง น้ำพาง แม่จริม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำปูน น้ำพาง แม่จริม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพาง น้ำพาง แม่จริม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำพุ น้ำตก นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำแพะ ปิงหลวง นาหมื่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำมวบ น้ำมวบ เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลัด สถาน นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น นาปัง ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลี ปิงหลวง นาหมื่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเลา นาทะนุง นาหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำหก ศรีษะเกษ นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำอูน เมืองลี นาหมื่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อสวก บ่อสวก เมืองน่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุ้ง นาน้อย นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงสนุก ปงสนุก เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าคา บ่อสวก เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางช้าง พงษ์ สันติสุข อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดด พงษ์ สันติสุข อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าสัก ฝายแก้ว ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าสัก น้ำปาย แม่จริม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าสัก ตาลชุม เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนา เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าอ้อย ป่าแลวหลวง สันติสุข อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปิงใน ปิงหลวง นาหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปิงหลวง ปิงหลวง นาหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปา น้ำตก นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเป้า บ้านฟ้า บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งคำ ดู่พงษ์ สันติสุข ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาขวาง บ่อ เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลย เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ฝายแก้ว ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรหม หนองแดง แม่จริม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพะเยา อ่ายนาไลย เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพี้ใต้ บ้านพี้ บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพี้เหนือ บ้านพี้ บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพืชเจริญ น้ำตก นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพรอุดม แม่สาคร เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฟ้า บ้านฟ้า บ้านหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลย เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ นาปัง ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองจัง เมืองจัง ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิง เวียงสา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า น้ำพาง แม่จริม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเรือง เรือง เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตาว สะเนียน เมืองน่าน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังม่วง น้ำปั้ว เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาว ป่าคาหลวง บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหมอ บ่อ เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวัวแดง แม่สา เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีเกิด ไชยสถาน เมืองน่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน เรือง เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน พงษ์ สันติสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง พงษ์ สันติสุข อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลา สถาน นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสถาน สถาน นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบยาง ป่าแลวหลวง สันติสุข ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองแคว สะเนียน เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง บ่อ เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันทะ สันทะ นาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสาคร แม่สาคร เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้าน สันทะ นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาลี่ น้ำมวบ เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาลีก ส้าน เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีษะเกษ นาน้อย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าว ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษ นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์ เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 น้ำปั้ว เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยจอย สันทะ นาน้อย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาทะนุง นาหมื่น ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง แม่จริม ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน เรือง เมืองน่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สันทะ นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ สะเนียน เมืองน่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ สาขาห้วยระพี สะเนียน เมืองน่าน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว พงษ์ สันติสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ฝายแก้ว ภูเพียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวนา ท่าน้าว ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนา แม่ขะนิง เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้ว ภูเพียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีษะเกษ นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไหล่น่าน ไหล่น่าน เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา อ่ายนาไลย เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สันทะ นาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา ป่าแลวหลวง สันติสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิง เวียงสา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมิตรมวลชน 3 น้ำพาง แม่จริม ประถมศึกษา
โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวด บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชานุบาล ในเวียง เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์ สันติสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลือง เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่าน เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าข้าม (สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) ไหล่น่าน เวียงสา ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีนาชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียง เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองลี เมืองลี นาหมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2[แก้]

สพป.น่าน เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอสองแคว อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 147 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอปัว 38 โรงเรียน อำเภอท่าวังผา 35 โรงเรียน อำเภอเชียงกลาง 24 โรงเรียน อำเภอบ่อเกลือ 14 โรงเรียน อำเภอทุ่งช้าง 13 โรงเรียน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 โรงเรียน และอำเภอสองแคว 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สถาน ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร วรนคร ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ เชียงกลาง เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป่าคา ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ศรีภูมิ ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง และ ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 เปือ เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ศิลาเพชร ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ศิลาแลง ปัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ตาลชุม ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ชนแดน สองแคว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรคามวิทยา เปือ เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรประชาวิทยา ศิลาแลง ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา พญาแก้ว เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา ยม ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี เชียงกลาง เชียงกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภูฟ้า บ่อเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 บ้านงอบ งอบ ทุ่งช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธาราบรรพต พระธาตุ เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ชนแดน สองแคว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ยม ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอก เชียงกลาง เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอกจูน ภูคา ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอน ปัว ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคัวะ ศรีภูมิ ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชี เชียงกลาง เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย (คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ริม ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว พระธาตุ เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแท่น เชียงคาน เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) แงง ปัว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ศิลาเพชร ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ เปือ เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยติ้ว ศรีภูมิ ท่าวังผา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านด่าน ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแดนพนา ไชยวัฒนา ปัว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตึ๊ด พระพุทธบาท เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ่อน จอมพระ ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าค้ำ (ไตรราษฎร์บำรุง) ริม ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐวิทยาคาร) ท่าวังผา ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง แงง ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า อวน ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาก้อ เจดีย์ชัย ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาขวาง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาบง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฝาง สถาน ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เจดีย์ชัย ปัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ แสนทอง ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 ผาตอ ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำคา พญาแก้ว เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ภูคา ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง ผาทอง ท่าวังผา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ผาทอง ท่าวังผา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำโมง นาไร่หลวง สองแคว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ผาตอ ท่าวังผา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำยาว อวน ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ผาทอง ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลาด งอบ ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำฮาว จอมพระ ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบวกหญ้า ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อหยวก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปง ตาลชุม ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงสนุก เจดีย์ชัย ปัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปรางค์ ปัว ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางกอม ชนแดน สองแคว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางปุก นาไร่หลวง สองแคว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางยาง ภูคา ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางส้าน ยอด สองแคว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางหก ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าลาน ปัว ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหัด ปัว ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผักเฮือก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาเวียง ภูคา ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ยอด สองแคว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาหลัก ยอด สองแคว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพร้าว ยม ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง พระธาตุ เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพาน แงง ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพะกลาง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วง ศรีภูมิ ท่าวังผา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา สาขาบ้านน้ำหมาว บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยู้ จอมพระ ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร้อง ปัว ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ อวน ปัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงสอง และ ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสกาดใต้ สกาด ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบกอน เชียงกลาง เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบเป็ด ผาตอ ท่าวังผา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสบสาย ตาลชุม ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบหนอง ตาลชุม ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสว้า ดงพญา บ่อเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา เปือ เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเกิน ยอด สองแคว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะปัน ดงพญา บ่อเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สถาน ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสี้ยว ไชยวัฒนา ปัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเสี้ยว ยม ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนอง เชียงกลาง เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว ป่าคา ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผุก เปือ เชียงกลาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนาด ไชยวัฒนา ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ พระพุทธบาท เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหน ผาทอง ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ เชียงคาน เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ป่ากลาง ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพนาสวรรค์ ภูคา ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา พระพุทธบาท เชียงกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา ศรีภูมิ ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี งอบ ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนภูคาวิทยาคม ภูคา ปัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ท่าวังผา ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวรนคร วรนคร ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีสระวงค์ ไชยวัฒนา ปัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสกาดพัฒนา สกาด ปัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย นาไร่หลวง สองแคว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ป่ากลาง ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสนทองวิทยา แสนทอง ท่าวังผา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดน่านมีโรงเรียนในความดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กลางเวียง เวียงสา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ฝายแก้ว ภูเพียง อนุบาล–มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดน่านมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองน่าน (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ตาลชุม เวียงสา มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ในเวียง เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ในเวียง เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ในเวียง เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลกลางเวียง โรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก) กลางเวียง เวียงสา อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเวียงสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงสา กลางเวียง เวียงสา อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) แม่สา เวียงสา ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่านซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 15 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนซินจง ในเวียง เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ในเวียง เมืองน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิธิวิทย์ ไชยสถาน เมืองน่าน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา กลางเวียง เวียงสา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระคุณานุบาล น้ำปาย แม่จริม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมปัญญาน่าน ดู่ใต้ เมืองน่าน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนสายใยรักวิทยา ดู่พงษ์ สันติสุข เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธศภรณ์ กลางเวียง เวียงสา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนิธากร ท่าวังผา ท่าวังผา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ ปัว ปัว เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเวียงสา กลางเวียง เวียงสา อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา ป่าคา ท่าวังผา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณรัตน์ ท่าวังผา ท่าวังผา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ในเวียง เมืองน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอล ปัว ปัว เตรียมอนุบาล–อนุบาล

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดน่านแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดน่านตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองน่าน[แก้]

อำเภอเมืองน่านมี 54 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จำนวน 41 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 5 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองน่าน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ในเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.เมืองน่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนซินจง ในเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ในเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.เมืองน่าน
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา นาซาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ไชยสถาน มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ในเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ กองควาย มัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.37
โรงเรียนนิธิวิทย์ ไชยสถาน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร บ่อสวก มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนบ้านกาใส สะเนียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านเชียงยืน บ่อสวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านไชยสถาน ไชยสถาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านซาวหลวง บ่อสวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ในเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนเฟือง เรือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านต้าม บ่อสวก ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านถืมตอง ถืมตอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านทรายทอง บ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านธงหลวง กองควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ นาซาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาซาว นาซาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาผา กองควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ กองควาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สะเนียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำงาว บ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อสวก บ่อสวก ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าคา บ่อสวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สะเนียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านผาขวาง บ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านผาตูบ ผาสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านเรือง เรือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านวังตาว สะเนียน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหมอ บ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีเกิด ไชยสถาน ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน เรือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสองแคว สะเนียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสะเนียน สะเนียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง บ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสันติภาพ บ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยปุก สะเนียน ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยมอญ เรือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน เรือง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ สะเนียน ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ สาขาห้วยระพี สะเนียน ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนราชานุบาล ในเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ดู่ใต้ มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในเวียง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนสมปัญญาน่าน ดู่ใต้ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ในเวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.เมืองน่าน
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ในเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

อำเภอเฉลิมพระเกียรติมี 13 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ขุนน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านด่าน ขุนน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ขุนน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านบวกหญ้า ขุนน่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านปางหก ห้วยโก๋น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสบปืน ห้วยโก๋น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ห้วยโก๋น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ขุนน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋น มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ ขุนน่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2

อำเภอเชียงกลาง[แก้]

อำเภอเชียงกลางมี 26 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จำนวน 24 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 เปือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" เชียงกลาง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนไตรคามวิทยา เปือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา พญาแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี เชียงกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนธาราบรรพต พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านกอก เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านเกวต พญาแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านชี เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนแท่น เชียงคาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ เปือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านตึ๊ด พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำคา พญาแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสบกอน เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา เปือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านหนอง เชียงกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผุก เปือ ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ พระพุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ เชียงคาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พระธาตุ มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา พระพุทธบาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา พระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2

อำเภอท่าวังผา[แก้]

อำเภอท่าวังผามี 42 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 4 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป่าคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ศรีภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ตาลชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ท่าวังผา มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านคัวะ ศรีภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย (คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ริม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านดอยติ้ว ศรีภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านถ่อน จอมพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าค้ำ (ไตรราษฎร์บำรุง) ริม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐวิทยาคาร) ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านนาฝ่า จอมพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ แสนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 ผาตอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง ผาทอง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ผาทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ผาตอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ผาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำฮาว จอมพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านปง ตาลชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านพร้าว ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วง ศรีภูมิ ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านยู้ จอมพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านวังว้า ท่าวังผา ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสบขุ่น ป่าคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสบเป็ด ผาตอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสบสาย ตาลชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสบหนอง ตาลชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสันเจริญ ผาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านเสี้ยว ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว ป่าคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านแหน ผาทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา ศรีภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ยม มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ท่าวังผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ตาลชุม มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนแสนทองวิทยา แสนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ป่าคา มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนอนุบาลนิธากร ท่าวังผา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา ป่าคา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณรัตน์ ท่าวังผา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอทุ่งช้าง[แก้]

อำเภอทุ่งช้างมี 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จำนวน 13 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนทุ่งช้าง ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง และ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนทุ่งช้าง ทุ่งช้าง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 บ้านงอบ งอบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำลาด งอบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำเลียง ปอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำสอด และ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านปอน ปอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านปางแก ทุ่งช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านแพะกลาง ทุ่งช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านเวียงสอง และ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี งอบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนมณีพฤกษ์ งอบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2

อำเภอนาน้อย[แก้]

อำเภอนาน้อยมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จำนวน 28 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนนาน้อย นาน้อย มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนบ้านเชตวัน สันทะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านเชียงของ เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านทัพม่าน บัวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนา สถาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาไค้ บัวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาหล่าย นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำพุ น้ำตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำลัด สถาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำหก ศรีษะเกษ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำหิน เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านบุ้ง นาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านเปา น้ำตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านพืชเจริญ น้ำตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านศาลา สถาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสถาน สถาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสันทะ สันทะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านส้าน สันทะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีษะเกษ ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยจอย สันทะ ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเลา เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สันทะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีษะเกษ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สันทะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1

อำเภอนาหมื่น[แก้]

อำเภอนาหมื่นมี 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม บ่อแก้ว มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนบ้านค้างอ้อย นาทะนุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านคำเรือง บ่อแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคา เมืองลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาบอน บ่อแก้ว ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนายาง บ่อแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำเคิม ปิงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำแพะ ปิงหลวง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำลี ปิงหลวง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำเลา นาทะนุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำอูน เมืองลี ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านปิงใน ปิงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านปิงหลวง ปิงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาทะนุง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ปิงหลวง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนอนุบาลเมืองลี เมืองลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1

อำเภอบ่อเกลือ[แก้]

อำเภอบ่อเกลือมี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภูฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน บ่อเกลือเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านนาขวาง บ่อเกลือใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านนาบง บ่อเกลือใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อหยวก บ่อเกลือเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง บ่อเกลือใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านผักเฮือก บ่อเกลือใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา สาขาบ้านน้ำหมาว บ่อเกลือใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสบมาง ภูฟ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสว้า ดงพญา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสะปัน ดงพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2

อำเภอบ้านหลวง[แก้]

อำเภอบ้านหลวงมี 9 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จำนวน 8 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านเป้า บ้านฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านพี้ใต้ บ้านพี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านพี้เหนือ บ้านพี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านฟ้า บ้านฟ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านวังยาว ป่าคาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านหลวง ป่าคาหลวง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1

อำเภอปัว[แก้]

อำเภอปัวมี 44 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จำนวน 38 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 4 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สถาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร วรนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ศิลาเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ศิลาแลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ศิลาแลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านกอกจูน ภูคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านขอน ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) แงง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ศิลาเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านแดนพนา ไชยวัฒนา ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง แงง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า อวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านนาก้อ เจดีย์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านนาฝาง สถาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เจดีย์ชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ภูคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำยาว อวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านปงสนุก เจดีย์ชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านปรางค์ ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านปางยาง ภูคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าลาน ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าหัด ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านผาเวียง ภูคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านพาน แงง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านร้อง ปัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ อวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสกาดใต้ สกาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สถาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านเสี้ยว ไชยวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านหนาด ไชยวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนปัว ปัว มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ป่ากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนพนาสวรรค์ ภูคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนภูคาวิทยาคม ภูคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ป่ากลาง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนเมืองแงง แงง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนวรนคร วรนคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ศิลาเพชร มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนศรีสระวงค์ ไชยวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนสกาดพัฒนา สกาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ป่ากลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ ปัว เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอล ปัว เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอภูเพียง[แก้]

อำเภอภูเพียงมี 20 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนน่านนคร นาปัง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ฝายแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) ฝายแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ฝายแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่น ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น นาปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าสัก ฝายแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ฝายแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ นาปัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านเมืองจัง เมืองจัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคำ ฝายแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ฝายแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวนา ท่าน้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เมืองจัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนศรีนครน่าน เมืองจัง มัธยมศึกษา สพม.37

อำเภอแม่จริม[แก้]

อำเภอแม่จริมมี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา หนองแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านก้อ แม่จริม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ หนองแดง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านแคว้ง หนองแดง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านตอง แม่จริม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำตวง น้ำพาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำปาย น้ำปาย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำปูน น้ำพาง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำพาง น้ำพาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าสัก น้ำปาย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านพรหม หนองแดง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า น้ำพาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมือง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนพระคุณานุบาล น้ำปาย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมิตรมวลชน 3 น้ำพาง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนแม่จริม หนองแดง มัธยมศึกษา สพม.37

อำเภอเวียงสา[แก้]

อำเภอเวียงสามี 66 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จำนวน 55 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1 โรงเรียน เทศบาลตำบลกลางเวียง 1 โรงเรียน เทศบาลตำบลเวียงสา 1 โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ส้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ตาลชุม มัธยมศึกษา อบจ.น่าน
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุม ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนไตรธารวิทยา แม่ขะนิง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนไตรธารวิทยา สาขาห้วยไฟ แม่ขะนิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทอง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก) กลางเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.กลางเวียง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) กลางเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ขึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านครกคำ ตาลชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม แม่สาคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านชมพู อ่ายนาไลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนไชย กลางเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ามงคล แม่สาคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าลี่ ขึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนากอก ตาลชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนากอก ยาบหัวนา ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาเคียน จอมจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาไลย อ่ายนาไลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาสา ไหล่น่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลือง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน นาเหลือง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำมวบ น้ำมวบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อหอย ยาบหัวนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านปงสนุก ปงสนุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านปางสา จอมจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าสัก ตาลชุม ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนา ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านพะเยา อ่ายนาไลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านไพรอุดม แม่สาคร ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลย์ ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านวังม่วง น้ำปั้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านวัวแดง แม่สา ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสะเลียม ยาบหัวนา ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสาคร แม่สาคร ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสาลี่ น้ำมวบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสาลีก ส้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 น้ำปั้ว ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวนา แม่ขะนิง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านไหล่น่าน ไหล่น่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา อ่ายนาไลย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านฮากฮาน ยาบหัวนา ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา กลางเวียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) แม่สา ประถมศึกษา อบต.แม่สา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กลางเวียง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สศศ.
โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลือง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนวัดท่าข้าม (สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) ไหล่น่าน ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนศรีนาชื่น ทุ่งศรีทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนสา กลางเวียง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น้ำมวบ มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนสารทิศพิทยาคม ยาบหัวนา มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงสา กลางเวียง อนุบาล ทต.เวียงสา
โรงเรียนอนุบาลธศภรณ์ กลางเวียง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเวียงสา กลางเวียง อนุบาล สช.

อำเภอสองแคว[แก้]

อำเภอสองแควมี 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นาไร่หลวง มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำโมง นาไร่หลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านปางกอม ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านปางปุก นาไร่หลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านปางส้าน ยอด ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ยอด ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านผาหลัก ยอด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสองแคว นาไร่หลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนบ้านสะเกิน ยอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย นาไร่หลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 2

อำเภอสันติสุข[แก้]

อำเภอสันติสุขมี 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ ดู่พงษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านปางช้าง พงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าแดด พงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าอ้อย ป่าแลวหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งคำ ดู่พงษ์ ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน พงษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง พงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสบยาง ป่าแลวหลวง ประถมศึกษา สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว พงษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนบ้านสบยาง ป่าแลวหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ดู่พงษ์ มัธยมศึกษา สพม.37
โรงเรียนสายใยรักวิทยา ดู่พงษ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.น่าน". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-15. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-24. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)