รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระนอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระนอง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระนองที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระนองแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดระนองตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง[แก้]

จังหวัดระนองอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกับจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 7 โรงเรียน โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์[3]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระบุรีวิทยา น้ำจืด กระบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กะเปอร์ กะเปอร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากจั่นวิทยา ปากจั่น กระบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร บางริ้น เมืองระนอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร บางแก้ว ละอุ่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ กำพวน สุขสำราญ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดระนอง และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 79 โรงเรียนในพื้นที่ 5 อำเภอ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระบุรี น้ำจืด กระบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนชนม์พัฒนา กะเปอร์ กะเปอร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชาติเฉลิม เขานิเวศน์ เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา บางแก้ว ละอุ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ มะมุ กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา บางแก้ว ละอุ่น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) นาคา สุขสำราญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ลำเลียง กระบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร. กระบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกำพวน กำพวน สุขสำราญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เกาะพยาม เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะพยาม เกาะพยาม เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปากน้ำ เมืองระนอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ปากน้ำ เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขจัดภัย ราชกรูด เมืองระนอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ปากน้ำ เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาฝาชี บางแก้ว ละอุ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเงิน ปากจั่น กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนไทรงาม นาคา สุขสำราญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชาคลี บางหิน กะเปอร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกลาง น้ำจืด กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านนา กะเปอร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทะเลนอก กำพวน สุขสำราญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับจาก บางใหญ่ กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฉาง หงาว เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว หงาว เมืองระนอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนกงาง ราชกรูด เมืองระนอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนา บ้านนา กะเปอร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำขาว จ.ป.ร. กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย น้ำจืดน้อย กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบกกราย น้ำจืด กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางกลาง บางริ้น เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก นาคา สุขสำราญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง น้ำจืด กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง บางพระเหนือ ละอุ่น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางนอน บางนอน เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเบน ม่วงกลวง กะเปอร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางปรุ กะเปอร์ กะเปอร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางมัน นาคา สุขสำราญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางริ้น บางริ้น เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางสองรา บางใหญ่ กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ทรายแดง เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางหิน บางหิน กะเปอร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปลายคลอง น้ำจืด กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระนอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กำพวน สุขสำราญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราชกรูด ราชกรูด เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นใต้ ละอุ่น ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มะมุ กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองแพรก ลำเลียง กระบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก ปากจั่น กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กะเปอร์ กะเปอร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดจิก ปากจั่น กระบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ หงาว เมืองระนอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สาขาบ้านหน้านอก หงาว เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินช้าง ปากน้ำ เมืองระนอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินดาด ทรายแดง เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินวัว จ.ป.ร. กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมนาว นาคา สุขสำราญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาอุทิศ กะเปอร์ กะเปอร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ.ป.ร. กระบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมัชฌิมวิทยา มะมุ กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 บางริ้น เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง บางพระเหนือ ละอุ่น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดช่องลม บางแก้ว ละอุ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากจั่น กระบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กะเปอร์ กะเปอร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บางนอน เมืองระนอง อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดระนองมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ตั้งอยู่ที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดระนองมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองระนอง (2 โรงเรียน) และเทศบาลตำบลละอุ่น (1 โรงเรียน)[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โรงเรียนบ้านในวง ละอุ่นเหนือ ละอุ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองระนอง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมืองระนอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลละอุ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลละอุ่น ละอุ่นใต้ ละอุ่น อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดระนองมีจำนวน 9 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา กำพวน สุขสำราญ
โรงเรียนนับเงิน บางริ้น เมืองระนอง
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ม่วงกลวง กะเปอร์
โรงเรียนศรีอรุโณทัย เขานิเวศน์ เมืองระนอง
โรงเรียนหมิงซิน เขานิเวศน์ เมืองระนอง
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร เขานิเวศน์ เมืองระนอง
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล เขานิเวศน์ เมืองระนอง
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ น้ำจืด กระบุรี
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา บางริ้น เมืองระนอง

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)