ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระนอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระนอง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระนองที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนในจังหวัดระนองมีจำนวนทั้งหมด 101 โรงเรียน โดยจำแนกตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองระนอง 2 26 1 29 2 7 - - 38
กระบุรี 2 24 - 26 - 1 - - 27
กะเปอร์ 1 12 - 13 - 1 - - 14
ละอุ่น 1 8 - 9 2 - - - 11
สุขสำราญ 1 9 - 10 - 1 - - 11
รวม 7 79 1 87 4 10 - - 101

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระนองแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดระนองตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

จังหวัดระนองมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 87 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง) จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองจำนวน 79 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง[แก้]

จังหวัดระนองอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกับจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 7 โรงเรียน โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์[5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระบุรีวิทยา น้ำจืด กระบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กะเปอร์ กะเปอร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากจั่นวิทยา ปากจั่น กระบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร บางริ้น เมืองระนอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร บางแก้ว ละอุ่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ กำพวน สุขสำราญ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง[แก้]

สพป.ระนองมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 5 อำเภอในจังหวัดระนอง และมีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 79 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองระนอง 26 โรงเรียน อำเภอกระบุรี 24 โรงเรียน อำเภอกะเปอร์ 12 โรงเรียน อำเภอสุขสำราญ 9 โรงเรียน และอำเภอละอุ่น 8 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระบุรี น้ำจืด กระบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนชนม์พัฒนา กะเปอร์ กะเปอร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชาติเฉลิม เขานิเวศน์ เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา บางแก้ว ละอุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ มะมุ กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา บางแก้ว ละอุ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) นาคา สุขสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ลำเลียง กระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร. กระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกำพวน กำพวน สุขสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เกาะพยาม เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะพยาม เกาะพยาม เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปากน้ำ เมืองระนอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ปากน้ำ เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขจัดภัย ราชกรูด เมืองระนอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ปากน้ำ เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาฝาชี บางแก้ว ละอุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเงิน ปากจั่น กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนไทรงาม นาคา สุขสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชาคลี บางหิน กะเปอร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกลาง น้ำจืด กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านนา กะเปอร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทะเลนอก กำพวน สุขสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับจาก บางใหญ่ กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฉาง หงาว เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว หงาว เมืองระนอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนกงาง ราชกรูด เมืองระนอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนา บ้านนา กะเปอร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำขาว จ.ป.ร. กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย น้ำจืดน้อย กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบกกราย น้ำจืด กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางกลาง บางริ้น เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก นาคา สุขสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง น้ำจืด กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง บางพระเหนือ ละอุ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางนอน บางนอน เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเบน ม่วงกลวง กะเปอร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางปรุ กะเปอร์ กะเปอร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางมัน นาคา สุขสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางริ้น บางริ้น เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางสองรา บางใหญ่ กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ทรายแดง เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางหิน บางหิน กะเปอร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปลายคลอง น้ำจืด กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระนอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กำพวน สุขสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราชกรูด ราชกรูด เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นใต้ ละอุ่น ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มะมุ กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองแพรก ลำเลียง กระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก ปากจั่น กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กะเปอร์ กะเปอร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดจิก ปากจั่น กระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ หงาว เมืองระนอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สาขาบ้านหน้านอก หงาว เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินช้าง ปากน้ำ เมืองระนอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินดาด ทรายแดง เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินวัว จ.ป.ร. กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมนาว นาคา สุขสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาอุทิศ กะเปอร์ กะเปอร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ.ป.ร. กระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมัชฌิมวิทยา มะมุ กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 บางริ้น เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง บางพระเหนือ ละอุ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดช่องลม บางแก้ว ละอุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากจั่น กระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กะเปอร์ กะเปอร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บางนอน เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดระนองมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ตั้งอยู่ที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดระนองมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองระนอง (2 โรงเรียน) และเทศบาลตำบลละอุ่น (1 โรงเรียน)[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โรงเรียนบ้านในวง ละอุ่นเหนือ ละอุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองระนอง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมืองระนอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลละอุ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลละอุ่น ละอุ่นใต้ ละอุ่น อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดระนองมีจำนวน 9 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา กำพวน สุขสำราญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนับเงิน บางริ้น เมืองระนอง อนุบาล
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ม่วงกลวง กะเปอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีอรุโณทัย เขานิเวศน์ เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหายวิทย์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหมิงซิน เขานิเวศน์ เมืองระนอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร เขานิเวศน์ เมืองระนอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล เขานิเวศน์ เมืองระนอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ น้ำจืด กระบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา บางริ้น เมืองระนอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระนองแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดระนองตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองระนอง[แก้]

อำเภอเมืองระนองมี 38 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองระนอง 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชาติเฉลิม เขานิเวศน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เขานิเวศน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ระนอง
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เขานิเวศน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ระนอง
โรงเรียนนับเงิน บางริ้น อนุบาล สช.
โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เกาะพยาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านเกาะพยาม เกาะพยาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปากน้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านขจัดภัย ราชกรูด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านคลองของ ราชกรูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านทรายแดง ทรายแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านท่าฉาง หงาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว หงาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านนกงาง ราชกรูด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางกลาง บางริ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางนอน บางนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางริ้น บางริ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ทรายแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ปากน้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านราชกรูด ราชกรูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ หงาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สาขาบ้านหน้านอก หงาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านหินช้าง ปากน้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านหินดาด ทรายแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร บางริ้น มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 บางริ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ราชกรูด สศศ.
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนศรีอรุโณทัย เขานิเวศน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสตรีระนอง เขานิเวศน์ มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนสหายวิทย์ เขานิเวศน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหมิงซิน เขานิเวศน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร เขานิเวศน์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล เขานิเวศน์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลระนอง เขานิเวศน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา บางริ้น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บางนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง

อำเภอกระบุรี[แก้]

อำเภอกระบุรีมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกระบุรี น้ำจืด ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนกระบุรีวิทยา น้ำจืด มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ มะมุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ลำเลียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร. อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านคลองเงิน ปากจั่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านดอนกลาง น้ำจืด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านทับจาก บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านน้ำขาว จ.ป.ร. อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย น้ำจืดน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบกกราย น้ำจืด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง น้ำจืด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางสองรา บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านปลายคลอง น้ำจืด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ปากจั่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านลำเลียง ลำเลียง ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มะมุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านสองแพรก ลำเลียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก ปากจั่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านหาดจิก ปากจั่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านหินวัว จ.ป.ร. อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนปากจั่นวิทยา ปากจั่น มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ.ป.ร. อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนมัชฌิมวิทยา มะมุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากจั่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ น้ำจืด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอกะเปอร์[แก้]

อำเภอกะเปอร์มี 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กะเปอร์ มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนชนม์พัฒนา กะเปอร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านชาคลี บางหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านนา บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางเบน ม่วงกลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางปรุ กะเปอร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางหิน บางหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านสำนัก ม่วงกลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กะเปอร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนประชาอุทิศ กะเปอร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ม่วงกลวง มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กะเปอร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง

อำเภอละอุ่น[แก้]

อำเภอละอุ่นมี 11 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลละอุ่น 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา บางแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านเขาฝาชี บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านในวง ละอุ่นเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง บางพระเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นใต้ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง บางพระเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร บางแก้ว มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนวัดช่องลม บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลละอุ่น ละอุ่นใต้ อนุบาล ทต.ละอุ่น

อำเภอสุขสำราญ[แก้]

อำเภอสุขสำราญมี 11 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา กำพวน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) นาคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านกำพวน กำพวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านควนไทรงาม นาคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านทะเลนอก กำพวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก นาคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านบางมัน นาคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กำพวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กำพวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนบ้านแหลมนาว นาคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระนอง
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ กำพวน มัธยมศึกษา สพม.14

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ระนอง". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-05-29. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-12. สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)