ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงาที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพิงกัน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสิมิลัน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

โรงเรียนในจังหวัดพังงามีจำนวนทั้งหมด 187 โรงเรียน โดยจำแนกตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองพังงา 2 14 - 16 4 2 - - 22
กะปง 1 10 - 11 - 1 - - 12
เกาะยาว 1 13 - 14 - 1 - - 15
คุระบุรี 1 16 - 17 - 2 - - 19
ตะกั่วทุ่ง 3 31 - 34 3 2 - - 39
ตะกั่วป่า 2 15 1 18 4 2 - - 24
ทับปุด 1 14 1 16 - 3 - - 19
ท้ายเหมือง 2 27 - 29 5 3 - - 37
รวม 13 140 2 155 16 16 - - 187

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงาแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพังงาตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

จังหวัดพังงามีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 155 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง) จำนวน 13 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาจำนวน 140 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง[แก้]

จังหวัดพังงาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนอง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 13 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขต[5]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกะปงพิทยาคม สิมิลัน เหมาะ กะปง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พิงกัน เกาะยาวน้อย เกาะยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พิงกัน คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สิมิลัน คุระ คุระบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สิมิลัน ท้ายช้าง เมืองพังงา มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พิงกัน กะไหล ตะกั่วทุ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สิมิลัน บางไทร ตะกั่วป่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สิมิลัน บางนายสี ตะกั่วป่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนทับปุดวิทยา พิงกัน บ่อแสน ทับปุด มัธยมศึกษา
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สิมิลัน นาเตย ท้ายเหมือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พิงกัน โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สิมิลัน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีพังงา พิงกัน ท้ายช้าง เมืองพังงา มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา[แก้]

สพป.พังงามีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดพังงา มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 140 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอตะกั่วทุ่ง 31 โรงเรียน อำเภอท้ายเหมือง 27 โรงเรียน อำเภอคุระบุรี 16 โรงเรียน อำเภอตะกั่วป่า 15 โรงเรียน อำเภอเมืองพังงา 14 โรงเรียน อำเภอทับปุด 14 โรงเรียน อำเภอเกาะยาว 13 โรงเรียน และอำเภอกะปง 10 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกะปง ท่านา กะปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะเคี่ยม บางเตย เมืองพังงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะปันหยี เกาะปันหยี เมืองพังงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ เกาะปันหยี เมืองพังงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะยาว เกาะยาวน้อย เกาะยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะหมากน้อย เกาะปันหยี เมืองพังงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกียรติประชา เกาะพระทอง คุระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคุระบุรี คุระ คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) บ่อแสน ทับปุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ลำภี ท้ายเหมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) กระโสม ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลาง บางเตย เมืองพังงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกะปง กะปง กะปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะนก ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า บางเตย เมืองพังงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาเปาะ กระโสม ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว พรุใน เกาะยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเคียน คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองไส คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนแรด ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางเหรียง ทับปุด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคุรอด บางวัน คุระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคุระ แม่นางขาว คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ โคกเจริญ ทับปุด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกยาง บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ เหล กะปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด้ง บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอน โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตากแดด ตากแดด เมืองพังงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตำหนัง บางวัน คุระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านติเตะ คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตรียม คุระ คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง ถ้ำทองหลาง ทับปุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองหลาง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับช้าง แม่นางขาว คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย เกาะยาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าจูด บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ลำแก่น ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่านุ่น โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ พรุใน เกาะยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสนุก มะรุ่ย ทับปุด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ท้ายช้าง เมืองพังงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งดอน บางทอง ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ โคกเจริญ ทับปุด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม ทับปุด ทับปุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ แม่นางขาว คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งละออง บางวัน คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โคกเคียน ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนอกนา เกาะคอเขา ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาใน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม บางม่วง ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำจืด เกาะยาวน้อย เกาะยาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในไร่ นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในวัง ถ้ำทองหลาง ทับปุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในหยง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อแสน บ่อแสน ทับปุด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบากัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางกรัก โคกเคียน ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางกัน ทุ่งคาโงก เมืองพังงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางแก้ว เหมาะ กะปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางครั่ง บางวัน คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางคลี นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางจัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางนายสี บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเนียง คึกคัก ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางมรวน บางม่วง ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางม่วง บางม่วง ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางหลาม ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางหว้า คุระ คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากคลอง รมณีย์ กะปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากถัก ท่านา กะปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) ท่านา กะปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 คึกคัก ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพอแดง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่าหมี เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรมณีย์ รมณีย์ กะปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านริมทะเล เกาะยาวน้อย เกาะยาว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำแก่น ลำแก่น ท้ายเหมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำวะ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนใหม่ คุระ คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 คุระ คุระบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินร่ม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาด คุระ คุระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหญ่ บางทอง ท้ายเหมือง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ เกาะคอเขา ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ลำแก่น ท้ายเหมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพังงา นบปริง เมืองพังงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคมนียเขต คึกคัก ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกสวย โคกเจริญ ทับปุด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชนาธิการาม นบปริง เมืองพังงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช้างนอน ลำภี ท้ายเหมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดิตถาราม ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 (นายประยงค์ นางเล็ก ตั้งตรงจิตร) โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนารายณิการาม เหล กะปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร มะรุ่ย ทับปุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ทับปุด ทับปุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชาธิการาม นาเตย ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชุมศึกษา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ทุ่งคาโงก เมืองพังงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปัตติการาม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ บางเหรียง ทับปุด ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม กะไหล ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสองแพรก สองแพรก เมืองพังงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา กระโสม ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส บางทอง ท้ายเหมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทับปุด ทับปุด ทับปุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพังงา ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พรุใน เกาะยาว อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ่าวมะม่วง พรุใน เกาะยาว อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดพังงามีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 บางม่วง ตะกั่วป่า
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ทับปุด ทับปุด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดพังงามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (1 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองพังงา (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองตะกั่วป่า (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ท้ายช้าง เมืองพังงา มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองพังงา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ท้ายช้าง เมืองพังงา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลช้าง ท้ายช้าง เมืองพังงา อนุบาล
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลลำแก่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น ลำแก่น ท้ายเหมือง อนุบาล
เทศบาลตำบลบางเตย โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย บางเตย เมืองพังงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลโคกกลอย โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกกลอย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบางนายสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางนายสี บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล โรงเรียนบ้านสามช่อง กะไหล ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โรงเรียนอนุบาลลำภี ลำภี ท้ายเหมือง อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดพังงามีจำนวน 16 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกกลอยวิทยา โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา คุระ คุระบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ บ่อแสน ทับปุด มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญแสวงวิทยา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนฟาฮัดวิทยาทาน บ่อแสน ทับปุด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเยาววิทย์ เหมาะ กะปง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรัทธาธรรม เกาะยาวน้อย เกาะยาว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา บ่อแสน ทับปุด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล บางนายสี ตะกั่วป่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก คุระ คุระบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลไพรัช ท้ายช้าง เมืองพังงา อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมารีรัก พังงา ท้ายช้าง เมืองพังงา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพังงาแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพังงาตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองพังงา[แก้]

อำเภอเมืองพังงามี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพังงา 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลบางเตย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ท้ายช้าง มัธยมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
โรงเรียนเกาะเคี่ยม บางเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนเกาะปันหยี เกาะปันหยี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ เกาะปันหยี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนเกาะหมากน้อย เกาะปันหยี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ท้ายช้าง มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย บางเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลตำบลบางเตย
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ท้ายช้าง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองพังงา
โรงเรียนบ้านกลาง บางเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า บางเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านตากแดด ตากแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ท้ายช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางกัน ทุ่งคาโงก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนเมืองพังงา นบปริง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนวัดชนาธิการาม นบปริง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ทุ่งคาโงก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนวัดสองแพรก สองแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนสตรีพังงา ท้ายช้าง มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนอนุบาลช้าง ท้ายช้าง อนุบาล เทศบาลเมืองพังงา
โรงเรียนอนุบาลพังงา ถ้ำน้ำผุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนอนุบาลไพรัช ท้ายช้าง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลมารีรัก พังงา ท้ายช้าง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอกะปง[แก้]

อำเภอกะปงมี 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกะปง ท่านา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนกะปงพิทยาคม เหมาะ มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนบ้านกะปง กะปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ เหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านท่าหัน รมณีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางแก้ว เหมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านปากคลอง รมณีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านปากถัก ท่านา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) ท่านา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านรมณีย์ รมณีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนเยาววิทย์ เหมาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดนารายณิการาม เหล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา

อำเภอเกาะยาว[แก้]

อำเภอเกาะยาวมี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 13 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกาะยาว เกาะยาวน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนเกาะยาววิทยา เกาะยาวน้อย มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว พรุใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ พรุใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านน้ำจืด เกาะยาวน้อย ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านพรุใน พรุใน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านย่าหมี เกาะยาวใหญ่ ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านริมทะเล เกาะยาวน้อย ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนศรัทธาธรรม เกาะยาวน้อย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พรุใน อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนอ่าวมะม่วง พรุใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา

อำเภอคุระบุรี[แก้]

อำเภอคุระบุรีมี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกียรติประชา เกาะพระทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนคุระบุรี คุระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม คุระ มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา คุระ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านคุรอด บางวัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านคุระ แม่นางขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านตำหนัง บางวัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านเตรียม คุระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านทับช้าง แม่นางขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ แม่นางขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านทุ่งละออง บางวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางครั่ง บางวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางติบ บางวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางวัน บางวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางหว้า คุระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านสวนใหม่ คุระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 คุระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านหินลาด คุระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก คุระ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอตะกั่วทุ่ง[แก้]

อำเภอตะกั่วทุ่งมี 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 31 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลโคกกลอย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย โคกกลอย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ คลองเคียน มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนโคกกลอยวิทยา โคกกลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม กะไหล มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โคกกลอย มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกกลอย โคกกลอย อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลโคกกลอย
โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) กระโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านกะไหล กะไหล ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง กะไหล ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย โคกกลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านเขาเปาะ กระโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านคลองเคียน คลองเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านคลองไส คลองเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านควน หล่อยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว คลองเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านดอน โคกกลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านติเตะ คลองเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านทองหลาง หล่อยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านท่านุ่น โคกกลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง โคกกลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านในหยง หล่อยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบากัน หล่อยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางจัน หล่อยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางหลาม ท่าอยู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านป่ายาง กะไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า คลองเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านลำวะ ถ้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านสามช่อง กะไหล อนุบาล–ประถมศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
โรงเรียนบ้านหินร่ม คลองเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านแหลมหิน หล่อยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม คลองเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดดิตถาราม ท่าอยู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 (นายประยงค์ นางเล็ก ตั้งตรงจิตร) โคกกลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 หล่อยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ถ้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม กะไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา กระโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนอนุบาลกะไหล กะไหล อนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล

อำเภอตะกั่วป่า[แก้]

อำเภอตะกั่วป่ามี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 3 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลบางนายสี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” บางนายสี มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต บางไทร มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษา เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ ตะกั่วป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
โรงเรียนบ้านโคกยาง บางนายสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านด้ง บางนายสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านท่าจูด บางนายสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โคกเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านนอกนา เกาะคอเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม บางม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางกรัก โคกเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางนายสี บางนายสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางเนียง คึกคัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางมรวน บางม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางม่วง บางม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ บางนายสี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 คึกคัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ เกาะคอเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 บางม่วง สศศ.
โรงเรียนวัดคมนียเขต คึกคัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ตะกั่วป่า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางนายสี บางนายสี อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลบางนายสี
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล บางนายสี อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอทับปุด[แก้]

อำเภอทับปุดมี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ บ่อแสน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนทับปุดวิทยา บ่อแสน มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) บ่อแสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางเหรียง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ โคกเจริญ ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง ถ้ำทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านท่าสนุก มะรุ่ย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ โคกเจริญ ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม ทับปุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านในวัง ถ้ำทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบ่อแสน บ่อแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนฟาฮัดวิทยาทาน บ่อแสน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดโคกสวย โคกเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร มะรุ่ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ทับปุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ บางเหรียง ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา บ่อแสน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ทับปุด สศศ.
โรงเรียนอนุบาลทับปุด ทับปุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา

อำเภอท้ายเหมือง[แก้]

อำเภอท้ายเหมืองมี 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 27 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลท้ายเหมือง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลลำแก่น 1 โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) ท้ายเหมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นาเตย มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ทุ่งมะพร้าว มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ทุ่งมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ลำภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านเกาะนก ทุ่งมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านควนแรด ทุ่งมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ลำแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านทุ่งดอน บางทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านนาใน ทุ่งมะพร้าว ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านนาแฝก นาเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านในไร่ นาเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบ่อดาน นาเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางคลี นาเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านบางทอง บางทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า ทุ่งมะพร้าว ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านพอแดง ท้ายเหมือง ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านลำแก่น ลำแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบ้านใหญ่ บางทอง ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนบุญแสวงวิทยา ทุ่งมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ลำแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) ทุ่งมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดช้างนอน ลำภี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนวัดประชาธิการาม นาเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดประชุมศึกษา ทุ่งมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดปัตติการาม ท้ายเหมือง ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส บางทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พังงา
โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนวัดอินทนิน ทุ่งมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พังงา
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ท้ายเหมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ทุ่งมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) ท้ายเหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลท้ายเหมือง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น ลำแก่น อนุบาล เทศบาลตำบลลำแก่น
โรงเรียนอนุบาลลำภี ลำภี อนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ท้ายเหมือง อนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.พังงา". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-06. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-18. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  6. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)