ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตขุนสรรค์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตธรรมจักร)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาทมีโรงเรียนทั้งหมด 207 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองชัยนาท 1 25 2 28 4 3 - - 35
เนินขาม 1 8 - 9 - - - - 9
มโนรมย์ 2 18 - 20 1 2 - - 23
วัดสิงห์ 1 14 - 15 1 1 - - 17
สรรคบุรี 2 34 - 36 - 2 - - 38
สรรพยา 3 24 - 27 1 1 - - 29
หนองมะโมง 1 14 - 15 - - - - 15
หันคา 2 37 - 39 1 1 - - 41
รวม 13 174 2 189 8 10 - - 207

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชัยนาทแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดชัยนาทตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

จังหวัดชัยนาทมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 189 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยนาท อุทัยธานี (สพม.ชัยนาท อุทัยธานี) จำนวน 13 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 174 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุทัยธานี ชัยนาท[แก้]

จังหวัดชัยนาทอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 13 โรงเรียน โดยจัดอยูใน 2 สหวิทยาเขต[6] ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ขุนสรรค์ แพรกศรีราชา สรรคบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ธรรมจักร โพนางดำออก สรรพยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ธรรมจักร บ้านกล้วย เมืองชัยนาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ขุนสรรค์ เนินขาม เนินขาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ขุนสรรค์ บางหลวง สรรพยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดสิงห์ ธรรมจักร มะขามเฒ่า วัดสิงห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ธรรมจักร กุดจอก หนองมะโมง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสรรพยาวิทยา ขุนสรรค์ สรรพยา สรรพยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาครพิทยาคม ธรรมจักร หางน้ำสาคร มโนรมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ขุนสรรค์ ห้วยกรด สรรคบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ขุนสรรค์ หันคา หันคา มัธยมศึกษา
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ขุนสรรค์ สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ธรรมจักร คุ้งสำเภา มโนรมย์ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท[แก้]

สพป.ชัยนาทมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดชัยนาท มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 174 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอหันคา 37 โรงเรียน อำเภอสรรคบุรี 34 โรงเรียน อำเภอเมืองชัยนาท 25 โรงเรียน อำเภอสรรพยา 24 โรงเรียน อำเภอมโนรมย์ 18 โรงเรียน อำเภอวัดสิงห์ 14 โรงเรียน อำเภอหนองมะโมง 14 โรงเรียน และอำเภอเนินขาม 8 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา บ้านเชี่ยน หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา บางหลวง สรรพยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ อู่ตะเภา มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ ห้วยงู หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) หางน้ำสาคร มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม (พุทธสรานุสรณ์) ตลุก สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ ดงคอน สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ธรรมามูล เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส (รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) บ้านเชี่ยน หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน นางลือ เมืองชัยนาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ (ธรรมศิริอุปถัมภ์) คุ้งสำเภา มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนสีนวน (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 523) หนองแซง หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าบ้านหลวง (รัฐรังสรรค์วิทยา) วังไก่เถื่อน หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทพรัตน์ ดงคอน สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 (บ้านท่าฉนวน) ท่าฉนวน มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล) ตลุก สรรพยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย กะบกเตี้ย เนินขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเก่า กะบกเตี้ย เนินขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด หนองมะโมง หนองมะโมง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง (ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) เนินขาม เนินขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ไร่พัฒนา มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองยาง โพนางดำตก สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หนองแซง หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วังไก่เถื่อน หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแตง หางน้ำสาคร มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ หนองมะโมง หนองมะโมง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ วังหมัน วัดสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าชัย เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ดงคอน สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง หนองขุ่น วัดสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กะบกเตี้ย เนินขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพุ สะพานหิน หนองมะโมง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินไผ่ (ไพศาลชลประชาสรรค์) วัดโคก มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) หนองมะโมง หนองมะโมง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ (จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) สะพานหิน หนองมะโมง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) ไพรนกยูง หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านรางจิก ไพรนกยูง หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (ราษฎร์บูรณะวิทยา) ไร่พัฒนา มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) สุขเดือนห้า เนินขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ไพรนกยูง หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน (ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) วังตะเคียน หนองมะโมง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระแก้ว เด่นใหญ่ หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี) สะพานหิน หนองมะโมง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 หนองขุ่น วัดสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแค นางลือ เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแจง เด่นใหญ่ หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองมะโมง หนองมะโมง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองยาง สุขเดือนห้า เนินขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังตะเคียน หนองมะโมง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม ไพรนกยูง หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ห้วยงู หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวถนน ไร่พัฒนา มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระยาตาก บ้านกล้วย เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ หาดท่าเสา เมืองชัยนาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ บ้านกล้วย เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกรุณา บางหลวง สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกำแพง แพรกศรีราชา สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกำแพง สรรพยา สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาแก้ว เขาแก้ว สรรพยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาดิน (วันครู 2502) หนองมะโมง หนองมะโมง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) โพนางดำตก สรรพยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองกลาง (พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) วัดโคก มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองเกษม สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองงิ้ว ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองธรรม วังไก่เถื่อน หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองบุญ มะขามเฒ่า วัดสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกจันทน์ โพนางดำตก สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกแจง (ประชานุกูลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 337) วัดโคก มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกสุก หนองน้อย วัดสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกหมู ห้วยงู หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโฆสิตาราม บางขุด สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์ 4) ท่าชัย เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี โพงาม สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทน์ ห้วยกรด สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนตะไล้ บางหลวง สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนตาล หนองน้อย วัดสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนรังนก เสือโฮก เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ เด่นใหญ่ หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) โพนางดำตก สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถ้ำเข้ วังไก่เถื่อน หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทองนพคุณ ห้วยงู หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่า โพงาม สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่ากระแส เที่ยงแท้ สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าแก้ว ห้วยงู หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสมอ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 258) บางขุด สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม ดงคอน สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมขันธ์ (ประชาสงเคราะห์) ศิลาดาน มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมามูล ธรรมามูล เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส โพงาม สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) เขาแก้ว สรรพยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ เมืองชัยนาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเนินถ่าน เสือโฮก เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อแร่ (วิจิตราษฎร์บำรุง) บ่อแร่ วัดสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านหนอง ตลุก สรรพยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านเชี่ยน หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ ห้วยกรด สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โพงาม สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง ท่าชัย เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) บ้านเชี่ยน หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดฝาง ชัยนาท เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ไพรนกยูง หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพระแก้ว แพรกศรีราชา สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพร้าว โพงาม สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิกุลงาม คุ้งสำเภา มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธาราม แพรกศรีราชา สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ดอนกำ สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บางขุด สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ หาดอาษา สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิมงคล สรรพยา สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะปราง โพนางดำออก สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา) โพนางดำตก สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ (ประชาเนรมิต) เที่ยงแท้ สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ หาดอาษา สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม เด่นใหญ่ หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโรงวัว เสือโฮก เมืองชัยนาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวงเดือน สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว วังตะเคียน หนองมะโมง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังหมัน วังหมัน วัดสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วังไก่เถื่อน หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม บ้านเชี่ยน หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หนองแซง หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) หาดอาษา สรรพยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีวิชัย ในเมือง เมืองชัยนาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีสโมสร กุดจอก หนองมะโมง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) บางขุด สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสนามชัย ดอนกำ สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห์) โพนางดำออก สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระดู่ หนองแซง หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระเนินพระราม ธรรมามูล เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระไม้แดง แพรกศรีราชา สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์) ชัยนาท เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ (ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) วังไก่เถื่อน หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสังฆาราม (ปลื้มประชาสงเคราะห์) เที่ยงแท้ สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองแขม ดงคอน สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองจิก บ่อแร่ วัดสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองแซง หนองแซง หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองตาตน อู่ตะเภา มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ เสือโฮก เมืองชัยนาท ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองน้อย มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัว (รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) หนองบัว วัดสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองพังนาค เสือโฮก เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว ชัยนาท เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม สรรพยา สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหอระฆัง บางขุด สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวเด่น บางขุด สรรคบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหัวตะพาน แพรกศรีราชา สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวยาง (รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ท่าฉนวน มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวหว้า ไร่พัฒนา มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหาดอาษา หาดอาษา สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมหว้า เสือโฮก เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) ท่าฉนวน มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ นางลือ เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) แพรกศรีราชา สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หนองแซง หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม ดงคอน สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอินทาราม (เสนาณรงค์อุปถัมภ์ 3) ตลุก สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วังหมัน วัดสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท บ้านกล้วย เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ คุ้งสำเภา มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท บ้านกล้วย เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ มะขามเฒ่า วัดสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี แพรกศรีราชา สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยา สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง วังตะเคียน หนองมะโมง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) หันคา หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดชัยนาทมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ธรรมามูล เมืองชัยนาท
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดชัยนาทมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองชัยนาท (3 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 4 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองชัยนาท โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ในเมือง เมืองชัยนาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ในเมือง เมืองชัยนาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง ท่าชัย เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ วัดสิงห์ วัดสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลสรรพยา โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา สรรพยา สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหันคา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา หันคา หันคา อนุบาล
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร หางน้ำสาคร มโนรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชัยนาทซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 10 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ คุ้งสำเภา มโนรมย์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ธรรมามูล เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัฒนะโชติ บ้านกล้วย เมืองชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ในเมือง เมืองชัยนาท เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วังไก่เถื่อน หันคา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ บางขุด สรรคบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลณัฐชา บางหลวง สรรพยา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุธิชา เที่ยงแท้ สรรคบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ วัดโคก มโนรมย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชัยนาทแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดชัยนาทตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองชัยนาท[แก้]

อำเภอเมืองชัยนาทมี 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 25 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม บ้านกล้วย มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ธรรมามูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน นางลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ชัยนาท
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ชัยนาท
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง ท่าชัย อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านหนองแค นางลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนพระยาตาก บ้านกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ หาดท่าเสา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ธรรมามูล สศศ.
โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ บ้านกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ธรรมามูล อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัฒนะโชติ บ้านกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์ 4) ท่าชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดดอนรังนก เสือโฮก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดธรรมามูล ธรรมามูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดเนินถ่าน เสือโฮก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง ท่าชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดฝาง ชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโรงวัว เสือโฮก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดศรีวิชัย ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดสระเนินพระราม ธรรมามูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์) ชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ เสือโฮก ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหนองพังนาค เสือโฮก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว ชัยนาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดแหลมหว้า เสือโฮก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ นางลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ชัยนาท สศศ.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขาท่าพระ มัธยมศึกษา อบจ.ชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท บ้านกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท บ้านกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท

อำเภอเนินขาม[แก้]

อำเภอเนินขามมี 9 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 8 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เนินขาม มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย กะบกเตี้ย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านเก่า กะบกเตี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง (ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) เนินขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กะบกเตี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) สุขเดือนห้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านหนองยาง สุขเดือนห้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท

อำเภอมโนรมย์[แก้]

อำเภอมโนรมย์มี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ อู่ตะเภา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ คุ้งสำเภา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) หางน้ำสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ (ธรรมศิริอุปถัมภ์) คุ้งสำเภา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร หางน้ำสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.หางน้ำสาคร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 (บ้านท่าฉนวน) ท่าฉนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ไร่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านดอนแตง หางน้ำสาคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านเนินไผ่ (ไพศาลชลประชาสรรค์) วัดโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (ราษฎร์บูรณะวิทยา) ไร่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านหัวถนน ไร่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดคลองกลาง (พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) วัดโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 337) วัดโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดธรรมขันธ์ (ประชาสงเคราะห์) ศิลาดาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดพิกุลงาม คุ้งสำเภา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหนองตาตน อู่ตะเภา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหัวยาง (รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ท่าฉนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหัวหว้า ไร่พัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) ท่าฉนวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนสาครพิทยาคม หางน้ำสาคร มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ คุ้งสำเภา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ วัดโคก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ คุ้งสำเภา มัธยมศึกษา สพม.5

อำเภอวัดสิงห์[แก้]

อำเภอวัดสิงห์มี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ วัดสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.วัดสิงห์
โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ วังหมัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง หนองขุ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 หนองขุ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดคลองบุญ มะขามเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโคกสุก หนองน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดดอนตาล หนองน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดบ่อแร่ (วิจิตราษฎร์บำรุง) บ่อแร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดวังหมัน วังหมัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดสิงห์ มะขามเฒ่า มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนวัดหนองจิก บ่อแร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหนองน้อย มะขามเฒ่า ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหนองบัว (รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วังหมัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ มะขามเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท

อำเภอสรรคบุรี[แก้]

อำเภอสรรคบุรีมี 38 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 34 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ แพรกศรีราชา มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ ดงคอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ห้วยกรดพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนเทพรัตน์ ดงคอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ดงคอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดกำแพง แพรกศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดคลองงิ้ว ห้วยกรดพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโฆสิตาราม บางขุด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี โพงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดจันทน์ ห้วยกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี ห้วยกรดพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดท่า โพงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดท่ากระแส เที่ยงแท้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดท่าสมอ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 258) บางขุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม ดงคอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส โพงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ ห้วยกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โพงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดพระแก้ว แพรกศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดพร้าว โพงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโพธาราม แพรกศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ดอนกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บางขุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ (ประชาเนรมิต) เที่ยงแท้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) บางขุด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดสนามชัย ดอนกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดสระไม้แดง แพรกศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดสังฆาราม (ปลื้มประชาสงเคราะห์) เที่ยงแท้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหนองแขม ดงคอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหอระฆัง บางขุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหัวเด่น บางขุด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหัวตะพาน แพรกศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) แพรกศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม ดงคอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ห้วยกรด มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ บางขุด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี แพรกศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลสุธิชา เที่ยงแท้ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอสรรพยา[แก้]

อำเภอสรรพยามี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลสรรพยา 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา บางหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม โพนางดำออก มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม (พุทธสรานุสรณ์) ตลุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.สรรพยา
โรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล) ตลุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านคลองยาง โพนางดำตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม บางหลวง มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนวัดกรุณา บางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดกำแพง สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดเขาแก้ว เขาแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) โพนางดำตก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโคกจันทน์ โพนางดำตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดดอนตะไล้ บางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) โพนางดำตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) เขาแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดบ้านหนอง ตลุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ หาดอาษา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโพธิมงคล สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดมะปราง โพนางดำออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา) โพนางดำตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ หาดอาษา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) หาดอาษา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห์) โพนางดำออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหาดอาษา หาดอาษา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดอินทาราม (เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) ตลุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนอนุบาลณัฐชา บางหลวง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท

อำเภอหนองมะโมง[แก้]

อำเภอหนองมะโมงมี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 14 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด หนองมะโมง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ หนองมะโมง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านน้ำพุ สะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) หนองมะโมง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ (จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) สะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน (ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) วังตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ วังตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี) สะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองมะโมง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดเขาดิน (วันครู 2502) หนองมะโมง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว วังตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดศรีสโมสร กุดจอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กุดจอก มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง วังตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท

อำเภอหันคา[แก้]

อำเภอหันคามี 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหันคา 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา บ้านเชี่ยน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ ห้วยงู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส (รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) บ้านเชี่ยน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนดอนสีนวน (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 523) หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนท่าบ้านหลวง (รัฐรังสรรค์วิทยา) วังไก่เถื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หนองแซง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วังไก่เถื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) ไพรนกยูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านรางจิก ไพรนกยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ไพรนกยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านสระแก้ว เด่นใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านหนองแจง เด่นใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม ไพรนกยูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ห้วยงู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดคลองเกษม สามง่ามท่าโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดคลองธรรม วังไก่เถื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดโคกหมู ห้วยงู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ เด่นใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดถ้ำเข้ วังไก่เถื่อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดทองนพคุณ ห้วยงู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดท่าแก้ว ห้วยงู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) สามง่ามท่าโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านเชี่ยน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) บ้านเชี่ยน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ไพรนกยูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม เด่นใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดวงเดือน สามง่ามท่าโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วังไก่เถื่อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม บ้านเชี่ยน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดสระดู่ หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ (ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) วังไก่เถื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดหนองแซง หนองแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หนองแซง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชัยนาท
โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สามง่ามท่าโบสถ์ มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วังไก่เถื่อน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา หันคา อนุบาล ทต.หันคา
โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) หันคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชัยนาท

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ชัยนาท". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-18. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-29. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)