รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศักดิ์เสนีย์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานีมีโรงเรียนทั้งหมด 486 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองปัตตานี 2 28 1 31 5 19 3 - 58
กะพ้อ 1 12 - 13 - 1 - - 14
โคกโพธิ์ 2 40 - 42 1 19 - - 62
ทุ่งยางแดง 1 12 - 13 - 6 - - 19
ปะนาเระ 2 26 - 28 1 7 - - 36
มายอ 1 29 - 30 1 16 - - 47
แม่ลาน 1 11 - 12 - 2 - - 14
ไม้แก่น 1 10 - 11 - 1 - - 12
ยะรัง 2 35 - 37 1 24 - - 62
ยะหริ่ง 1 40 - 41 - 13 - - 54
สายบุรี 1 33 - 34 7 14 - - 55
หนองจิก 2 42 - 44 - 9 - - 53
รวม 17 318 1 336 16 131 3 - 486

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 336 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 17 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีทั้ง 3 เขตจำนวน 318 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดปัตตานีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี[แก้]

จังหวัดปัตตานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 17 โรงเรียนโดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เดชานุชิต สะบารัง เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ศักดิ์เสนีย์ ท่าข้าม ปะนาเระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ศักดิ์เสนีย์ ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ศักดิ์เสนีย์ สะบารัง เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ เดชานุชิต ตุยง หนองจิก มัธยมศึกษา
โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา เดชานุชิต ปิตูมุดี ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เดชานุชิต โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ลานวิทยา เดชานุชิต แม่ลาน แม่ลาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ศักดิ์เสนีย์ ไทรทอง ไม้แก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ เดชานุชิต ยาบี หนองจิก มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ เดชานุชิต นาประดู่ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม ศักดิ์เสนีย์ กะรุบี กะพ้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ศักดิ์เสนีย์ ดอน ปะนาเระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี เดชานุชิต ถนน มายอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะนอพิทยาคม ศักดิ์เสนีย์ สะนอ ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) ศักดิ์เสนีย์ ตะลุบัน สายบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ศักดิ์เสนีย์ ยามู ยะหริ่ง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1[แก้]

สพป.ปัตตานี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอหนองจิก มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 136 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอหนองจิก 42 โรงเรียน อำเภอยะหริ่ง 40 โรงเรียน อำเภอเมืองปัตตานี 28 โรงเรียน และอำเภอปะนาเระ 26 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง บางเขา หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ กะมิยอ เมืองปัตตานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ ตะลุโบะ เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ตาแกะ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด ปุยุด เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย บานา เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง บาราเฮาะ เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สาบัน ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ตะโละ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม ปิยามุมัง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ คอลอตันหยง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาแลบือซา กะมิยอ เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาหยี ปุโละปุโย หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาฮง บาราเฮาะ เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกือยา ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูวิง บานา เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ เกาะเปาะ หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง ท่ากำชำ หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองช้าง ยาบี หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองต่ำ ปะนาเระ ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองมานิง คลองมานิง เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนคูหา บ่อทอง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนดิน บ่อทอง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง คอลอตันหยง หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคาโต ปะนาเระ ปะนาเระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค่าย ปุโละปุโย หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเคียน พ่อมิ่ง ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแคนา บางเขา หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกโตนด คอลอตันหยง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหมัก ดาโต๊ะ หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะรัง จะรัง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ตะลุโบะ เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 บาโลย ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจือโระ บานา เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะเอาะ มะนังยง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเฑียรยา ตาแกะ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ดอน ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนนา บางเขา หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนรัก ดอนรัก หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดาลอ มะนังยง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ตอหลัง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด บางเขา หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละ ตะโละ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตันหยง มะนังยง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ท่ากำชำ หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ ตาลีอายร์ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาหมน ปิยามุมัง ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตือระ ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตูเวาะ จะรัง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตราะหัก บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต บาโลย ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากำชำ ท่ากำชำ หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากุน ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าชะเมา บ้านกลาง ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าด่าน ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ท่าน้ำ ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก ท่าน้ำ ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก ท่าน้ำ ปะนาเระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าพง ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ายามู ท่ากำชำ หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสู บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่ง ท่าข้าม ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ลิปะสะโง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนอก บ้านนอก ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำดำ ปุโละปุโย หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ บ้านกลาง ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบากง ตาลีอายร์ ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางทัน บางเขา หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ รูสะมิแล เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางปู บางปู ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางราพา ท่ากำชำ หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางหมู บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ ดาโต๊ะ หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบานา บานา เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ ปุยุด เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโลย บาโลย ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือเจาะ บางปู ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูดี แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแบรอ หนองแรต ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปรัง ท่ากำชำ หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะกาจินอ ดอนรัก หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ บาราเฮาะ เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะกาลือสง ตุยง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะแดลางา บ่อทอง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) ปะนาเระ ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากบางตาวา ตุยง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาเระ บาราโหม เมืองปัตตานี ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปุลากง ปุลากง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปุลามาวอ บ้านนอก ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปียะ ดาโต๊ะ หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่มัน บ่อทอง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝาง ตาแกะ ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง พ่อมิ่ง ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะปริง จะรัง ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว ลิปะสะโง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมูหลง ราตาปันยัง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยาบี ยาบี หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม ราตาปันยัง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยือริง ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรามง ปุยุด เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราวอ ดอน ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรูสะมิแล รูสะมิแล เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลดา บาราเฮาะ เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลางา หนองแรต ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระมาลา คลองมานิง เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะบารัง สะบารัง เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายหมอ บางเขา หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแรต หนองแรต ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวคลอง บ้านนอก ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ ตาลีอายร์ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ เกาะเปาะ หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ตุยง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี ปุโละปุโย หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒนศึกษา ปุโละปุโย หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองปัตตานี บานา เมืองปัตตานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนยะหริ่ง ยามู ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัชดาภิเษก บางเขา หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควน ควน ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมหิงษาราม คอกกระบือ ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) ตุยง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ บ้านกลาง ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร บางตาวา หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณากร บ่อทอง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รูสะมิแล เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[แก้]

สพป.ปัตตานี เขต 2 พื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอแม่ลาน อำเภอยะรัง และอำเภอมายอ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 115 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอโคกโพธิ์ 40 โรงเรียน อำเภอยะรัง 35 โรงเรียน อำเภอมายอ 29 โรงเรียน และอำเภอแม่ลาน 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน เขาตูม ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ประจัน ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง ยะรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน ลุโบะยิไร มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ สะนอ ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม เมาะมาวี ยะรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนต้นพิกุล วัด ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม เมาะมาวี ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ปิตูมุดี ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตลาดปรีกี กระโด ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ชุมชนบ้านต้นไพ เมาะมาวี ยะรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ท่าเรือ โคกโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกระโด กระโด ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระเสาะ กระเสาะ มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกระหวะ กระหวะ มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกรือเซะ ยะรัง ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ คลองใหม่ ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สะกำ มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกูวิง สาคอใต้ มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะจัน เกาะจัน มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะตา ทุ่งพลา โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาวัง ตรัง มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแขนท้าว เกาะจัน มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองช้าง นาเกตุ โคกโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองช้าง เกาะจัน มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองทราย แม่ลาน แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหิน ปากล่อ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนแตน ท่าเรือ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนโนรี ควนโนรี โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนประ นาประดู่ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนแปลงงู ป่าไร่ แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนลังงา ทรายขาว โคกโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนลาแม นาเกตุ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนหยี ปะโด มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคางา สะนอ ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูระ ม่วงเตี้ย แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก เขาตูม ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง แม่ลาน แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจาะบาแน ลุโบะยิไร มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะเมา นาเกตุ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเค็ด ป่าบอน โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่าน ลางา มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดูวา ถนน มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นแซะ เมาะมาวี ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นโตนด ป่าไร่ แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ยะรัง ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตรัง ตรัง มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตันหยง ม่วงเตี้ย แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตุปะ ควนโนรี โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถนน ถนน มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าคลอง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ท่าเรือ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเกตุ นาเกตุ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง ป่าบอน โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ มะกรูด โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ ป่าบอน โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาประดู่ นาประดู่ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำใส ลุโบะยิไร มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบราโอ ประจัน ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบราโอ สาขากูนิง ประจัน ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบากง สะดาวา ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาเงง ปากล่อ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโง ปานัน มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง นาเกตุ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สาคอบน มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาละแต ลางา มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบินยา คลองใหม่ ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง ลุโบะยิไร มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูโกะ ประจัน ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบูดน ปะโด มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประจัน ประจัน ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลักปรือ ม่วงเตี้ย แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปานัน ปานัน มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าบอน ป่าบอน โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าไร่ ควนโนรี โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาลัส ลางา มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโผงโผง ปากล่อ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะหุด ปะโด มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางแดง นาประดู่ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระแว้ง ระแว้ง ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราวอ กระหวะ มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านล้อแตก บางโกระ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละหารยามู กอลำ ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลางสาด กระเสาะ มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกว้าง ป่าไร่ แม่ลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศาลาสอง สะดาวา ยะรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสมาหอ สาคอใต้ มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะกำ สะกำ มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามยอด โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายชล กอลำ ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายชล สาขากูแบสีรา กอลำ ยะรัง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสิเดะ สะดาวา ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอาโห สะดาวา ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอินทนิล เขาตูม ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีบุ๊ สะดาวา ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) มายอ มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะหวาย วัด ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา คลองใหม่ ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทรายขาว ทรายขาว โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธนาภิมุข ปากล่อ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาประดู่ นาประดู่ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิคมสถิต นาประดู่ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ช้างให้ตก โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุพนิมิต แม่ลาน แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าสวย แม่ลาน แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดภมรคติวัน ควนโนรี โคกโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมะกรูด มะกรูด โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุนทรวารี บางโกระ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ทุ่งพลา โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลยะรัง ยะรัง ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3[แก้]

สพป.ปัตตานี เขต 3 พื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอสายบุรี อำเภอกะพ้อ อำเภอไม้แก่น และอำเภอทุ่งยางแดง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 67 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอสายบุรี 33 โรงเรียน อำเภอกะพ้อ 12 โรงเรียน อำเภอทุ่งยางแดง 12 โรงเรียน และอำเภอไม้แก่น 10 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) ทุ่งคล้า สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า บางเก่า สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส ปากู ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น แป้น สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ มะนังดาลำ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 ละหาร สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) ปะเสยะวอ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระจูด ไม้แก่น ไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะรุบี กะรุบี กะพ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะลาพอ เตราะบอน สายบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกาหงษ์ มะนังดาลำ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดิน ปากู ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกนิบง ไทรทอง ไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะเฆ่ แป้น สายบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจ่ากอง ปะเสยะวอ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ตะบิ้ง สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องแมว ละหาร สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น เตราะบอน สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแซะโมะ ตะบิ้ง สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะบิ้ง ตะบิ้ง สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง ตะโละไกรทอง ไม้แก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน ตะโละดือรามัน กะพ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตือเบาะ พิเทน ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด พิเทน ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโตะบาลา กะดุนง สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร มะนังดาลำ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ ปะเสยะวอ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำดำ น้ำดำ ทุ่งยางแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบน ปะเสยะวอ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงมูลง เตราะบอน สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง กะรุบี กะพ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงยือริง บือเระ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาเลาะ ปะเสยะวอ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบีติง ตะโละดือรามัน กะพ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือแต ตะโละดือรามัน กะพ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบือเระ บือเระ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปล่องหอย ปล่องหอย กะพ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลักแตน ไทรทอง ไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) ปากู ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง บางเก่า สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าม่วง มะนังดาลำ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปายอ กะดุนง สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าไหม้ ดอนทราย ไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพอเหมาะ ทุ่งคล้า สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502) พิเทน ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะกอ ปล่องหอย กะพ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะนังยง ปากู ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะแนดาแล ปล่องหอย กะพ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) ปล่องหอย กะพ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรังมดแดง ดอนทราย ไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละเวง ดอนทราย ไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละหาร แป้น สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละอาร์ กะดุนง สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานช้าง ตะบิ้ง สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแลแวะ ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโลทู ปล่องหอย กะพ้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" กะรุบี กะพ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไชย ละหาร สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสือดัง เตราะบอน สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง ตะโละดือรามัน กะพ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว ปากู ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโชติรส ตะโละไกรทอง ไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบกขรณี แป้น สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสารวัน ไทรทอง ไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดปัตตานีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดปัตตานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (2 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองปัตตานี (5 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองตะลุบัน (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านเขาตูม ยะรัง ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ลุโบะยิไร มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองปัตตานี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านจะบังติกอ) จะบังติกอ เมืองปัตตานี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร (พิธานอำนวยกิจ) อาเนาะรู เมืองปัตตานี อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านปากน้ำ) สะบารัง เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม สะบารัง เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองตะลุบัน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน ตะลุบัน สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) ตะลุบัน สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ ตะลุบัน สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ ตะลุบัน สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี ตะลุบัน สายบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด ตะลุบัน สายบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง พ่อมิ่ง ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาประดู่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาประดู่ นาประดู่ โคกโพธิ์ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ โรงเรียนตัรบียะห์ มะนังดาลำ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดปัตตานีมีโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่[7][8][9]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) รูสะมิแล เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) รูสะมิแล เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รูสะมิแล เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 130 โรงเรียน[10]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกูตงวิทยา มะนังยง ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามวิทยา นาเกตุ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ บ่อทอง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจ้องฮั้ว สะบารัง เมืองปัตตานี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจิปิภพพิทยา มะกรูด โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา รูสะมิแล เมืองปัตตานี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจริญอนุสรณ์ศาสตร์วิทยา คลองใหม่ ยะรัง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ปะนาเระ ปะนาเระ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซอลีฮียะห์ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา ลุโบะยิไร มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดรุณวิทยา ลางา มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ตะลุบัน สายบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ บานา เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดารุลบาฮีรอัลอิสลามีวิทยา บางเก่า สายบุรี มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ตะโละ ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุสสอลีฮีน เขาตูม ยะรัง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเตรียมวิทยาอาฆง สาคอใต้ มายอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รูสะมิแล เมืองปัตตานี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม สะนอ ยะรัง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ลุโบะยิไร มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนัซรีวิทยา งาลา มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาวาวิทย์ ป่าบอน โคกโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิติอิสลาม มะกรูด โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนูรูลมูฮัมมาดี ม่วงเตี้ย แม่ลาน อนุบาล
โรงเรียนนูรูลอิสลามภูมีวิทยา ยามู ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนูรูลฮีดายะห์ อัลอิสลามียะห์ พ่อมิ่ง ปะนาเระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบากงพิทยา บางเขา หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน ตะบิ้ง สายบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปัตตานี ปุยุด เมืองปัตตานี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา ปิยามุมัง ยะหริ่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปฏิบัติธรรมมูลนิธิ กอลำ ยะรัง อนุบาล
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ยะรัง ยะรัง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนปรีชาญาณวิทยา นาประดู่ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปอซันพัฒนา ปิตูมุดี ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญาธรรมอนุสรณ์ เขาตูม ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปัญญาพัฒน์พิทยา มะนังยง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ บานา เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปัญญาอนุศาสน์วิทยา มายอ มายอ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม บ่อทอง หนองจิก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปัตตานีวิทยา ตะลุโบะ เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปุยุดประชารักษ์ ปุยุด เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปูลาพัฒนาวิทยา ระแว้ง ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ยะรัง ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัฒนศาสตร์ น้ำดำ ทุ่งยางแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม บาราเฮาะ เมืองปัตตานี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิทักษ์ศาสตร์อนุสรณ์ นาเกตุ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ ยะรัง ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ปากล่อ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนภักดีวิทยา ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน ตะลุบัน สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ บางปู ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมุสลิมสันติชน ถนน มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปุโละปุโย หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา ยะรัง ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน นาประดู่ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ นาประดู่ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนยะหริ่งวิทยา ราตาปันยัง ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ ลุโบะยิไร มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัศมีสถาปนา สาคอบน มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ (ปอเนาะตะบิ้ง) ตะบิ้ง สายบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนลัดดาวิทยา บาราเฮาะ เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนลาลอวิทยา ละหาร สายบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ ทรายขาว โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ สะบารัง เมืองปัตตานี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม พ่อมิ่ง ปะนาเระ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัฒนาอิสลาม ประจัน ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศีล สะกำ มายอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ ตะลุโบะ เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรัทธาชนวิทยา สะกำ มายอ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีปัตตานีวิทยา ท่าเรือ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีพัฒนศาสตร์ เมาะมาวี ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศานติธรรมวิทยา บาราเฮาะ เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง เขาตูม ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศาลาฟี น้ำดำ ทุ่งยางแดง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศาสนศึกษา ตะบิ้ง สายบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศาสน์สามัคคี ตุยง หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศาสน์อิสลาม เตราะบอน สายบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ บานา เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนศึกษาธรรมวิทยา สาคอใต้ มายอ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ท่ากำชำ หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ดอน ปะนาเระ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสรรเสริญวิทยาคาร ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันนิธิอิสลาม สะกำ มายอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา ปากู ทุ่งยางแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามารถดีวิทยา ตะบิ้ง สายบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสายธารเมตตาธรรมวิทยา ปล่องหอย กะพ้อ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ตะลุบัน สายบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาส์นวิทยา โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี คลองใหม่ ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงประทีปวิทยา ปุโละปุโย หนองจิก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงปัญญาวิทยา มะกรูด โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสงเมตตาวิทยา สะนอ ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ อาเนาะรู เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปัญญาศาสน์ ปะนาเระ ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลป่าทรายวิทยา ปะเสยะวอ สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเลิศประชา บางปู ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ปิตูมุดี ยะรัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุสรณ์พัฒนา บาโลย ยะหริ่ง อนุบาล
โรงเรียนอรุณวิทย์พิทยานุสรณ์ นาเกตุ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา กะดุนง สายบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอรุณศาสน์ศึกษา สาคอบน มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอรุณอิสลามวิทยา ปิตูมุดี ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนอะเดร์รอซะอิสลามียะห์ ดอน ปะนาเระ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ม่วงเตี้ย แม่ลาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ ไทรทอง ไม้แก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ ยามู ยะหริ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ปะนาเระ ปะนาเระ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ คลองใหม่ ยะรัง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัลเอากอฟอิสลามวิทยา ท่าน้ำ ปะนาเระ อนุบาล
โรงเรียนอัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา บ่อทอง หนองจิก มัธยมศึกษา
โรงเรียนอามานะวิทยา ระแว้ง ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนอามานะศักดิ์ บานา เมืองปัตตานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอารยธรรมศาสน์ ระแว้ง ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอาลาวีวิทยพัฒน์ กอลำ ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียน​อา​ลา​วี​ศึกษา​ศาสน์ แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ปากู ทุ่งยางแดง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์วิทยา สาคอใต้ มายอ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ พิเทน ทุ่งยางแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอิสลามพัฒนปัญญา เตราะบอน สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอิสลามพัฒนา กระเสาะ มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา สะกำ มายอ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามสามัคคี ป่าบอน โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์วิทยา เมาะมาวี ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเอกภาพพัฒนา วัด ยะรัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ ตะลุบัน สายบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองปัตตานี[แก้]

อำเภอเมืองปัตตานีมี 58 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 28 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 19 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี 5 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตันหยงลุโละ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนจ้องฮั้ว สะบารัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา รูสะมิแล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ ตันหยงลุโละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ กะมิยอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ ตะลุโบะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด ปุยุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย บานา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง บาราเฮาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ บานา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สะบารัง มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รูสะมิแล อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านจะบังติกอ) จะบังติกอ อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.ปัตตานี
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร (พิธานอำนวยกิจ) อาเนาะรู อนุบาล ทม.ปัตตานี
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านปากน้ำ) สะบารัง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ปัตตานี
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม สะบารัง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ปัตตานี
โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี สะบารัง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ปัตตานี
โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ ปะกาฮะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกาแลบือซา กะมิยอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกาฮง บาราเฮาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกือยา ปะกาฮะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกูวิง บานา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองมานิง คลองมานิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ตะลุโบะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านจือโระ บานา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ ตันหยงลุโละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ รูสะมิแล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบานา บานา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ ปุยุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ บาราเฮาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ปะกาฮะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านปาเระ บาราโหม ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านรามง ปุยุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านรูสะมิแล รูสะมิแล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านลดา บาราเฮาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสระมาลา คลองมานิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสะบารัง สะบารัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปัตตานี ปุยุด อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สะบารัง มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนปัญญาวิทย์ บานา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปัตตานีวิทยา ตะลุโบะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปุยุดประชารักษ์ ปุยุด มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม บาราเฮาะ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองปัตตานี บานา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 รูสะมิแล ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนลัดดาวิทยา บาราเฮาะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ สะบารัง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ ตะลุโบะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศานติธรรมวิทยา บาราเฮาะ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ บานา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ ตันหยงลุโละ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) รูสะมิแล อนุบาล–ประถมศึกษา มรภ.สงขลานครินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) รูสะมิแล มัธยมศึกษา มรภ.สงขลานครินทร์
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รูสะมิแล มัธยมศึกษา มรภ.สงขลานครินทร์
โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ อาเนาะรู อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รูสะมิแล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนอามานะศักดิ์ บานา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ปะกาฮะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอกะพ้อ[แก้]

อำเภอกะพ้อมี 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านกะรุบี กะรุบี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน ตะโละดือรามัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง กะรุบี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านบีติง ตะโละดือรามัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านบือแต ตะโละดือรามัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านปล่องหอย ปล่องหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านมะกอ ปล่องหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านมะแนดาแล ปล่องหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) ปล่องหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านโลทู ปล่องหอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" กะรุบี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง ตะโละดือรามัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม กะรุบี มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนสายธารเมตตาธรรมวิทยา ปล่องหอย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอโคกโพธิ์[แก้]

อำเภอโคกโพธิ์มี 62 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 19 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลนาประดู่ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามวิทยา นาเกตุ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนจิปิภพพิทยา มะกรูด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนซอลีฮียะห์ ทุ่งพลา อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนาวาวิทย์ ป่าบอน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ท่าเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนนิติอิสลาม มะกรูด มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเกาะตา ทุ่งพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองช้าง นาเกตุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองหิน ปากล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านควนแตน ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านควนโนรี ควนโนรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านควนประ นาประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านควนลังงา ทรายขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านควนลาแม นาเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านชะเมา นาเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนเค็ด ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิ โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านตุปะ ควนโนรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าคลอง โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเกตุ นาเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ มะกรูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านนาประดู่ นาประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบาเงง ปากล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง นาเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าบอน ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าไร่ ควนโนรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโผงโผง ปากล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านยางแดง นาประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านล้อแตก บางโกระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสามยอด โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนปรีชาญาณวิทยา นาประดู่ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพิทักษ์ศาสตร์อนุสรณ์ นาเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ปากล่อ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์ โคกโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์ มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน นาประดู่ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ นาประดู่ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ นาประดู่ มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ ทรายขาว มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดทรายขาว ทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดธนาภิมุข ปากล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดนาประดู่ นาประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดนิคมสถิต นาประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ช้างให้ตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดภมรคติวัน ควนโนรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดมะกรูด มะกรูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดสุนทรวารี บางโกระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ทุ่งพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนศรีปัตตานีวิทยา ท่าเรือ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ทุ่งพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา โคกโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสาส์นวิทยา โคกโพธิ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแสงปัญญาวิทยา มะกรูด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาประดู่ นาประดู่ อนุบาล ทต.นาประดู่
โรงเรียนอรุณวิทย์พิทยานุสรณ์ นาเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามสามัคคี ป่าบอน มัธยมศึกษา สช.

อำเภอทุ่งยางแดง[แก้]

อำเภอทุ่งยางแดงมี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส ปากู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ตะโละแมะนา มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนบ้านเขาดิน ปากู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา ตะโละแมะนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านตือเบาะ พิเทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด พิเทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำดำ น้ำดำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านบือจะ พิเทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) ปากู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502) พิเทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านมะนังยง ปากู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านแลแวะ ตะโละแมะนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว ปากู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนพัฒนศาสตร์ น้ำดำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนภักดีวิทยา ตะโละแมะนา อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศาลาฟี น้ำดำ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา ปากู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ปากู อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ พิเทน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอปะนาเระ[แก้]

อำเภอปะนาเระมี 36 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเชาวน์ปัญญา ปะนาเระ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ท่าข้าม มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง พ่อมิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.พ่อมิ่ง
โรงเรียนนูรูลฮีดายะห์ อัลอิสลามียะห์ พ่อมิ่ง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองต่ำ ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านคาโต ปะนาเระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเคียน พ่อมิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเตราะหัก บ้านน้ำบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าชะเมา บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ท่าน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก ท่าน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก ท่าน้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าสู บ้านน้ำบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่ง ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านนอก บ้านนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ บ้านน้ำบ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางมะรวด บ้านกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางหมู บ้านน้ำบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านปุลามาวอ บ้านนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง พ่อมิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านราวอ ดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวคลอง บ้านนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม พ่อมิ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดควน ควน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนวัดมหิงษาราม คอกกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ดอน มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ดอน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลปัญญาศาสน์ ปะนาเระ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอะเดร์รอซะอิสลามียะห์ ดอน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ปะนาเระ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอมายอ[แก้]

อำเภอมายอมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 29 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 16 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน ลุโบะยิไร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา ลุโบะยิไร อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดรุณวิทยา สะกำ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเตรียมวิทยาอาฆง สาคอใต้ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ลุโบะยิไร อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนัซรีวิทยา ลางา อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกระเสาะ กระเสาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านกระหวะ กระหวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สะกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านกูวิง สาคอใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะจัน เกาะจัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาวัง ตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านแขนท้าว เกาะจัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองช้าง เกาะจัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านควนหยี ปะโด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านเจาะบาแน ลุโบะยิไร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านด่าน ลางา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านดูวา ถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านตรัง ตรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ลุโบะยิไร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.ปัตตานี
โรงเรียนบ้านถนน ถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำใส ลุโบะยิไร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบาโง ปานัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สาคอบน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบาละแต ลางา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบูเกะกุง ลุโบะยิไร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบูดน ปะโด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านปานัน ปานัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านปาลัส ลางา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านมะหุด ปะโด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านราวอ กระหวะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านลางสาด กระเสาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสมาหอ สาคอใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสะกำ สะกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนปัญญาอนุศาสน์วิทยา มายอ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) มายอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนมุสลิมสันติชน ถนน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ ลุโบะยิไร อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนรัศมีสถาปนา สาคอบน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวิทยาศีล สะกำ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี ถนน มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนศึกษาธรรมวิทยา สาคอใต้ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสันนิธิอิสลาม สะกำ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอรุณศาสน์ศึกษา สาคอบน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์วิทยา สาคอใต้ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอิสลามพัฒนา กระเสาะ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา สะกำ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอแม่ลาน[แก้]

อำเภอแม่ลานมี 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนนูรูลมูฮัมมาดี ม่วงเตี้ย อนุบาล สช.
โรงเรียนบ้านคลองทราย แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านควนแปลงงู ป่าไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านคูระ ม่วงเตี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นโตนด ป่าไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านตันหยง ม่วงเตี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านปลักปรือ ม่วงเตี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังกว้าง ป่าไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนแม่ลานวิทยา แม่ลาน มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนวัดบุพนิมิต แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดป่าสวย แม่ลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ม่วงเตี้ย มัธยมศึกษา สช.

อำเภอไม้แก่น[แก้]

อำเภอไม้แก่นมี 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำนวน 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านกระจูด ไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกนิบง ไทรทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง ตะโละไกรทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านปลักแตน ไทรทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าไหม้ ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านรังมดแดง ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านละเวง ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ไทรทอง มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนวัดโชติรส ตะโละไกรทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนวัดสารวัน ไทรทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ ไทรทอง มัธยมศึกษา สช.

อำเภอยะรัง[แก้]

อำเภอยะรังมี 62 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 24 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา คลองใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน เขาตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ประจัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ สะนอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม เมาะมาวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนดารุสสอลีฮีน เขาตูม มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนต้นพิกุล วัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม เมาะมาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ปิตูมุดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนตลาดปรีกี กระโด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม สะนอ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ชุมชนบ้านต้นไพ เมาะมาวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านกระโด กระโด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านกรือเซะ ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ คลองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาตูม ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ปัตตานี
โรงเรียนบ้านคางา สะนอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก เขาตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นแซะ เมาะมาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบราโอ ประจัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบราโอ สาขากูนิง ประจัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบากง สะดาวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบินยา คลองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านบูโกะ ประจัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านประจัน ประจัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านระแว้ง ระแว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านละหารยามู กอลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านศาลาสอง สะดาวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสายชล กอลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสายชล สาขากูแบสีรา กอลำ ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสิเดะ สะดาวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านอาโห สะดาวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านอินทนิล เขาตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนบ้านอีบุ๊ สะดาวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนปฏิบัติธรรมมูลนิธิ กอลำ อนุบาล สช.
โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ปิตูมุดี มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ยะรัง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนปอซันพัฒนา ปิตูมุดี มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนปัญญาธรรมอนุสรณ์ เขาตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปูลาพัฒนาวิทยา ระแว้ง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ยะรัง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ ยะรัง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา ยะรัง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัฒนาอิสลาม ประจัน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเกาะหวาย วัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา คลองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนศรีพัฒนศาสตร์ เมาะมาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง เขาตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสะนอพิทยาคม สะนอ มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี คลองใหม่ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนแสงเมตตาวิทยา สะนอ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลยะรัง ยะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ปิตูมุดี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอรุณอิสลามวิทยา ปิตูมุดี มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ คลองใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอามานะวิทยา ระแว้ง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอารยธรรมศาสน์ ระแว้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอาลาวีวิทยพัฒน์ กอลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์วิทยา เมาะมาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเอกภาพพัฒนา ระแว้ง มัธยมศึกษา สช.

อำเภอยะหริ่ง[แก้]

อำเภอยะหริ่งมี 54 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 13 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกูตงวิทยา มะนังยง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ตาแกะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ตะโละกาโปร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สาบัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ตะโละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม ปิยามุมัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ตะโละ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนูรูลอิสลามภูมีวิทยา ยามู อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านจะรัง จะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 บาโลย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านชะเอาะ มะนังยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเฑียรยา ตาแกะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ แหลมโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดาลอ มะนังยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ตอหลัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโละ ตะโละ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล แหลมโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านตันหยง มะนังยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ ตันหยงดาลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ ตาลีอายร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านตาหมน ปิยามุมัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านตือระ ตันหยงดาลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านตูเวาะ จะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต บาโลย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ากุน ตะโละกาโปร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าด่าน ตะโละกาโปร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าพง ตะโละกาโปร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบากง ตาลีอายร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางปู บางปู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบาโลย บาโลย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบือเจาะ บางปู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบูดี แหลมโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านแบรอ หนองแรต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านปุลากง ปุลากง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านฝาง ตาแกะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านมะปริง จะรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านมูหลง ราตาปันยัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม ราตาปันยัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านยือริง ตันหยงดาลอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านลางา หนองแรต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแรต หนองแรต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ ตาลีอายร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา ปิยามุมัง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนปัญญาพัฒน์พิทยา มะนังยง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ บางปู อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนยะหริ่ง ยามู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนยะหริ่งวิทยา ราตาปันยัง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนยะหริ่งวิทยา ตันหยงดาลอ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสรรเสริญวิทยาคาร ตะโละกาโปร์ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ยามู มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนอนุบาลเลิศประชา บางปู อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุสรณ์พัฒนา บาโลย อนุบาล สช.
โรงเรียนอัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ ยามู อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอา​ลา​วี​ศึกษา​ศาสน์ แหลมโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอสายบุรี[แก้]

อำเภอสายบุรีมี 55 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 14 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน 6 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) ทุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า บางเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น แป้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ มะนังดาลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 ละหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) ปะเสยะวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ตะลุบัน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดารุลบาฮีรอัลอิสลามีวิทยา บางเก่า มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนตัรบียะห์ มะนังดาลำ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.มะนังดาลำ
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน ตะลุบัน อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ตะลุบัน
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) ตะลุบัน อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ตะลุบัน
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ ตะลุบัน อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ตะลุบัน
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ ตะลุบัน อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ตะลุบัน
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี ตะลุบัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ตะลุบัน
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด ตะลุบัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ตะลุบัน
โรงเรียนบ้านกะลาพอ เตราะบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านกาหงษ์ มะนังดาลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านจะเฆ่ แป้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านจ่ากอง ปะเสยะวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ตะบิ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านช่องแมว ละหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น เตราะบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านแซะโมะ ตะบิ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านตะบิ้ง ตะบิ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านโตะบาลา กะดุนง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร มะนังดาลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ ปะเสยะวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านบน ปะเสยะวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านบาโงมูลง เตราะบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านบาโงยือริง บือเระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านบาเลาะ ปะเสยะวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านบือเระ บือเระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง บางเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าม่วง มะนังดาลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านปายอ กะดุนง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านพอเหมาะ ทุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านละหาร แป้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านละอาร์ กะดุนง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านลานช้าง ตะบิ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านวังไชย ละหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบ้านสือดัง เตราะบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน ตะบิ้ง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน ตะลุบัน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ (ปอเนาะตะบิ้ง) ตะบิ้ง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนลาลอวิทยา ละหาร อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดโบกขรณี แป้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3
โรงเรียนศาสนศึกษา ตะบิ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศาสน์อิสลาม เตราะบอน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสามารถดีวิทยา ตะบิ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) ตะลุบัน มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ตะลุบัน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลป่าทรายวิทยา ปะเสยะวอ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลป่าทรายวิทยา กะดุนง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามพัฒนปัญญา เตราะบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ ตะลุบัน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอหนองจิก[แก้]

อำเภอหนองจิกมี 53 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 42 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง บางเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบากงพิทยา บางเขา อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ คอลอตันหยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกาหยี ปุโละปุโย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ เกาะเปาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง ท่ากำชำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองช้าง ยาบี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านควนคูหา บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านควนดิน บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง คอลอตันหยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านค่าย ปุโละปุโย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านแคนา บางเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกโตนด คอลอตันหยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกหมัก ดาโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนนา บางเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนรัก ดอนรัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด บางเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ท่ากำชำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ากำชำ ท่ากำชำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ายามู ท่ากำชำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ลิปะสะโง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำดำ ปุโละปุโย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางทัน บางเขา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางราพา ท่ากำชำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ ดาโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านปรัง ท่ากำชำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านปะกาจินอ ดอนรัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านปะกาลือสง ตุยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านปะแดลางา บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านปากบางตาวา ตุยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเปียะ ดาโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านไผ่มัน บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว ลิปะสะโง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านยาบี ยาบี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสายหมอ บางเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ เกาะเปาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ตุยง มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ตุยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี ปุโละปุโย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนพัฒนศึกษา ปุโละปุโย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปุโละปุโย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ยาบี มัธยมศึกษา สพม.15
โรงเรียนรัชดาภิเษก บางเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) ตุยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร บางตาวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนวัดสุวรรณากร บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนศาสน์สามัคคี ตุยง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ท่ากำชำ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนแสงประทีปวิทยา ปุโละปุโย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอัลเอากอฟอิสลามวิทยา ตุยง อนุบาล สช.
โรงเรียนอัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา บ่อทอง มัธยมศึกษา สช.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ปัตตานี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "เกี่ยวกับโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
  8. "เกี่ยวกับโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา). สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
  9. "เกี่ยวกับโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา). สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
  10. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)