รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอน่ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตละโว้ธานี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวงพระจันทร์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 377 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองลพบุรี 6 60 2 68 9 18 1 - 96
โคกเจริญ 2 12 - 14 - 1 - - 15
โคกสำโรง 2 35 - 37 4 2 - - 43
ชัยบาดาล 3 43 - 46 1 4 - - 51
ท่าวุ้ง 2 23 - 25 2 4 - - 31
ท่าหลวง 1 16 - 17 - 1 - - 18
บ้านหมี่ 3 31 1 35 2 4 - - 41
พัฒนานิคม 3 28 - 31 - 2 - - 33
ลำสนธิ 1 14 - 15 - - - - 15
สระโบสถ์ 1 10 - 11 - 1 - - 12
หนองม่วง 1 16 1 18 1 3 - - 22
รวม 25 288 4 317 19 40 1 - 377

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 317 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (สพม.ลพบุรี) จำนวน 25 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีทั้ง 2 เขตจำนวน 288 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี[แก้]

จังหวัดลพบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขุนรามวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ ห้วยขุนราม พัฒนานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ละโว้ธานี เขาพระงาม เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วงพระจันทร์ โคกเจริญ โคกเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกตูมวิทยา ละโว้ธานี โคกตูม เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ โคกสลุง พัฒนานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วงพระจันทร์ คลองเกตุ โคกสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ป่าสักชลสิทธิ์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ป่าสักชลสิทธิ์ ม่วงค่อม ชัยบาดาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงตาลวิทยา ละโว้ธานี งิ้วราย เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ละโว้ธานี ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ป่าสักชลสิทธิ์ ซับจำปา ท่าหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ละโว้ธานี บ้านข่อย เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านชีวิทยา วงพระจันทร์ บ้านชี บ้านหมี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ละโว้ธานี บ้านเบิก ท่าวุ้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา วงพระจันทร์ สนามแจง บ้านหมี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปิยะบุตร์ วงพระจันทร์ โพนทอง บ้านหมี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ์ ละโว้ธานี ท่าศาลา เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัฒนานิคม ป่าสักชลสิทธิ์ พัฒนานิคม พัฒนานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ละโว้ธานี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนยางรากวิทยา วงพระจันทร์ ยางราก โคกเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำสนธิวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ หนองรี ลำสนธิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ป่าสักชลสิทธิ์ ห้วยโป่ง โคกสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร วงพระจันทร์ สระโบสถ์ สระโบสถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วงพระจันทร์ หนองม่วง หนองม่วง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1[แก้]

สพป.ลพบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกสำโรง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 149 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองลพบุรี 60 โรงเรียน อำเภอโคกสำโรง 35 โรงเรียน อำเภอบ้านหมี่ 31 โรงเรียน และอำเภอท่าวุ้ง 23 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนโคกลำพานวิทยา โคกลำพาน เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน 1 รอ. อุปถัมภ์) เขาสามยอด เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก หินปัก บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ท่าศาลา เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านกล้วย บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน บ้านชี บ้านหมี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาดิน คลองเกตุ โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 วังเพลิง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ห้วยโป่ง โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค ห้วยโป่ง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเกตุ คลองเกตุ โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) โคกกะเทียม เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกตูม โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คลองเกตุ โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกลาง ชอนม่วง บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมะรุม ดงมะรุม โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดึง ดอนดึง บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า ดงมะรุม โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าม่วง หนองแขม โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สะแกราบ โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ ดงมะรุม โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) บางลี่ ท่าวุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งยอ วังเพลิง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรมทิน หลุมข้าว โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก บ้านเบิก ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วังเพลิง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง วังขอนขว้าง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังจั่น วังจั่น โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไผ่ ดงมะรุม โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเพลิง วังเพลิง โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระเตย หนองทรายขาว บ้านหมี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแก หนองเมือง บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแขม ท่าแค เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนางาม ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว คลองเกตุ โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง สะแกราบ โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดง คลองเกตุ โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวบึง ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ป่าตาล เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สนามแจง บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเกตุ ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม บ้านเบิก ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดข่อยกลาง บ้านข่อย เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดข่อยใต้ บ้านข่อย เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาวงกฎ สนามแจง บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาหนีบ ท่าศาลา เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาราม หัวสำโรง ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองเม่า โคกสลุด ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคอกกระบือ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา บางพึ่ง บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ตะลุง เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกหม้อ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชีแวะ งิ้วราย เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดซับเสือแมบ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงน้อย กกโก เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงพลับ ดงพลับ บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงสวอง เขาสามยอด เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใดยาว ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใดใหญ่ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตองปุ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตะเคียน ท้ายตลาด เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะลุง ตะลุง เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถนนแค ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดถ้ำตะโก เขาสมอคอน ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง (สละราษฎร์บำรุง) บ้านชี บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม บางขันหมาก เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าข้าม ท้ายตลาด เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าแค ท่าแค เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต เขาพระงาม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพอำไพ บางขาม บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ งิ้วราย เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมิการาม บางขาม บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อเงิน โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางพึ่ง มหาสอน บ้านหมี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านดาบ โก่งธนู เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านทราย (ทองดำผดุงราษฎร์) บ้านทราย บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านเบิก ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ โพนทอง บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ โก่งธนู เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ บางคู้ ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่ากล้วย ท่าแค เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโป่งแค ดอนดึง บ้านหมี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไผ่แตร โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม หนองเต่า บ้านหมี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร หัวสำโรง ท่าวุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ บ้านเบิก ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัด บางขันหมาก เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) บางงา ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมหาสอน มหาสอน บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะค่า หัวสำโรง ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมุจลินท์ มุจลินท์ ท่าวุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดยวด หัวสำโรง ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี ตะลุง เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรัตนาราม โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหัวแหวน เกาะแก้ว โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสนามไชย โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง หนองเต่า บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ เขาสามยอด เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสะแกราบ สะแกราบ โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสะพานคง สะแกราบ โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสำราญ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง "บุญมีประชานุเคราะห์" บางขันหมาก เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) เขาพระงาม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน หนองกระเบียน บ้านหมี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองแก้ว บางขันหมาก เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองคู ห้วยโป่ง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองคู หนองกระเบียน บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ พุคา บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัวขาว เขาสามยอด เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก บางลี่ ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปลิง โคกกะเทียม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองพิมาน โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หนองกระเบียน บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองมน บางงา ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเมือง หนองเมือง บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหลวง บางลี่ ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหอย ห้วยโป่ง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ท้ายตลาด เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว มหาสอน บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยโป่ง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวสำโรง หัวสำโรง ท่าวุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมพวัน บางขันหมาก เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ เขาพระงาม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร เขาสมอคอน ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ บางลี่ ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง บางคู้ ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ เชียงงา บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด เพนียด โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2[แก้]

สพป.ลพบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอลำสนธิ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอหนองม่วง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 139 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอชัยบาดาล 43 โรงเรียน อำเภอพัฒนานิคม 28 โรงเรียน อำเภอท่าหลวง 16 โรงเรียน อำเภอหนองม่วง 16 โรงเรียน อำเภอลำสนธิ 14 โรงเรียน อำเภอโคกเจริญ 12 โรงเรียน และอำเภอสระโบสถ์ 10 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนช่องสาริกา ช่องสาริกา พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น หนองบัว พัฒนานิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล ชัยบาดาล ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ชอนสารเดช หนองม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 หนองรี ลำสนธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย ดีลัง พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย พัฒนานิคม พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย พัฒนานิคม พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา ชอนน้อย พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย มะนาวหวาน พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง หัวลำ ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน) โคกสลุง พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ น้ำสุด พัฒนานิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร กุดตาเพชร ลำสนธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะรัง เกาะรัง ชัยบาดาล อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาขวาง โคกสลุง พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาตะแคง ซับตะเคียน ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขารวก เขารวก ลำสนธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาราบ ยางราก โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ บัวชุม ชัยบาดาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน นิยมชัย สระโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาแหลม เขาแหลม ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลอง มหาโพธิ สระโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม ห้วยขุนราม พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสาริกา น้ำสุด พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดงดินแดง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว บัวชุม ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม นาโสม ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับจำปา ซับจำปา ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับไทร ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับผาสุก ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับโศก ห้วยขุนราม พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับหินขวาง บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงดินแดง ดงดินแดง หนองม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงน้อย นิยมชัย สระโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงน้อย ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ นิยมชัย สระโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดีลัง ดีลัง พัฒนานิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ซับจำปา ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทะเลทอง โคกเจริญ โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด ท่าหลวง ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากรวด แก่งผักกูด ท่าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าดินดำ ท่าดินดำ ชัยบาดาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าตะโก ท่าหลวง ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะกอก ชัยบาดาล ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ลำสนธิ ลำสนธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหลวง ท่าหลวง ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง หัวลำ ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ห้วยหิน ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี บัวชุม ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโสม นาโสม ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินทอง แก่งผักกูด ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อคู่ ท่าหลวง ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ดงดินแดง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวชุม บัวชุม ชัยบาดาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย เขาน้อย ลำสนธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าเขว้า ดงดินแดง หนองม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ ซับจำปา ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุกะชัด วังทอง โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ม่วงค่อม ชัยบาดาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน มะกอกหวาน ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน มะนาวหวาน พัฒนานิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางโทน ยางโทน หนองม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางราก ยางราก โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง กุดตาเพชร ลำสนธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ ยางโทน หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ เกาะรัง ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำโกฏิทอง ชัยบาดาล ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร หนองมะค่า โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำสนธิ ลำสนธิ ลำสนธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ท่าดินดำ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแขม นิยมชัย สระโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ยางราก โคกเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังทอง เขารวก ลำสนธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีเมือง ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระเพลง ยางราก โคกเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ห้วยขุนราม พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง หนองบัว พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันตะลุง ท่ามะนาว ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ หนองรี ลำสนธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ซับตะเคียน ชัยบาดาล อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว ยางโทน หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจาน หัวลำ ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ยางโทน หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไทร ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบง เกาะรัง ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองผักแว่น ท่าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง เกาะรัง ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ท่าดินดำ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปีกนก ห้วยขุนราม พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ช่องสาริกา พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า โคกเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสำราญ ดงดินแดง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสมา บ่อทอง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองผักแว่น ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า นิยมชัย สระโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ ห้วยหิน ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยนา ม่วงค่อม ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด ช่องสาริกา พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยสาราม วังทอง โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวลำ หัวลำ ท่าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหวตาบัว เขาน้อย ลำสนธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน หนองมะค่า โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ นาโสม ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ บ่อทอง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพรหมรังษี ดีลัง พัฒนานิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดำรงบุล ช่องสาริกา พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ ช่องสาริกา พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศิริบรรพต ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ม่วงค่อม ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ห้วยขุนราม พัฒนานิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง โคกสลุง พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ลำสนธิ ลำสนธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ท่าหลวง ท่าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม พัฒนานิคม พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง หนองม่วง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สระโบสถ์ สระโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) หนองรี ลำสนธิ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียนได้แก่[6][7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ดินแดง หนองม่วง
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ป่าตาล เมืองลพบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ บางกะพี้ บ้านหมี่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองลพบุรี (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองเขาสามยอด (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[8]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน เมืองลพบุรี อนุบาล
เทศบาลเมืองเขาสามยอด โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ บ้านหมี่ บ้านหมี่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 49 บ้านหมี่ บ้านหมี่ อนุบาล
เทศบาลตำบลเขาพระงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล
เทศบาลตำบลโคกสำโรง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล
เทศบาลตำบลบางงา โรงเรียนเทศบาลบางงา บางงา ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองม่วง โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง หนองม่วง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ เขาสมอคอน ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองแขม โคกสำโรง อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 40 โรงเรียน[9]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง เขาพระงาม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกำจรวิทย์ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา หนองม่วง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ดีลัง พัฒนานิคม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา โคกสำโรง โคกสำโรง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจินดารัตน์ ท่าศาลา เมืองลพบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนไฉไลพร โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทองทาบพิทยา หนองม่วง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าโขลงพระนคร บ้านชี บ้านหมี่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเครสท์วิว พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนนารายณ์วิทยา ลำนารายณ์ ชัยบาดาล เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ท่าหลวง ท่าหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบรรจงรัตน์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนพระวรสาร บางพึ่ง บ้านหมี่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา เขาสามยอด เมืองลพบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยงค์สุรีศึกษา ชอนสารเดช หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัตนศึกษา บ้านหมี่ บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา เขาสมอคอน ท่าวุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวรกิจพิทยา ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี เขาพระงาม เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวรพิทยา ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ท่าหิน เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสร้างพัฒนา นิยมชัย สระโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสัตยาไส ลำนารายณ์ ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ลำนารายณ์ ชัยบาดาล เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามารถคิด ท่าศาลา เมืองลพบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย บ้านกล้วย บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุวดีวิทยา โคกเจริญ โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุวัฒนบดี เขาสมอคอน ท่าวุ้ง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เขาสามยอด เมืองลพบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ห้วยหิน ชัยบาดาล เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา[10]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองลพบุรี[แก้]

อำเภอเมืองลพบุรีมี 96 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จำนวน 60 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ทะเลชุบศร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง เขาพระงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนกำจรวิทย์ นิคมสร้างตนเอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เขาพระงาม มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนโคกตูมวิทยา โคกตูม มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนโคกลำพานวิทยา โคกลำพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนจินดารัตน์ ท่าศาลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน 1 รอ. อุปถัมภ์) เขาสามยอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย โคกตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย โคกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย โคกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย โคกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนดงตาลวิทยา งิ้วราย มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) โคกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.โคกตูม
โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ลพบุรี
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ลพบุรี
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ทะเลชุบศร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ลพบุรี
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ป่าตาล มัธยมศึกษา ทม.ลพบุรี
โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน อนุบาล ทม.ลพบุรี
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เขาสามยอด อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.เขาสามยอด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติเครสท์วิว พรหมมาสตร์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนบรรจงรัตน์ ทะเลชุบศร ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา โพธิ์เก้าต้น ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา บ้านข่อย มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) โคกกระเทียม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกตูม โคกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) พรหมมาสตร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแขม ท่าแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โคกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนพระนารายณ์ ท่าศาลา มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 โคกตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ทะเลชุบศร มัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.5
โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา เขาสามยอด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ทะเลชุบศร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ป่าตาล สศศ.
โรงเรียนวรกิจพิทยา ถนนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี เขาพระงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวรพิทยา ทะเลชุบศร อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดข่อยกลาง บ้านข่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดข่อยใต้ บ้านข่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาหนีบ ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคอกกระบือ โคกกระเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ตะลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโคกหม้อ โพธิ์เก้าต้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดชีแวะ งิ้วราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดซับเสือแมบ นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดงน้อย กกโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดงสวอง เขาสามยอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ ดอนโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใดยาว ดอนโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใดใหญ่ ดอนโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตองปุ ทะเลชุบศร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตะเคียน ท้ายตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตะลุง ตะลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดถนนแค ถนนใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม บางขันหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท่าข้าม ท้ายตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท่าแค ท่าแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต เขาพระงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ งิ้วราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ่อเงิน โพธิ์เก้าต้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านดาบ โก่งธนู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์ โก่งธนู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดป่ากล้วย ท่าแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่แตร โพธิ์ตรุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น โพธิ์เก้าต้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัด บางขันหมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี ตะลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ เขาสามยอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสำราญ โพธิ์เก้าต้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง "บุญมีประชานุเคราะห์" บางขันหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) เขาพระงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองแก้ว บางขันหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองบัวขาว เขาสามยอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองปลิง โคกกระเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ท้ายตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง นิคมสร้างตนเอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอัมพวัน บางขันหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ท่าหิน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ เขาพระงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทะเลชุบศร มัธยมศึกษา มรภ.
โรงเรียนสามารถคิด ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) โคกตูม อนุบาล ทต.โคกตูม
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ทะเลชุบศร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เขาพระงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.เขาพระงาม
โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ ทะเลชุบศร เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ โพธิ์เก้าต้น เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ทะเลชุบศร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เขาสามยอด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ป่าตาล สศศ.

อำเภอโคกเจริญ[แก้]

อำเภอโคกเจริญมี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา โคกเจริญ มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนบ้านเขาราบ ยางราก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทะเลทอง โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านพุกะชัด วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านยางราก ยางราก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร หนองมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ยางราก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสระเพลง ยางราก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยสาราม วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน หนองมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนยางรากวิทยา ยางราก มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนสุวดีวิทยา โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ โคกเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2

อำเภอโคกสำโรง[แก้]

อำเภอโคกสำโรงมี 43 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง 3 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คลองเกตุ มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา โคกสำโรง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.โคกสำโรง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม โคกสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.โคกสำโรง
โรงเรียนบ้านเขาดิน คลองเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 วังเพลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ห้วยโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเกตุ คลองเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คลองเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงมะรุม ดงมะรุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า ดงมะรุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าม่วง หนองแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สะแกราบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า เพนียด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ ดงมะรุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งยอ วังเพลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพรมทิน หลุมข้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุม่วง วังเพลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วังเพลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง วังขอนขว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังจั่น วังจั่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังไผ่ ดงมะรุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังเพลิง วังเพลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัว คลองเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองแขม อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.หนองแขม
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง สะแกราบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวดง คลองเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรัตนาราม โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังหัวแหวน เกาะแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสะแกราบ สะแกราบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสะพานคง สะแกราบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองคู ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองพิมาน โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองหอย ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ห้วยโป่ง มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล โคกสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล ทต.โคกสำโรง
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด เพนียด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1

อำเภอชัยบาดาล[แก้]

อำเภอชัยบาดาลมี 51 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จำนวน 43 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ศิลาทิพย์ มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ม่วงค่อม มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลำนารายณ์ มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา ลำนารายณ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ นิคมลำนารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะรัง เกาะรัง อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า ชัยนารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาตะแคง ซับตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ชัยนารายณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ บัวชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาแหลม เขาแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ นิคมลำนารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว บัวชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม นาโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับไทร ศิลาทิพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับผาสุก ศิลาทิพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับหินขวาง บ้านใหม่สามัคคี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดงน้อย ศิลาทิพย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าดินดำ ท่าดินดำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะกอก ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ห้วยหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี บัวชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านนาโสม นาโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ หนองยายโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบัวชุม บัวชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ม่วงค่อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน มะกอกหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา นิคมลำนารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ เกาะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านลำโกฏิทอง ชัยบาดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ท่าดินดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสันตะลุง ท่ามะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ซับตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบง เกาะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง เกาะรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ท่าดินดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ ห้วยหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยนา ม่วงค่อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ นาโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่สามัคคี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม หนองยายโต๊ะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศิริบรรพต ชัยนารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ม่วงค่อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ศิลาทิพย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนสัตยาไส ลำนารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ลำนารายณ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชัยนารายณ์ อนุบาล ทต.ลำนารายณ์
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ลำนารายณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ห้วยหิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอท่าวุ้ง[แก้]

อำเภอท่าวุ้งมี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบางงา 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนไฉไลพร โพตลาดแก้ว มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา โพตลาดแก้ว มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนเทศบาลบางงา บางงา อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บางงา
โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) บางลี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม บ้านเบิก มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก บ้านเบิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา เขาสมอคอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดเกตุ ท่าวุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม บ้านเบิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคงคาราม หัวสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองเม่า โคกสลุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดถ้ำตะโก เขาสมอคอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านเบิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ บางคู้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร หัวสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ บ้านเบิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) บางงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดมะค่า หัวสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดมุจลินท์ มุจลินท์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดยวด หัวสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสนามไชย โพตลาดแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก บางลี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองมน บางงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองหลวง บางลี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหัวสำโรง หัวสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร เขาสมอคอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ บางลี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนสุวัฒนบดี เขาสมอคอน มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง บางคู้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ เขาสมอคอน อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.เขาสมอคอน

อำเภอท่าหลวง[แก้]

อำเภอท่าหลวงมี 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง หัวลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ซับจำปา มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ท่าหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านซับจำปา ซับจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ซับจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ากรวด แก่งผักกูด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าตะโก ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าหลวง ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง หัวลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินทอง แก่งผักกูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อคู่ ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ ซับจำปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจาน หัวลำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองผักแว่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองผักแว่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ หัวลำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ท่าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2

อำเภอบ้านหมี่[แก้]

อำเภอบ้านหมี่มี 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จำนวน 31 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก หินปัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนท่าโขลงพระนคร บ้านชี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.บ้านหมี่
โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน บ้านชี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านชีวิทยา บ้านชี มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนบ้านดงกลาง ชอนม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนดึง ดอนดึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สายห้วยแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสระเตย หนองทรายขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแก หนองเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนางาม ไผ่ใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สนามแจง มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนบ้านหัวบึง ไผ่ใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนปิยะบุตร์ โพนทอง มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนพระวรสาร บางพึ่ง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สนามแจง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนรัตนศึกษา บ้านหมี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเขาวงกฎ สนามแจง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา บางพึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดงพลับ ดงพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง (สละราษฎร์บำรุง) บ้านชี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเทพอำไพ บางขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดธรรมิการาม บางขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางพึ่ง มหาสอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านทราย (ทองดำผดุงราษฎร์) บ้านทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโป่งแค ดอนดึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม หนองเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดมหาสอน มหาสอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง หนองเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน หนองกระเบียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองคู หนองกระเบียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ พุคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หนองกระเบียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองเมือง หนองเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว มหาสอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย บ้านกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ บางกระพี้ สศศ.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 49 บ้านหมี่ อนุบาล ทม.บ้านหมี่
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ เชียงงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1

อำเภอพัฒนานิคม[แก้]

อำเภอพัฒนานิคมมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขุนรามวิทยา ห้วยขุนราม มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา โคกสลุง มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ดีลัง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนช่องสาริกา ช่องสาริกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย ดีลัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา ชอนน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย มะนาวหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน) โคกสลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ น้ำสุด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาขวาง โคกสลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม ห้วยขุนราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสาริกา น้ำสุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับโศก ห้วยขุนราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดีลัง ดีลัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน มะนาวหวาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ห้วยขุนราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปีกนก ห้วยขุนราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ช่องสาริกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด ช่องสาริกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนพรหมรังษี ดีลัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนพัฒนานิคม พัฒนานิคม มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พัฒนานิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดโคกสลุง โคกสลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดำรงบุล ช่องสาริกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ ช่องสาริกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ห้วยขุนราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง โคกสลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองนา พัฒนานิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม พัฒนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2

อำเภอลำสนธิ[แก้]

อำเภอลำสนธิมี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 หนองรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร กุดตาเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขารวก เขารวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม ซับสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ลำสนธิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย เขาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง กุดตาเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านลำสนธิ ลำสนธิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทอง เขารวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีเมือง ซับสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ หนองรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเหวตาบัว เขาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนลำสนธิวิทยา หนองรี มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ลำสนธิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) หนองรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2

อำเภอสระโบสถ์[แก้]

อำเภอสระโบสถ์มี 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน นิยมชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลอง มหาโพธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดงน้อย นิยมชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ นิยมชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง ทุ่งท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านมหาโพธิ มหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังแขม นิยมชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า นิยมชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ์ มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนสร้างพัฒนา นิยมชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สระโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2

อำเภอหนองม่วง[แก้]

อำเภอหนองม่วงมี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองม่วง 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ชอนสารเดช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนทองทาบพิทยา หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.หนองม่วง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดงดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ ชอนสารเดช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดงดินแดง ดงดินแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ดงดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าเขว้า ดงดินแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านยางโทน ยางโทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ ยางโทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว ยางโทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขาม ชอนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ยางโทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไทร ชอนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสำราญ ดงดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเสมา บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนยงค์สุรีศึกษา หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ดงดินแดง สศศ.
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา หนองม่วง มัธยมศึกษา สพม.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง หนองม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ลพบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-06-22. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ1
  7. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ3
  8. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  10. "ประวัติโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-06-22. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)