รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอน่ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตละโว้ธานี)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวงพระจันทร์)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Purple pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดลพบุรี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี[แก้]

จังหวัดลพบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขุนรามวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ ห้วยขุนราม พัฒนานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ละโว้ธานี เขาพระงาม เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วงพระจันทร์ โคกเจริญ โคกเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกตูมวิทยา ละโว้ธานี โคกตูม เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ โคกสลุง พัฒนานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วงพระจันทร์ คลองเกตุ โคกสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ป่าสักชลสิทธิ์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ป่าสักชลสิทธิ์ ม่วงค่อม ชัยบาดาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงตาลวิทยา ละโว้ธานี งิ้วราย เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ละโว้ธานี ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ป่าสักชลสิทธิ์ ซับจำปา ท่าหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ละโว้ธานี บ้านข่อย เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านชีวิทยา วงพระจันทร์ บ้านชี บ้านหมี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ละโว้ธานี บ้านเบิก ท่าวุ้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา วงพระจันทร์ สนามแจง บ้านหมี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปิยะบุตร์ วงพระจันทร์ โพนทอง บ้านหมี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ์ ละโว้ธานี ท่าศาลา เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัฒนานิคม ป่าสักชลสิทธิ์ พัฒนานิคม พัฒนานิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ละโว้ธานี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนยางรากวิทยา วงพระจันทร์ ยางราก โคกเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำสนธิวิทยา ป่าสักชลสิทธิ์ หนองรี ลำสนธิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ป่าสักชลสิทธิ์ ห้วยโป่ง โคกสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร วงพระจันทร์ สระโบสถ์ สระโบสถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วงพระจันทร์ หนองม่วง หนองม่วง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1[แก้]

สพป.ลพบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกสำโรง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2[แก้]

สพป.ลพบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอลำสนธิ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอหนองม่วง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ดินแดง หนองม่วง
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ป่าตาล เมืองลพบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ บางกะพี้ บ้านหมี่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองลพบุรี (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองเขาสามยอด (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน เมืองลพบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน เมืองลพบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ท่าหิน เมืองลพบุรี อนุบาล
เทศบาลเมืองเขาสามยอด โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ บ้านหมี่ บ้านหมี่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 49 บ้านหมี่ บ้านหมี่ อนุบาล
เทศบาลตำบลเขาพระงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) โคกตูม เมืองลพบุรี อนุบาล
เทศบาลตำบลโคกสำโรง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง อนุบาล
เทศบาลตำบลบางงา โรงเรียนเทศบาลบางงา บางงา ท่าวุ้ง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองม่วง โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง หนองม่วง หนองม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ เขาสมอคอน ท่าวุ้ง อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองแขม โคกสำโรง อนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)