ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬตั้งอยู่ในจังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬที่เปิดถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบึงกาฬ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเซกา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตโซ่พิสัยปากคาด)

จังหวัดบึงกาฬมีโรงเรียนทั้งหมด 261 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองบึงกาฬ 4 51 - 55 - 4 - - 59
เซกา 6 42 - 48 3 3 - - 54
โซ่พิสัย 4 36 - 40 - 1 - - 41
บึงโขงหลง 2 18 - 20 1 3 - - 24
บุ่งคล้า 1 11 - 12 - - - - 12
ปากคาด 3 18 - 21 1 3 - - 25
พรเจริญ 3 21 - 24 1 2 - - 27
ศรีวิไล 2 15 - 17 1 1 - - 19
รวม 25 212 - 237 7 17 - - 261

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

จังหวัดบึงกาฬมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 237 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ (สพม.บึงกาฬ) จำนวน 25 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬจำนวน 212 โรงเรียน[3]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ[แก้]

จังหวัดบึงกาฬอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[4]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร เซกา บ้านต้อง เซกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซกา เซกา เซกา เซกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โซ่พิสัยปากคาด โซ่ โซ่พิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม เซกา ท่าดอกคำ บึงโขงหลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม บึงกาฬ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนคำพิทยาคม โซ่พิสัยปากคาด คำแก้ว โซ่พิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เซกา บึงโขงหลง บึงโขงหลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุ่งคล้านคร บึงกาฬ บุ่งคล้า บุ่งคล้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ศรีพรเจริญ ท่าสะอาด เซกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โซ่พิสัยปากคาด ปากคาด ปากคาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรเจริญวิทยา ศรีพรเจริญ พรเจริญ พรเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ บึงกาฬ โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ โซ่พิสัยปากคาด หนองพันทา โซ่พิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูทอกวิทยา ศรีพรเจริญ นาแสง ศรีวิไล มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา โซ่พิสัยปากคาด ศรีชมภู โซ่พิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ศรีพรเจริญ ศรีวิไล ศรีวิไล มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม ศรีพรเจริญ ศรีสำราญ พรเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม โซ่พิสัยปากคาด สมสนุก ปากคาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา เซกา โสกก่าม เซกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม บึงกาฬ หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โซ่พิสัยปากคาด หนองยอง ปากคาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ศรีพรเจริญ หนองหัวช้าง พรเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา เซกา ท่ากกแดง เซกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เซกา น้ำจั้น เซกา มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ[แก้]

สพป.บึงกาฬมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดบึงกาฬ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 212 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองบึงกาฬ 51 โรงเรียน อำเภอเซกา 42 โรงเรียน อำเภอโซ่พิสัย 36 โรงเรียน อำเภอพรเจริญ 21 โรงเรียน อำเภอบึงโขงหลง 18 โรงเรียน อำเภอปากคาด 18 โรงเรียน อำเภอศรีวิไล 15 โรงเรียน และอำเภอบุ่งคล้า 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 นาแสง ศรีวิไล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแก่งอาฮง ไคสี เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม พรเจริญ พรเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ซาง เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านตูม บัวตูม โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา หนองยอง ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง ท่ากกแดง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนสมสนุก สมสนุก ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าไร่วิทยา ป่งไฮ เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) โคกกว้าง บุ่งคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธเนตรวิทยา หอคำ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดสิม หนองทุ่ม เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย บุ่งคล้า บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเค็ม หนองเลิง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ เหล่าทอง โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี คำแก้ว โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำไชยวาล นาแสง ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง คำแก้ว โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำบอน น้ำจั้น เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำไผ่ ศรีชมภู โซ่พิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำภู ชัยพร เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแวง คำแก้ว โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ บึงโขงหลง บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำหมื่น"ต.ช.ด.อนุสรณ์" ไคสี เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ศรีชมภู โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกนิยม วังชมภู พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง ซาง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสวาง นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ดอกหญ้านาง พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หอคำ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โซ่ โซ่พิสัย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ชุมภูพร ศรีวิไล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด ศรีสำราญ พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไคสี ไคสี เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมภูทอง คำนาดี เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม ชุมภูพร ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซ่อมกอก ซาง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซำบอน เหล่าทอง โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง น้ำจั้น เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงชมภู โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงโทน ดงบัง บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงบัง ดงบัง บึงโขงหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงสว่าง โสกก่าม เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเสียด ศรีชมภู พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง คำนาดี เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนปอ หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแพง บุ่งคล้า บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเสียด บ้านต้อง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ดอกหญ้านาง พรเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดาลบังบด นาดง ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ บ้านต้อง เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านต้าย นากั้ง ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว ท่าสะอาด เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง เซกา เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองสาย โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากกแดง ท่ากกแดง เซกา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง ท่ากกแดง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าคำรวม บัวตูม โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไคร้ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ ป่งไฮ เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น หนองหัวช้าง พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง โคกกว้าง บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ โซ่ โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ซาง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสีไค ดงบัง บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง โคกก่อง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก บ้านต้อง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน โซ่ โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากั้ง นากั้ง ปากคาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาขาม บึงโขงหลง บึงโขงหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาขาม ศรีชมภู โซ่พิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาคำ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาคำแคน นาแสง ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำนาใน ศรีสำราญ พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม คำแก้ว โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา เซกา เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาจาน บุ่งคล้า บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเจริญ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา คำนาดี เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาซาว หนองหัวช้าง พรเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาดง นาดง ปากคาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาทราย นาสิงห์ ศรีวิไล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาป่าน วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสะแบง นาสะแบง ศรีวิไล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ นาสิงห์ ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแสง นาแสง ศรีวิไล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม บัวตูม โซ่พิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาอ่าง โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนน ศรีชมภู พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง หนองพันทา โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนจำปา โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ ศรีชมภู โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ชุมภูพร ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนยาง หอคำ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนยางคำ บ้านต้อง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม โคกก่อง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หนองหัวช้าง พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวาง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ คำแก้ว โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสา โคกก่อง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน โสกก่าม เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร โนนศิลา ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ เซกา เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อพนา โสกก่าม เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ หนองยอง ปากคาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบัวโคก โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ป่งไฮ เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปรารถนาดี ป่าแฝก พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง หนองพันทา โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ โนนศิลา ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม ท่ากกแดง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ นาดง ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาว วังชมภู พรเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีชมภู ศรีชมภู โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีนาวา ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา สมสนุก ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ บ้านต้อง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสรรเสริญ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสร้างคำ วังชมภู พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะง้อ หอคำ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามหนอง บัวตูม โซ่พิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสงอรุณ ศรีชมภู โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสนสำราญ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ โสกก่าม เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกบง นาดง ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก บึงโขงหลง บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ป่งไฮ เซกา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง หอคำ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก นาสะแบง ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองทุ่ม เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน ป่งไฮ เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า หนองเดิ่น บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง หนองเดิ่น บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด คำแก้ว โซ่พิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตอ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะไกล้โนนมันปลา โซ่ โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว นากั้ง ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม นาสะแบง ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ท่ากกแดง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ศรีชมภู พรเจริญ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ศรีชมภู พรเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองพันทา หนองพันทา โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาว ชัยพร เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ ศรีชมภู โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหมู หนองเลิง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองหัวช้าง พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม ท่าดอกคำ บึงโขงหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยคอม เซกา เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ ชัยพร เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ไคสี เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย โซ่ โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ เซกา เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ปากคาด ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเรือ เซกา เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ชุมภูพร ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยลึก หนองพันทา โซ่พิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ หนองเดิ่น บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวแฮต ท่าสะอาด เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ โคกกว้าง บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าคาม น้ำจั้น เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง เหล่าทอง โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง หนองทุ่ม เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง ท่าดอกคำ บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ศรีสำราญ พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู ป่าแฝก พรเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ท่าสะอาด เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา บึงโขงหลง บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) โคกกว้าง บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ชัยพร เมืองบึงกาฬ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเลิดสิน คำนาดี เมืองบึงกาฬ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สมสนุก ปากคาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ ดอกหญ้านาง พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสิริภัทรวิทยา หนองยอง ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา หนองทุ่ม เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ หอคำ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเซกา เซกา เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย โซ่ โซ่พิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปากคาด ปากคาด ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญ พรเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดบึงกาฬมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลตำบล 7 แห่ง[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลตำบลศรีพนา โรงเรียนเทศบาลตำบลศรีพนา เซกา เซกา อนุบาล
เทศบาลตำบลป่งไฮ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ ป่งไฮ เซกา อนุบาล
เทศบาลตำบลท่าสะอาด โรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา อนุบาล
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงโขงหลง อนุบาล
เทศบาลตำบลศรีวิไล โรงเรียนเทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาล
เทศบาลตำบลพรเจริญ โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ พรเจริญ พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลปากคาด โรงเรียนเทศบาลปากคาด ปากคาด ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดบึงกาฬซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 17 โรงเรียน[6]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์เซกา เซกา เซกา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ พรเจริญ พรเจริญ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ บึงโขงหลง บึงโขงหลง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ ปากคาด ปากคาด อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ พรเจริญ พรเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร บึงโขงหลง บึงโขงหลง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต โพธิ์หมาก บึงโขงหลง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลรัชดา โซ่ โซ่พิสัย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา โนนศิลา ปากคาด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลวิภาวี ศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ หนองยอง ปากคาด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ เซกา เซกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโอฬาร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองบึงกาฬ[แก้]

อำเภอเมืองบึงกาฬมี 59 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 51 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จำนวน 4 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแก่งอาฮง ไคสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนธเนตรวิทยา หอคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์ มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านคลองเค็ม หนองเลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านคำภู ชัยพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านคำหมื่น"ต.ช.ด.อนุสรณ์" ไคสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 โคกก่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกสวาง นาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หอคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านไคสี ไคสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านชุมภูทอง คำนาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง คำนาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดอนปอ หนองเข็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านทองสาย โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าไคร้ บึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ บึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง โคกก่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาคำ โคกก่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาเจริญ หนองเลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา คำนาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาต้อง ชัยพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาป่าน วิศิษฐ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนจำปา โนนสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนยาง หอคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม โคกก่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง หนองเข็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนสา โคกก่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ บึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย โป่งเปือย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" วิศิษฐ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ โคกก่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านสรรเสริญ หนองเลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านสะง้อ หอคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ หนองเลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านแสนสำราญ บึงกาฬ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง หอคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองตอ นาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ วิศิษฐ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองยาว ชัยพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองหมู หนองเลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ ชัยพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ไคสี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ โคกก่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล โป่งเปือย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร วิศิษฐ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน บึงกาฬ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา บึงกาฬ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ชัยพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โนนสมบูรณ์ มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ วิศิษฐ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเลิดสิน คำนาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม หนองเข็ง มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ หอคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ วิศิษฐ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนอนุบาลโอฬาร วิศิษฐ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเซกา[แก้]

อำเภอเซกามี 54 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 42 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลศรีพนา 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลป่งไฮ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลท่าสะอาด 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จำนวน 6 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ท่าสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร บ้านต้อง มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง ท่ากกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนเซกา เซกา มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนท่าไร่วิทยา ป่งไฮ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนเทศบาลตำบลศรีพนา เซกา อนุบาล ทต.ศรีพนา
โรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด ท่าสะอาด อนุบาล ทต.ท่าสะอาด
โรงเรียนบ้านกุดสิม หนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านคำบอน น้ำจั้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง ซาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านซ่อมกอก ซาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง น้ำจั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดงสว่าง โสกก่าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดอนเสียด บ้านต้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ บ้านต้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว ท่าสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่ากกแดง ท่ากกแดง ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง ท่ากกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ ป่งไฮ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ซาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก บ้านต้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนยางคำ บ้านต้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน โสกก่าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านบ่อพนา โสกก่าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ป่งไฮ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม ท่ากกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ บ้านต้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ โสกก่าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ป่งไฮ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน ป่งไฮ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ท่ากกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยคอม เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ เซกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยเรือ เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหัวแฮต ท่าสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านเหล่าคาม น้ำจั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง หนองทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ท่าสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ท่าสะอาด มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์เซกา เซกา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา โสกก่าม มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา หนองทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ท่ากกแดง มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก น้ำจั้น มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนอนุบาลเซกา เซกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ ป่งไฮ อนุบาล ทต.ป่งไฮ
โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ เซกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอโซ่พิสัย[แก้]

อำเภอโซ่พิสัยมี 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 36 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จำนวน 4 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านตูม บัวตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โซ่ มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนโนนคำพิทยาคม คำแก้ว มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ เหล่าทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี คำแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง คำแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านคำไผ่ ศรีชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านคำแวง คำแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย ถ้ำเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ศรีชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โซ่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านซำบอน เหล่าทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ ถ้ำเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าคำรวม บัวตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ โซ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน โซ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาขาม ศรีชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม คำแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม บัวตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง หนองพันทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ ศรีชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนสวาง ถ้ำเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ คำแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง หนองพันทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านศรีชมภู ศรีชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านศรีนาวา ถ้ำเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านสามหนอง บัวตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านแสงอรุณ ศรีชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด คำแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองตะไกล้โนนมันปลา โซ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองพันทา หนองพันทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองแวง ถ้ำเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ ศรีชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย โซ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยลึก หนองพันทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง เหล่าทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ หนองพันทา มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ศรีชมภู มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 ถ้ำเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย โซ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนอนุบาลรัชดา โซ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอบึงโขงหลง[แก้]

อำเภอบึงโขงหลงมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ท่าดอกคำ มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ ท่าดอกคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดงชมภู โพธิ์หมากแข้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดงโทน ดงบัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดงบัง ดงบัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ ท่าดอกคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ ท่าดอกคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าสีไค ดงบัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาขาม บึงโขงหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาอ่าง โพธิ์หมากแข้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านบัวโคก โพธิ์หมากแข้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม ท่าดอกคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง ท่าดอกคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา บึงโขงหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม บึงโขงหลง มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ โพธิ์หมากแข้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ ท่าดอกคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ บึงโขงหลง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร บึงโขงหลง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต โพธิ์หมากแข้ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย โพธิ์หมากแข้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ

อำเภอบุ่งคล้า[แก้]

อำเภอบุ่งคล้ามี 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 11 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) โคกกว้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดอนแพง บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง โคกกว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาจาน บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า หนองเดิ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง หนองเดิ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ หนองเดิ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ โคกกว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบุ่งคล้านคร บุ่งคล้า มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) โคกกว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ

อำเภอปากคาด[แก้]

อำเภอปากคาดมี 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลปากคาด 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา หนองยอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนชุมชนสมสนุก สมสนุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนเทศบาลปากคาด ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ปากคาด
โรงเรียนบ้านดาลบังบด นาดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านต้าย นากั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนากั้ง นากั้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาดง นาดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ หนองยอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ โนนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ นาดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา สมสนุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโสกบง นาดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองบัว นากั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ปากคาด มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สมสนุก มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สมสนุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนสิริภัทรวิทยา หนองยอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หนองยอง มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ ปากคาด อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลปากคาด ปากคาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา โนนศิลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ หนองยอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอพรเจริญ[แก้]

อำเภอพรเจริญมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลพรเจริญ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม พรเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ พรเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.พรเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกนิยม วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ดอกหญ้านาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดงเสียด ศรีชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ดอกหญ้านาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น หนองหัวช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาคำนาใน ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาซาว หนองหัวช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนน ศรีชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หนองหัวช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านปรารถนาดี ป่าแฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านวังยาว วังชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านสร้างคำ วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ศรีชมภู ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ศรีชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองหัวช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู ป่าแฝก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนพรเจริญวิทยา พรเจริญ มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม ศรีสำราญ มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ ดอกหญ้านาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา หนองหัวช้าง มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ พรเจริญ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ พรเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ

อำเภอศรีวิไล[แก้]

อำเภอศรีวิไลมี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลศรีวิไล 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 นาแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนเทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) ศรีวิไล อนุบาล ทต.ศรีวิไล
โรงเรียนบ้านคำไชยวาล นาแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ชุมภูพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม ชุมภูพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาคำแคน นาแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาทราย นาสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาสะแบง นาสะแบง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ นาสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาแสง นาแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ชุมภูพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองจิก นาสะแบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม นาสะแบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ชุมภูพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนภูทอกวิทยา นาแสง มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ศรีวิไล มัธยมศึกษา สพม.21
โรงเรียนอนุบาลวิภาวี ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.บึงกาฬ". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-24. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-21. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  5. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)