รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกระสัง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนางรอง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตประโคนชัย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพุทไธสง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตละหานทราย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลำปลายมาศ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสตึก)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหนองกี่)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
สังกัดเทศบาลเมืองนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงเรียนทั้งหมด 957 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองบุรีรัมย์ 9 95 - 104 6 8 1 - 119
กระสัง 4 67 - 71 1 - - - 72
คูเมือง 3 49 - 52 1 1 - - 54
แคนดง 2 19 - 21 - - - - 21
เฉลิมพระเกียรติ 1 19 - 20 - 1 - - 21
ชำนิ 1 17 - 18 - - - - 18
นางรอง 7 56 1 64 2 4 - - 70
นาโพธิ์ 2 20 - 22 1 1 - - 24
โนนดินแดง 1 12 - 13 1 3 - - 17
โนนสุวรรณ 2 9 - 11 - - - - 11
บ้านกรวด 2 47 - 49 - 1 - - 50
บ้านด่าน 1 16 - 17 - - - - 17
บ้านใหม่ไชยพจน์ 1 21 - 22 - 1 - - 23
ประโคนชัย 5 76 - 81 1 2 - - 84
ปะคำ 2 18 - 20 - 1 - - 21
พลับพลาชัย 1 23 - 24 - - - - 24
พุทไธสง 1 23 - 24 - 1 - - 25
ละหานทราย 4 34 - 38 - 1 - - 39
ลำปลายมาศ 6 74 - 80 - 5 - - 85
สตึก 6 60 - 66 - 3 - - 69
หนองกี่ 2 35 - 37 - 2 - - 39
หนองหงส์ 2 31 - 33 - 2 - - 35
ห้วยราช 1 16 - 17 2 - - - 19
รวม 66 837 1 904 15 37 1 - 957

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์จำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตในจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 904 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (สพม.บุรีรัมย์) จำนวน 66 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ทั้ง 4 เขตจำนวน 837 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์[แก้]

จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 66 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 9 สหวิทยาเขต[5]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกระสังพิทยาคม กระสัง กระสัง กระสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ กลันทา เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม พุทไธสง หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม พุทไธสง คูเมือง คูเมือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สตึก แคนดง แคนดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม ลำปลายมาศ แสลงพัน ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชำนิพิทยาคม ลำปลายมาศ เมืองยาง ชำนิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม กระสัง ชุมแสง กระสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สตึก ดงพลอง แคนดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ลำปลายมาศ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ ละหานทราย ตาจง ละหานทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา พุทไธสง ตูมใหญ่ คูเมือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม นางรอง ถนนหัก นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม ลำปลายมาศ ทะเมนชัย ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม นางรอง ทุ่งแสงทอง นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทยเจริญวิทยา ละหานทราย ไทยเจริญ ปะคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนธารทองพิทยาคม ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนางรอง นางรอง นางรอง นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนางรองพิทยาคม นางรอง นางรอง นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม พุทไธสง ศรีสว่าง นาโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ประโคนชัย โนนเจริญ บ้านกรวด มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม หนองกี่ โกรกแก้ว โนนสุวรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประโคนชัย ปราสาท บ้านกรวด มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ประโคนชัย จรเข้มาก ประโคนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนปะคำพิทยาคม ละหานทราย หูทำนบ ปะคำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมรุ้ง นางรอง ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระครูพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ พระครู เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม กระสัง จันตุม พลับพลาชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ นางรอง หนองยายพิมพ์ นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ประโคนชัย ไพศาล ประโคนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนภัทรบพิตร เมืองบุรีรัมย์ เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ พุทไธสง พรสำราญ คูเมือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สตึก เมืองแก สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม ลำปลายมาศ เมืองแฝก ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม หนองกี่ เมืองไผ่ หนองกี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ละหานทราย โนนดินแดง โนนดินแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา ละหานทราย หนองแวง ละหานทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สตึก ร่อนทอง สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เมืองบุรีรัมย์ บ้านด่าน บ้านด่าน มัธยมศึกษา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนละหานทรายวิทยา ละหานทราย โคกว่าน ละหานทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม กระสัง ลำดวน กระสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สตึก สตึก สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตึก สตึก สตึก สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สตึก ชุมแสง สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะแกพิทยาคม สตึก สะแก สตึก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม หนองกี่ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิงหวิทยาคม นางรอง บ้านสิงห์ นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม กระสัง สูงเนิน กระสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ประโคนชัย แสลงโทน ประโคนชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม หนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม หนองกี่ สระแก้ว หนองหงส์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม กระสัง ห้วยราช ห้วยราช มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม หนองกี่ ห้วยหิน หนองหงส์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม นางรอง ก้านเหลือง นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม พุทไธสง บ้านดู่ นาโพธิ์ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1[แก้]

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอชำนิ อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอบ้านด่าน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 202 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 95 โรงเรียน อำเภอลำปลายมาศ 74 โรงเรียน อำเภอชำนิ 17 โรงเรียน และอำเภอบ้านด่าน 16 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา แสลงพัน ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก หนองบัวโคก ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองกะทิง ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา เมืองยาง ชำนิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กระสัง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์" โคกกลาง ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ โคกกลาง ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกเก่า หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ เมืองยาง ชำนิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเปราะ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกระกา บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกวัด อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสนวน โคกสนวน ชำนิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ชำนิ ชำนิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง แสลงพัน ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านง้าง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่อผกา ช่อผกา ชำนิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) บ้านยาง ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์) โนนขวาง บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเย็น โนนขวาง บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองปล่อง ชำนิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดควาย สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลาดชัย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโก บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ปราสาท บ้านด่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะเคียน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาเหล็ง หนองปล่อง ชำนิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตูบช้าง เมืองแฝก ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตูมหวาน บุโพธิ์ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถาวร สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท้องเรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแท่นพระ หนองคู ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนากลาง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล บุโพธิ์ ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนแดง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนศิลา ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบริหารชนบท ทะเมนชัย ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ หนองคู ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ปราสาท บ้านด่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา ช่อผกา ชำนิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประคอง เมืองยาง ชำนิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) โคกกลาง ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฝังงา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝ้าย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระครูน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพลวง สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย กระสัง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วง พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี บ้านยาง ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะค่า บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบสมอ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองแฝก เมืองแฝก ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) เมืองยาง ชำนิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" บ้านยาง ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่มไทร สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลุงม่วง โคกล่าม ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โคกสะอาด ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสนวน ศิริมงคลวิทยา โคกสะอาด ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสมสนุก สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระเกษ พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" โคกล่าม ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านยาง ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสารภี สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ช่อผกา ชำนิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ โนนขวาง บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย แสลงพัน ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ หนองบัวโคก ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแสลงพัน แสลงพัน ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี โคกล่าม ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขวาง พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองค่าย บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองซอแซ หนองกะทิง ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา โคกสะอาด ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ หนองโดน ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตราด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โนนขวาง บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไทร ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไทร ทะเมนชัย ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว ทะเมนชัย ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลิง โคกสะอาด ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักโพด แสลงพัน ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพะอง ละลวด ชำนิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเพชร บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเพิก ละลวด ชำนิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" หนองคู ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม้า กระสัง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ หนองกะทิง ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองระนาม แสลงพัน ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองแฝก ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลักเขต หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ เมืองแฝก ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา หนองบัวโคก ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ช่อผกา ชำนิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเบญจคามวิทยา สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระครูวิทยา พระครู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) โนนขวาง บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โคกล่าม ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกะทิง หินโคน ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โคกกลาง ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดขี้ตุ่น โคกสะอาด ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกล่าม"สิริประภาวิชคาร" โคกล่าม ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกสะอาด หินโคน ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโนนสำราญ โคกล่าม ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ปราสาท บ้านด่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วังเหนือ บ้านด่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" หินโคน ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก แสลงพัน ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ บุโพธิ์ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาท บ้านด่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก วังเหนือ บ้านด่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านรุน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด กลันทา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกะทิง ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองกะทิง ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน หินโคน ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดละลวด ละลวด ชำนิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม บ้านยาง ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า เมืองแฝก ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ เมืองแฝก ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองครก เมืองแฝก ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปล่อง หนองปล่อง ชำนิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง เมืองแฝก ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา โคกสะอาด ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวสะพาน หินโคน ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวิมลวิทยา หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชำนิ ชำนิ ชำนิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2[แก้]

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 229 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอประโคนชัย 76 โรงเรียน อำเภอกระสัง 67 โรงเรียน อำเภอบ้านกรวด 47 โรงเรียน อำเภอพลับพลาชัย 23 โรงเรียน และอำเภอห้วยราช 16 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ สายตะกู บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สองชั้น กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 จันทบเพชร บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 บึงเจริญ บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 จันทบเพชร บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 จันทบเพชร บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 จันทบเพชร บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 บึงเจริญ บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 จันทบเพชร บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 โนนเจริญ บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกระสัง ประทัดบุ ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี โคกเหล็ก ห้วยราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ไพศาล ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) บ้านปรือ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ชุมแสง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดโคลน ห้วยสำราญ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ หนองเต็ง กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกต “สุตาประชาอุปถัมภ์” บ้านตะโก ห้วยราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก็ม โคกย่าง ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ ตะโกตาพิ ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ โคกม้า ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า กระสัง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามสามัคคี ศรีภูมิ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขว้า ปังกู ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาคอก เขาคอก ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ บ้านกรวด บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ เขาดินเหนือ บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกลอย เขาคอก ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกม้า ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกระชาย สายตะกู บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกี่ บ้านไทร ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โคกขมิ้น พลับพลาชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา โคกเหล็ก ห้วยราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกชุม จันดุม พลับพลาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี โคกมะขาม ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกตูม โคกตูม ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกเบง บ้านกรวด บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) โคกม้า ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สี่เหลี่ยม ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สะเดา พลับพลาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกยาง กันทรารมย์ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกยาง บ้านกรวด บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกย่าง โคกย่าง ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกระเหย ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกรัง โคกตูม ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปังกู ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง บ้านไทร ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูง ศรีภูมิ กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกเห็ด ตะโกตาพิ ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคลด สองชั้น กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจบก สนวน ห้วยราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี สูงเนิน กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจาน หนองเต็ง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชำแระ หนองเต็ง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมแสง ตะโกตาพิ ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโชคกราด บ้านตะโก ห้วยราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดวน ห้วยราช ห้วยราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนยาว กันทรารมย์ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง บ้านตะโก ห้วยราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะโกรี สำโรง พลับพลาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะครอง ห้วยสำราญ กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะครองใต้ สูงเนิน กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเคียน กระสัง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะแบก จันดุม พลับพลาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตัวอย่าง บึงเจริญ บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาแก โคกขมิ้น พลับพลาชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาเป้า ห้วยสำราญ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาราม สองชั้น กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) บ้านปรือ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาอี บ้านกรวด บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถนน กระสัง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โนนเจริญ บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด บ้านกรวด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สูงเนิน กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไทรโยง ละเวี้ย ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์" บ้านปรือ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ สองชั้น กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ห้วยสำราญ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ สายตะกู บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 จันทบเพชร บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแดง หนองเต็ง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนศิลา เขาคอก ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ลำดวน กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ หนองบอน ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อดิน ไพศาล ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัว จรเข้มาก ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวถนน สูงเนิน กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฎร์บำรุง) ตะโกตาพิ ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงเจริญ บึงเจริญ บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) จรเข้มาก ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุญช่วย สะเดา พลับพลาชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประดู่ สำโรง พลับพลาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปราสาท จันดุม พลับพลาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปราสาททอง ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี ละเวี้ย ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปลัด จันดุม พลับพลาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ป่าชัน พลับพลาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) ปังกู ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าชัน ป่าชัน พลับพลาชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไผ่ลวก ชุมแสง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี ห้วยราชา ห้วยราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพงพวย จันดุม พลับพลาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ละเวี้ย ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย เขาคอก ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี ไพศาล ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน ตาเสา ห้วยราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะมัง ป่าชัน พลับพลาชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไม้แดง ชุมแสง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยาง ลำดวน กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยาง บ้านกรวด บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา ไพศาล ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระกา บ้านปรือ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด กันทรารมย์ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ กระสัง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม โคกตูม ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละลมพนู ไพศาล ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละลูน หนองเต็ง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ละเวี้ย ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง เขาคอก ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำดวน ลำดวน กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีถาวร ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี ศรีภูมิ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสุข เขาดินเหนือ บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวายสอ เมืองไผ่ กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" ชุมแสง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสังเคิล ไพศาล ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายตรี 9 หนองไม้งาม บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายตรี 16 หนองไม้งาม บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายโท 1 ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ จันทบเพชร บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสารภี สี่เหลี่ยม ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา เขาคอก ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสูงเนิน สูงเนิน กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสม็ด สองชั้น กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสม็ด สำโรง พลับพลาชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) หนองเต็ง กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สองชั้น กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา ลำดวน กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย ประทัดบุ ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขอน กันทรารมย์ กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง ละเวี้ย ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตระเสก กระสัง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะโก เขาคอก ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ โคกตูม ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน บ้านกรวด บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) หนองเต็ง กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองนา ละเวี้ย ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หนองบอน ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอน แสลงโทน ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา หนองบอน ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกมะขาม ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา โคกตูม ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ บ้านไทร ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 หนองไม้งาม บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 หนองไม้งาม บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ สองชั้น กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองร้าน จรเข้มาก ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง โนนเจริญ บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเต็ง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ โคกมะขาม ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน เขาคอก ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลัก เขาดินเหนือ บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ห้วยสำราญ กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยเสลา หนองบอน ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหว้า เขาดินเหนือ บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินกอง ประทัดบุ ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอโณทัย เมืองไผ่ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพุทธบารมี สำโรง พลับพลาชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพียงหลวง 2 สายตะกู บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกเจริญ จันดุม พลับพลาชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ กระสัง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะลุงเก่า โคกม้า ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดธรรมถาวร เมืองไผ่ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ กันทรารมย์ กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก โคกเหล็ก ห้วยราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านจอม สองชั้น กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) จันดุม พลับพลาชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง ชุมแสง กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ ตะโกตาพิ ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านตาเสา ตาเสา ห้วยราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) บ้านไทร ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สูงเนิน กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านประทัดบุ ประทัดบุ ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ จรเข้มาก ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ เมืองโพธิ์ ห้วยราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) หนองบอน ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านสนวน สนวน ห้วยราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย สนวน ห้วยราช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง โคกขมิ้น พลับพลาชัย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม กระสัง กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สามแวง ห้วยราช ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปทุมคงคา บ้านปรือ กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพลับพลา สะเดา พลับพลาชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสำโรง สำโรง พลับพลาชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอินทบูรพา บ้านปรือ กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลกระสัง กระสัง กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ปราสาท บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา สะเดา พลับพลาชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลห้วยราช ห้วยราช ห้วยราช อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3[แก้]

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอนางรอง อำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย อำเภอหนองกี่ อำเภอโนนสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองหงส์ และอำเภอโนนดินแดง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 214 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอนางรอง 56 โรงเรียน อำเภอหนองกี่ 35 โรงเรียน อำเภอละหานทราย 34 โรงเรียน อำเภอหนองหงส์ 31 โรงเรียน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 โรงเรียน อำเภอปะคำ 18 โรงเรียน อำเภอโนนดินแดง 12 โรงเรียน และอำเภอโนนสุวรรณ 9 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา เมืองไผ่ หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) ถนนหัก นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน โคกว่าน ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม หนองบัว ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ดอนอะราง หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" ห้วยหิน หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ตาจง ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) หนองกง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) โคกมะม่วง ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรคาม ทุ่งกระเต็น หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน) ถาวร เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 (บ้านโคกตะแบก) อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง หนองชัยศรี หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกองพระทราย ปะคำ ปะคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หนองยายพิมพ์ นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว โกรกแก้ว โนนสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามน้อย เย้ยปราสาท หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง ไทยสามัคคี หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขว้า อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองโป่ง ลำนางรอง โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหิน ลำนางรอง โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) นางรอง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกระชาย เมืองไผ่ หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกขาม ตาจง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว ปะคำ ปะคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกตะโก หนองโสน นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกตาพรม ตาจง ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท เมืองฝ้าย หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกเฟือง สำโรงใหม่ ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกมะค่า ชุมแสง นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง สำโรงใหม่ ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง หูทำนบ ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกยาง อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี ทรัพย์พระยา นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน ก้านเหลือง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกลอย โคกสว่าง หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกลอย ไทยเจริญ ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ไทยเจริญ ปะคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสว่าง หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ดอนอะราง หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา ถาวร เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) หนองโสน นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด โคกสูง หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา ห้วยหิน หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) นางรอง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชุมแสง ไทยสามัคคี หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมแสง (บุญคุรุราษฎร์บำรุง) ทุ่งแสงทอง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับคะนิง โนนดินแดง โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลาดแย้ ถนนหัก นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง โคกสว่าง หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) หนองไทร นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตากอง หนองตระครอง ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) หัวถนน นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถนนหัก ถนนหัก นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถาวร ถาวร เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ โนนดินแดง โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ ปะคำ ปะคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ชุมแสง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งแสงทอง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ ตาจง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย หนองแวง ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ ทรัพย์พระยา นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ไทยเจริญ ปะคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรออ เสาเดียว หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน ส้มป่อย โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า สำโรงใหม่ ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางรอง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาจาน เมืองไผ่ หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี เสาเดียว หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนิคมเขต หนองไทร นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะราง หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ห้วยหิน หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทอง ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนพะไล โคกสว่าง หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนศิลา ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย หนองชัยศรี หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบาระแนะ หนองแวง ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุ ตาจง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุกระสัง บุกระสัง หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ หนองกง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด หนองยายพิมพ์ นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ ตาจง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากช่อง หนองแวง ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ลำนางรอง โนนดินแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผไทรวมพล หนองแวง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝ้าย เมืองฝ้าย หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) นางรอง นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ห้วยหิน หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงงาม ดงอีจาน โนนสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยายคำ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) หนองโสน นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) ลำไทรโยง นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ละหานทราย ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำนางรอง ลำนางรอง โนนดินแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกระโดน หัวถนน นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีภูมิ หนองชัยศรี หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง หนองชัยศรี หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสมจิต โคกว่าน ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ส้มป่อย โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระขาม เมืองไผ่ หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระขุด ทุ่งกระเต็น หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน โคกสูง หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า หนองโบสถ์ นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระสะแก บุกระสัง หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา ตาจง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวายสอ ถนนหัก นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สะเดา นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สะเดา นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน โคกสูง หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันติสุข สำโรงใหม่ ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำราญ ห้วยหิน หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) บ้านสิงห์ นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ หูทำนบ ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเสลา ชุมแสง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสลาโสรง ทรัพย์พระยา นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ เสาเดียว หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) หนองแวง ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกก เสาเดียว หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) สะเดา นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี ส้มป่อย โนนดินแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกง บ้านสิงห์ นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกราด หนองไทร นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกราด ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกราด หนองตระครอง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียน​บ้าน​หนอง​กวางทอง สระแก้ว หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี หนองกี่ หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโคลน สระทอง หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร นางรอง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ สะเดา นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองต้อ หูทำนบ ปะคำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝ้าย หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองตระครอง ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ลำไทรโยง นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตาดำ เย้ยปราสาท หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หนองแวง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต่า เสาเดียว หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองถนน โคกว่าน ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ หัวถนน นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม หนองโบสถ์ นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) หนองไทร นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หนองบัว ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า ลำนางรอง โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองกง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวลี ไทยสามัคคี หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หนองโบสถ์ นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ตาจง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ก้านเหลือง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เมืองไผ่ หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพลวง สะเดา นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเพชร ห้วยหิน หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ตาจง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง เมืองไผ่ หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมัน บุกระสัง หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง ลำไทรโยง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง ตาจง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู เมืองฝ้าย หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) หนองยายพิมพ์ นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 นางรอง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด นางรอง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ลำนางรอง โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองโสน นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว ก้านเหลือง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหมี โคกว่าน ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหว้า โคกสูง หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองแวง ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา ทรัพย์พระยา นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ทุ่งกระเต็น หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยก้อม เสาเดียว หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินโคน โคกมะม่วง ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหูทำนบ หูทำนบ ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเบญจมาศกุญชร สระทอง หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ โคกสูง หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวราวัฒนา โกรกแก้ว โนนสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม หนองตระครอง ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดก้านเหลือง ก้านเหลือง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำไหล สะเดา นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ เสาเดียว หนองหงส์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ไทยสามัคคี หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท เย้ยปราสาท หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุขสำราญ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยหิน ห้วยหิน หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำโรงใหม่ ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางรอง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปะคำ ปะคำ ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สระแก้ว หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4[แก้]

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอคูเมือง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอแคนดง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 192 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอสตึก 60 โรงเรียน อำเภอคูเมือง 49 โรงเรียน อำเภอพุทไธสง 23 โรงเรียน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 21 โรงเรียน อำเภอนาโพธิ์ 20 โรงเรียน และอำเภอแคนดง 19 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ดอนมนต์ สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง บ้านดู่ นาโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก สะแก สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร หนองขมาร คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก หายโศก พุทไธสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ พุทไธสง พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ พรสำราญ คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย หินเหล็กไฟ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม ร่อนทอง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ แคนดง แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี ดงพลอง แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระสัง กระสัง สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา คูเมือง คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อย บ้านจาน พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขาม ร่อนทอง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามพิมาย ดงพลอง แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หัวฝาย แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขว้า ปะเคียบ คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคูขาด สตึก สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) บ้านคู นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) บ้านเป้า พุทไธสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคูบอน คูเมือง คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูบัว หินเหล็กไฟ คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแคน บ้านยาง พุทไธสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกก่อง นิคม สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกุง ดอนกอก นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเมือง สะแก สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หัวฝาย แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ชุมแสง สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ ร่อนทอง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คูเมือง คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้ว สระบัว แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะหลวย ร่อนทอง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจิก คูเมือง คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจด ปะเคียบ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา มะเฟือง พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สระบัว แคนดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงเค็ง หนองขมาร คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงพลอง ดงพลอง แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงย่อ ปะเคียบ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยายเภา นิคม สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอน หายโศก พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนตูม บ้านยาง พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) พุทไธสง พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี หัวฝาย แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตามา ชุมแสง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ หินเหล็กไฟ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาโหงก สนามชัย สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตูม ตูมใหญ่ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ท่าม่วง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด ทุ่งวัง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาลาว ดอนมนต์ สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกลาง บ้านแพ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนกลาง แคนดง แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนค้อ สะแก สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตูมใหญ่ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา) บ้านดู่ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ท่าม่วง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเพกา บ้านแพ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนยาง ท่าม่วง สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนยานาง พรสำราญ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สะแก สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนไฮ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา บ้านจาน พุทไธสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปรือเกียน ร่อนทอง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลัดมุม สนามชัย สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมใหญ่ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ตูมใหญ่ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย สนามชัย สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหนาม ดงพลอง แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) บ้านเป้า พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพงแขม สนามชัย สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว บ้านยาง พุทไธสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแพ บ้านแพ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางทะเล แคนดง แคนดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางนกคู่ บ้านยาง พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สตึก สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่อนทอง ร่อนทอง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละกอ ดอนมนต์ สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปลัด บ้านแพ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน นาโพธิ์ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง หินเหล็กไฟ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสตึก สตึก สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระกอไทร นิคม สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระกุด ชุมแสง สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ปะเคียบ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระบัว พรสำราญ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร หินเหล็กไฟ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวายสอ ตูมใหญ่ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาวเอ้ หินเหล็กไฟ คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ท่าม่วง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสม็ด ชุมแสง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสม็ด (สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) ร่อนทอง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกแต้ คูเมือง คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้าคา กระสัง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตูมใหญ่ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกับ หนองใหญ่ สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองการะโก แคนดง แคนดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สตึก สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขวาง พรสำราญ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ปะเคียบ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองครก ทุ่งวัง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแคน สนามชัย สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเชือก เมืองแก สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมใหญ่ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดุม เมืองแก สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) หินเหล็กไฟ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาด ตูมใหญ่ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว คูเมือง คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองขมาร คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน เมืองแก สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ บ้านแพ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ร่อนทอง สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัว ตูมใหญ่ คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า นิคม สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปะเคียบ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก เมืองแก สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง กระสัง สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองใหญ่ สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองม่วง นิคม สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน กระสัง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองรัก หินเหล็กไฟ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเรือ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง ทุ่งวัง สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย สระบัว แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา หัวฝาย แคนดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองขมาร คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ชุมแสง สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ) ศรีสว่าง นาโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวช้าง นิคม สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวฝาย หัวฝาย แคนดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชัยสมพร ศรีสว่าง นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชายอรัญ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ บ้านดู่ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม พุทไธสง พุทไธสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าเรียบ นาโพธิ์ นาโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพรังษี หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ บ้านยาง พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ บ้านแวง พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธาตุ บ้านดู่ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบัวทอง พรสำราญ คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย บ้านแพ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ปะเคียบ คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านพลับ สะแก สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน หนองใหญ่ สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ตูมใหญ่ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุปผาราม นาโพธิ์ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านคู นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพลสุวรรณ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านจาน พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ดอนกอก นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไพรงาม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี แคนดง แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต ดอนกอก นาโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวงษ์วารี มะเฟือง พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ หายโศก พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุนทร หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมณาวาส กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระจันทร์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระทอง บ้านคู นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระบัว บ้านแวง พุทไธสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสิริมงคล ดอนกอก นาโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บ้านเป้า พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหงษ์ มะเฟือง พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลักศิลา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอิสาณ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง ศรีสว่าง นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย บ้านดู่ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง คูเมือง คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแคนดง แคนดง แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ นาโพธิ์ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง) หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) พุทไธสง พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) นิคม สตึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี บ้านคู นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ตั้งอยู่ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (1 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองชุมเห็ด (1 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองนางรอง (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม หนองขมาร คูเมือง มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองชุมเห็ด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล
เทศบาลเมืองนางรอง โรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา นางรอง นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง นางรอง นางรอง มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลอิสาณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล
เทศบาลตำบลกระสัง โรงเรียนเทศบาลกระสัง กระสัง กระสัง อนุบาล
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ นาโพธิ์ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลโนนดินแดง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลประโคนชัย โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลสามแวง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสามแวง สามแวง ห้วยราช อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก บ้านตะโก ห้วยราช อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 35 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนฉงจี้ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชนิดา สระแก้ว หนองหงส์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตุลยาธร สะเดา นางรอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทศพรวิทยา นิคม สตึก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิภาศิริ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบำรุงวิทยา ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพอดีวิทยา ศรีสว่าง นาโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพินสิริ หนองขมาร คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ ไทยเจริญ ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมารีพิทักษ์ นางรอง นางรอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมีชัยพัฒนา โคกกลาง ลำปลายมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา โนนดินแดง โนนดินแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนรุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ โนนดินแดง โนนดินแดง อนุบาล
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โคกกลาง ลำปลายมาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวรเวทยากร ทุ่งกระเต็น หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา ประโคนชัย ประโคนชัย เตรียมอนุบาล
โรงเรียนสิงห์วงศ์ หนองไทร นางรอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสนสุข ละหานทราย ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกมลลักษณ์ นางรอง นางรอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ประโคนชัย ประโคนชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา พุทไธสง พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทศพร นิคม สตึก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธีรา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลภรภัทร ไทยสามัคคี หนองหงส์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลรัตนะ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวันนา หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ บ้านกรวด บ้านกรวด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ นิคม สตึก อนุบาล
โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเอื้อแววมณี ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ เตรียมอนุบาล
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล (บริบาล) ถึงประถมศึกษา[8]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์แบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองบุรีรัมย์[แก้]

อำเภอเมืองบุรีรัมย์มี 119 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 จำนวน 95 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 9 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลอิสาณ 2 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ชุมเห็ด มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม กลันทา มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา อิสาณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนฉงจี้ อิสาณ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ชุมเห็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร หลักเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.บุรีรัมย์
โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.บุรีรัมย์
โรงเรียนเทศบาล 3 ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม บ้านบัว มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา กลันทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ชุมเห็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) เสม็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกเก่า หลักเขต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกเปราะ สวายจีก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกระกา บ้านบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย สองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกวัด อิสาณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อิสาณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง เสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านง้าง บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ บ้านบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ชุมเห็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านตลาดควาย สะแกซำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านตลาดชัย สองห้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโก บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านตะเคียน บัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านถาวร สวายจีก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท้องเรือ กลันทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านนากลาง หนองตาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนแดง สะแกโพรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนศิลา ถลุงเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า บ้านบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านฝังงา สะแกซำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านฝ้าย สวายจีก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านพระครูน้อย กลันทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านพลวง สวายจีก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านพะไล ถลุงเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วง พระครู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง หนองตาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร บ้านบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านมะค่า บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบสมอ หนองตาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านร่มไทร สองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสมสนุก สะแกโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสระเกษ พระครู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสวายจีก สวายจีก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สะแกโพรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสารภี สะแกซำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง หนองตาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ถลุงเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล เสม็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขวาง พระครู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองค่าย บ้านบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตราด หนองตาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย ชุมเห็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ลุมปุ๊ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไทร ลุมปุ๊ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ กลันทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สวายจีก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ถลุงเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สะแกโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ชุมเห็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเพชร บัวทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สะแกโพรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ พระครู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองม้า กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองยาง พระครู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สองห้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโสน บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหลักเขต หลักเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ สะแกโพรง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนเบญจคามวิทยา สวายจีก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา อิสาณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา สะแกซำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนพระครูพิทยาคม พระครู มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนพระครูวิทยา พระครู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนภัทรบพิตร เสม็ด มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ชุมเห็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ หนองตาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เมืองฝาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง เมืองฝาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก เสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านรุน บัวทอง ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ บัวทอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ สะแกซำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด กลันทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ลุมปุ๊ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง เสม็ด มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด หนองตาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ลุมปุ๊ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวิมลวิทยา หลักเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สวายจีก มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สองห้อง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สะแกโพรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา มรภ.บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ชุมเห็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อิสาณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา เสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม หนองตาด มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน์ อิสาณ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด ชุมเห็ด อนุบาล ทม.ชุมเห็ด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 อิสาณ อนุบาล ทต.อิสาณ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 อิสาณ อนุบาล ทต.อิสาณ
โรงเรียนอนุบาลธีรา ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) บ้านบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ในเมือง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอกระสัง[แก้]

อำเภอกระสังมี 72 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 จำนวน 67 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 4 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลกระสัง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกระสังพิทยาคม กระสัง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สองชั้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชุมแสง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนเทศบาลกระสัง กระสัง อนุบาล ทต.กระสัง
โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) บ้านปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดโคลน ห้วยสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ หนองเต็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านขามสามัคคี ศรีภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกยาง กันทรารมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสูง ศรีภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคลด สองชั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านจาน หนองเต็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านชำแระ หนองเต็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแซวประดู่ ลำดวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนยาว กันทรารมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตะครอง ห้วยสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตะครองใต้ สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตะเคียน กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตาเป้า ห้วยสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตาราม สองชั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) บ้านปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านถนน กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์" บ้านปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ สองชั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ห้วยสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนแดง หนองเต็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ลำดวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบัวถนน สูงเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านประดู่ ห้วยสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่ลวก ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านไม้แดง ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง ลำดวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านระกา บ้านปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด กันทรารมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านละลูน หนองเต็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านลำดวน ลำดวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี ศรีภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสวายสอ เมืองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสูงเนิน สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเสม็ด สองชั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) หนองเต็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สองชั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา ลำดวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขอน กันทรารมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตระเสก กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) หนองเต็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ สองชั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเต็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ห้วยสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านอโณทัย เมืองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม ลำดวน มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ กระสัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดธรรมถาวร เมืองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ กันทรารมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านจอม สองชั้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สูงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ลำดวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดปทุมคงคา บ้านปรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดหนองตะครอง หนองเต็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดอินทบูรพา บ้านปรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สูงเนิน มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลกระสัง กระสัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

อำเภอคูเมือง[แก้]

อำเภอคูเมืองมี 54 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จำนวน 49 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 3 โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คูเมือง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร หนองขมาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตูมใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ พรสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย หินเหล็กไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านเขว้า ปะเคียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านคูบอน คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านคูบัว หินเหล็กไฟ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านจิก คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโจด ปะเคียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านดงเค็ง หนองขมาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านดงย่อ ปะเคียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ หินเหล็กไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านตูม ตูมใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนกลาง บ้านแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตูมใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนเพกา บ้านแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนยานาง พรสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ตูมใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านแพ บ้านแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านวังปลัด บ้านแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง หินเหล็กไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ปะเคียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสระบัว พรสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร หินเหล็กไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสวายสอ ตูมใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสาวเอ้ หินเหล็กไฟ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโสกแต้ คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตูมใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองขวาง พรสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ปะเคียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) หินเหล็กไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองตาด ตูมใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว คูเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองขมาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ บ้านแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองบัว ตูมใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปะเคียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองรัก หินเหล็กไฟ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองขมาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนพินสิริ หนองขมาร อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ พรสำราญ มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดบัวทอง พรสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย บ้านแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ปะเคียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ตูมใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม หนองขมาร มัธยมศึกษา อบจ.บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง คูเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

อำเภอแคนดง[แก้]

อำเภอแคนดงมี 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จำนวน 19 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม แคนดง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ดงพลอง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี ดงพลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านขามพิมาย ดงพลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หัวฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หัวฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านงิ้ว สระบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สระบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านดงพลอง ดงพลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี หัวฝาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนกลาง แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านป่าหนาม ดงพลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านยางทะเล แคนดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองการะโก แคนดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย สระบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา หัวฝาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหัวฝาย หัวฝาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนอนุบาลแคนดง แคนดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

อำเภอเฉลิมพระเกียรติมี 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จำนวน 19 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา ตาเป๊ก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน) ถาวร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 (บ้านโคกตะแบก) อีสานเขต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขว้า อีสานเขต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกยาง อีสานเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา ถาวร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) เจริญสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ ตาเป๊ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" อีสานเขต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านถาวร ถาวร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนทอง ยายแย้มวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนศิลา ยายแย้มวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน ตาเป๊ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) เจริญสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านยายคำ ยายแย้มวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม เจริญสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) เจริญสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนพนมรุ้ง ตาเป๊ก มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดสุขสำราญ ยายแย้มวัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) ตาเป๊ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ยายแย้มวัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

อำเภอชำนิ[แก้]

อำเภอชำนิมี 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชำนิพิทยาคม เมืองยาง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสนวน โคกสนวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ชำนิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านช่อผกา ช่อผกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองปล่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองปล่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา ช่อผกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านประคอง เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) เมืองยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ช่อผกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองพะอง ละลวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเพิก ละลวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ช่อผกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดละลวด ละลวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองปล่อง หนองปล่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลชำนิ ชำนิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

อำเภอนางรอง[แก้]

อำเภอนางรองมี 70 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จำนวน 56 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนางรอง 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) ถนนหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) หนองกง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนตุลยาธร สะเดา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ถนนหัก มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ทุ่งแสงทอง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.นางรอง
โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง นางรอง มัธยมศึกษา ทม.นางรอง
โรงเรียนนางรอง นางรอง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนนางรองพิทยาคม นางรอง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หนองยายพิมพ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) หนองโสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกมะค่า ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี ทรัพย์พระยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) หนองโสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านชุมแสง (บุญคุรุราษฎร์บำรุง) ทุ่งแสงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตลาดแย้ ถนนหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) หนองไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) หัวถนน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านถนนหัก ถนนหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งแสงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ ทรัพย์พระยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนิคมเขต หนองไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ หนองกง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด หนองยายพิมพ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) หนองโสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) ลำไทรโยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังกระโดน หัวถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า หนองโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสวายสอ ถนนหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สะเดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สะเดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) บ้านสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเสลา ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเสลาโสรง ทรัพย์พระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) สะเดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกง บ้านสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกราด หนองไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ สะเดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ลำไทรโยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ หัวถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม หนองโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) นางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองกง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หนองโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองพลวง สะเดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองยาง ลำไทรโยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) หนองยายพิมพ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองโสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา ทรัพย์พระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ หนองยายพิมพ์ มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนมารีพิทักษ์ นางรอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 หัวถนน อนุบาล–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนวัดก้านเหลือง ก้านเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนวัดน้ำไหล สะเดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนสิงห์วงศ์ หนองไทร มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสิงหวิทยาคม บ้านสิงห์ มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ก้านเหลือง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลกมลลักษณ์ นางรอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

อำเภอนาโพธิ์[แก้]

อำเภอนาโพธิ์มี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 2 โรงเรียน และเทศบาลตำบลนาโพธิ์ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง บ้านดู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.นาโพธิ์
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ศรีสว่าง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) บ้านคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโคกกุง ดอนกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา) บ้านดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ) ศรีสว่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนพอดีวิทยา ศรีสว่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดชัยสมพร ศรีสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ บ้านดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดท่าเรียบ นาโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดธาตุ บ้านดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบุปผาราม นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ดอนกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต ดอนกอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดสระทอง บ้านคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดสิริมงคล ดอนกอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง ศรีสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย บ้านดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี บ้านคู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม บ้านดู่ มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์

อำเภอโนนดินแดง[แก้]

อำเภอโนนดินแดงมี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 1 โรงเรียน และเทศบาลตำบลโนนดินแดง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.โนนดินแดง
โรงเรียนบ้านคลองโป่ง ลำนางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองหิน ลำนางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับคะนิง โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน ส้มป่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ลำนางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านลำนางรอง ลำนางรอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ส้มป่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี ส้มป่อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า ลำนางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ลำนางรอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา โนนดินแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง โนนดินแดง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โนนดินแดง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนรุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ โนนดินแดง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

อำเภอโนนสุวรรณ[แก้]

อำเภอโนนสุวรรณมี 11 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จำนวน 9 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม โกรกแก้ว มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว โกรกแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ โนนสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ ดงอีจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ ดงอีจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ทุ่งจังหัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงงาม ดงอีจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี โนนสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนวราวัฒนา โกรกแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม ทุ่งจังหัน มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

อำเภอบ้านกรวด[แก้]

อำเภอบ้านกรวดมี 50 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 จำนวน 47 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ สายตะกู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ โนนเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 ปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 จันทบเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 บึงเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 จันทบเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 จันทบเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 จันทบเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 บึงเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 จันทบเพชร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 โนนเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม โนนเจริญ มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปราสาท มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ เขาดินเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกระชาย สายตะกู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกเบง บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกยาง บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกระเหย ปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตรุง เขาดินเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตัวอย่าง บึงเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตาอี บ้านกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โนนเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ สายตะกู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 จันทบเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงเจริญ บึงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปราสาททอง ปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง ปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีสุข เขาดินเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสายตรี 9 หนองไม้งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสายตรี 16 หนองไม้งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสายโท 1 ปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ จันทบเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน บ้านกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 หนองไม้งาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 หนองไม้งาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแวง โนนเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหลัก เขาดินเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหว้า เขาดินเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเพียงหลวง 2 สายตะกู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ปราสาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ บ้านกรวด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอบ้านด่าน[แก้]

อำเภอบ้านด่านมี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์) โนนขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดงเย็น โนนขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ปราสาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ปราสาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ โนนขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โนนขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) โนนขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านด่าน มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ปราสาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วังเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก วังเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์[แก้]

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์มี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม หนองแวง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านโนนไฮ กู่สวนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองเรือ กู่สวนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) กู่สวนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดชายอรัญ ทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ หนองเยือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดเทพรังษี หนองเยือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดพลสุวรรณ ทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดไพรงาม หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) แดงใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดศรีสุนทร หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดสมณาวาส กู่สวนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดสระจันทร์ หนองเยือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ แดงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดหลักศิลา หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดอิสาณ แดงใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง) หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวันนา หนองเยือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอประโคนชัย[แก้]

อำเภอประโคนชัยมี 84 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 จำนวน 76 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 5 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลประโคนชัย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ประโคนชัย
โรงเรียนบ้านกระสัง ประทัดบุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ไพศาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเก็ม โคกย่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ ตะโกตาพิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ โคกม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเขว้า ปังกู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาคอก เขาคอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกลอย เขาคอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกี่ บ้านไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี โคกมะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกตูม โคกตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) โคกม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สี่เหลี่ยม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกมะขาม โคกมะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกย่าง โคกย่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกรัง โคกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปังกู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง บ้านไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกเห็ด ตะโกตาพิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านจรเข้มาก จรเข้มาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านชุมแสง ตะโกตาพิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านไทรโยง ละเวี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนศิลา เขาคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ หนองบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อดิน ไพศาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบัว จรเข้มาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฎร์บำรุง) ตะโกตาพิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) จรเข้มาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ จรเข้มาก มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี ละเวี้ย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) ปังกู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านพาชี ปังกู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ละเวี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย เขาคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี ไพศาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา ไพศาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม โคกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านละลมพนู ไพศาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ละเวี้ย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง เขาคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีถาวร ประโคนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสังเคิล ไพศาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสารภี สี่เหลี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา เขาคอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแสลงโทน แสลงโทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย ประทัดบุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ไพศาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง ละเวี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตะโก เขาคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ โคกตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองนา ละเวี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หนองบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบอน แสลงโทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา หนองบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกมะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา โคกตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ บ้านไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองร้าน จรเข้มาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ โคกมะขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน เขาคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยปอ ปังกู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยเสลา หนองบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหินกอง ประทัดบุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ไพศาล มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประโคนชัย มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดตะลุงเก่า โคกม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ ตะโกตาพิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) บ้านไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านประทัดบุ ประทัดบุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ จรเข้มาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) หนองบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา ประโคนชัย เตรียมอนุบาล สช.
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม แสลงโทน มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ประโคนชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ประโคนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

อำเภอปะคำ[แก้]

อำเภอปะคำมี 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) โคกมะม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนไทยเจริญวิทยา ไทยเจริญ มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านกองพระทราย ปะคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา โคกมะม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว ปะคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง หูทำนบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกลอย ไทยเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ ปะคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา โคกมะม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ไทยเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา โคกมะม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ หูทำนบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองต้อ หูทำนบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหินโคน โคกมะม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหูทำนบ หูทำนบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนปะคำพิทยาคม หูทำนบ มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ ไทยเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลปะคำ ปะคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

อำเภอพลับพลาชัย[แก้]

อำเภอพลับพลาชัยมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขว้าศึกษา โคกขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โคกขมิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกชุม จันดุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สะเดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตะโกรี สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตะแบก จันดุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตาแก โคกขมิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบุญช่วย สะเดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านประดู่ สำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปราสาท จันดุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปลัด จันดุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ป่าชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าชัน ป่าชัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแพงพวย จันดุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านมะมัง ป่าชัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเสม็ด สำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จันดุม มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนพุทธบารมี สำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดโคกเจริญ จันดุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) จันดุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง โคกขมิ้น ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดพลับพลา สะเดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดสำโรง สำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา สะเดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

อำเภอพุทไธสง[แก้]

อำเภอพุทไธสงมี 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก หายโศก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านข่อย บ้านจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) บ้านเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านแคน บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา มะเฟือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านดอน หายโศก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนตูม บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา บ้านจาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านยางนกคู่ บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนพุทไธสง พุทไธสง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม พุทไธสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ บ้านแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านจาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดวงษ์วารี มะเฟือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ หายโศก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดสระบัว บ้านแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บ้านเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดหงษ์ มะเฟือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) พุทไธสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

อำเภอละหานทราย[แก้]

อำเภอละหานทรายมี 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 จำนวน 34 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 4 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน โคกว่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ตาจง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ ตาจง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านโคกขาม ตาจง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกตาพรม ตาจง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกเฟือง สำโรงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง สำโรงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตากอง หนองตะครอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ ตาจง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า สำโรงใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบาระแนะ หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบุ ตาจง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ ตาจง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านปากช่อง หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านผไทรวมพล หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสมจิต โคกว่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา ตาจง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันติสุข สำโรงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกราด หนองตะครอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองตะครอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองถนน โคกว่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ตาจง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ตาจง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองยาง ตาจง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย ละหานทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหมี โคกว่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองแวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา หนองแวง มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ละหานทราย มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนละหานทรายวิทยา โคกว่าน มัธยมศึกษา สพม.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม หนองตะครอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนแสนสุข ละหานทราย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำโรงใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

อำเภอลำปลายมาศ[แก้]

อำเภอลำปลายมาศมี 85 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 จำนวน 74 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จำนวน 6 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา</