รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพิจิตร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสามง่าม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตะพานหิน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบางมูลนาก)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน
สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร

จังหวัดพิจิตรมีโรงเรียนทั้งหมด 333 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองพิจิตร 5 38 1 44 7 7 - - 58
ดงเจริญ 2 14 - 16 - - - - 16
ตะพานหิน 3 25 - 28 4 9 - - 41
ทับคล้อ 2 24 - 26 1 2 - - 29
บางมูลนาก 2 15 - 17 3 2 - - 22
บึงนาราง 2 15 - 17 1 - - - 18
โพทะเล 4 32 - 36 1 - - - 37
โพธิ์ประทับช้าง 2 28 - 30 3 - - - 33
วชิรบารมี 2 20 - 22 - 1 - - 23
วังทรายพูน 1 11 - 12 1 - - - 13
สากเหล็ก 1 14 - 15 1 - - - 16
สามง่าม 4 23 - 27 - - - - 27
รวม 30 259 1 290 22 21 - - 333

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิจิตรแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพิจิตรตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตรมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 290 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร (สพม.พิจิตร) จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรทั้ง 2 เขตจำนวน 259 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดพิจิตรแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร[แก้]

จังหวัดพิจิตรอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[5] ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สามง่าม กำแพงดิน สามง่าม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ตะพานหิน เขาทราย ทับคล้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ตะพานหิน ห้วยพุก ดงเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สามง่าม ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม บางมูลนาก ท่าเสา โพทะเล มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม เนินปอ สามง่าม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก บางมูลนาก บางมูลนาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พิจิตร ในเมือง เมืองพิจิตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา บางมูลนาก บางคลาน โพทะเล มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม บางมูลนาก โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ บางมูลนาก โพทะเล โพทะเล มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมธีพิทยา พิจิตร ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สามง่าม หนองหลุม วชิรบารมี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สามง่าม วังโมกข์ วชิรบารมี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังกรดพิทยา พิจิตร บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ตะพานหิน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก วังตะกู บางมูลนาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา พิจิตร หนองพระ วังทรายพูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน วังสำโรง ตะพานหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ตะพานหิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม พิจิตร คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา พิจิตร สากเหล็ก สากเหล็ก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม สามง่าม สามง่าม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สามง่าม หนองโสน สามง่าม มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม บางมูลนาก ท่าขมิ้น โพทะเล มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ พิจิตร ฆะมัง เมืองพิจิตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม บางมูลนาก แหลมรัง บึงนาราง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1[แก้]

สพป.พิจิตร เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวชิรบารมี อำเภอวังทรายพูน อำเภอสากเหล็ก และอำเภอสามง่าม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 134 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองพิจิตร 38 โรงเรียน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 28 โรงเรียน อำเภอสามง่าม 23 โรงเรียน อำเภอวชิรบารมี 20 โรงเรียน อำเภอสากเหล็ก 14 โรงเรียน และอำเภอวังทรายพูน 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง วังโมกข์ วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วังจิก โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน หนองพระ วังทรายพูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม วังทรายพูน วังทรายพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย หนองปลาไหล วังทรายพูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไดชุมแสง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลุกหิน วังทับไทร สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง สากเหล็ก สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน หนองปลาไหล วังทรายพูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าพิกุล สากเหล็ก สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าแห กำแพงดิน สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง วังทรายพูน วังทรายพูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ สากเหล็ก สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อย สายคำโห้ เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนิคม บ้านนา วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินขวาง เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินพยอม เนินปอ สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินยาว หัวดง เมืองพิจิตร ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทอง วังโมกข์ วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย รังนก สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวยาง หนองหลุม วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) ท่าหลวง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลวกสูง บ้านนา วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากดง สากเหล็ก สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแซง หนองโสน สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ หนองโสน สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบกระเปา หนองโสน สามง่าม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมาบแฟบ เนินปอ สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า เมืองเก่า เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางตะพาย บึงบัว วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง หนองหลุม วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองพระ วังทรายพูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ บึงบัว วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม เนินปอ สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) รังนก สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง ย่านยาว เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังทับไทร วังทับไทร สากเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังอ้อ ท่าเยี่ยม สากเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด วังโมกข์ วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนแตง ฆะมัง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สายคำโห้ เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ หนองโสน สามง่าม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาว บึงบัว วชิรบารมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคล้า เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจั่ว คลองทราย สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน คลองทราย สากเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว รังนก สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล วังทรายพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองพง ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพระ หนองพระ วังทรายพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองริ้น วังโมกข์ วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วังทับไทร สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะแก เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองโสน สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง บ้านนา วชิรบารมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา หนองโสน สามง่าม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม บึงบัว วชิรบารมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบึงสีไฟ ท่าหลวง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ เมืองเก่า เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองหลุม วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขารูปช้าง ดงป่าคำ เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองโนน คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจระเข้ผอม รังนก สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดงชะพลู คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าข่อย เมืองเก่า เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินปอ เนินปอ สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินพยอม ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินสมอ (พินิจวิทยา) ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโนนป่าแดง หนองหลุม วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโนนสะเดา บ้านนา วชิรบารมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนา วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านไร่ สามง่าม สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านลำนัง ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ รังนก สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร) ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ปากทาง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ปากทาง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโรงช้าง (ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำชะล่า หัวดง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังแดง สามง่าม สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังตะขบ วังโมกข์ วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม กำแพงดิน สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดหงษ์ ย่านยาว เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หัวดง เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง วังทรายพูน ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองไผ่ บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหลวง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ ย่านยาว เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง สามง่าม สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม หนองปล้อง วังทรายพูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 เนินปอ สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ในเมือง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) ในเมือง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) หนองหลุม วชิรบารมี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วังทรายพูน วังทรายพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2[แก้]

สพป.พิจิตร เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอดงเจริญ อำเภอตะพานหิน อำเภอทับคล้อ อำเภอบางมูลนาก อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 125 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอโพทะเล 32 โรงเรียน อำเภอตะพานหิน 25 โรงเรียน อำเภอทับคล้อ 24 โรงเรียน อำเภอบางมูลนาก 15 โรงเรียน อำเภอบึงนาราง 15 โรงเรียน และอำเภอดงเจริญ 14 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง โพทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” ทุ่งน้อย โพทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์) บางคลาน โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" เนินมะกอก บางมูลนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ท่าขมิ้น โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ท้ายทุ่ง ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ บางมูลนาก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขานกยูง เขาทราย ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาโล้น ทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตางาว โพทะเล โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง บางมูลนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) ห้วยร่วม ดงเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไดลึก ห้วยพุก ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง บางลาย บึงนาราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” บ้านน้อย โพทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง ทะนง โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินทราย วังหลุม ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินม่วง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ท่าเสา โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น แหลมรัง บึงนาราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ทับหมัน ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ท่าเสา โพทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” โพทะเล โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง บึงนาราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ทะนง โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว ท้ายน้ำ โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง บางคลาน โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล บึงนาราง บึงนาราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมรัง แหลมรัง บึงนาราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังก้านเหลือง วังงิ้ว ดงเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดขวาง วัดขวาง โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขารวก วังหลุม ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาส้าน ทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) สำนักขุนเณร ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชัยศรี ทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไดอีเผือก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทับปรู ทับหมัน ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าปอ วังหว้า ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์) ห้วยเกตุ ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย บึงนาราง บึงนาราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” โพทะเล โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ท่าขมิ้น โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ บางลาย บึงนาราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง บึงนาราง บึงนาราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ท่าเสา โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ท่าเสา โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ท่าขมิ้น โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดป่าแดง หนองพยอม ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดป่าเรไร ทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพร้าว วัดขวาง โพทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพทะเล โพทะเล โพทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำประดากลาง ลำประดา บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ลำประดา บางมูลนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังแดง เขาทราย ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังเรือน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหินเพลิง เขาทราย ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสัตตวนาราม วังหลุม ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วังสำโรง บางมูลนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองคล่อ ดงตะขบ ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองสนวน ห้วยร่วม ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ วังงิ้ว ดงเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ดงตะขบ ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ่ บางมูลนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร ดงเจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ ดงเจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) วังสำโรง ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว บึงนาราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” โพทะเล โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน) ห้วยเขน บางมูลนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดพิจิตรมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดพิจิตรมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (1 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองตะพานหิน (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองบางมูลนาก (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองพิจิตร (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลาย บึงนาราง มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองตะพานหิน โรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตะพานหิน ตะพานหิน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม ตะพานหิน ตะพานหิน ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 ตะพานหิน ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ตะพานหิน ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองบางมูลนาก โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองพิจิตร โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" ในเมือง เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง ปากทาง เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ในเมือง เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลทับคล้อ โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่าเสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา ท่าเสา โพทะเล อนุบาล
เทศบาลตำบลบางไผ่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ่) บางไผ่ บางมูลนาก อนุบาล
เทศบาลตำบลไผ่รอบ โรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลสากเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองปล้อง โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองปล้อง หนองปล้อง วังทรายพูน อนุบาล
เทศบาลตำบลหัวดง โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว ย่านยาว เมืองพิจิตร อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง หัวดง เมืองพิจิตร อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตรซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 21 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจันทวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา ห้วยเกตุ ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก "สหสงเคราะห์วิทยา" บางมูลนาก บางมูลนาก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทพประทาน หนองพยอม ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนรบุตรศึกษา ตะพานหิน ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ ตะพานหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ วังหลุม ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ในเมือง เมืองพิจิตร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ในเมือง เมืองพิจิตร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเยาวชนศึกษา เขาทราย ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ในเมือง เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน
โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก บางมูลนาก บางมูลนาก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสิริวัฒนา ห้วยเกตุ ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัวเฉียว ตะพานหิน ตะพานหิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ ในเมือง เมืองพิจิตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ บ้านนา วชิรบารมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลวชิร ในเมือง เมืองพิจิตร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ ในเมือง เมืองพิจิตร อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย ทับคล้อ
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา ท่าหลวง เมืองพิจิตร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิจิตรแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพิจิตรตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองพิจิตร[แก้]

อำเภอเมืองพิจิตรมี 58 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 จำนวน 38 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร 3 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม บ้านบุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คลองคะเชนทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.พิจิตร
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง ปากทาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.พิจิตร
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.พิจิตร
โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.หัวดง
โรงเรียนบ้านไดชุมแสง บ้านบุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ป่ามะคาบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านน้อย สายคำโห้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินยาว หัวดง ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า เมืองเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง ย่านยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนแตง ฆะมัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สายคำโห้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ ป่ามะคาบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบึงสีไฟ ท่าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล บ้านบุ่ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ เมืองเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬ่อ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวังกรดพิทยา บ้านบุ่ง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัดเขารูปช้าง ดงป่าคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดคลองโนน คลองคะเชนทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดดงชะพลู คลองคะเชนทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ไผ่ขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดเนินสมอ (พินิจวิทยา) ป่ามะคาบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดท่าข่อย เมืองเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง บ้านบุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร) ป่ามะคาบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ปากทาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ปากทาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดโรงช้าง (ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดลำชะล่า หัวดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ ท่าฬ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดหงษ์ ย่านยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หัวดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดหนองไผ่ บ้านบุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ ย่านยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คลองคะเชนทร์ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ฆะมัง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง หัวดง อนุบาล อบต.หัวดง
โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว ย่านยาว อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ย่านยาว
โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวชิร ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ ในเมือง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.เมืองเก่า
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา ท่าหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอดงเจริญ[แก้]

อำเภอดงเจริญมี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ห้วยพุก มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) ห้วยร่วม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านไดลึก ห้วยพุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวังก้านเหลือง วังงิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม วังงิ้วใต้ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ วังงิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดวังเรือน วังงิ้วใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดหนองง้าว สำนักขุนเณร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดหนองสนวน ห้วยร่วม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ห้วยร่วม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2

อำเภอตะพานหิน[แก้]

อำเภอตะพานหินมี 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 จำนวน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนจันทวิทยา ตะพานหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา ห้วยเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนตะพานหิน ตะพานหิน มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ทุ่งโพธิ์ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา ทม.ตะพานหิน
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม ตะพานหิน ประถมศึกษา ทม.ตะพานหิน
โรงเรียนเทศบาล 4 ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ตะพานหิน
โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ตะพานหิน
โรงเรียนเทพประทาน หนองพยอม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนรบุตรศึกษา ตะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเนินทราย วังหลุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ทับหมัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ วังหลุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ สช.
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วังสำโรง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัดเขารวก วังหลุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดคลองข่อย ไผ่หลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดคลองคูณ คลองคูณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดทับปรู ทับหมัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดท่าปอ วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์) ห้วยเกตุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดป่าแดง หนองพยอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดวังไคร้ คลองคูณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดสัตตวนาราม วังหลุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดหนองคล่อ ดงตะขบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ดงตะขบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนสิริวัฒนา ห้วยเกตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหัวเฉียว ตะพานหิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) วังสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2

อำเภอทับคล้อ[แก้]

อำเภอทับคล้อมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 จำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลทับคล้อ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เขาทราย มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ท้ายทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ทับคล้อ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) เขาเจ็ดลูก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาโล้น ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขานกยูง เขาทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินม่วง ท้ายทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนเยาวชนศึกษา เขาทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ท้ายทุ่ง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดเขาส้าน ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดชัยศรี ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดไดอีเผือก ท้ายทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบางเบน ท้ายทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดป่าเรไร ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดวังแดง เขาทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดวังหินเพลิง เขาทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ เขาเจ็ดลูก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ทับคล้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย สช.

อำเภอบางมูลนาก[แก้]

อำเภอบางมูลนากมี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลบางไผ่ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" เนินมะกอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก "สหสงเคราะห์วิทยา" บางมูลนาก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ่) บางไผ่ อนุบาล ทต.บางไผ่
โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.บางมูลนาก
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.บางมูลนาก
โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัดมะกอกงอ วังตะกู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดลำประดากลาง ลำประดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ลำประดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ วังตะกู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วังสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง วังกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก บางมูลนาก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" บางมูลนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน) ห้วยเขน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2

อำเภอบึงนาราง[แก้]

อำเภอบึงนารางมี 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลาย มัธยมศึกษา อบจ.พิจิตร
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง บางลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น แหลมรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 โพธิ์ไทรงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล บึงนาราง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลมรัง แหลมรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย บึงนาราง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ บางลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง บึงนาราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรัง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2

อำเภอโพทะเล[แก้]

อำเภอโพทะเลมี 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 จำนวน 32 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 4 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลท่าเสา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” ทุ่งน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์) บางคลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ท่าขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ท่าเสา มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนบ้านคลองตางาว โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” บ้านน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง ทะนง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ท่าเสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ท่าเสา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ทะนง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว ท้ายน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง บางคลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัดขวาง วัดขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ท่าขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ท่าเสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดโพทะเล โพทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ท่าเสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ท่าขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดพร้าว วัดขวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ท่าขมิ้น มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา ท่าเสา อนุบาล ทต.ท่าเสา
โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” โพทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง[แก้]

อำเภอโพธิ์ประทับช้างมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 จำนวน 28 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วังจิก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ดงเสือเหลือง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ ไผ่รอบ อนุบาล ทต.ไผ่รอบ
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ไผ่ท่าโพ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.โพธิ์ประทับช้าง
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย ไผ่ท่าโพ มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.โพธิ์ประทับช้าง
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ ไผ่รอบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินขวาง เนินสว่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา เนินสว่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ เนินสว่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองคล้า เนินสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองพง ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ไผ่รอบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแก เนินสว่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ทุ่งใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง โพธิ์ประทับช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดเนินพยอม ดงเสือเหลือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านลำนัง ไผ่ท่าโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) ไผ่รอบ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดหนองหลวง ไผ่รอบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) ทุ่งใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1

อำเภอวชิรบารมี[แก้]

อำเภอวชิรบารมีมี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง วังโมกข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านนิคม บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนทอง วังโมกข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านบัวยาง หนองหลุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านปลวกสูง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านยางตะพาย บึงบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง หนองหลุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ บึงบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด วังโมกข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาว บึงบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองริ้น วังโมกข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม บึงบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองหลุม มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม วังโมกข์ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองหลุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดโนนป่าแดง หนองหลุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดโนนสะเดา บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดวังตะขบ วังโมกข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) หนองหลุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1

อำเภอวังทรายพูน[แก้]

อำเภอวังทรายพูนมี 13 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลหนองปล้อง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน หนองพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองปล้อง หนองปล้อง อนุบาล ทต.หนองปล้อง
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม วังทรายพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย หนองปลาไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน หนองปลาไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง วังทรายพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองพระ หนองพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา หนองพระ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม หนองปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วังทรายพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1

อำเภอสากเหล็ก[แก้]

อำเภอสากเหล็กมี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลสากเหล็ก 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ หนองหญ้าไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองหญ้าไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลุกหิน วังทับไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าพิกุล สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านปากดง สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังทับไทร วังทับไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังอ้อ ท่าเยี่ยม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองจั่ว คลองทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน คลองทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วังทับไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สากเหล็ก มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก สากเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.สากเหล็ก
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สากเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1

อำเภอสามง่าม[แก้]

อำเภอสามง่ามมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 จำนวน 23 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 4 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ เนินปอ มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนบ้านท่าแห กำแพงดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินพยอม เนินปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย รังนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าแซง หนองโสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ หนองโสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบกระเปา หนองโสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบแฟบ เนินปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม เนินปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) รังนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ หนองโสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว รังนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองโสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา หนองโสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดเนินปอ เนินปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดจระเข้ผอม รังนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านไร่ สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ รังนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดวังแดง สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม กำแพงดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 เนินปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม หนองโสน มัธยมศึกษา สพม.41
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.พิจิตร". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประจำปีงบประมาณ 2562". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. พฤศจิกายน 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-05-04. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)