รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ม.บ.ว

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตราชบุรี 1)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตราชบุรี 2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตราชบุรี 3)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตราชบุรี 4)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตราชบุรี 5 บ้านโป่ง-ช่องพราน)
สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 399 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองราชบุรี 4 49 - 53 8 7 1 - 69
จอมบึง 2 37 - 39 - - 1 - 40
ดำเนินสะดวก 4 25 - 29 1 4 - - 34
บางแพ 2 24 - 26 - - - - 26
บ้านคา 1 18 - 19 - - - - 19
บ้านโป่ง 4 47 - 51 4 12 - - 67
ปากท่อ 3 47 - 50 - 1 - - 51
โพธาราม 4 51 - 55 2 7 - - 64
วัดเพลง 1 6 - 7 - 1 - - 8
สวนผึ้ง 1 20 - 21 - - - - 21
รวม 26 324 - 350 15 32 2 - 399

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 350 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี (สพม.ราชบุรี) จำนวน 26 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีทั้ง 2 เขตจำนวน 324 โรงเรียน[3]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดราชบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี[แก้]

จังหวัดราชบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 26 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 5 สหวิทยาเขต[4] ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี 5 กรับใหญ่ บ้านโป่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี 1 จอมบึง จอมบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแคทรายวิทยา ราชบุรี 2 คูบัว เมืองราชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนช่องพรานวิทยา ราชบุรี 5 เตาปูน โพธาราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี 1 ด่านทับตะโก จอมบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ราชบุรี 3 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ราชบุรี 4 ดอนทราย โพธาราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนกขัมวิทยา ราชบุรี 3 แพงพวย ดำเนินสะดวก มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 2 อ่างหิน ปากท่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ราชบุรี 4 บางแพ บางแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านคาวิทยา ราชบุรี 1 บ้านคา บ้านคา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 1 หน้าเมือง เมืองราชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี 3 ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ราชบุรี 2 ปากท่อ ปากท่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 4 คลองตาคต โพธาราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" ราชบุรี 4 โพหัก บางแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ราชบุรี 5 บ้านโป่ง บ้านโป่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี 2 อ่างทอง เมืองราชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี 5 บ้านโป่ง บ้านโป่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 2 หน้าเมือง เมืองราชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ราชบุรี 2 ทุ่งหลวง ปากท่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ราชบุรี 1 สวนผึ้ง สวนผึ้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ราชบุรี 3 ท่านัด ดำเนินสะดวก มัธยมศึกษา
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี 3 วัดเพลง วัดเพลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโพวิทยา ราชบุรี 4 หนองโพ โพธาราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ราชบุรี 5 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1[แก้]

สพป.ราชบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางและตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ อำเภอวัดเพลง และอำเภอสวนผึ้ง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 177 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองราชบุรี 49 โรงเรียน อำเภอปากท่อ 47 โรงเรียน อำเภอจอมบึง 37 โรงเรียน อำเภอสวนผึ้ง 20 โรงเรียน อำเภอบ้านคา 18 โรงเรียน และอำเภอวัดเพลง 6 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) ตะนาวศรี สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล วัดเพลง วัดเพลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจันทคามวิทยา คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สวนผึ้ง สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว คูบัว เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง) รางบัว จอมบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) ป่าไก่ ปากท่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) ด่านทับตะโก จอมบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 ป่าหวาย สวนผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู บ้านบึง บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกล้วย ป่าหวาย สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า บ้านคา บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร ด่านทับตะโก จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขากรวด เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาช้าง หนองกระทุ่ม ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาถ่าน ดอนทราย ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ดอนทราย ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน ดอนทราย ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) จอมบึง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ น้ำพุ เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี ท่าเคย สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) จอมบึง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ตะนาวศรี สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ายาง ยางหัก ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งแจง แก้มอ้น จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (มิตรภาพที่ 12) หินกอง เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก แก้มอ้น จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ป่าหวาย สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงาม ยางหัก ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ยางหัก ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 อ่างหิน ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ ปากท่อ ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) บ้านคา บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเบิกไพร เบิกไพร จอมบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากสระ จอมประทัด วัดเพลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่ง อ่างหิน ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน บ้านบึง บ้านคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด บ้านคา บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุเกตุ ห้วยยางโทน ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุคาย ทุ่งหลวง ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุแค ปากช่อง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุตะเคียน แก้มอ้น จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง แก้มอ้น จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา ดอนทราย ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมณีลอย วังมะนาว ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะขามเอน ท่าเคย สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางคู่ ยางหัก ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ บ้านบึง บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางเฆ่ แก้มอ้น จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางม่วง จอมบึง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำพระ บ้านคา บ้านคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังปลา แก้มอ้น จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันดอน แก้มอ้น จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จอมบึง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขนาก จอมบึง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม ป่าหวาย สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) หนองพันจันทร์ บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ปากช่อง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน รางบัว จอมบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว น้ำพุ เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ทุ่งหลวง ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง (สนิทราษฎร์บำรุง) ดอนทราย ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ เบิกไพร จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ แก้มอ้น จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ปากช่อง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทุ่งหลวง ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล) รางบัว จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ ทุ่งหลวง ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า เบิกไพร จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสีนวล ด่านทับตะโก จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) ป่าหวาย สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ด่านทับตะโก จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ปากช่อง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน ปากท่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ยางหัก ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน ห้วยยางโทน ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) ยางหัก ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหุบพริก ด่านทับตะโก จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่างหิน อ่างหิน ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ บ้านคา บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมหาราช 7 แก้มอ้น จอมบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตะนาวศรี สวนผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) บ้านบึง บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกตุน้อย (โสภณประชานุกูล) คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ ท่าเคย สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม เจดีย์หัก เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ปากช่อง จอมบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) หน้าเมือง เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) คูบัว เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ ปากท่อ ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) เจดีย์หัก เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์) จอมประทัด วัดเพลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) หนองพันจันทร์ บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ รางบัว จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร) ดอนตะโก เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์) ดอนตะโก เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์) ดอนทราย ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ด่านทับตะโก จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าโขลง (พยุงประชานุกูล) หลุมดิน เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้ายเมือง พงสวาย เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง ดอนแร่ เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) สวนผึ้ง สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล) ดอนแร่ เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) น้ำพุ เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางกระ หนองกลางนา เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) โคกหม้อ เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) ท่าราบ เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ คูบัว เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา หนองกลางนา เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) ปากช่อง จอมบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) ปากท่อ ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ ป่าไก่ ปากท่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) บางป่า เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพเนินพลู บางป่า เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) พิกุลทอง เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม หนองกระทุ่ม ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ดก อ่างทอง เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม สามเรือน เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิศรี หนองกระทุ่ม ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี หนองพันจันทร์ บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม ปากท่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ท่าเคย สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ หนองกระทุ่ม ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังมะนาว วังมะนาว ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวันดาว วันดาว ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม บ่อกระดาน ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเวียงทุน เกาะศาลพระ วัดเพลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ วัดเพลง วัดเพลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ) คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกูล) ทุ่งหลวง ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังมะนาว ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันติการาม ทุ่งหลวง ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง ปากช่อง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม เขาแร้ง เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) หินกอง เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองตาหลวง หินกอง เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัว บ่อกระดาน ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย รางบัว จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ หนองพันจันทร์ บ้านคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) คูบัว เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยไผ่ ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) เจดีย์หัก เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวป่า วัดยางงาม ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเหนือวน คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง (เทียนประชาสรรค์) อ่างทอง เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่นครบาล (น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) ดอนตะโก เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม บ้านไร่ เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา) เจดีย์หัก เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมพวัน บางป่า เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) จอมบึง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ ท่าเคย สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสินแร่สยาม สวนผึ้ง สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสีวะรา ยางหัก ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จอมบึง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา บ้านคา บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ปากท่อ ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อ่างทอง เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี หน้าเมือง เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) วัดเพลง วัดเพลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ป่าหวาย สวนผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2[แก้]

สพป.ราชบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 147 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอโพธาราม 51 โรงเรียน อำเภอบ้านโป่ง 47 โรงเรียน อำเภอดำเนินสะดวก 25 โรงเรียน และอำเภอบางแพ 24 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง สวนกล้วย บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) กรับใหญ่ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) วังเย็น บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ (กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) บ้านสิงห์ โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน เจ็ดเสมียน โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ ท่าชุมพล โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา ท่าผา บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) บ้านเลือก โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ หนองโพ โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก โพหัก บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธรรมาธิปไตย คลองตาคต โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุ่ม บางแพ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม คลองตาคต โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาแหลม เขาชะงุ้ม โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย เขาขลุง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินม่วง (ประชาบำรุง) ธรรมเสน โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) เขาขลุง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุลุ้ง (กรป.กลางอุปถัมภ์) เขาชะงุ้ม โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางสีหมอก ท่านัด ดำเนินสะดวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ หนองอ้อ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองโพ โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกวาง (กรป.กลางอุปถัมภ์) หนองกวาง โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว แพงพวย ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน เขาขลุง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองครึม หนองกวาง โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคา บ้านม่วง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ธรรมเสน โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใยบัว หนองกวาง โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสลิด ดอนกรวย ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ชำแระ โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง เขาขลุง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207 คลองตาคต โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร) วัดแก้ว บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแก้วฟ้า ธรรมเสน โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโกสินารายน์ ท่าผา บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สร้อยฟ้า โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม เขาชะงุ้ม โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาพระ เตาปูน โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาส้ม เขาชะงุ้ม โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป์) คลองตาคต โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สี่หมื่น ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกทอง เตาปูน โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) ปากแรต บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจอมปราสาท (อุดมวิทยา) คลองข่อย โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) หนองอ้อ บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) เขาขลุง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่องพราน เตาปูน โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชัยรัตน์ (ปัญญาประชานุกูล) ท่าชุมพล โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชาวเหนือ บ้านไร่ ดำเนินสะดวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโชติทายการาม ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ดอนกระเบื้อง โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนคา (ชอบธรรมประชาสรรค์) ดอนคา บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนเซ่ง บางแพ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนทราย ดอนทราย โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนพรม ดอนคา บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ (กิติยานุกูล) หัวโพ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนสาลี ดอนใหญ่ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) ท่าผา บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (ทรัพย์ประชาสรรค์) ดอนใหญ่ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดีบอน บ้านฆ้อง โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) ดอนคา บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาผา นครชุมน์ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาล คุ้งพยอม บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ดอนใหญ่ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) บัวงาม ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ) ดอนทราย โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล) บางแพ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าเรือ แพงพวย ดำเนินสะดวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา) ท่าชุมพล โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทำนบ วัดแก้ว บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนางแก้ว นางแก้ว โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม แพงพวย ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด บ้านฆ้อง โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบัวงาม บัวงาม ดำเนินสะดวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร) บ้านสิงห์ โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางลาน ดอนทราย โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) โพธาราม โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ท่าผา บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านไร่ บ้านไร่ ดำเนินสะดวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) คลองตาคต โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดแก้ว บางแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบึงกระจับ (รัฐประชาตันติธนานนท์) หนองกบ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินรัฐราษฎร์บำรุง) บ้านเลือก โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปรกเจริญ ตาหลวง ดำเนินสะดวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี) เขาขลุง บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง) บ้านเลือก โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ คุ้งพยอม บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม ปากแรต บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์) คลองข่อย โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดม่วง บ้านม่วง บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมาบแค หนองปลาหมอ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางหัก ท่าผา บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดระฆังทอง เขาชะงุ้ม โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ลาดบัวขาว บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) ดอนใหญ่ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำพยอม คุ้งพยอม บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีประชุมชน บางโตนด โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสนามชัย โพธาราม โพธาราม ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสนามไชย ดอนกรวย ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) บางโตนด โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) สร้อยฟ้า โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) หนองปลาหมอ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระสี่มุม เขาขลุง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสัมมาราม เขาขลุง บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โพหัก บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) แพงพวย ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) หนองกบ บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองกลางดง ชำแระ โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน กรับใหญ่ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองประทุน กรับใหญ่ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก หนองกบ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองม่วง วังเย็น บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองมะค่า เขาชะงุ้ม โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) กรับใหญ่ บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง สวนกล้วย บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) หนองปลาหมอ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองอ้อ บ้านสิงห์ โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) หนองอ้อ บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน วัดแก้ว บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลวง วังเย็น บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 หนองอ้อ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวโพ หัวโพ บางแพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหุบกระทิง เบิกไพร บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ บ้านเลือก โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเหนือ บางแพ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมทอง หัวโพ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่ (บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) นครชุมน์ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น สี่หมื่น ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) ท่านัด ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว (รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) กรับใหญ่ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (ดงมะม่วง) นครชุมน์ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอุบลวรรณา ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์ 1) กรับใหญ่ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก (วัดโคกบำรุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) ดอนกรวย ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) บางแพ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด) เบิกไพร บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์) บ้านสิงห์ โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (1 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองโพธาราม (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองราชบุรี (5 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์) หินกอง เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ปากแรต บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง บ้านโป่ง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี บ้านโป่ง บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองโพธาราม โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) โพธาราม โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) โพธาราม โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองราชบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) หน้าเมือง เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) หน้าเมือง เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) หน้าเมือง เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี หน้าเมือง เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) หน้าเมือง เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลกรับใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ กรับใหญ่ บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเขางู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหลักเมือง โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง พงสวาย เมืองราชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย ดอนกรวย ดำเนินสะดวก อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 32 โรงเรียน[6]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา พงสวาย เมืองราชบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจี้ยไช้ โพธาราม โพธาราม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดรุณาราชบุรี หน้าเมือง เมืองราชบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ดอนตะโก เมืองราชบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดำเนินวิทยา แพงพวย ดำเนินสะดวก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดุสิตวิทยา บ้านโป่ง บ้านโป่ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทพวิทยา กรับใหญ่ บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ปากท่อ ปากท่อ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์ โพธาราม โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธีรศาสตร์ ท่าผา บ้านโป่ง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนารีวิทยา หน้าเมือง เมืองราชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง บ้านโป่ง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม บ้านโป่ง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัชรวิทยา ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี หน้าเมือง เมืองราชบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ โพธาราม โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนแย้มวิทยการ โพธาราม โพธาราม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ โพธาราม โพธาราม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย วัดเพลง วัดเพลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังตาลวิทยา หนองกบ บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ บ้านโป่ง บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา บ้านเลือก โพธาราม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย "สุตกิจวิทยา" เจ็ดเสมียน โพธาราม อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุชาดา สวนกล้วย บ้านโป่ง อนุบาล
โรงเรียนอุดมวิทยา ปากแรต บ้านโป่ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนฮกเฮง บ้านโป่ง บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียน โดยทั้ง 2 โรงเรียนอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดอนตะโก เมืองราชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จอมบึง จอมบึง เตรียมอนุบาล–อนุบาล

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองราชบุรี[แก้]

อำเภอเมืองราชบุรีมี 69 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 49 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี 5 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเขางู 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหลักเมือง 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา เกาะพลับพลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา พงสวาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแคทรายวิทยา คูบัว มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนจันทคามวิทยา คุ้งน้ำวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว คูบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี หน้าเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ดอนตะโก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ราชบุรี
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ราชบุรี
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ราชบุรี
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง พงสวาย อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.หลักเมือง
โรงเรียนนารีวิทยา หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเขากรวด เกาะพลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ น้ำพุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (มิตรภาพที่ 12) หินกอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว น้ำพุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี หน้าเมือง มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี หน้าเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ่างทอง มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ หน้าเมือง มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนวัดเกตุน้อย (โสภณประชานุกูล) คุ้งกระถิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) เกาะพลับพลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม เจดีย์หัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร ห้วยไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) คุ้งน้ำวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) คูบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) เจดีย์หัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) บางป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร) ดอนตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) เกาะพลับพลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์) ดอนตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท่าโขลง (พยุงประชานุกูล) หลุมดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท้ายเมือง พงสวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง ดอนแร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล) ดอนแร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) น้ำพุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางกระ หนองกลางนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) โคกหม้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) ท่าราบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ คูบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา หนองกลางนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพเนินพลู บางป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) พิกุลทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ดก อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม สามเรือน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ) คุ้งกระถิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม เขาแร้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) หินกอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองตาหลวง หินกอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) คูบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) เกาะพลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยไผ่ ห้วยไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) เจดีย์หัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเหนือวน คุ้งน้ำวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง (เทียนประชาสรรค์) อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่นครบาล (น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) ดอนตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา) เจดีย์หัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี ห้วยไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอัมพวัน บางป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ราชบุรี
โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.ราชบุรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดอนตะโก มัธยมศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนสุริยวงศ์ หน้าเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู เกาะพลับพลา อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เขางู
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี หน้าเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์) หินกอง อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ราชบุรี

อำเภอจอมบึง[แก้]

อำเภอจอมบึงมี 40 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จำนวน 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จอมบึง มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง) รางบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ด่านทับตะโก มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) ด่านทับตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร ด่านทับตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งแจง แก้มอ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก แก้มอ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเบิกไพร เบิกไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุแค ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุตะเคียน แก้มอ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง แก้มอ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านรางเฆ่ แก้มอ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านรางม่วง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังปลา แก้มอ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสันดอน แก้มอ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขนาก จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน รางบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ เบิกไพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ แก้มอ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล) รางบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า เบิกไพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสีนวล ด่านทับตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ด่านทับตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหุบพริก ด่านทับตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนมหาราช 7 แก้มอ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ รางบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ด่านทับตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย รางบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จอมบึง เตรียมอนุบาล–อนุบาล มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จอมบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

อำเภอดำเนินสะดวก[แก้]

อำเภอดำเนินสะดวกมี 34 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จำนวน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 ดอนคลัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) ประสาทสิทธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนดำเนินวิทยา แพงพวย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ดอนคลัง มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนเนกขัมวิทยา แพงพวย มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ ดอนไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง ขุนพิทักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านรางสีหมอก ท่านัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว แพงพวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสลิด ดอนกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประสาทสิทธิ์ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนพัชรวิทยา ดำเนินสะดวก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดโชติทายการาม ดำเนินสะดวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น สี่หมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สี่หมื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดชาวเหนือ บ้านไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) บัวงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าเรือ แพงพวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม แพงพวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบัวงาม บัวงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านไร่ บ้านไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดปรกเจริญ ตาหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ดอนไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสนามไชย ดอนกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) แพงพวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม ศรีสุราษฎร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) ท่านัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุบลวรรณา ศรีสุราษฎร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี ประสาทสิทธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ท่านัด มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก (วัดโคกบำรุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) ดอนกรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ ดำเนินสะดวก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย ดอนกรวย อนุบาล อบต.ดอนกรวย

อำเภอบางแพ[แก้]

อำเภอบางแพมี 26 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จำนวน 24 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) วังเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก โพหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา บางแพ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนบ้านกุ่ม บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" โพหัก มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนวัดเหนือ บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร) วัดแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนคา (ชอบธรรมประชาสรรค์) ดอนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนเซ่ง บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนพรม ดอนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ (กิติยานุกูล) หัวโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนสาลี ดอนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (ทรัพย์ประชาสรรค์) ดอนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) ดอนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ดอนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล) บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทำนบ วัดแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) ดอนใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โพหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองม่วง วังเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน วัดแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหลวง วังเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหัวโพ หัวโพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดแหลมทอง หัวโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) บางแพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2

อำเภอบ้านคา[แก้]

อำเภอบ้านคามี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จำนวน 18 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคาวิทยา บ้านคา มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุบอนบน บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านลำพระ บ้านคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองพันจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) หนองพันจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) หนองพันจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี หนองพันจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ หนองพันจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา บ้านคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

อำเภอบ้านโป่ง[แก้]

อำเภอบ้านโป่งมี 67 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จำนวน 47 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 3 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรับใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง สวนกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) กรับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา ท่าผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนดุสิตวิทยา บ้านโป่ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทพวิทยา กรับใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ดอนกระเบื้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ปากแรต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.บ้านโป่ง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.บ้านโป่ง
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.บ้านโป่ง
โรงเรียนธีรศาสตร์ ท่าผา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย เขาขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) เขาขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ หนองอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน เขาขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคา บ้านม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยยาง เขาขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม บ้านโป่ง มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง บ้านโป่ง มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนวังตาลวิทยา หนองกบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดโกสินารายน์ ท่าผา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) ปากแรต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) หนองอ้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) เขาขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) ท่าผา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตาผา นครชุมน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตาล คุ้งพยอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ท่าผา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดบึงกระจับ (รัฐประชาตันติธนานนท์) หนองกบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี) เขาขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ คุ้งพยอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม ปากแรต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดม่วง บ้านม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดมาบแค หนองปลาหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดยางหัก ท่าผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ลาดบัวขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดลำพยอม คุ้งพยอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) หนองปลาหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสระสี่มุม เขาขลุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสัมมาราม เขาขลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) หนองกบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน กรับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองประทุน กรับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก หนองกบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) กรับใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง สวนกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) หนองปลาหมอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) หนองอ้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 หนองอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหุบกระทิง เบิกไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใหญ่ (บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) นครชุมน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ดอนกระเบื้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว (รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) กรับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (ดงมะม่วง) นครชุมน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์ 1) กรับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ กรับใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.กรับใหญ่
โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด) เบิกไพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลสุชาดา สวนกล้วย อนุบาล สช.
โรงเรียนอุดมวิทยา ปากแรต เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนฮกเฮง บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอปากท่อ[แก้]

อำเภอปากท่อมี 51 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จำนวน 47 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) ป่าไก่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ปากท่อ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ่างหิน มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนบ้านเขาช้าง หนองกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาถ่าน ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ายาง ยางหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านไทรงาม ยางหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 อ่างหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่ง อ่างหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุเกตุ ห้วยยางโทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านพุคาย ทุ่งหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านมณีลอย วังมะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ยางหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านยางคู่ ยางหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ทุ่งหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง (สนิทราษฎร์บำรุง) ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทุ่งหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ ทุ่งหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ยางหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน ห้วยยางโทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหินสี ยางหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) ยางหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านอ่างหิน อ่างหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ปากท่อ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์) ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ ป่าไก่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม หนองกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิศรี หนองกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ หนองกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังมะนาว วังมะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวันดาว วันดาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม บ่อกระดาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกูล) ทุ่งหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังมะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันติการาม ทุ่งหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทุ่งหลวง มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนวัดหนองบัว บ่อกระดาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหัวป่า วัดยางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนสีวะรา ยางหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ปากท่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

อำเภอโพธาราม[แก้]

อำเภอโพธารามมี 64 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จำนวน 51 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 4 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจี้ยไช้ โพธาราม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนช่องพรานวิทยา เตาปูน มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ (กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) บ้านสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน เจ็ดเสมียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ ท่าชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) บ้านเลือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ หนองโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ดอนทราย มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.โพธาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.โพธาราม
โรงเรียนธรรมาธิปไตย คลองตาคต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์ โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม คลองตาคต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาแหลม เขาชะงุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินม่วง (ประชาบำรุง) ธรรมเสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านพุลุ้ง (กรป.กลางอุปถัมภ์) เขาชะงุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกวาง (กรป.กลางอุปถัมภ์) หนองกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองครึม หนองกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ธรรมเสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองใยบัว หนองกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ชำแระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207 คลองตาคต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คลองตาคต มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ โพธาราม อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนแย้มวิทยการ โพธาราม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ โพธาราม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดแก้วฟ้า ธรรมเสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม เขาชะงุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาพระ เตาปูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาส้ม เขาชะงุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สร้อยฟ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป์) คลองตาคต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกทอง เตาปูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดจอมปราสาท (อุดมวิทยา) คลองข่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดช่องพราน เตาปูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดชัยรัตน์ (ปัญญาประชานุกูล) ท่าชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ดอนกระเบื้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนทราย ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดีบอน บ้านฆ้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ) ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา) ท่าชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดนางแก้ว นางแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด บ้านฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร) บ้านสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบางลาน ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) โพธาราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) คลองตาคต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินรัฐราษฎร์บำรุง) บ้านเลือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง) บ้านเลือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์) คลองข่อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดระฆังทอง เขาชะงุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีประชุมชน บางโตนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสนามชัย โพธาราม ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) บางโตนด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) สร้อยฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกลางดง ชำแระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองมะค่า เขาชะงุ้ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองอ้อ บ้านสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ บ้านเลือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา บ้านเลือก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหนองโพวิทยา หนองโพ มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์) บ้านสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย "สุตกิจวิทยา" เจ็ดเสมียน อนุบาล สช.

อำเภอวัดเพลง[แก้]

อำเภอวัดเพลงมี 8 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล วัดเพลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปากสระ จอมประทัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย วัดเพลง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์) จอมประทัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเวียงทุน เกาะศาลพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ วัดเพลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดเพลง มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) วัดเพลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

อำเภอสวนผึ้ง[แก้]

อำเภอสวนผึ้งมี 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) ตะนาวศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 ป่าหวาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกล้วย ป่าหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี ท่าเคย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ตะนาวศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ป่าหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านมะขามเอน ท่าเคย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาม ป่าหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) ป่าหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยผาก สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตะนาวศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ ท่าเคย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ท่าเคย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ ท่าเคย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สวนผึ้ง มัธยมศึกษา สพม.8
โรงเรียนสินแร่สยาม สวนผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ป่าหวาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ราชบุรี เขต 1

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ราชบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. ตุลาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง". มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-27. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)