รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครนายก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครนายก โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครนายกที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบ้านนา-องครักษ์)

จังหวัดนครนายกมีโรงเรียนทั้งหมด 165 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองนครนายก 4 27 1 32 8 7 - - 47
บ้านนา 3 35 - 38 - 3 - 1 42
ปากพลี 1 12 - 13 - 1 - - 14
องครักษ์ 2 36 - 38 - 5 1 1 45
รวม 11 132 - 143 3 15 2 2 165

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครนายกแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครนายกตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

จังหวัดนครนายกมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 143 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (สพม.ปราจีนบุรี นครนายก) จำนวน 11 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกจำนวน 132 โรงเรียน[3]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก[แก้]

จังหวัดนครนายกอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขต[4]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา บ้านนา-องครักษ์ เขาเพิ่ม บ้านนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ขุนด่านปราการชล นครนายก เมืองนครนายก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ขุนด่านปราการชล ท่าช้าง เมืองนครนายก มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" บ้านนา-องครักษ์ บ้านนา บ้านนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ขุนด่านปราการชล ปากพลี ปากพลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขุนด่านปราการชล พรหมณี เมืองนครนายก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองนครนายก ขุนด่านปราการชล ท่าช้าง เมืองนครนายก มัธยมศึกษา
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ บ้านนา-องครักษ์ พระอาจารย์ องครักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม บ้านนา-องครักษ์ บางอ้อ บ้านนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนองครักษ์ บ้านนา-องครักษ์ องครักษ์ องครักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก ขุนด่านปราการชล ศรีจุฬา เมืองนครนายก มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก[แก้]

สพป.นครนายกมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 4 อำเภอในจังหวัดนครนายก มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 132 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองนครนายก 49 โรงเรียน อำเภอองครักษ์ 36 โรงเรียน อำเภอบ้านนา 35 โรงเรียน และอำเภอปากพลี 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ท่าช้าง เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง วังกระโจม เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) บ้านนา บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คลองใหญ่ องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ป่าขะ บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ศรีนาวา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ คลองใหญ่ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) บ้านพร้าว บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 บางปลากด องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร ศรีจุฬา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) ศรีกะอาง บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม เขาเพิ่ม บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ เขาเพิ่ม บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง เขาเพิ่ม บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลอง 1 ทรายมูล องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ดอนยอ เมืองนครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา (ประชาสามัคคี) ดอนยอ เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลอง 14 ชุมพล องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) ศีรษะกระบือ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลอง 23 ศีรษะกระบือ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลอง 24 ศีรษะกระบือ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลอง 30 ทองหลาง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลอง 31 บ้านพริก บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลอง 33 บ้านพริก บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหกวา พระอาจารย์ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง นาหินลาด ปากพลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชวดบัว ดอนยอ เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) พระอาจารย์ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะวากยาว บ้านพริก บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) ชุมพล องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงแขวน เกาะหวาย ปากพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สาริกา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) บึงศาล องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ วังกระโจม เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ บางสมบูรณ์ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์) ชุมพล องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ หนองแสง ปากพลี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 ศีรษะกระบือ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 พระอาจารย์ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 โพธิ์แทน องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา) บึงศาล องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ศรีกะอาง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหมอน บึงศาล องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังดอกไม้ สาริกา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย อาษา บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุดตะเคียน เขาพระ เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย เขาพระ เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะกา ท่าเรือ ปากพลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ศรีกะอาง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเข็มทอง บางสมบูรณ์ องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร) พรหมณี เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ดงละคร เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกลำดวน พรหมณี เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกสว่าง เขาเพิ่ม บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทร์เรือง บางสมบูรณ์ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร) ท่าช้าง เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนยอ เมืองนครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สาริกา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ ทรายมูล องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทองจรรยา บ้านนา บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) บ้านนา บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร) ทองหลาง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) บ้านพร้าว บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าชัย หินตั้ง เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) ท่าช้าง เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าด่าน หินตั้ง เมืองนครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าทราย ท่าทราย เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) ทองหลาง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา พรหมณี เมืองนครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาหินลาด นาหินลาด ปากพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินสะอาด เขาเพิ่ม บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) หนองแสง ปากพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางปรัง ศรีจุฬา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางหอย ศรีจุฬา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านพริก บ้านพริก บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง ท่าช้าง เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ทองหลาง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ บางสมบูรณ์ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมเพชร โคกกรวด ปากพลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพราหมณี สาริกา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี บางสมบูรณ์ องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว พิกุลออก บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ ปากพลี ปากพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม บ้านพริก บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน โพธิ์แทน องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ชุมพล องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำบัวลอย ท่าเรือ ปากพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์ (กรีเมธอุทิศ) บางอ้อ บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังตูม บ้านใหญ่ เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม เขาพระ เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังไทร บ้านใหญ่ เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ บ้านพริก บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) เขาพระ เมืองนครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล) องครักษ์ องครักษ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) อาษา บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง บางปลากด องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม ดงละคร เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม พระอาจารย์ องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองคันจาม บ้านพริก บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ป่าขะ บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 พรหมณี เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองทองทราย ดงละคร เมืองนครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองรี บ้านพร้าว บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหุบเมย หินตั้ง เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย บ้านนา บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ บางลูกเสือ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรุณรังษี บางลูกเสือ องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร) บางอ้อ บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ ศีรษะกระบือ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวันครู 2504 เกาะโพธิ์ ปากพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาริกา สาริกา เมืองนครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหัวเขาแก้ว สาริกา เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนครนายก นครนายก เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) บ้านนา บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร) ท่าช้าง เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) องครักษ์ องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย) เกาะหวาย ปากพลี อนุบาล–ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดนครนายกมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 โรงเรียน ทั้งหมดอยู่ในอำนาจรับผิดชอบของเทศบาลเมืองนครนายก[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองนครนายก โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง บ้านใหม่ เมืองนครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า นครนายก เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ นครนายก เมืองนครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครนายกซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 15 โรงเรียน[6]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ องครักษ์ องครักษ์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย พรหมณี เมืองนครนายก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนถาวรนิมิต หนองแสง ปากพลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี ศรีกะอาง บ้านนา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) บ้านนา บ้านนา มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นครนายก เมืองนครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนผดุงอิสลาม พระอาจารย์ องครักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนใฝ่ดีวิทยา ชุมพล องครักษ์ อนุบาล
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา ศรีนาวา เมืองนครนายก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา บ้านนา บ้านนา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ คลองใหญ่ องครักษ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเหลียนหัว นครนายก เมืองนครนายก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ องครักษ์ องครักษ์ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลคุณากร พรหมณี เมืองนครนายก เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา นครนายก เมืองนครนายก เตรียมอนุบาล–อนุบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดนครนายกมีโรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียนได้แก่[7][8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ องครักษ์ องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก วังกระโจม เมืองนครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก (หรือชื่ออย่างเป็นทางการในปัจจุบันได้แก่โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก) เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬา[9]

โรงเรียนสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ[แก้]

โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จัดการศึกษาในระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับราชการทหารและตำรวจ[10]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครนายกแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครนายกตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองนครนายก[แก้]

อำเภอเมืองนครนายกมี 64 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 49 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก 3 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง วังกระโจม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ศรีนาวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย พรหมณี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นครนายก
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า นครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครนายก
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ นครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นครนายก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร ศรีจุฬา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ดอนยอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา (ประชาสามัคคี) ดอนยอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านชวดบัว ดอนยอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สาริกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ วังกระโจม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พรหมณี มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา ศรีนาวา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเมืองนครนายก ท่าช้าง มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนวังดอกไม้ สาริกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดกุดตะเคียน เขาพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย เขาพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร) พรหมณี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ดงละคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดคีรีวัน ศรีนาวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดโคกลำดวน พรหมณี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร) ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนยอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สาริกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) บ้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดท่าชัย หินตั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดท่าด่าน หินตั้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดท่าทราย ท่าทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา พรหมณี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดบางปรัง ศรีจุฬา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดบางหอย ศรีจุฬา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดพราหมณี สาริกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดวังตูม บ้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม เขาพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดวังไทร บ้านใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดวังปลาจีด พรหมณี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดวังยายฉิม หินตั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดศรีจุฬา ศรีจุฬา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดสบกเขียว ศรีนาวา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) เขาพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม ดงละคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม พรหมณี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 พรหมณี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดหนองทองทราย ดงละคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดหุบเมย หินตั้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก วังกระโจม อนุบาล–ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนสาริกา สาริกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนหัวเขาแก้ว สาริกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนเหลียนหัว นครนายก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลคุณากร พรหมณี เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลนครนายก นครนายก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร) ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา นครนายก เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก ศรีจุฬา มัธยมศึกษา สพม.7

อำเภอบ้านนา[แก้]

อำเภอบ้านนามี 42 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา เขาเพิ่ม มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ป่าขะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนเตรียมทหาร ศรีกะอาง มัธยมศึกษาตอนปลาย สปท.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) บ้านพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี ศรีกะอาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) บ้านนา มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) ศรีกะอาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม เขาเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ เขาเพิ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง เขาเพิ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลอง 30 ทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลอง 31 บ้านพริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลอง 33 บ้านพริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านชะวากยาว บ้านพริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" บ้านนา มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ศรีกะอาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา บ้านนา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม บางอ้อ มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย อาษา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ศรีกะอาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดโคกสว่าง เขาเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดทองจรรยา บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร) ทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) บ้านพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) ทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดเนินสะอาด เขาเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดบ้านพริก บ้านพริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว พิกุลออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม บ้านพริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์ (กรีเมธอุทิศ) บางอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ บ้านพริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) อาษา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดหนองคันจาม บ้านพริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ป่าขะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดหนองรี บ้านพร้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร) บางอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก

อำเภอปากพลี[แก้]

อำเภอปากพลีมี 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนถาวรนิมิต หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง นาหินลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านดงแขวน เกาะหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ หนองแสง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ปากพลี มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนวัดเกาะกา ท่าเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดท่ามะปราง นาหินลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดนาหินลาด นาหินลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดพรหมเพชร โคกกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดโพธิ์ ปากพลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดลำบัวลอย ท่าเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวันครู 2504 เกาะโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย) เกาะหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก

อำเภอองครักษ์[แก้]

อำเภอองครักษ์มี 45 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 36 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก (โครงการจัดตั้ง) ทรายมูล มัธยมศึกษาตอนต้น ม.การกีฬาแห่งชาติ
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ องครักษ์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คลองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 บางปลากด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลอง 1 ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลอง 14 ชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) ศีรษะกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลอง 23 ศีรษะกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลอง 24 ศีรษะกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลองหกวา พระอาจารย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) พระอาจารย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) ชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) บึงศาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ บางสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์) ชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 ศีรษะกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 พระอาจารย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 โพธิ์แทน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา) บึงศาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนบ้านหัวหมอน บึงศาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนผดุงอิสลาม พระอาจารย์ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนใฝ่ดีวิทยา ชุมพล อนุบาล สช.
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ พระอาจารย์ มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนวัดเข็มทอง บางสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดจันทร์เรือง บางสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดประสิทธิเวช บางปลากด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ บางสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี บางสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน โพธิ์แทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ศีรษะกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล) องครักษ์ ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง บางปลากด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม พระอาจารย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ บางลูกเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดอรุณรังษี บางลูกเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครนายก
โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ ศีรษะกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ องครักษ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ คลองใหญ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนองครักษ์ องครักษ์ มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ องครักษ์ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครนายก

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.นครนายก". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-18. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  5. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "สาธิตละอออุทิศ นครนายก". โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก.
  8. "ประวัติสถาบัน". สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
  9. "โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก". โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  10. "โรงเรียนเตรียมทหาร". โรงเรียนเตรียมทหาร.