รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เปิดสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโรงเรียนทั้งหมด 339 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองแม่ฮ่องสอน 1 50 1 52 4 2 - - 58
ขุนยวม 1 30 - 31 1 1 - - 33
ปางมะผ้า 1 22 - 23 - - - - 23
ปาย 1 32 1 34 1 1 - - 36
แม่ลาน้อย 1 56 1 58 3 - - - 61
แม่สะเรียง 1 63 - 64 2 2 - - 68
สบเมย 2 58 - 60 - - - - 60
รวม 8 311 3 322 11 6 - - 339

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 322 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน (สพม.แม่ฮ่องสอน) จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนทั้ง 2 เขตจำนวน 311 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน[แก้]

จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 2 สหวิทยาเขตได้แก่[6]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขุนยวมวิทยา กลุ่มดอยกองมู ขุนยวม ขุนยวม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มดอยช้าง กองก๋อย สบเมย มัธยมศึกษา
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ กลุ่มดอยกองมู สบป่อง ปางมะผ้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนปายวิทยาคาร กลุ่มดอยกองมู เวียงใต้ ปาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มดอยช้าง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" กลุ่มดอยช้าง บ้านกาศ แม่สะเรียง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มดอยช้าง แม่คะตวน สบเมย มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มดอยกองมู จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1[แก้]

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอขุนยวม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 134 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 50 โรงเรียน อำเภอปาย 32 โรงเรียน อำเภอขุนยวม 30 โรงเรียน และอำเภอปางมะผ้า 22 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม[# 1] ขุนยวม ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า[# 2] สบป่อง ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย[# 3] แม่นาเติง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน[# 4] จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา แม่เงา ขุนยวม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียน ตชด. บำรุงที่ 60 แม่เงา ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ สบป่อง ปางมะผ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแกงหอม เมืองแปง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง เมืองแปง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคาหาน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำสุข แม่อูคอ ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ ปางมะผ้า ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซอแบะ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยผีลู แม่นาเติง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ แม่นาเติง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำลอด ถ้ำลอด ปางมะผ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 ทุ่งยาว ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทุ่งยาว ปาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปู่ป้อม ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงาม แม่นาเติง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางิ้ว แม่อูคอ ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาป่าแปก หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม นาปู่ป้อม ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล นาปู่ป้อม ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง แม่นาเติง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำส่อม ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำฮู เวียงใต้ ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร นาปู่ป้อม ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง ทุ่งยาว ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายาง แม่นาเติง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าลาน ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งสา โป่งสา ปาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผามอน ถ้ำลอด ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาสำราญ เมืองแปง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะหินหลวง เมืองปอน ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ แม่กิ๊ ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ แม่ยวมน้อย ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่โข่จู เมืองปอน ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จ๋า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ แม่ยวมน้อย ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง แม่นาเติง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปิง แม่ฮี้ ปาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ เมืองปอน ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สะงา หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ขุนยวม ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หาด แม่ยวมน้อย ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ ทุ่งยาว ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อูคอ แม่อูคอ ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง แม่อูคอ ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน ปางมะผ้า ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรักไทย หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ สบป่อง ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวนาหลวง ถ้ำลอด ปางมะผ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ เวียงเหนือ ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบป่อง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบแพม ทุ่งยาว ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบสา เมืองแปง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเขียว ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน ขุนยวม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยขาน หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตอง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยนา แม่เงา ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน แม่กิ๊ ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ เมืองแปง ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ถ้ำลอด ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ปางมะผ้า ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหว่าน้อย แม่ยวมน้อย ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวปอน แม่ยวมน้อย ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน แม่อูคอ ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ เวียงใต้ ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ โป่งสา ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ในโครงการตามพระราชดำริ หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า ในโครงการตามพระราชดำริ สบป่อง ปางมะผ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 เวียงเหนือ ปาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเสรีวิทยา ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา แม่เงา ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบป่อง ปางมะผ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) เวียงใต้ ปาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
 1. ประกอบด้วยห้องเรียน 9 แห่งได้แก่ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง, ห้องเรียนบ้านห้วยฟาน, ห้องเรียนบ้านห้วยไม้ซาง, ห้องเรียนบ้านห้วยมะบวบ, ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะเหนือ, ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้, ห้องเรียนบ้านแม่อูคอน้อย, ห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อย และห้องเรียนบ้านประตูเมือง
 2. ประกอบด้วยห้องเรียน 6 แห่งได้แก่ห้องเรียนบ้านปางคามน้อย, ห้องเรียนบ้านผาแดง, ห้องเรียนบ้านห้วยน้ำโป่ง, ห้องเรียนบ้านปางคอง, ห้องเรียนบ้านปางตอง และห้องเรียนบ้านดงมะไฟ
 3. ประกอบด้วยห้องเรียน 5 แห่งได้แก่ห้องเรียนบ้านนาจลอง, ห้องเรียนบ้านมโนรา, ห้องเรียนบ้านเหมืองแร่, ห้องเรียนบ้านห้วยเดื่อ และห้องเรียนบ้านหมากพริก
 4. ประกอบด้วยห้องเรียน 7 แห่งได้แก่ห้องเรียนบ้านห้วยโป่งกาน, ห้องเรียนบ้านหนองขาวกลาง, ห้องเรียนบ้านห้วยฮี้, ห้องเรียนบ้านนาเจ็ดล๊อก, ห้องเรียนบ้านห้วยไทร, ห้องเรียนบ้านห้วยส้าน และห้องเรียนบ้านกิ่วขมิ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2[แก้]

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 177 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอแม่สะเรียง 63 โรงเรียน อำเภอสบเมย 58 โรงเรียน และอำเภอแม่ลาน้อย 56 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ แม่ยวม แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า แม่คะตวน สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนชัยวิทยา บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร แม่สะเรียง แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) แม่สะเรียง แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกลอเซโล แม่สามแลบ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกองก๋อย กองก๋อย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ป่าโปง สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอมูเดอ แม่สามแลบ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะริคี สันติคีรี แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนวง แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคะปวง แม่ยวม แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเครอะบอ แม่สามแลบ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ แม่คง แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 แม่สะเรียง แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านช่างหม้อ ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ แม่สามแลบ สบเมย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงกู่ แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยงาม สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ป่าโปง สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ ป่าโปง สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ กองก๋อย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง แม่ยวม แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งแพม แม่ยวม แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดอย แม่สวด สบเมย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุญเลอ แม่สามแลบ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแก่ ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าโปง ป่าโปง สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ ป่าโปง สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหมาก บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปู่แก้ว สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาเยอ กองก๋อย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพะมอลอ บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพซอ เสาหิน แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฟักทอง ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กองคา แม่ยวม แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กองแป แม่ยวม แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน แม่คง แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กะไน แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เกาะ บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา แม่คะตวน สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่คะตวน สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แคะ แม่สามแลบ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่งะ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เงา แม่สวด สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม แม่สวด สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขาบ้านดงหลวง-ดงน้อย แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตอละ แม่สามแลบ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่โถ แม่โถ แม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่นาจาง แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ แม่นาจาง แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปุ่น ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แพ กองก๋อย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย กองก๋อย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง แม่สวด สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ละ ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลามา สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลาย ป่าโปง สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลิด แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่และ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สวด แม่สวด สบเมย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สะแมง แม่นาจาง แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ แม่คง แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ แม่สามแลบ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สุ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หลุย แม่สวด สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หาด แม่สวด สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อมลาน ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ออก แม่คะตวน สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ แม่คะตวน สบเมย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย แม่โถ แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ฮุ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา แม่สะเรียง แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละอูบ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเลโคะ สบเมย สบเมย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเวฬุวัน สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง แม่คง แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบเมย แม่สามแลบ สบเมย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสบหาร บ้านกาศ แม่สะเรียง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันติสุข ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาม ห้วยห้อม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสาหิน เสาหิน แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วน แม่นาจาง แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย แม่สามแลบ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด แม่สามแลบ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ป่าโปง สบเมย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า กองก๋อย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย แม่ยวม แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ แม่โถ แม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่สวด สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก สันติคีรี แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง แม่โถ แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยวอก กองก๋อย สบเมย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แม่ยวม แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา แม่คง แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม แม่คง แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยห้า ห้วยห้อม แม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ ป่าโปง สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง แม่คง แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ แม่โถ แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวลา สันติคีรี แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ แม่คะตวน สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ แม่สวด สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง 11 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสาหิน แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา ป่าแป๋ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนล่องแพวิทยา แม่สวด สบเมย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ แม่สวด สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ห้วยห้อม แม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา แม่เหาะ แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สาขาบ้านท่าข้าม บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) แม่คะตวน สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศีกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียนได้แก่[4][7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติง ปาย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[8]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลขุนยวม โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลปาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย เวียงใต้ ปาย อนุบาล
เทศบาลตำบลแม่ยวม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม แม่ยวม แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ บ้านกาศ แม่สะเรียง อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 6 โรงเรียน[9]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุนยวม ขุนยวม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ บ้านกาศ แม่สะเรียง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ บ้านกาศ แม่สะเรียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร เวียงใต้ ปาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน[แก้]

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมี 58 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 จำนวน 50 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ปางหมู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง ผาบ่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ หมอกจำแป่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ จองคำ อนุบาล ทม.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ มัธยมศึกษา ทม.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) จองคำ ประถมศึกษา ทม.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) ห้วยผา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 ปางหมู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านคาหาน ห้วยผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ผาบ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ปางหมู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ห้วยผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาป่าแปก หมอกจำแป่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ผาบ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำส่อม ผาบ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านในสอย ปางหมู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าลาน ห้วยโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่จ๋า ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่สะงา หมอกจำแป่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ ปางหมู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านรักไทย หมอกจำแป่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านสบป่อง ปางหมู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านสบสอย ปางหมู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง ห้วยปูลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเขียว ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยขาน หมอกจำแป่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก ผาบ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ผาบ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยตอง ห้วยปูลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด ห้วยปูลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ห้วยปูลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย ห้วยปูลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน ผาบ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน หมอกจำแป่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยผา ห้วยผา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม หมอกจำแป่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) ผาบ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน ห้วยปูลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ ปางหมู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ในโครงการตามพระราชดำริ หมอกจำแป่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ปางหมู สศศ.
โรงเรียนเสรีวิทยา ห้วยโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จองคำ มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ จองคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี จองคำ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ จองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) ผาบ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง ผาบ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จองคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

อำเภอขุนยวม[แก้]

อำเภอขุนยวมมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 จำนวน 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขุนยวม ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ขุนยวม มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา แม่เงา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน เมืองปอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียน ตชด. บำรุงที่ 60 แม่เงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ขุนยวม
โรงเรียนบ้านคำสุข แม่อูคอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม เมืองปอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านนางิ้ว แม่อูคอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านปางตอง แม่อูคอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านพัฒนา แม่อูคอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านมะหินหลวง เมืองปอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ แม่กิ๊ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ แม่ยวมน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่โข่จู เมืองปอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ แม่ยวมน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ เมืองปอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่สุริน ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่หาด แม่ยวมน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่อูคอ แม่อูคอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง แม่อูคอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมืองปอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยนา แม่เงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน แม่กิ๊ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านหว่าน้อย แม่ยวมน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวปอน แม่ยวมน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน แม่อูคอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนพุทธเกษตร ขุนยวม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา แม่เงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ขุนยวม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

อำเภอปางมะผ้า[แก้]

อำเภอปางมะผ้ามี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 จำนวน 22 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า สบป่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ สบป่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านซอแบะ นาปู่ป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านถ้ำลอด ถ้ำลอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นาปู่ป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม นาปู่ป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล นาปู่ป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำริน สบป่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ นาปู่ป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านปางคาม ปางมะผ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร นาปู่ป้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านผามอน ถ้ำลอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านเมืองแพม ถ้ำลอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ละนา ปางมะผ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ สบป่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านวนาหลวง ถ้ำลอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ถ้ำลอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ปางมะผ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบป่อง มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า ในโครงการตามพระราชดำริ สบป่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สบป่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

อำเภอปาย[แก้]

อำเภอปายมี 36 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 จำนวน 32 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลปาย 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย แม่นาเติง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแกงหอม เมืองแปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง เมืองแปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านขุนสาใน โป่งสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านดอยผีลู แม่นาเติง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ แม่นาเติง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 ทุ่งยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทุ่งยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านไทรงาม แม่นาเติง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง แม่นาเติง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำฮู เวียงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง ทุ่งยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านปางแปก แม่นาเติง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านป่ายาง แม่นาเติง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งสา โป่งสา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านผาสำราญ เมืองแปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแพมบก ทุ่งยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง เมืองแปง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง แม่นาเติง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ปิง แม่ฮี้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ ทุ่งยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ เวียงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านสบแพม ทุ่งยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านสบสา เมืองแปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านหมอแปง แม่นาเติง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ เมืองแปง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ เวียงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ โป่งสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนปายวิทยาคาร เวียงใต้ มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่นาเติง สศศ.
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 เวียงเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย เวียงใต้ อนุบาล ทต.ปาย
โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) เวียงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร เวียงใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอแม่ลาน้อย[แก้]

อำเภอแม่ลาน้อยมี 61 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จำนวน 56 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) แม่ลาน้อย มัธยมศึกษา ทต.แม่ลาน้อย
โรงเรียนบ้านกอกหลวง แม่นาจาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านกะริคี สันติคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ขุนแม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านดงใหม่ ห้วยห้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ท่าผาปุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าแก่ ขุนแม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง แม่โถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านฟักทอง ขุนแม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ ท่าผาปุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ ท่าผาปุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ขีด แม่นาจาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่งะ แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่จอ แม่โถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย ท่าผาปุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่โถ แม่โถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ แม่โถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่นาจาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ แม่นาจาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า ท่าผาปุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปาง สันติคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว ขุนแม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่และ ห้วยห้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ ท่าผาปุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด ท่าผาปุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สะแมง แม่นาจาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สุ แม่ลาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่อมลาน ขุนแม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย แม่โถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ฮุ แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านละอูบ ห้วยห้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ขุนแม่ลาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านสาม ห้วยห้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วน แม่นาจาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ แม่ลาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ แม่ลาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา แม่ลาหลวง ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ท่าผาปุ้ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ แม่โถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก สันติคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง แม่โถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยห้า ห้วยห้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ แม่โถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลา สันติคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) แม่ลาน้อย ประถมศึกษา ทต.แม่ลาน้อย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย สศศ.
โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ห้วยห้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล ทต.แม่ลาน้อย
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

อำเภอแม่สะเรียง[แก้]

อำเภอแม่สะเรียงมี 68 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จำนวน 63 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ป่าแป๋ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ แม่ยวม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนดอนชัยวิทยา บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนวง แม่เหาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ แม่เหาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านคะปวง แม่ยวม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ แม่คง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านช่างหม้อ ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านดงกู่ แม่เหาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม แม่เหาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง แม่ยวม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งแพม แม่ยวม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าหมาก บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านพะมอลอ บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านโพซอ เสาหิน อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กองคา แม่ยวม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กองแป แม่ยวม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน แม่คง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่กะไน แม่เหาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เกาะ บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง แม่เหาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขาบ้านดงหลวง-ดงน้อย แม่เหาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปุ่น ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ละ ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ลิด แม่เหาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย แม่เหาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง แม่เหาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง แม่สะเรียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ แม่คง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หาร บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา แม่สะเรียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง แม่คง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านสบหาร บ้านกาศ ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านสันติสุข ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา แม่เหาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านเสาหิน เสาหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย แม่ยวม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง แม่เหาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง แม่เหาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโผ แม่ยวม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แม่ยวม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา แม่คง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม แม่คง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง แม่คง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ป่าแป๋ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านอมพาย ป่าแป๋ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนเพียงหลวง 11 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสาหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" บ้านกาศ มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา แม่เหาะ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ บ้านกาศ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ บ้านกาศ อนุบาล อบต.บ้านกาศ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม แม่ยวม อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.แม่ยวม
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ บ้านกาศ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สาขาบ้านท่าข้าม บ้านกาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

อำเภอสบเมย[แก้]

อำเภอสบเมยมี 60 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จำนวน 58 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กองก๋อย มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า แม่คะตวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านกลอเซโล แม่สามแลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านกองก๋อย กองก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ป่าโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านกอมูเดอ แม่สามแลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านเครอะบอ แม่สามแลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ แม่สามแลบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านดอยงาม สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ป่าโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ ป่าโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ กองก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านนาดอย แม่สวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านบุญเลอ แม่สามแลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าโปง ป่าโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ ป่าโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านปู่แก้ว สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านผาเยอ กองก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา แม่คะตวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่คะตวน สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แคะ แม่สามแลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เงา แม่สวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม แม่สวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตอละ แม่สามแลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แพ กองก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย กองก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง แม่สวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ลามา สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ลาย ป่าโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สวด แม่สวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ แม่สามแลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หลุย แม่สวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หาด แม่สวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ออก แม่คะตวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ แม่คะตวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านเลโคะ สบเมย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านเวฬุวัน สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านสบเมย แม่สามแลบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย แม่สามแลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด แม่สามแลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า กองก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สบเมย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่สวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยวอก กองก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ ป่าโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ แม่คะตวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ แม่สวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนล่องแพวิทยา แม่สวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ แม่สวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่คะตวน มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) แม่คะตวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.แม่ฮ่องสอน". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-12-14. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 5. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 6. "ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34" (PDF). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34. 5 มิถุนายน 2563. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 7. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ3
 8. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 9. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)