รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฎิ์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตดัดดรุณี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพนมสารคาม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตแก้วโกวิท)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงเรียนทั้งหมด 359 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองฉะเชิงเทรา 8 37 - 45 3 9 1 3 61
คลองเขื่อน 1 8 - 9 - 1 - - 10
ท่าตะเกียบ 1 20 - 21 - - - - 21
บางคล้า 2 18 - 20 3 3 - - 26
บางน้ำเปรี้ยว 5 49 - 54 2 3 - - 59
บางปะกง 1 27 - 28 2 5 - - 35
บ้านโพธิ์ 3 25 1 29 1 1 - - 31
แปลงยาว 3 19 - 22 - 1 - - 23
พนมสารคาม 3 41 - 44 - 3 - - 47
ราชสาส์น 1 8 - 9 - - - - 9
สนามชัยเขต 1 35 - 36 2 2 - - 40
รวม 29 287 1 317 13 28 1 3 362

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 317 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา (สพม.ฉะเชิงเทรา) จำนวน 29 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราทั้ง 2 เขตรวม 287 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา[แก้]

จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขตได้แก่[5]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม แก้วโกวิท ก้อนแก้ว คลองเขื่อน มัธยมศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เกาะขนุน พนมสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี 2537) แก้วโกวิท ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม แก้วโกวิท ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว มัธยมศึกษา
โรงเรียนดัดดรุณี ดัดดรุณี หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ดัดดรุณี คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา แก้วโกวิท คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม เบญจมราชรังสฤษฎิ์ บางคล้า บางคล้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา ดัดดรุณี โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" เบญจมราชรังสฤษฎิ์ บางปะกง บางปะกง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ดัดดรุณี วังเย็น แปลงยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาณิตวิทยา ดัดดรุณี บางกรูด บ้านโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา พนมสารคาม แปลงยาว แปลงยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดัดดรุณี ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" พนมสารคาม พนมสารคาม พนมสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล แก้วโกวิท ลาดขวาง บ้านโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา พนมสารคาม บางคา ราชสาส์น มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม เบญจมราชรังสฤษฎิ์ หัวไทร บางคล้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร แก้วโกวิท หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ แก้วโกวิท บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสนามชัยเขต พนมสารคาม คู้ยายหมี สนามชัยเขต มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา พนมสารคาม หนองไม้แก่น แปลงยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแหนวิทยา พนมสารคาม หนองแหน พนมสารคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหมอนทองวิทยา ดัดดรุณี หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1[แก้]

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง และอำเภอบ้านโพธิ์ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 138 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 49 โรงเรียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 37 โรงเรียน อำเภอบางปะกง 27 โรงเรียน และอำเภอบ้านโพธิ์ 25 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคลองขวาง หนองจอก บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองพานทอง ท่าข้าม บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจันทร์เจริญ ท่าสะอ้าน บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตลาดเปร็ง คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะดอน คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเจ้า (เสนะวัตราษฎร์วิทยา) คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ ท่าข้าม บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางข้าว บางผึ้ง บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสีล้ง สองคลอง บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบึงเทพยา บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบึงสิงโต หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ท่าสะอ้าน บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปากคลองบางขนาก บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปากบึงสิงโต สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ บางปะกง บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) บางปะกง บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกระทุ่ม สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง เทพราช บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะ บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลอง 18 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองเจ้า ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองสวน เกาะไร่ บ้านโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจรเข้น้อย คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจุกเฌอ คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชนะสงสาร คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไชยธารา คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนทราย ดอนทราย บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนทอง บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ (พายราษฎร์บำรุง) หนองบัว บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะพังคลี โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทด บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราช บ้านโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบน บางปะกง บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) บางเกลือ บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางไทร โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางปรง บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางผึ้ง บางผึ้ง บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) บางวัว บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางสมัคร บางสมัคร บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางสาย (บางสายประชาสรรค์) โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางแสม ท่าข้าม บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงตาหอม ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดประชาบำรุง บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ท่าพลับ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดผาณิตาราม บางกรูด บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 คลองขุด บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร ลาดขวาง บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพา บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรามัญ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม คลองขุด บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดล่าง บางปะกง บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลาดบัว คลองขุด บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีมงคล แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสนามจันทร์ บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสองคลอง สองคลอง บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุขาราม หนองจอก บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) หอมศีล บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแสนภูดาษ แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ คลองประเวศ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอินทาราม หนองตีนนก บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) หอมศีล บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสกัด 80 สองคลอง บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง บางปะกง บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ เกาะไร่ บ้านโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าคู้ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าแคราย บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย เกาะไร่ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า (ลำชะล่าประชาสรรค์) ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สองคลอง บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2[แก้]

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอคลองเขื่อน อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น และอำเภอสนามชัยเขต มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 149 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอพนมสารคาม 41 โรงเรียน อำเภอสนามชัยเขต 35 โรงเรียน อำเภอท่าตะเกียบ 20 โรงเรียน อำเภอแปลงยาว 19 โรงเรียน อำเภอบางคล้า 18 โรงเรียน อำเภอคลองเขื่อน 8 โรงเรียน และอำเภอราชสาส์น 8 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ก้อนแก้ว คลองเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) แปลงยาว แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ ท่าทองหลาง บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ วังเย็น แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) คู้ยายหมี สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ วังเย็น แปลงยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบางพะเนียง คู้ยายหมี สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 ลาดกระทิง สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกรอกสะแก คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน หนองไม้แก่น แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ทุ่งพระยา สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองสอง แปลงยาว แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองอุดม ทุ่งพระยา สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม ทุ่งพระยา สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชำขวาง เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าคาน ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าซุง ลาดกระทิง สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าทองดำ ทุ่งพระยา สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ดงน้อย ราชสาส์น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าม่วง คู้ยายหมี สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนา ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินไร่ แปลงยาว แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปรือวาย เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลายคลอง เสม็ดเหนือ บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทพประทาน คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งตาสา ทุ่งพระยา สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง ลาดกระทิง สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วงโพรง เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบนาดี ทุ่งพระยา สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางแดง คู้ยายหมี สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ดอน เกาะขนุน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดกระทิง ลาดกระทิง สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังคู ทุ่งพระยา สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปถัมภ์) คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง คู้ยายหมี สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกลางดง เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคอก คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ หนองไม้แก่น แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง หนองไม้แก่น แปลงยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองยาง คู้ยายหมี สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสทิต หัวสำโรง แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง บ้านซ่อง พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสง เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ถนอมราษฎร์บำรุง) บ้านซ่อง พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเหียง เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งพระยา สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส คู้ยายหมี สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยพลู (ราษฎร์ทิพยานนท์) เกาะขนุน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหิน เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหิน ลาดกระทิง สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินแร่ ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่างเตย ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ทุ่งพระยา สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่างทอง คู้ยายหมี สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล เมืองเก่า พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ วังเย็น แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกกสับ ปากน้ำ บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดก้อนแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) ก้อนแก้ว คลองเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ดงน้อย ราชสาส์น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ หนองไม้แก่น แปลงยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองเขื่อน คลองเขื่อน คลองเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคูมอญ หัวไทร บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว ท่าถ่าน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) บางคา ราชสาส์น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม เกาะขนุน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชำป่างาม ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดงยาง หนองแหน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก เกาะขนุน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนทอง ท่าถ่าน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนท่านา คู้ยายหมี สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดต้นตาล หนองยาว พนมสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) พนมสารคาม พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย หัวไทร บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าถ่าน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเทพพนาราม ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธารพูด บ้านซ่อง พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาน้อย เกาะขนุน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาเหล่าบก หนองยาว พนมสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางกระดาน บางกระเจ็ด บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางคา เมืองใหม่ ราชสาส์น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางตลาด บางตลาด คลองเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางโรง บางโรง คลองเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย คลองเขื่อน คลองเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) บ้านซ่อง พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงกระจับ (บุญมีรัฐประชาสรรค์) หนองแหน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ ปากน้ำ บางคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแปลงยาว แปลงยาว แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่แก้ว แปลงยาว แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง เมืองใหม่ ราชสาส์น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพงษาราม เกาะขนุน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว หัวไทร บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำมหาชัย เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังกะจะ วังเย็น แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังเย็น วังเย็น แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุตาราม เสม็ดเหนือ บางคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสนามช้าง เสม็ดใต้ บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระสองตอน หนองแหน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสะแกงาม ดงน้อย ราชสาส์น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามแยก บางกระเจ็ด บางคล้า ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามร่ม บางเล่า คลองเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสาวชะโงก สาวชะโงก บางคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เสม็ดใต้ บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ บางคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เมืองใหม่ ราชสาส์น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเค็ด ท่าถ่าน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองแหน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปรือ เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองยาว พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น หนองไม้แก่น แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเสือ เกาะขนุน พนมสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ บ้านซ่อง พนมสารคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหัวไทร หัวไทร บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวสวน เสม็ดใต้ บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวสำโรง หัวสำโรง แปลงยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหินดาษ ดงน้อย ราชสาส์น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี หนองยาว พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า บางสวน บางคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ หัวสำโรง แปลงยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ ลาดกระทิง สนามชัยเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน เขาหินซ้อน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสียัดพัฒนา ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ คลองเขื่อน คลองเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ วังเย็น แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ท่ากระดาน สนามชัยเขต มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลเทพราช โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ เทพราช บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบางคล้า โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง บางคล้า บางคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ บางคล้า บางคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบางวัว โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) บางสมัคร บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ บางวัว บางปะกง อนุบาล
เทศบาลตำบลสนามชัยเขต โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง คู้ยายหมี สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ โรงเรียนบ้านหนองโสน เสม็ดใต้ บางคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 28 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจุฑาทิพย์ พนมสารคาม พนมสารคาม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดาราจรัส บางคล้า บางคล้า เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธีราวิทยา เกาะขนุน พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงลิ โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
โรงเรียนปัญจพิทยาคาร “สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์” หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา เกาะขนุน พนมสารคาม
โรงเรียนภูงามโนนสะอาด ท่ากระดาน สนามชัยเขต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ท่ากระดาน สนามชัยเขต มัธยมศึกษา
โรงเรียนมารดานฤมล บางวัว บางปะกง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชินีมูลนิธิ คลองเขื่อน คลองเขื่อน มัธยมศึกษา
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา บางคล้า บางคล้า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัฒนาลัย บางปะกง บางปะกง
โรงเรียนศรีวรการ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศานติศึกษา ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันติภาพ บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุจิปุลิ ลาดขวาง บ้านโพธิ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร บางคล้า บางคล้า เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลขวัญตา บางปะกง บางปะกง
โรงเรียนอนุบาลจันทรา บางเกลือ บางปะกง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว วังเย็น แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล โสธร เมืองฉะเชิงเทรา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว มัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล (บริบาล) ถึงประถมศึกษา[8]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา[แก้]

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรามี 60 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จำนวน 37 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 โรงเรียน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา หน้าเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี หน้าเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดัดดรุณี หน้าเมือง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา คลองนครเนื่องเขต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนตลาดเปร็ง คลองเปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี คลองเปรง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพ่ง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา หน้าเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบ้านเกาะดอน คลองเปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น บางเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเจ้า (เสนะวัตราษฎร์วิทยา) คลองหลวงแพ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง บางตีนเป็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 บางตีนเป็ด มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา คลองนครเนื่องเขต มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 บางขวัญ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนปัญจพิทยาคาร “สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์” หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ คลองหลวงแพ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะ บางเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คลองอุดมชลจร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดจรเข้น้อย คลองเปรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดจุกเฌอ คลองจุกกระเฌอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดชนะสงสาร คลองนครเนื่องเขต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดไชยธารา คลองอุดมชลจร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดดอนทอง บางตีนเป็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดทด บางไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ท่าไข่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข บางขวัญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต วังตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ท่าไข่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบางปรง บางพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) บางกะไห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ท่าไข่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ คลองนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง บางเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 บางพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ บางขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) บางแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร หน้าเมือง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศรีวรการ หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา หน้าเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสันติภาพ บางตีนเป็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หน้าเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา มรภ.ราชนครินทร์
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ คลองเปรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว คลองเปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ คลองเปรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง คลองหลวงแพ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล โสธร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา[แก้]

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรามี 2 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม เก็บถาวร 2021-09-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หน้าเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย พศ.
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ หน้าเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย พศ.

อำเภอคลองเขื่อน[แก้]

อำเภอคลองเขื่อนมี 10 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ก้อนแก้ว มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ก้อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนราชินีมูลนิธิ คลองเขื่อน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดก้อนแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) ก้อนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดคลองเขื่อน คลองเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดบางโรง บางโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดบางตลาด บางตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย คลองเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดสามร่ม บางเล่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ คลองเขื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

อำเภอท่าตะเกียบ[แก้]

อำเภอท่าตะเกียบมี 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านกรอกสะแก คลองตะเกรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าคาน ท่าตะเกียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย คลองตะเกรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านเทพประทาน คลองตะเกรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน คลองตะเกรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง คลองตะเกรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปถัมภ์) คลองตะเกรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง คลองตะเกรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคอก คลองตะเกรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก คลองตะเกรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านอ่างเตย ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ท่าตะเกียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา คลองตะเกรา มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ท่าตะเกียบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดเทพพนาราม ท่าตะเกียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนสียัดพัฒนา ท่าตะเกียบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

อำเภอบางคล้า[แก้]

อำเภอบางคล้ามี 26 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบางคล้า 2 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดาราจรัส บางคล้า เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ ท่าทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง บางคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.บางคล้า
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ บางคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.บางคล้า
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม บางคล้า มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนบ้านปลายคลอง เสม็ดเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโสน เสม็ดใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.เสม็ดใต้
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา บางคล้า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกกสับ ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดคูมอญ หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดบางกระดาน บางกระเจ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ ปากน้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม หัวไทร มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดศรีสุตาราม เสม็ดเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดสนามช้าง เสม็ดใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดสามแยก บางกระเจ็ด ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดสาวชะโงก สาวชะโงก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เสม็ดใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหัวไทร หัวไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหัวสวน เสม็ดใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า บางสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร บางคล้า เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว[แก้]

อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมี 60 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จำนวน 49 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี 1 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง 1 โรงเรียน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี 2537) ดอนเกาะกา มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน ดอนฉิมพลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ดอนฉิมพลี มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ดอนฉิมพลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงลิ โพรงอากาศ สช.
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา โพรงอากาศ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ดอนเกาะกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา ดอนเกาะกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ ดอนเกาะกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 ดอนเกาะกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบึงเทพยา บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบึงสิงโต หมอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนปากคลองบางขนาก บางขนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนปากบึงสิงโต สิงโตทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศาลาแดง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร บางขนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดคลอง 18 หมอนทอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดคลองเจ้า ศาลาแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดตะพังคลี โพรงอากาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง โพรงอากาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบางไทร โยธะกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบางสาย (บางสายประชาสรรค์) โพรงอากาศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบึงตาหอม ดอนเกาะกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง ศาลาแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ บึงน้ำรักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดประชาบำรุง บางขนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร หมอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ดอนเกาะกา ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ สิงโตทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ศาลาแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดรามัญ ดอนฉิมพลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ ดอนเกาะกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ศาลาแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง ศาลาแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศานติศึกษา ดอนฉิมพลี สช.
โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ บึงน้ำรักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ โยธะกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 บึงน้ำรักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 บึงน้ำรักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 หมอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 หมอนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สิงโตทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา บึงน้ำรักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าคู้ ดอนฉิมพลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าแคราย บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง ดอนฉิมพลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา ดอนเกาะกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม บึงน้ำรักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 ดอนฉิมพลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า (ลำชะล่าประชาสรรค์) ดอนฉิมพลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก ดอนฉิมพลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 บางน้ำเปรี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนหมอนทองวิทยา หมอนทอง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ดอนฉิมพลี อนุบาล อบต.ดอนฉิมพลี
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง หมอนทอง อนุบาล อบต.หมอนทอง
โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ บึงน้ำรักษ์ มัธยมศึกษา สช.

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว[แก้]

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มี 1 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนวิจิตรธรรมวิทยา บางขนาก มัธยมศึกษาตอนต้น พศ.

อำเภอบางปะกง[แก้]

อำเภอบางปะกงมี 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จำนวน 27 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบางวัว 1 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองขวาง หนองจอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนคลองพานทอง ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนจันทร์เจริญ ท่าสะอ้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) บางสมัคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.บางวัว
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" บางปะกง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านบางข้าว บางผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านสีล้ง สองคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ท่าสะอ้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนมารดานฤมล บางวัว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัฒนาลัย บางปะกง สช.
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบน บางปะกง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบำรุง) บางเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบางผึ้ง บางผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) บางวัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบางสมัคร บางสมัคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดบางแสม ท่าข้าม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดล่าง บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสองคลอง สองคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสุขาราม หนองจอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) หอมศีล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) หอมศีล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสกัด 80 สองคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง บางปะกง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สองคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนอนุบาลขวัญตา บางปะกง สช.
โรงเรียนอนุบาลจันทรา บางเกลือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ บางวัว อนุบาล ทต.บางวัวคณารักษ์

อำเภอบ้านโพธิ์[แก้]

อำเภอบ้านโพธิ์มี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จำนวน 25 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลเทพราช 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ลาดขวาง สศศ.
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ เทพราช อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เทพราช
โรงเรียนผาณิตวิทยา บางกรูด มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ลาดขวาง มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนวัดกระทุ่ม สนามจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง เทพราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน คลองบ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ คลองบ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดคลองสวน เกาะไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดดอนทราย ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ (พายราษฎร์บำรุง) หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สิบเอ็ดศอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ท่าพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดผาณิตาราม บางกรูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 คลองขุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร ลาดขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม คลองขุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดลาดบัว คลองขุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดศรีมงคล แหลมประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสนามจันทร์ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) สิบเอ็ดศอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดแสนภูดาษ แสนภูดาษ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี แหลมประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ คลองประเวศ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม แหลมประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดอินทาราม หนองตีนนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ บ้านโพธิ์ มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนสุจิปุลิ ลาดขวาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ เกาะไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย เกาะไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

อำเภอแปลงยาว[แก้]

อำเภอแปลงยาวมี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จำนวน 19 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ วังเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ วังเย็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน หนองไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสอง แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินไร่ แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ หนองไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง หนองไม้แก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสทิต หัวสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา แปลงยาว มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ วังเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ หนองไม้แก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดแปลงยาว แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดไผ่แก้ว แปลงยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดวังกะจะ วังเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดวังเย็น วังเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น หนองไม้แก่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหัวสำโรง หัวสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ หัวสำโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ วังเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองไม้แก่น มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว วังเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอพนมสารคาม[แก้]

อำเภอพนมสารคามมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จำนวน 41 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เกาะขนุน มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนจุฑาทิพย์ พนมสารคาม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนธีราวิทยา เกาะขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เขาหินซ้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านชำขวาง เขาหินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านปรือวาย เขาหินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วงโพรง เขาหินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ดอน เกาะขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกลางดง เขาหินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง บ้านซ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแสง เขาหินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ถนอมราษฎร์บำรุง) บ้านซ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเหียง เขาหินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยพลู (ราษฎร์ทิพยานนท์) เกาะขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหิน เขาหินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" พนมสารคาม มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา เกาะขนุน สช.
โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล เมืองเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว ท่าถ่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม เกาะขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดดงยาง หนองแหน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก เกาะขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดดอนทอง ท่าถ่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดต้นตาล หนองยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) พนมสารคาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าถ่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดธารพูด บ้านซ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดนาน้อย เกาะขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดนาเหล่าบก หนองยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) บ้านซ่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดบึงกระจับ (บุญมีรัฐประชาสรรค์) หนองแหน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดพงษาราม เกาะขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดลำมหาชัย เขาหินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดสระสองตอน หนองแหน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองเค็ด ท่าถ่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองแหน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองปรือ เขาหินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองเสือ เกาะขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ บ้านซ่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ เขาหินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี หนองยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน เขาหินซ้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนหนองแหนวิทยา หนองแหน มัธยมศึกษา สพม.6

อำเภอราชสาส์น[แก้]

อำเภอราชสาส์นมี 9 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จำนวน 8 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ดงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา บางคา มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ดงน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) บางคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดบางคา เมืองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง เมืองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดสะแกงาม ดงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เมืองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดหินดาษ ดงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

อำเภอสนามชัยเขต[แก้]

อำเภอสนามชัยเขตมี 40 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จำนวน 35 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ท่ากระดาน มัธยมศึกษา อบจ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง คู้ยายหมี อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.สนามชัยเขต
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) คู้ยายหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบางพะเนียง คู้ยายหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 ลาดกระทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ทุ่งพระยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองอุดม ทุ่งพระยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม ทุ่งพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน ท่ากระดาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าซุง ลาดกระทิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าทองดำ ทุ่งพระยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าม่วง คู้ยายหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ ท่ากระดาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ท่ากระดาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านนา ท่ากระดาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ท่ากระดาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง ลาดกระทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ ท่ากระดาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งตาสา ทุ่งพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ท่ากระดาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบนาดี ทุ่งพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านยางแดง คู้ยายหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านลาดกระทิง ลาดกระทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านวังคู ทุ่งพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง คู้ยายหมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ ท่ากระดาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง คู้ยายหมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส คู้ยายหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหิน ลาดกระทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านหินแร่ ท่ากระดาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ทุ่งพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนบ้านอ่างทอง คู้ยายหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนภูงามโนนสะอาด ท่ากระดาน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ท่ากระดาน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดชำป่างาม ท่ากระดาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดดอนท่านา คู้ยายหมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนสนามชัยเขต คู้ยายหมี มัธยมศึกษา สพม.6
โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ ลาดกระทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ฉะเชิงเทรา". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-23. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6" (PDF). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.