ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทวารวดี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนเรศวร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพุเตย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา)
สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 476 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองสุพรรณบุรี 5 57 1 63 5 5 1 1 75
ดอนเจดีย์ 2 27 - 29 - 1 - - 30
ด่านช้าง 2 36 - 38 1 4 - - 43
เดิมบางนางบวช 4 42 - 46 1 4 - - 51
บางปลาม้า 3 47 - 50 - 1 - - 51
ศรีประจันต์ 3 31 - 34 - 1 - - 35
สองพี่น้อง 5 54 - 59 7 3 - - 69
สามชุก 3 26 - 29 1 1 - - 31
หนองหญ้าไซ 1 24 - 25 1 1 - - 27
อู่ทอง 4 53 - 57 1 6 - - 64
รวม 32 397 1 430 17 27 1 1 476

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตในจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 430 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (สพม.สุพรรณบุรี) จำนวน 32 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีทั้ง 3 เขตจำนวน 397 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี[แก้]

จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี[5] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขตได้แก่[6]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย นเรศวร รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี นเรศวร ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนคาวิทยา ทวารวดี ดอนคา อู่ทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนด่านช้างวิทยา พุเตย นิคมกระเสียว ด่านช้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา นเรศวร ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา พุเตย โคกช้าง เดิมบางนางบวช มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สุพรรณกัลยา วังลึก สามชุก มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย พุเตย เขาพระ เดิมบางนางบวช มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณกัลยา ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 พุเตย ด่านช้าง ด่านช้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ทวารวดี บางตาเถร สองพี่น้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สุพรรณกัลยา หนองสะเดา สามชุก มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 พุเตย นางบวช เดิมบางนางบวช มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา พุเตย บ่อกรุ เดิมบางนางบวช มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา ทวารวดี บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" นเรศวร โคกคราม บางปลาม้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ นเรศวร บางใหญ่ บางปลาม้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางลี่วิทยา ทวารวดี สองพี่น้อง สองพี่น้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สุพรรณกัลยา วังหว้า ศรีประจันต์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี ทวารวดี สองพี่น้อง สองพี่น้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" สุพรรณกัลยา ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสงวนหญิง นเรศวร ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สุพรรณกัลยา ปลายนา ศรีประจันต์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณกัลยา สระกระโจม ดอนเจดีย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ทวารวดี สระยายโสม อู่ทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนแตงวิทยา นเรศวร สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ทวารวดี บางตาเถร สองพี่น้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณกัลยา สามชุก สามชุก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา พุเตย หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 นเรศวร มะขามล้ม บางปลาม้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนอู่ทอง ทวารวดี อู่ทอง อู่ทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ทวารวดี อู่ทอง อู่ทอง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1[แก้]

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอศรีประจันต์ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 135 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 57 โรงเรียน อำเภอบางปลาม้า 47 โรงเรียน และอำเภอศรีประจันต์ 31 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกฤษณา กฤษณา บางปลาม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) โคกคราม บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางปลาม้า ตะค่า บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางแม่หม้าย บางใหญ่ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองชะโด วังหว้า ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองชะอม ปลายนา ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนโพ สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง บางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางทอง บางใหญ่ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางหางม้า ปลายนา ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอน สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสรวง ปลายนา ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วังน้ำซับ ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง องครักษ์ บางปลาม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเกาะ วังหว้า ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแก้ว ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย วังยาง ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาดิน สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองโมง องครักษ์ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคันทด ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคูบัว วัดดาว บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ กฤษณา บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจำปี สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่องลม ไผ่กองดิน บางปลาม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชีปะขาว ตะค่า บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก วังหว้า ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง บางใหญ่ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนกลาง ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนขาด วัดโบสถ์ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดโบสถ์ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนตาจีน วัดดาว บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนตาล ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม บ้านกร่าง ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส ดอนปรู ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดารา ตะค่า บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดาว วัดดาว บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตปะโยคาราม มะขามล้ม บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะลุ่ม มะขามล้ม บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเถรพลาย วังน้ำซับ ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทรงกระเทียม สาลี บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส มดแดง ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบรรไดทอง วังยาง ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางจิก วัดโบสถ์ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางเลน กฤษณา บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางใหญ่ บางใหญ่ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกร่าง บ้านกร่าง ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกร่าง ศรีประจันต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหมี่ บางปลาม้า บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงคา สาลี บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ มะขามล้ม บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชุมชน บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปลายนา วังน้ำซับ ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม โคกคราม บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า ปลายนา ศรีประจันต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ บ้านแหลม บางปลาม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปู่เจ้า บ้านกร่าง ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว วัดโบสถ์ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วังน้ำเย็น บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระธาตุ ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพร้าว โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพังม่วง วังน้ำซับ ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพันตำลึง ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิหารแดง พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน วัดดาว บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร ดอนปรู ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี บางปลาม้า บางปลาม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยาง ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ไผ่กองดิน บางปลาม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลาดกระจับ ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดตาล ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว สาลี บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลานคา โคกคราม บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำบัว จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวรจันทร์ โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังกุ่ม โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น บางปลาม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังพระนอน ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังพลับใต้ มดแดง ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ มดแดง ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศีรษะเกษ บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศุขเกษม บ้านแหลม บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสกุณปักษี ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระประทุม ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วังยาง ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามจุ่น ดอนปรู ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามทอง ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสาลี สาลี บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุขเกษม มะขามล้ม บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสาธง บางปลาม้า บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสาธงทอง สาลี บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสาธงทอง มดแดง ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเพียร บางงาม ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองโสน สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม ดอนปรู ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดองครักษ์ องครักษ์ บางปลาม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอุทุมพราราม ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอู่ยา ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุพรรณภูมิ ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ บางปลาม้า บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2[แก้]

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 134 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอสองพี่น้อง 54 โรงเรียน อำเภออู่ทอง 53 โรงเรียน และอำเภอดอนเจดีย์ 27 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านเขากำแพง ดอนคา อู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก จรเข้สามพัน อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า ต้นตาล สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเจ็ดลูก บางตาเถร สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหม้อ หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน จรเข้สามพัน อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกะเชา ไร่รถ ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สระกระโจม ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนพุทรา ยุ้งทะลาย อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ บ้านโข้ง อู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนเรศ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ ทะเลบก ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวขาว ทุ่งคอก สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประทุนทอง หัวโพธิ์ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่ง ทุ่งคอก สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ ดอนคา อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ บางตาเถร สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยมเบือ สระกระโจม ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ จรเข้สามพัน อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระบัวทอง บ้านโข้ง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระหลวง ทะเลบก ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ หนองบ่อ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ พลับพลาไชย อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแขม ทะเลบก ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองบ่อ สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ไร่รถ ดอนเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย สระกระโจม ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง ทุ่งคอก สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สระกระโจม ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ทะเลบก ดอนเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองโอ่ง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหิน หนองโอ่ง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวเขา สระกระโจม ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ บ้านดอน อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สระกระโจม ดอนเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพลับพลาไชย พลับพลาไชย อู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ เจดีย์ อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกกม่วง บ้านโข้ง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน บ้านดอน อู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาดีสลัก พลับพลาไชย อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาพนมนาง หนองบ่อ สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาพระ อู่ทอง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคณฑี หนองโอ่ง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองตัน สระยายโสม อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคอกวัว หนองโอ่ง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล พลับพลาไชย อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม ดอนคา อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ เจดีย์ อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกสำโรง หนองโอ่ง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทราวาส กระจัน อู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจำปา บ้านโข้ง อู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดช่องลม อู่ทอง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชีธาราม ไร่รถ ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ บางตาเถร สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะเกลือ อู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนสงวน หัวโพธิ์ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนสุโข สระพังลาน อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ บางเลน สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่ากุ่ม หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าข้าม บางตาเถร สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าจัด บางพลับ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งคอก สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ทุ่งคอก สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธัญญวารี ไร่รถ ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนันทวัน สระพังลาน อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อคู่ สระยายโสม อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางบอน หัวโพธิ์ สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) บ้านกุ่ม สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางสาม บางตะเคียน สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกรวด หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง หนองโอ่ง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม จรเข้สามพัน อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อู่ทอง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ขาด ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว บางตาเถร สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรสวรรค์ หนองบ่อ สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว บ้านโข้ง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พลับพลาไชย อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโภคาราม ดอนคา อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางยี่แส กระจัน อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ บ้านดอน อู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดย่านซื่อ บ้านช้าง สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรางกร่าง ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) บ้านกุ่ม สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง บ้านช้าง สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเวฬุวัน บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ดอนมะนาว สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร บ้านดอน อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม ดอนคา อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระด่าน หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน อู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บ้านกุ่ม สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ต้นตาล สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กระจัน อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสำเภาทอง บางตะเคียน สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองแจง ไร่รถ ดอนเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองตาสาม อู่ทอง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองพันเทา บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหลอด ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองโอ่ง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี ดอนคา อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวกลับ บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ หัวโพธิ์ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม บางตาเถร สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร สระยายโสม อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล บางเลน สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส ยุ้งทะลาย อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสองพี่น้อง บางตาเถร สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 สระพังลาน อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อู่ทอง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล บางพลับ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว บ้านช้าง สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ศรีสำราญ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3[แก้]

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก และอำเภอหนองหญ้าไซ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 128 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเดิมบางนางบวช 42 โรงเรียน อำเภอด่านช้าง 36 โรงเรียน อำเภอสามชุก 26 โรงเรียน และอำเภอหนองหญ้าไซ 24 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) หนองมะค่าโมง ด่านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 นิคมกระเสียว ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกล้วย วังยาว ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดิน นางบวช เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจงงาม แจงงาม หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเชือก แจงงาม หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเสลา องค์พระ ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับกระดาษ นิคมกระเสียว ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับละคร วังคัน ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพหลวง หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทัพหลวง ทัพหลวง หนองหญ้าไซ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น ด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ ด่านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทัพหลวง หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วังลึก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากดง หัวเขา เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง องค์พระ ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบพะยอม หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรังงาม วังคัน ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง หนองขาม หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วังยาว ด่านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลาด บ่อกรุ เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาว วังยาว ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระเตย แจงงาม หนองหญ้าไซ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ หนองมะค่าโมง ด่านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกระถิน ทัพหลวง หนองหญ้าไซ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแขม ย่านยาว สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว โคกช้าง เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนา หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กระเสียว สามชุก ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ นิคมกระเสียว ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาว ห้วยขมิ้น ด่านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองขาม หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองขาม หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองอุโลก หนองมะค่าโมง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วังยาว ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ ปากน้ำ เดิมบางนางบวช ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกกตาด ห้วยขมิ้น ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกร่างสามยอด เขาดิน เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกาบบัว เขาดิน เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกำมะเชียร เขาพระ เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกุ่มโคก ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาพระ เขาพระ เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองขอม สามชุก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคอกช้าง องค์พระ ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคูเมือง ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกพระ แจงงาม หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกหม้อ กระเสียว สามชุก ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฉวาก หัวเขา เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงพิกุล ยางนอน เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนตาล หัวนา เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนประดู่ ด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนไร่ หนองสะเดา สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนสำโรง หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย วังคัน ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าเตียน เดิมบาง เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าทอง ปากน้ำ เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่ามะนาว ยางนอน เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน บ่อกรุ เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งแฝก วังลึก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทร หัวเขา เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนางพิมพ์ วังลึก สามชุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดน้ำพุ หัวเขา เดิมบางนางบวช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ หนองสะเดา สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อกรุ บ่อกรุ เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบัลลังก์ หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางขวาก ย่านยาว สามชุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านทึง สามชุก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสระ บ้านสระ สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ ปากน้ำ เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล เขาดิน เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากน้ำ ปากน้ำ เดิมบางนางบวช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดป่าสะแก ป่าสะแก เดิมบางนางบวช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโป่งแดง หนองผักนาก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางนอน ยางนอน เดิมบางนางบวช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลาดสิงห์ บ้านสระ สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำพันบอง หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังกุลา เขาพระ เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังคัน วังคัน ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังจิก วังลึก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม นางบวช เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหว้า ย่านยาว สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหิน ย่านยาว สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามเอก โคกช้าง เดิมบางนางบวช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล หนองสะเดา สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกรด โคกช้าง เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองทราย หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองเปาะ ด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก สามชุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองไผ่ หนองผักนาก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองโรง หนองผักนาก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา สามชุก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง หนองผักนาก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวเขา หัวเขา เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวนา หัวนา เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย บ้านสระ สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา หัวนา เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนป่าองค์พระ ด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) เขาพระ เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สามชุก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่[4]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี
โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี หนองมะค่าโมง ด่านช้าง ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ สองพี่น้อง สองพี่น้อง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ สองพี่น้อง สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน สองพี่น้อง สองพี่น้อง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น สองพี่น้อง สองพี่น้อง ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ สองพี่น้อง สองพี่น้อง ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคูปถัมภ์ สองพี่น้อง สองพี่น้อง อนุบาล
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลด่านช้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านช้าง หนองมะค่าโมง ด่านช้าง อนุบาล
เทศบาลตำบลทุ่งคลี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล
เทศบาลตำบลสามชุก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสามชุก สามชุก สามชุก อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร บางตาเถร สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย พลับพลาไชย อู่ทอง อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 27 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคี่ตี้ บ้านแหลม บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปัญญาประเสริฐ หนองมะค่าโมง ด่านช้าง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง ด่านช้าง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา อู่ทอง อู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ต้นตาล สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง อู่ทอง อู่ทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัตนไพศาล จรเข้สามพัน อู่ทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัตนศึกษา อู่ทอง อู่ทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวิทยาศึกษา ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา สามชุก สามชุก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศุภลักษณ์ ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง หนองมะค่าโมง ด่านช้าง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมถวิลอนุบาล อู่ทอง อู่ทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนสหวิทย์ ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเขาพระ เขาพระ เดิมบางนางบวช เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร ทุ่งคอก สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา นางบวช เดิมบางนางบวช เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง เดิมบางนางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวชิรา หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ
โรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา เดิมบาง เดิมบางนางบวช
โรงเรียนอำนวยเวทย์ บ้านกร่าง ศรีประจันต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย สองพี่น้อง สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษา[9]

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬา[10]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี[แก้]

อำเภอเมืองสุพรรณบุรีมี 75 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จำนวน 57 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 4 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รั้วใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ไผ่ขวาง มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รั้วใหญ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตลิ่งชัน มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ท่าพี่เลี้ยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.สุพรรณบุรี
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ท่าพี่เลี้ยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.สุพรรณบุรี
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ท่าพี่เลี้ยง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.สุพรรณบุรี
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ท่าพี่เลี้ยง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.สุพรรณบุรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 สนามชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนโพ สนามชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สระแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง บางกุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ สวนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม ไผ่ขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาม สนามคลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบอน สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดแก้ว ทับตีเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาดิน สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคันทด ท่าระหัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า โคกโคเฒ่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดจำปี สนามคลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนกลาง ไผ่ขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ดอนมะสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนตาล ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ดอนโพธิ์ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม ดอนกำยาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดประชุมชน บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ดอนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก สวนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพระธาตุ ศาลาขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพร้าว โพธิ์พระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพันตำลึง ดอนกำยาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพิหารแดง พิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย บ้านโพธิ์ ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ ท่าระหัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ศาลาขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลาดกระจับ ศาลาขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลาดตาล ดอนมะสังข์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวรจันทร์ โพธิ์พระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังกุ่ม โพธิ์พระยา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังพระนอน ดอนกำยาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศีรษะเกษ บ้านโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสกุณปักษี ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสระประทุม ตลิ่งชัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พิหารแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สวนแตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสามทอง ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า สนามคลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองโสน สนามคลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ โคกโคเฒ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ ดอนโพธิ์ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอุทุมพราราม ดอนโพธิ์ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอู่ยา ดอนกำยาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวิทยาศึกษา ท่าพี่เลี้ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศุภลักษณ์ ท่าพี่เลี้ยง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสงวนหญิง ท่าพี่เลี้ยง มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนสหวิทย์ ท่าพี่เลี้ยง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี โคกโคเฒ่า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ทับตีเหล็ก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนสุพรรณภูมิ ท่าพี่เลี้ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว ท่าระหัด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ อนุบาล ทต.บ้านโพธิ์
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ รั้วใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ ตลิ่งชัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สนามคลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอดอนเจดีย์[แก้]

อำเภอดอนเจดีย์มี 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จำนวน 27 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ดอนเจดีย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ดอนเจดีย์ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบ้านโคกหม้อ หนองสาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดงกะเชา ไร่รถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สระกระโจม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านนเรศ ดอนเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ ทะเลบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านยมเบือ สระกระโจม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสระหลวง ทะเลบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแขม ทะเลบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ไร่รถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย สระกระโจม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สระกระโจม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ทะเลบก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย หนองสาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวเขา สระกระโจม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สระกระโจม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดชีธาราม ไร่รถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่ากุ่ม หนองสาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดธัญญวารี ไร่รถ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านกรวด หนองสาหร่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสระด่าน หนองสาหร่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองแจง ไร่รถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองหลอด ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สระกระโจม มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

อำเภอด่านช้าง[แก้]

อำเภอด่านช้างมี 43 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 จำนวน 36 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลด่านช้าง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนด่านช้างวิทยา นิคมกระเสียว มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) หนองมะค่าโมง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 นิคมกระเสียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 ห้วยขมิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ด่านช้าง มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านกล้วย วังยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านดงเสลา องค์พระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา องค์พระ ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทับกระดาษ นิคมกระเสียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทับละคร วังคัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก องค์พระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งคอม ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง องค์พระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ด่านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี ห้วยขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านรังงาม วังคัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วังยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านวังยาว วังยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ หนองมะค่าโมง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ นิคมกระเสียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองผือ ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองยาว ห้วยขมิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองอุโลก หนองมะค่าโมง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วังยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 หนองมะค่าโมง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนปัญญาประเสริฐ หนองมะค่าโมง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกกตาด ห้วยขมิ้น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดกกเต็น ห้วยขมิ้น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดคอกช้าง องค์พระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดดอนประดู่ ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย วังคัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดวังคัน วังคัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองเปาะ ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนสวนป่าองค์พระ ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง หนองมะค่าโมง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านช้าง หนองมะค่าโมง อนุบาล ทต.ด่านช้าง
โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเดิมบางนางบวช[แก้]

อำเภอเดิมบางนางบวชมี 51 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 จำนวน 42 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งคลี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา โคกช้าง มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เขาพระ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบ้านเขาดิน นางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านปากดง หัวเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านลาด บ่อกรุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว โคกช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองนา หนองกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ ปากน้ำ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดกร่างสามยอด เขาดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดกาบบัว เขาดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดกำมะเชียร เขาพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดกุ่มโคก ทุ่งคลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดเขาพระ เขาพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดคูเมือง ทุ่งคลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดฉวาก หัวเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดดงพิกุล ยางนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดดอนตาล หัวนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดท่าเตียน เดิมบาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดท่าทอง ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดท่ามะนาว ยางนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน บ่อกรุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดไทร หัวเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดน้ำพุ หัวเขา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดบ่อกรุ บ่อกรุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล เขาดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดปากน้ำ ปากน้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดป่าสะแก ป่าสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดยางนอน ยางนอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดวังกุลา เขาพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม นางบวช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส ทุ่งคลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดสามเอก โคกช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองกรด โคกช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหัวเขา หัวเขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหัวนา หัวนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา หัวนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเขาพระ เขาพระ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) เขาพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ทุ่งคลี อนุบาล ทต.ทุ่งคลี
โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา นางบวช เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา เดิมบาง สช.

อำเภอบางปลาม้า[แก้]

อำเภอบางปลาม้ามี 51 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จำนวน 47 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกฤษณา กฤษณา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนคี่ตี้ บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) โคกคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบางปลาม้า ตะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" โคกคราม มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบางแม่หม้าย บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ บางใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี จรเข้ใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านรางทอง บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองโมง องครักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคูบัว วัดดาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ กฤษณา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ จรเข้ใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดช่องลม ไผ่กองดิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดชีปะขาว ตะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนขาด วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนตาจีน วัดดาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดารา ตะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดาว วัดดาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตปะโยคาราม มะขามล้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตะลุ่ม มะขามล้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทรงกระเทียม สาลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางจิก วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางเลน กฤษณา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางใหญ่ บางใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านหมี่ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบึงคา สาลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์ มะขามล้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม โคกคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ บ้านแหลม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วังน้ำเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน วัดดาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี บางปลาม้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ไผ่กองดิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว สาลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลานคา โคกคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลำบัว จรเข้ใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย จรเข้ใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศุขเกษม บ้านแหลม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสาลี สาลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสุขเกษม มะขามล้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเสาธง บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเสาธงทอง สาลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดองครักษ์ องครักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 มะขามล้ม มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ บางปลาม้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

อำเภอศรีประจันต์[แก้]

อำเภอศรีประจันต์มี 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 จำนวน 31 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านคลองชะโด วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองชะอม ปลายนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านรางหางม้า ปลายนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสรวง ปลายนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วังน้ำซับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วังหว้า มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนวัดเกาะ วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม บ้านกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส ดอนปรู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเถรพลาย วังน้ำซับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส มดแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบรรไดทอง วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านกร่าง บ้านกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกร่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดปลายนา วังน้ำซับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า ปลายนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดปู่เจ้า บ้านกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพังม่วง วังน้ำซับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร ดอนปรู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดยาง ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังพลับใต้ มดแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ มดแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสามจุ่น ดอนปรู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเสาธงทอง มดแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองเพียร บางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม ดอนปรู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" ศรีประจันต์ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ปลายนา มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ ศรีประจันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนอำนวยเวทย์ บ้านกร่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอสองพี่น้อง[แก้]

อำเภอสองพี่น้องมี 69 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จำนวน 54 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ สองพี่น้อง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.สองพี่น้อง
โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.สองพี่น้อง
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน สองพี่น้อง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.สองพี่น้อง
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น สองพี่น้อง ประถมศึกษา ทม.สองพี่น้อง
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ สองพี่น้อง ประถมศึกษา ทม.สองพี่น้อง
โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคูปถัมภ์ สองพี่น้อง อนุบาล ทม.สองพี่น้อง
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 บางตาเถร มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา บ่อสุพรรณ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบางลี่วิทยา สองพี่น้อง มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า ต้นตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกเจ็ดลูก บางตาเถร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบัวขาว ทุ่งคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านประทุนทอง หัวโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่ง ทุ่งคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ บางตาเถร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ บ่อสุพรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ หนองบ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองบ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า บ่อสุพรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง ทุ่งคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ต้นตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดเขาพนมนาง หนองบ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ บางตาเถร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนสงวน หัวโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ บางเลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าข้าม บางตาเถร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าจัด บางพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ทุ่งคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ เนินพระปรางค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบางบอน หัวโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) บ้านกุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบางสาม บางตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดไผ่ขาด ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว บางตาเถร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดพรสวรรค์ หนองบ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดย่านซื่อ บ้านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดรางกร่าง ศรีสำราญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) บ้านกุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง บ้านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเวฬุวัน บ่อสุพรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ดอนมะนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บ้านกุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ต้นตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสำเภาทอง บางตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองพันเทา บ่อสุพรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ หัวโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหัวกลับ บ่อสุพรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ เนินพระปรางค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม บางตาเถร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสองพี่น้อง บางตาเถร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา บางตาเถร มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี (หนองวัลย์เปรียงวิทยา) สองพี่น้อง มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร บางตาเถร อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.บางตาเถร
โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร ทุ่งคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล บางพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว บ้านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ศรีสำราญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอสามชุก[แก้]

อำเภอสามชุกมี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลสามชุก 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วังลึก มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 หนองสะเดา มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วังลึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแขม ย่านยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กระเสียว ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดคลองขอม สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดโคกหม้อ กระเสียว ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดดอนไร่ หนองสะเดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งแฝก วังลึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดนางพิมพ์ วังลึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ หนองสะเดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดบางขวาก ย่านยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านทึง สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านสระ บ้านสระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดโป่งแดง หนองผักนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดลาดสิงห์ บ้านสระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดวังจิก วังลึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดวังหว้า ย่านยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดวังหิน ย่านยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล หนองสะเดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองผักนาก หนองผักนาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองไผ่ หนองผักนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองโรง หนองผักนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองสะเดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง หนองผักนาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย บ้านสระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา สามชุก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สามชุก มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสามชุก สามชุก อนุบาล ทต.สามชุก
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สามชุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

อำเภอหนองหญ้าไซ[แก้]

อำเภอหนองหญ้าไซมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 จำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านแจงงาม แจงงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านดงเชือก แจงงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทัพหลวง ทัพหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทัพหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านมาบพะยอม หนองราชวัตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านสระเตย แจงงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกระถิน ทัพหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว หนองโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร หนองราชวัตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย หนองโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดโคกพระ แจงงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดดอนสำโรง หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดบัลลังก์ หนองหญ้าไซ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดลำพันบอง หนองโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม หนองโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองทราย หนองราชวัตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา หนองหญ้าไซ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ อนุบาล ทต.หนองหญ้าไซ
โรงเรียนอนุบาลวชิรา หนองหญ้าไซ สช.
โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) หนองหญ้าไซ ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

อำเภออู่ทอง[แก้]

อำเภออู่ทองมี 64 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จำนวน 53 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดอนคาวิทยา ดอนคา มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบ้านเขากำแพง ดอนคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก จรเข้สามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน จรเข้สามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนพุทรา ยุ้งทะลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ บ้านโข้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ ดอนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ จรเข้สามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสระบัวทอง บ้านโข้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ พลับพลาไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองโอ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหิน หนองโอ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ บ้านดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพลับพลาไชย พลับพลาไชย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ เจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา อู่ทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง อู่ทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนรัตนไพศาล จรเข้สามพัน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนรัตนศึกษา อู่ทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดกกม่วง บ้านโข้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน บ้านดอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาดีสลัก พลับพลาไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาพระ อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคณฑี หนองโอ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคลองตัน สระยายโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคอกวัว หนองโอ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล พลับพลาไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม ดอนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ เจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสำโรง หนองโอ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดจันทราวาส กระจัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดจำปา บ้านโข้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดช่องลม อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนสุโข สระพังลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดนันทวัน สระพังลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ่อคู่ สระยายโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง หนองโอ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม จรเข้สามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว บ้านโข้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พลับพลาไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโภคาราม ดอนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดยางยี่แส กระจัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ บ้านดอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร บ้านดอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม ดอนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสระยายโสม สระยายโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กระจัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองตาสาม อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองโอ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี ดอนคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร สระยายโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส ยุ้งทะลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนสมถวิลอนุบาล อู่ทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สระยายโสม มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 สระพังลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อู่ทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย พลับพลาไชย อนุบาล อบต.พลับพลาไชย
โรงเรียนอู่ทอง อู่ทอง มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อู่ทอง มัธยมศึกษา สพม.9

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.สุพรรณบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-24. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17158473.pdf
  6. "รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี – นครปฐม" (PDF). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. พฤศจิกายน 2562. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี". โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี.
  10. "ประวัติโรงเรียนกีฬา". โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)