โรงเรียนบ่อเกลือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบ่อเกลือ

โรงเรียนบ่อเกลือ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบ่อเกลือ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยเป็นสาขาโรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เดิมตั้งอยู่บ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ กิ่งอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนจำนวน ๓๔ คน มีครูจากโรงเรียนปัวมาดูแล และทำการสอนจำนวน ๑ คน คือ อาจารย์ประสิทธิ์ แข็งข้อ ตำแหน่งอาจารย์ ๑ และนายพงษ์พัฒน์ ธีรประเทืองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว ทำหน้าที่บริหารโรงเรียน ต่อมาในปีเดียวกัน กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนบ่อเกลือ สาขาโรงเรียนปัว เปิดเป็นโรงเรียนประจำกิ่งอำเภอบ่อเกลือขึ้น โดยประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนบ่อเกลือ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒ เป็นต้นมา โดยมีอาจารย์ ชาติ ก๋าแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้รับการบรรจุครูมาทำการสอน จำนวน ๖ คน แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงเรียนที่บ้านบ่อหลวงนั้นมีพื้นที่คับแคบมาก ไม่สามารถสร้างอาคารเรียนถาวรได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงได้ย้ายไปสร้างอาคารที่บ้านนาขวาง เลขที่ ๗๘ หมู่ ๕ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ ในดินสาธารณะประโยชน์ ของหมู่บ้านจำนวน ๕๐ ไร่ ซึ่งต่อมาสภาตำบลบ่อเกลือใต้ ได้อนุมัติมอบที่ดินเพิ่มอีก ๓๐ ไร่ บริเวณป่าหลังโรงเรียนรวมเนื้อที่ปัจจุบัน ๘๐ ไร่

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายประมวล จันทะวัง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ่อเกลือ แทน นายชาติ ก๋าแก้ว และในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายกฤษณเดช วรรณวิไล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายประมวล จันทะวัง ต่อมาในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ นายกฤษเดช วรรณวิไล ได้ลาออกจากราชการ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดน่าน โดยนาย ยุทธพงษ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดน่าน ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายโกมล สรรคเสรณี ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในขณะนั้น มารักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ่อเกลือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑อีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมากรมสามัญศึกษาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายโกมล สรรคเสรณี มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ่อเกลือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่ง ให้ นายโกมล สรรคเสรณี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ จนถึง 1 ตุลาคม 2554 ต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ มีคำสั่งให้ นายประเทือง ชอบธรม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันท่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ จนถึง ๗ ธันวามคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ มีคำสั่งให้นายพรเทพ เสนนันตา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนบ่อเกลือ ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ –ม. ๓) เรื่อยจนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ปีการศึกษา ๒๕๔๐) กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนบ่อเกลือ ทำการสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔- ม.๖) เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้กิ่งอำเภอบ่อเกลือ เป็นอำเภอบ่อเกลือ โรงเรียนบ่อเกลือ จึงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ประจำอำเภอบ่อเกลือเพียงโรงเรียนเดียว รับนักเรียนที่จบจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอบ่อเกลือ จำนวน ๑๖ โรงเรียน ๓ สาขา โดยเป็นนักเรียนจาก ๔ ตำบล และมีนักเรียนบางส่วนจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอใกล้เคียงมาเรียนต่อ

ปัจจุบันโรงเรียนบ่อเกลือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก พื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนเป็นภูเขา ทางขึ้น โรงเรียนสูงชัน พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๘๐ ไร่ แต่มีพื้นที่เป็นที่ราบประมาณ ๒๕ ไร่ นอกนั้นจะเป็นที่ลาดชัน บริเวณโดยรอบเป็นป่าเขา ในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนมีห้วยริม ไหลผ่านตลอดทั้งแนว โรงเรียนบ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร การคมนาคมติดต่อ ใช้การเดินทางโดยรถยนต์ตามถนนที่ลัดเลาะตามไหล่เขา และสันเขา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๑.๓๐ – ๒.๐๐ ชั่วโมง

อ้างอิง[แก้]