ตำบลชุมแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลชุมแพ เป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบลเขต อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ตำบลชุมแพ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 21 หมู่บ้าน

แบ่งเขตปกครองออกเป็น 2 ส่วนราชการคือ

1.เขตเทศบาลเมืองชุมแพ มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านชุมแพ

หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง

หมู่ที่ 4 บ้านโนนศิลา

หมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข

หมู่ที่ 9 บ้านสว่างวารี

หมู่ที่ 10 บ้านกุดชุมแพ

หมู่ที่ 13 บ้านนาโพธิ์

หมู่ที่ 15 บ้านศรีมงคล

หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาไก้

หมู่ที่ 18 บ้านนครชัย

2.เขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านแห่

หมู่ที่ 2 บ้านมาลา

หมู่ที่ 3 บ้านนาดอกไม้

หมู่ที่ 4 บ้านโนนเมือง

หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว

หมู่ที่ 6 บ้านเชิญ

หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิก

หมู่ที่ 8 บ้านแก้งยาว

หมู่ที่ 9 บ้านดอนหัน

หมู่ที่ 10 บ้านสว่างวารี

หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว

ประวัติ[แก้]

ตำบลชุมแพ เป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบล ของ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมขึ้นกับ อำเภอภูเวียง และต่อมาได้แยกออกจาก อำเภอภูเวียง เป็น อำเภอชุมแพ ในพื้นที่ มีหมู่บ้าน จำนวน 21 หมู่บ้าน และเป็นที่ตั้งของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อยู่ที่โนนเมือง ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำนาและเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำเชิญ และมีระบบชลประทานที่ทำให้ราษฎรทำการเกษตรตลอดปี

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอชุมแพ ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 86 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนหญ่เป็นที่ราบสูง

ประชากร[แก้]

ประชากร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

2.ในส่วนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพมีจำนวน 5,916 คน

รวมประชากรทั้งตำบลมี 21,726 คน

อาชีพ[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ และ ทอผ้า

สถานที่สำคัญ[แก้]

  • สถานโบราณโนนเมือง
  • เขื่อนพระราชดำริลำน้ำเชิญ

ศาสนสถาน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดป่าบ้านแห่

สถานศึกษา[แก้]

  • โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์
  • โรงเรียนชุมแพศึกษา
  • โรงเรียนอนุบาลชุมแพ

อ้างอิง[แก้]