คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Faculty of Music, Silpakorn University Logo.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Music, Silpakorn University
ที่อยู่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2541
คณบดี อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ
สีประจำคณะ ██ สีดอกบานเย็น[1]
สัญลักษณ์ พระพิฆเนศ ประทับบนกุญแจซอล
เว็บไซต์ www.music.su.ac.th
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/silpakornmusic

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Music, Silpakorn University) จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 10 ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2541 และได้จัดทำหลักสูตรการดนตรีขึ้นเรียกว่าหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ซึ่งในปัจจุบันคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่นักศึกษาจะได้รับปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตดุริยางคศาสตร์ให้เป็นนักดนตรีที่มีฝีมือเป็นเยี่ยมเทียบเท่าต่างประเทศ มีความรัก ความเข้าใจลึกซึ้ง มีศักยภาพที่พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีอุดมคติ สามารถสร้างประโยชน์ทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุให้แก่สังคมและตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถปรับศิลปะการดนตรีให้เป็นงานอาชีพที่สร้างสรรค์ในสังคมได้ คณะดุริยางคศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 หลักสูตรการศึกษามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

คณะดุริยางคศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในวิชาที่เรียน โดยเน้นสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ออกแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน ณ สถานศึกษาและสถานที่สำคัญอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนับเป็นการบริการวิชาการและส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพดนตรีที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เวทีนานาชาติได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนหล่อหลอมให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความโดดเด่นทางด้านดนตรี ควบคู่ไปกับความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการที่สามารถนำไปประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ประวัติ[แก้]

คณะดุริยางคศาสตร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ "โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร" โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความร่วมมือจากบุคคลในวงการดนตรีหลายท่าน นับเป็นคณะวิชาลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้อำนวยการคนแรก คือเรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ

คณะดุริยางคศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 เปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว คือ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ต่อมาในปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้นเป็นหลักสูตรที่สาม และในปีการศึกษา 2552 คณะดุริยางคศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 • สาขาวิชาการแสดงดนตรี
 • สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
 • สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 • สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
อาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541[2]
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542[3]
2
อาจารย์ถาวร เยาวขันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 – 30 กันยายน พ.ศ. 2542[4]
3
นาวาเอกวีระพันธ์ วอกลาง
(พลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2542[5]
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2545 (ลาออก)[6]
4
อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 – 3 กันยายน พ.ศ. 2545[7]
5
อาจารย์ธนาทร เจียรกุล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 5 กันยายน พ.ศ. 2545 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546[8]
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 – 4 กันยายน พ.ศ. 2549[9]
5 กันยายน พ.ศ. 2549 – 4 กันยายน พ.ศ. 2553[10]
6
รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ รักษาราชการแทน 5 กันยายน พ.ศ. 2553 – 8 กันยายน พ.ศ. 2553[11]
7
อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 – 8 กันยายน พ.ศ. 2557[12]
9 กันยายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน[13]
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)
 2. คำสั่ง มศก.ที่ 739/2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541
 3. คำสั่ง มศก. ที่ 1049/2541 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2541
 4. คำสั่ง มศก. ที่ 662/2542 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2542
 5. คำสั่ง มศก. ที่ 979/2542 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2542
 6. คำสั่ง มศก. ที่ 1134/2542 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542
 7. คำสั่ง มศก. ที่ 295/2545 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2545
 8. คำสั่ง มศก. ที่ 1010/2545 ลงวันที่ 4 กันยายน 2545
 9. คำสั่ง มศก. ที่ 945/2546 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546
 10. คำสั่ง มศก. ที่ 1098/2549 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2549
 11. คำสั่ง มศก. ที่ 1255/2553 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553
 12. คำสั่ง มศก. ที่ 1288/2553 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553
 13. คำสั่ง มศก. ที่ 1265/2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]