คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Faculty of Music, Silpakorn University Logo.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Music, Silpakorn University
ที่อยู่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วันก่อตั้งพ.ศ. 2541
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ
วารสาร
 • วารสารดนตรีศิลปากร
 • จุลสารดุริยวิจัย
สีประจำคณะ██ สีดอกบานเย็น[1]
สัญลักษณ์พระคเณศ ประทับบนกุญแจซอล
เว็บไซต์www.music.su.ac.th
เฟซบุ๊กwww.facebook.com/silpakornmusic

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Music, Silpakorn University) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 10 ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541

ประวัติ[แก้]

"คณะดุริยางคศาสตร์" เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ "โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร" โดยดำริของ ศาสตราจารย์ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความร่วมมือจากบุคคลในวงการดนตรีหลายท่าน นับเป็นคณะวิชาลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้อำนวยการคนแรก คือ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ

คณะดุริยางคศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 เปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว คือ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ต่อมาในปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้นเป็นหลักสูตรที่สาม และในปีการศึกษา 2552 คณะดุริยางคศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

หน่วยงาน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
 • สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
 • สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
 • สาขาวิชาการแสดงดนตรี

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 • สาขาวิชาการแสดงดนตรี
 • สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
 • สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 • สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
อาจารย์ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541[2]
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542[3]
2
อาจารย์ ถาวร เยาวขันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 – 30 กันยายน พ.ศ. 2542[4]
3
นาวาเอก วีระพันธ์ วอกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2542[5]
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2545 (ลาออก)[6]
4
อาจารย์ พุฒ วีระประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 – 3 กันยายน พ.ศ. 2545[7]
5
อาจารย์ ธนาทร เจียรกุล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 5 กันยายน พ.ศ. 2545 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546[8]
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 – 4 กันยายน พ.ศ. 2549[9]
5 กันยายน พ.ศ. 2549 – 4 กันยายน พ.ศ. 2553[10]
6
รองศาสตราจารย์ ดร. มานี เหลืองธนะอนันต์ รักษาราชการแทน 5 กันยายน พ.ศ. 2553 – 8 กันยายน พ.ศ. 2553[11]
7
อาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยกิจ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 – 8 กันยายน พ.ศ. 2557[12]
9 กันยายน พ.ศ. 2557 – 8 กันยายน พ.ศ. 2561[13]
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
 2. คำสั่ง มศก.ที่ 739/2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541
 3. คำสั่ง มศก. ที่ 1049/2541 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2541
 4. คำสั่ง มศก. ที่ 662/2542 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2542
 5. คำสั่ง มศก. ที่ 979/2542 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2542
 6. คำสั่ง มศก. ที่ 1134/2542 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542
 7. คำสั่ง มศก. ที่ 295/2545 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2545
 8. คำสั่ง มศก. ที่ 1010/2545 ลงวันที่ 4 กันยายน 2545
 9. คำสั่ง มศก. ที่ 945/2546 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546
 10. คำสั่ง มศก. ที่ 1098/2549 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2549
 11. คำสั่ง มศก. ที่ 1255/2553 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553
 12. คำสั่ง มศก. ที่ 1288/2553 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553
 13. คำสั่ง มศก. ที่ 1265/2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]