โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
Mattayom Yangsisurat School

Mattayom Yangsisurat School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
72 หมู่ 5 ถนนยางสีสุราช – นาดูน ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ย.ส M.Y.S
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญใฝ่คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สถาปนา30 เมษายน พ.ศ. 2539 (27 ปี 306 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410630
ผู้อำนวยการนายศักดา สวัสดิ์สละ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี██████ ม่วง - ขาว - เหลือง - ขาว
เพลงมาร์ชมัธยมยางสีสุราช
ต้นไม้ยางนา
เว็บไซต์www.mys.ac.th
ต้นยางนา

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 2 ถนนยางสีสุราช – นาดูน ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต สารคามใต้

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 โดยยกฐานะจากโรงเรียนสาขาของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2539 อาศัยอาคารเรียนชั่วคราวที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองกอก หมู่ที่ 3 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม มีครูอาจารย์จากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์มาช่วยปฏิบัติการสอน

พ.ศ. 2536 ได้รับมอบที่ดินป่าสาธารณะประโยชน์จากสภาตำบลบ้านกู่ ให้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน จำนวน 80 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

พ.ศ. 2537 ได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ และสโมสรไลออนส์โอซากา มิยาโกจิ ประเทศญี่ปุ่น ก่อสร้างอาคารชั่วคราว โดยใช้แรงงานจากชุมชน และได้รับการสนับสนุนอาคารร่วมใจพัฒนารวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย การบินไทย คุณสุวรรณ การภูธรและ ดร.วิลัดดา เตชะเวช

ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) [1]

สัญลักษณ์[แก้]

ตราและสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราโรงเรียน ทุ่งนา ต้นยางนา ถนนและโรงงานอุตสาหกรรม
  • ทุ่งนา หมายถึง พื้นที่อำเภอยางสีสุราชมีอาชีพหลักคือ การทำนา
  • ต้นยางนา หมายถึง ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอยางสีสุราช
  • ถนนและโรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง การมุ่งไปสู่การมีงานทำ
 • สีประจำโรงเรียน ม่วง - ขาว - เหลือง
  • สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความมั่นคง
  • สีขาว หมายถึง ความสุภาพเรียบร้อย
  • สีเหลือง หมายถึง ความก้าวหน้า

คำขวัญและต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คำขวัญของโรงเรียน ใฝ่คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ยางนา[2]


ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

อาคาร สถานที่[แก้]

โรงเรียนมัธญมยางสีสุราช ตั้งอยู่ในที่ดินป่าสาธารณะประโยชน์จากสภาตำบลบ้านกู่ จำนวนพื้นที่ 80 ไร่ มีพระพุทธสีลาวรมุณีสีสุราช เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง อาคารหอประชุม โรงอาหาร สนามฟุตบอลและสระน้ำ[3]

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]