โรงเรียนมหาวิชานุกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมหาวิชานุกูล
Mahawichanukool School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 12 ถนนเลี่ยงเมือง มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญเหตุ - ผล
(ผู้มีเหตุผล คือ ผู้ที่มีทางพบความสำเร็จ)
ผู้อำนวยการนายกษม บุญบรรจง
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี██████ เขียว - ขาว - แดง
เพลงมาร์ชมหาวิชานุกูล
เว็บไซต์www.mhwk.ac.th

โรงเรียนมหาวิชานุกูล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ขนาดกลาง เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนเมืองมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขตเจริญราชเดช เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านกีฬาฟุตบอลของจังหวัดมหาสารคาม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ป้ายหน้าโรงเรียน

โรงเรียนมหาวิชานุกูล เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา ชื่อโรงเรียนเมืองมหาสารคาม ตั้งอยู่ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสาราคาม มีเนื้อที่ 22 ไร่

อาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมี 3 ห้องเรียน สูงจากพื้นดิน 50 เซนติเมตร มีบันไดขึ้นลงหัวท้ายข้างละ 1 บันได ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ปีแรกเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มาเรียน มี นายจวง อุทัยแพน เป็นผู้บริหารคนแรก

พ.ศ. 2503 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา รับนักเรียนทั้งประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ป.1 -ป.4 ชั้น ป.5-ป.7) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503

พ.ศ. 2505 ตัดโอนชั้นประถมศึกษาตอนต้นออก คงมีเฉพาะชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2520 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยกระทวรงมีนโยบายให้โรงเรียนที่สังกัดกรมสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด ดังนั้นโรงเรียนจึงงดรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเปิดรับชั้น ม.1 แทน

พ.ศ. 2521 เปลี่ยนกลับมาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2522 ยุบโรงเรียนแล้วตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นรับนักเรียนแบบสหศึกษา

พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเมืองมหาสารคามเป็นโรงเรียนมหาวิชานุกูล

ในปี พ.ศ. 2526 ได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณหลังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศมหาสารคาม ที่ทางผ่านทางหลวงหมายเลข 23 มีเนื้อที่ 79 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวาถือเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานแรก ที่ย้ายออกมาจากตัวเมือง เพื่อเป็นการขยายความเจริญของเมือง และในเวลาต่อมาก็ได้มีอีกหลายหน่วยงานที่ ย้ายออกจากตัวเมืองมาอยู่ในละแวกเดียวกัน

พ.ศ. 2527 ได้รับอนุมัติให้ขายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2540

พ.ศ. 2544 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดเหรียญทอง โรงเรียนขนาดกลางของอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการรับรองผลประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และในวันที่ 14 - 15 ม.ค. 2551 เป็นรอบที่สอง

พ.ศ. 2551 เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โครงการกรุงไทยสานฝัน

พ.ศ. 2552 เข้าโครงการโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2554 ได้รับมอบที่ดินราชพัสดุ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งอาคารและก่อสร้างอาคาร เนื้อที่ 5 ไร่ 74 ตารางวา[1]

อีกทั้งโรงเรียนมหาวิชานุกูลยังได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทน สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน[2]

สัญลักษณ์[แก้]

ตราและสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราโรงเรียน ประกอบด้วย
 • เทียนชัย 3 ดวง คือ องค์ 3 แห่งการศึกษา เมื่อนักเรียนได้รับการศึกษาอบรมและฝึกฝนจนครบองค์ 3 แห่งการศึกษาแล้วจะประสบความสำเร็จ คือ ชัยชนะของชีวิต
 • ใต้ฐานเทียนชัยมีอักษร ก 4 ก โรงเรียนได้นำไปเป็นความหมายของโรงเรียน มีความหมายดังนี้ ก ที่หนึ่ง คือ การงาน ทุกคนรักการงาน ความสุขอยู่ที่การงานให้สำเร็จ
  • ก ที่สอง คือ ก้าวหน้า ทุกคนต้องก้าวหน้าให้ทันโลก ทันเวลา
  • ก ที่สาม คือ เกียรติภูมิ ทุกคนต้องสร้างและธำรงเกียรติภูมิทั้งของตนเองและครอบครัวตระกูล สังคมของ มวก.
  • ก ที่สี่ คือ เกิด ทุกคนรักบ้านเกิดเมืองนอน สร้างสรรค์บ้านเกิดให้เจริญขึ้น
 • สุภาษิตประจำใจของโรงเรียนมหาวิชานุกูล คือ เหตุ - ผล นำมาจากหลักพุทธศาสนาและหลักวิทยาศาสตร์ ทุกคนต้องเป็นคนมีเหตุผล
 • ช่อชัยพถกษ์ ได้มาจากสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นอนุสรที่กองทัพอากาศได้มอบที่ดินจำนวน 74 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา
 • สีประจำโรงเรียน เขียว - ขาว - แดง
  • สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม
  • สีขาว หมายถึง ความสะอาด สุจริต
  • สีแดง หมายถึง ความมีพลัง องอาจ และกล้าหาญ

คำขวัญ ปรัชญา อัฒลักษณ์และเอกลักษณ์[แก้]

 • คำขวัญของโรงเรียน ทุกคนรักการงาน รักก้าวหน้า รักบ้านเกิด รักเกียติภูมิ
 • ปรัชญาของโรงเรียน ผู้มีเหตุผล คือ ผู้ที่มีทางพบความสำเร็จ
 • อัฒลักษณ์ของโรงเรียน มีคุณธรรม
 • เอกลักษณ์ของโรงเรียน พอเพียงและส่งเสริมการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ [3]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

อาคาร สถานที่[แก้]

พระพุทธรุปประจำโรงเรียน
อาคารเรียน

โรงเรียนมหาวิชานุกูล มีเนื้อที่ 74 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนสำราญ ถนนเลี่ยงเมือง มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 ตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 5 กิโลเมตร ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง โรงอาหาร สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตบอลและสนามสนามบาสเกตบอล[4]

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนมหาวิชานุกูลเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-01-12. สืบค้นเมื่อ 2017-10-12.
 2. "ผลงานดีเด่น". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-01-12. สืบค้นเมื่อ 2017-10-12.
 3. "สัญลักษณ์โรงเรียน". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-01-12. สืบค้นเมื่อ 2017-10-12.
 4. ข้อมูลสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]