มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ชื่อย่อซ.อ.บ. / SBU
คติพจน์คุณวุฒิ คุณธรรม คุณค่า
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา29 มีนาคม พ.ศ. 2542 (24 ปี)
นายกสภาฯศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
อธิการบดีดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง
ที่ตั้ง
ที่ตั้งบางนา
เลขที่ 298 ถนนสรรพวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ตั้งบางพลี
เลขที่ 45/5 หมู่ 19 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สี████ ม่วง ขาว
เว็บไซต์www.southeast.ac.th

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (อังกฤษ: Southeast Bangkok University) มีที่ตั้งอยู่ที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542 โดยบริษัทอรรถวิทย์รุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาต ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นอธิการบดี และนายชนะ รุ่งแสง เป็นนายกสภาวิทยาลัยถือกำเนินขึ้นมาด้วยปณิธานในการสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ และสมรรถนะระดับสากล ได้ดำเนินการขยายวิทยาเขตเพิ่มจากพื้นที่เดิมจากวิทยาเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่พื้นที่ภาคอุตสาหกรรม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คือวิทยาเขตบางพลี โดยเปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

เป็นรูปวงกลม ภายในสุดเป็นคบเพลิงมีรวงข้าวอยู่ 2 ด้าน ล้อมรอบด้วยวงกลมชั้นที่ 1 ในวงกลมชั้นที่ 1 นี้ จะมีวงกลมเล็กล้อมรอบอยู่ ถัดจากวงกลมชั้นที่ 1 เป็นวงกลมชั้นที่ 2 ภายในวงกลมชั้นที่ 2 จะมีชื่อของวิทยาลัยเป็นภาษาไทย “วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก” อยู่ด้านบน และชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “SOUTHEAST BANGKOK COLLEGE” อยู่ด้านล่าง สำหรับขอบริมสุดมีลักษณะเป็นลูกคลื่นล้อมรอบ

ความหมายตราสัญลักษณ์[แก้]

่คบเพลิง หมายถึง ปัญญาสว่างไสว ความก้าวหน้า และความมีชื่อเสียงขจรขจาย รวงข้าว หมายถึง การเตือนสติให้กับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้รำลึกว่า สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นท้องนา ปณิธานของท่านผู้เป็นเจ้าของจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่เยาวชนไทย วงกลมเล็ก หมายถึง การหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบเสมือนวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เริ่มก่อตั้งและพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจากโรงเรียนอรรถวิทย์ เป็นโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ และมาเป็นมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และจะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปเรื่อย ๆ คลื่นล้อมรอบ หมายถึง วิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ความต้องการของสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

สีประจำวิทยาลัย[แก้]

คือ สี ม่วง-ขาว มีความหมาย คือ สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน และความเพียรพยายาม สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ และความซื่อสัตย์

สีประจำคณะ/หลักสูตร[แก้]

 • สีฟ้า คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สีขาว คณะนิติศาสตร์
 • สีเขียว คณะศิลปศาสตร์
 • สีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สีแดงเลือดหมู คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย[แก้]

เสลา ไม้ประจำวิทยาลัย

เสลา ด้วยชื่อที่เป็นไม้มงคล จึงถูกเชิญมาเป็นไม้สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ก็เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาและความปรารถนาสูงสุดของผู้ก่อตั้ง ให้เป็นไม้ตัวแทนของสถาบัน ที่แสดงให้เป็นความงามความปราณีตบรรจงในทุกด้าน ความตั้งใจที่จะปั้นแต่งปฏิบัติภาระกิจ ประคับประคองศิษย์นักศึกษาทุกคนนับแต่ย่างเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ ให้ประสบความสำเร็จงามวิจิตรด้วยฝีมือคณาจารย์ผู้ชำนาญ เป็นผู้สอนชี้แนะเป็นที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดเป็นช่างสลักเสลาฝีมือเยี่ยม จวบจนสำเร็จเป็นบัณฑิตเป็นกำลังสังคมที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ด้วยศาสตร์ทุกแขนง เทคโนโลยี ยอดเยี่ยมด้วยคุณความรู้ คุณธรรม เป็นคนที่มีคุณค่าแก่สังคม เป็นงานสลักเสลาเกลากลึงด้วยมือที่ประณีตบรรจง นี้คือปรัชญาการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่สื่อโดย ต้นเสลาไม้มงคงประจำวิทยาลัย

เพลงประจำวิทยาลัย[แก้]

เพลงประจำวิทยาลัย จะใช้ในงานพิธีการและโอกาสต่างๆ มีทั้งหมด 3 เพลง ประกอบด้วย เพลง 1) มาร์ชSBU 2) ถิ่นทอง และ 3) อำลาอาลัย เป็นเพลงที่ใช้มาตั้งแต่มีการก่อตั้งวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • กลุ่มวิชาการตลาด
  • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
  • กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปริญญาตรี[แก้]

 • คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  • สาขาวิชาการจัดการ
 • คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • คณะนิติศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชา­เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชา­เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม (ต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและอีสปอร์ต

ที่ตั้ง[แก้]

ที่ตั้งบางนา[แก้]

เลขที่ 298 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0 2744 7356-65 โทรสาร 0 2398 1356

ที่ตั้งบางพลี[แก้]

เลขที่ 45/5 หมู่ 19 ซอยรุ่งเรือง ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0 2382 5620-4 โทรสาร 0 2174 5069

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก