ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
'''สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓''' <ref>[http://www.htc.ac.th/webroot59/index.php?option=List&id_type=1&id_view=74&to=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2& http://www.htc.ac.th/webroot59/index.php?op]</ref>เดิมชื่อว่า '''วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่''' แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2481 เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา ได้เปิดดำเนินการขึ้นในจังหวัดสงขลาพร้อมกัน 2 โรง คือ โรงเรียนช่างไม้สงขลา และ[[วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา|โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา]] เมื่อเริ่มดำเนินการโรงเรียนช่างไม้สงขลา มีครู 2 คน คือ นายจาบ แสงจันทร์ เป็นครูใหญ่ และ นายเขื่อน เขมาภรณ์ เป็นครูน้อย มีนักเรียน 30 คน อาศัยอาคารหลังเล็กในบริเวณโรงเรียนประชาบาล 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (โรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน) เป็นอาคารเรียนและที่ทำการ โรงฝึกงานอาศัยร่มไม้ของต้นก้ามปูและต้นหูกวาง ทางด้านโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา เปิดสอนแผนกช่างเย็บผ้า และแผนกช่างทอผ้า แผนกช่างเย็บผ้า ได้เช่าห้องแถว 1 ห้อง ที่หน้าวัดดอนรักษ์ถนนไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา เป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้ย้ายมาเช่าห้องแถวใหม่ที่หน้าสาขาสมาคมรัฐธรรมนูญ ถ.กาญจนวนิช (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา) เป็นสถานที่เรียน พ.ศ. 2482 โรงเรียนช่างไม้สงขลา และโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา ต่างได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนช่างไม้สงขลาได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นที่บริเวณวัดนาถม ซึ่งร้างมานานแล้ว ส่วนโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นในที่ดินของราชพัสดุ กับที่ดินของการรถไฟ (ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ในปัจจุบัน) 
 
พ.ศ.2501 โรงเรียนช่างไม้สงขลา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสงขลา มีนายสุธน เจริญพงศ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ 
| valign="top" |'''ศูนย์กลางเทคนิคหาดใหญ่'''
| valign="top" |'''หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ'''
* การก่อสร้าง
* เครื่องกล
* เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
* ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
* โลหะการ
| valign="top" |'''หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง'''
* การก่อสร้าง
* เครื่องกล
* เครื่องมือวัดและควบคุม
* เทคนิคการผลิต
* เทคนิคโลหะการผลิต
* เทคโนโลยีสารสนเทศ
* เทคนิคอุตสาหกรรม
* ไฟฟ้ากำลัง
* เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
* โยธา
* เทคโนโลยีสารสนเทศ
* อิเล็กทรอนิกส์
* ไฟฟ้ากำลัง
* โยธา
* อิเล็กทรอนิกส์
| valign="top" |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
*
* สาขาวิชาเทคโลยีแม่พิมพ์
* สาขาวิชาเทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์
* สาขาวิชาเทคโลยีไฟฟ้า
* สาขาวิชาเทคโลยียานยนต์
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี'''
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ'''
* การก่อสร้าง
* เครื่องกล
* เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
* โลหะการ 
* ผ้าและเครื่องแต่งกาย
* ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
* พณิชยการ
* ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
* โลหะการ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง'''
* กเทคนิคยานยนต์
* การตลาด
* เทคนิคการผลิต
* ไฟฟ้ากำลัง  
* เทคโนโลยีสารสนเทศ  
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
* การบัญชี
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* เครื่องกล
* เทคนิคการผลิต
* เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
* เทคโนโลยีสิ่งทอ
* ไฟฟ้ากำลัง
* อิเล็กทรอนิกส์
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
|-
| valign="top" |'''วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและ'''
'''ประมงปัตตานี'''
| valign="top" |'''หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ'''
* เกษตรศาสตร์
* การก่อสร้าง
* แปรรูปสัตว์น้ำ
* คหกรรมศาสตร์
* เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
* เครื่องกล
* อุตสาหกรรมเกษตร
* เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
* ผ้าและเครื่องแต่งกาย
* พณิชยการ
* ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
* โลหะการ
* อาหารและโภชนาการ
| valign="top" |'''หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง'''
* เกษตรศาสตร์
* การบัญชี
* ช่างกลเกษตร
* การเลขานุการ
* แปรรูปสัตว์น้ำ
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
* เครื่องกล
* เทคโนโลยีสำนักงาน
* เทคนิคการผลิต
* เทคนิคโลหะ
* เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
* ไฟฟ้ากำลัง
* อิเล็กทรอนิกส์
| valign="top" |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
*
* สาขาวิชาการบัญชี
* สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี'''
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ'''
* การก่อสร้าง
* เครื่องกล
* คหกรรมศาสตร์
* เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
* เครื่องกล
* ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
* เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
* โลหะการ
* พณิชยการ
* ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
* อาหารและโภชนาการ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง'''
* การก่อสร้าง
* การจัดการทรัพยากรมนุษย์
* การจัดการทั่วไปทรัพยากรมนุษย์
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* การตลาด
* เครื่องกล
* การบัญชี
* เทคโนโลยีสารสนเทศ
* การเลขานุการ
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* เครื่องกล
* เทคนิคการผลิต
* เทคนิคโลหะ
* เทคนิคอุตสาหกรรม
* เทคโนโลยีโทรคมนาคม
* เทคโนโลยีสารสนเทศ
* ไฟฟ้ากำลัง
* โยธา
* อิเล็กทรอนิกส์
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
*
* สาขาวิชาเทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์
* สาขาวิชาเทคโลยียานยนต์
|-
| valign="top" |'''วิทยาลัยเทคนิคยะลา'''
| valign="top" |'''หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ'''
* การก่อสร้าง
* ยานยนต์
* เครื่องกล
* เครื่องมือกล
* เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
* โครงสร้าง
* ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์
* โลหะการ
* อิเล็กทรอนิกส์
* ก่อสร้าง
* สถาปัตยกรรม
* สำรวจ
* เขียนแบบเครื่องกล
* โทรคมนาคม
* โยธา
* เทคโนโลยีสารสนเทศ
| valign="top" |'''หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง'''
* เทคนิคยานยนต์
* เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
* เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง
* เครื่องมือกล
* แม่พิมพ์โลหะ
* เทคโนโลยีการเชื่อมโครงสร้างโลหะ
* ไฟฟ้ากำลัง
* บำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์
* อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหรรม
* เทคนิคก่อสร้าง
* เทคนิคสถาปัตยกรรม
* สำรวจ
* เขียนแบบเครื่องกล
* ติดตั้งและรำบุงรักษา
* เทคโนโลยีโทรคมนาคม
* เทคนิคโยธา
* คอมพิมเตอร์ระบบเครือข่าย
* เทคโนโลยีสารสนเทศ
| valign="top" |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาขาวิชาเทคโลยีการก่อสร้าง
* สาขาวิชาเทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์
* สาขาวิชาเทคโลยีแม่พิมพ์
* สาขาวิชาเทคโลยีไฟฟ้า
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''วิทยาลัยเทคนิคสตูล'''
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ'''
* การก่อสร้าง
* การจัดการโลจิสติกส์
* เครื่องกล
* เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
* ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
* โลหะการ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง'''
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* เครื่องกล
* เทคนิคการผลิต
* เทคนิคอุตสาหกรรมโลหะ
* เทคนิคสถาปัตยกรรม
* เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
* เทคโนโลยีสารสนเทศ
* ไฟฟ้ากำลัง
* โยธา
* อิเล็กทรอนิกส์
| valign="top" |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
*
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''วิทยาลัยเทคนิคสตูล'''
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ'''
* การก่อสร้าง
* คหกรรมศาสตร์
* เครื่องกล
* เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
* ผ้าและเครื่องแต่งกาย
* ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
* โลหะการ
* อาหารและโภชนาการ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง'''
* การก่อสร้าง
* การตลาด
* การบัญชี
* การเลขานุการ
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* เครื่องกล
* เทคนิคการผลิต
* เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
* ไฟฟ้ากำลัง
* อิเล็กทรอนิกส์
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาขาวิชาเทคโลยีไฟฟ้า
* สาขาวิชาเทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์
|-
| valign="top" |'''วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี'''
| valign="top" |'''หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ'''
* การบัญชี
* เลขานุการ
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* การตลาด
* ธุรกิจค้าปลีก
* แฟชั่นและสิ่งทอ
* อาหารและโภชนาการ
* ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
* คหกรรมเพื่ออการโรงแรม
* การท่องเที่ยว
* การโรงแรม
* วิจิตรศิลป์
* คอมพิวเตอร์กราฟิก
* ออกแบบ
* เทคโนโลยีสารสนเทศ
| valign="top" |'''หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง'''
* การบัญชี
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* การตลาด
* ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
* ธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง
* การจัดการทั่วไป
* การจัดการสำนักงาน
* อาหารและโภชนาการ
* บริหารงานคหกรรมศาสตร์
* ผ้าและเครื่องแต่งกาย
* การโรงแรมและบริการ
* การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
* คอมพิวเตอร์กราฟิก
* เทคโนโลยีสารสนเทศ
| valign="top" |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
* สาขาวิชาการบัญชี
* สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา'''
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ'''
* คหกรรมศาสตร์
* ผ้าและเครื่องแต่งกาย
* พณิชยการ
* ศิลปกรรม
* เสริมสวย
* อาหารและโภชนาการ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง'''
* การจัดการธุรกิจค้าปลีก
* การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
* การเงินและการธนาคาร
* การจัดการผลิตภัณฑ์
* การตลาด
* การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
* การบัญชี
* การโรงแรมและบริการ
* การเลขานุการ
* การออกแบบ
* คอมพิวเตอร์กราฟิก
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์
* เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
* เทคโนโลยีสารสนเทศ
* เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
* วิจิตรศิลป์
* อาหารและโภชนาการ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
* สาขาวิชาการบัญชี
|-
* สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา'''
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ'''
* คหกรรมศาสตร์
* พณิชยการ
* อาหารและโภชนาการ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง'''
* การจัดการทั่วไป
* การตลาด
* การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
* การบัญชี
* การเลขานุการ
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
* ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
* อาหารและโภชนาการ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
*
|-
| valign="top" |'''วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา'''
| valign="top" |'''หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ'''
* คหกรรมศาสตร์
* ผ้าและเครื่องแต่งกาย
* พณิชยการ
* ศิลปกรรม
* อาหารและโภชนาการ
| valign="top" |'''หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง'''
* การจัดการทรัพยากรมนุษย์
* การตลาด
* การจัดการธุรกิจค้าปลีก
* การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
* การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
* การบัญชี
* การโรงแรมและบริการตลาด
* การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
* การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* การบัญชี
* เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
* การโรงแรมและบริการ
* เทคโนโลยีสารสนเทศ
* การเลขานุการ
* อาหารและโภชนาการ
* คอมพิวเตอร์กราฟิก
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
* เทคโนโลยีความงาม
* เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
* ธุรกิจรับจัดงาน
* วิจิตรศิลป์
* อาหารและโภชนาการ
* อุตสาหกรรมอาหาร
| valign="top" |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
*
* สาขาวิชาการตลาด
* สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
|}
 
1,663

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์