ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี (อังกฤษ : Pattani Fisheries and Agriculture Technology College ) เป็นวิทยาลัยด้านเกษตรกรรมและการประมงแห่งเดียวในประเทศไทย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร
และประมงปัตตานี
ชื่อย่อวษป.ปน. / PTFAC
คติพจน์อดทน กล้าแกร่ง
ฝ่าอุปสวรรค รักคุณธรรม
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สถาปนา30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
ผู้อำนวยการนายปรีชา เวชศาสตร์
ที่ตั้ง
หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี 94170
เว็บไซต์pfcollege

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี แรกเริ่มเป็น "วิทยาลัยประมงปัตตานี" เป็นสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดตั้งโดยความประสงค์ ความต้องการของประชาชน ใน 3  จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี  นราธิวาส และยะลา)  โดยนายพลากร  สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ขอใช้ที่ดิน เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานีและมีประวัติความเป็นมาดังนี้

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2536  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท์ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้ง วิทยาลัยประมงปัตตานี พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีเป็นสำนักงานชั่วคราวของวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผู้อำนวยการ บุญชุม เปียแดง  ได้มอบให้วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เป็นผู้สำรวจพื้นที่วางแผนการใช้ที่ดินและจัดทำแผนหลัก งานฟาร์ม

วันที่ 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา  25  แห่ง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2534 จึงให้จัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี  ที่หมู่ที่ 2  ตำบลบางตาวา และหมู่ที่ 7 ตำบลตุยง  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี   เป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายสังข์ทอง  ศรีธเนศ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539  สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายชลิต  เฟื่องเรือง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานีคนแรก โดยสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง ประจำปี 2540 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจ่ายตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  คือ การสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1,500,000  บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ อาจารย์ 2 ระดับ 5 และนายอุดม  จันทรพาหา  อาจารย์ 2 ระดับ 7 มาช่วยปฏิบัติราชการ ตามแผนแม่บทนโยบายปฏิรูปการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์2538:เพื่อเตรียมพร้อมพลเมืองไทยสำหรับศตวรรษที่21[1]

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นาย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมี         ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ,  นายสุรัตน์ชัย  อมรจันทราภรณ์ ,  นางสาวสมสมัย  พลอินตา   และนายพิเสก    ส่องสง   เป็นคณะทีมงานช่วยเหลือ

วันที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ. 2545  กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานีอีกหน้าที่หนึ่งขณะนั้น นายไกรสีห์  ชัยพรหม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี อีกหน้าที่หนึ่ง และได้มอบหมายให้นายปรีชา  เวชศาสตร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมีนายพิเสก  ส่องสง  เป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่เพียงคนเดียว  เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเป็นวิทยาลัยอยู่

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2546  กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสุชาติ  พรหมหิตาทร  มาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  จึงต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  อีกหน้าที่หนึ่ง  ตามคำสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา  และนายสุชาติ   พรหมหิตาทร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนราธิวาส  ก็ได้มอบหมายให้นายปรีชา  เวชศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส     ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปัตตานี  เช่นเดิม  โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ได้มอบหมายให้นาย ตำแหน่งอาจารย์ 1ระดับ5 และนาย  ครูพิเศษจ้างสอน  มาช่วยบริหารจัดการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย

วันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้  นายปรีชา  เวชศาสตร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  ราชสุวรรณ  และนายอนุชาติ  บุรีรัตน์  ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  (ทำหน้าที่ตามคำสั่งภายในของวิทยาลัย)  ทั้ง  3 คน ก็ได้ยึดอาคารเรียนชั่วคราว ทำเป็นสำนักงาน  ทำเป็นห้องเรียน  ห้องครัว  ห้องละหมาด  ห้องสมุด และพักกินนอนอยู่ภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร  เพื่อชีวิตได้เต็มรูปแบบและเริ่มแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินอย่างจริงจัง

วันที่  5  สิงหาคม 2546  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ได้ผลักดัน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี เข้าสู่นโยบายเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อของบประมาณ งบกลาง ปี  2546 (แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

วันที่ 4 ธันวาคม  2546 วิทยาลัยประมงปัตตานี  โดย นายปรีชา  เวชศาสตร์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ผลักดันโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี เข้าสู่ประเด็น     ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธำรงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับให้ได้มาตามของยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี

วันที่  11 กุมภาพันธ์  2547 คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี จำนวน 17 คน  ได้เข้าชื่อยื่นเสนอ ขอจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี  นายอดิศัย  โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร  จำนง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

วันที่  22 เมษายน พ.ศ. 2547  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ได้ผลักดัน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี โดยผ่านการทำประชาคม ระดับหมู่บ้าน  ระดับตำบลบางตาวา  ตำบลตุยง  ระดับอำเภอของอำเภอหนองจิกเข้าสู่  เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปัตตานี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้  (จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา)  โดยได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี และ วันที่  22  มิถุนายน 2547  คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี  และได้รับงบประมาณ  งบกลาง  ปี 2547       (วันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2547) จำนวน 22,545,200  บาท  ซึ่งได้จัดสรรผ่านหน่วยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  ได้ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินให้  โดยได้สร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ  ระบบน้ำบาดาล ขยายของเขตไฟฟ้า  ปรับปรุงถนนทางเข้า  และครุภัณฑ์ สำนักงาน  ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์ห้องสมุด  ครุภัณฑ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และครุภัณฑ์ยานพาหนะ    (รถยนต์ขับเคลื่อน  4  ล้อ  จำนวน 1 คัน)  งบบุคลากร งบอุดหนุน โดยมีนายประวิทย์  อ๋องสุวรรณ ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5  ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้ประสานดำเนินการ และมี นายพงษ์ศักดิ์  ราชสุวรรณ  ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (คำสั่งภายในวิทยาลัย)  และว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ เป็นผู้ร่วมดำเนินการ

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  ได้ทำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี  ไปเสนอต่อกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต)  เนื่องจากรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยน วิธีการทางงบประมาณ  โครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะที่  2 ของวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้ถูกพับไป    เมื่อนายปรีชา  เวชศาสตร์ ชี้แจ้งถึงความจำเป็น ความสำคัญของวิทยาลัยประมงปัตตานี  ทางกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.)  ก็ได้อนุมัติงบประมาณมาให้  25,000,000  บาท  โดยมีงบบุคลากร  งบดำเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน  โดยได้สร้างอาคารเรียน  2  ชั้น 8 ห้องเรียน  2 หลัง  อาคารฝึกอาชีพ 1  ชั้น มีใต้ถุนโล่ง  2  หลัง  อาคารประกอบกิจศาสนา จำนวน 2 หลัง  หอพักนักศึกษาจำนวน  1 หลัง  โรงเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อยอีก  1  หลัง  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้ 1 คัน , รถกระบะ  1  คัน)   โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์    ภู่พลับ    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   เป็นผู้ประสานดำเนินการ  โดยมี นายประวิทย์  อ๋องสุวรรณ และนายวรยุทธ์  ชีวรัตน์  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ (คำสั่งภายใน)  นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน์    นายประพัฒน์  กองแก้ว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีมาร่วมดำเนินการ

วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2547  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ขอเสนอหน่วยเบิกใหม่ ให้วิทยาลัยประมงปัตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติ ให้มีรหัสหน่วยงาน  รหัสหน่วยเบิกย่อย และรหัสบัญชีย่อย  ในวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ. 2547

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้เสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยประมงปัตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการต่อจังหวัดปัตตานี ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มาเป็นเงิน  7,772,900  บาท  โดยได้เป็นงบบุคลากร  งบดำเนินงาน  และงบลงทุน  โดยสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์  ป้ายวิทยาลัย  ป้อมยาม เสาธงชาติ  ปรับปรุงห้องเป็นห้องเรียนรวมและห้องประชุม ห้องน้ำ 4 หลัง และครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบรรทุก  6 ล้อ  1  คัน)

ปีงบประมาณ 2550  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน (งบลงทุน) สร้างโรงฝึกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 1 หลัง  สร้างอาคารบ้านพักครู 6 หน่วย 2 ชั้น 1 หลัง  สร้างบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง และครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเงิน 10,553,000 บาท และชุดกล้องวงจรปิด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 900,000 บาท

นายปรีชา  เวชศาสตร์  ได้ของบกลางปี 2550 ได้งบสร้างฟาร์มตัวอย่าง, ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ, สร้างบ้านพักเกษตรกร, สร้างถนนภายใน, ซื้อรถแทรกเตอร์ 1 คัน และสร้างรั้วรอบวิทยาลัย  รวมงบประมาณ เป็นเงิน 14,200,000 บาท และสร้างรั้ว เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2551 ได้รับการจัดสรรงบภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทางเชื่อมโยงการมีงานทำเพื่อความมั่นคง (วิทยาลัยประมงปัตตานี) เป็นเงิน 8,000,000 บาท และวิทยาลัยได้เสนอโครงการพัฒนาวิทยาลัยประมงปัตตานีเพื่อของบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ได้สร้างบ้านพักนักเรียนนักศึกษา จำนวน 2 หลังๆละ 2,300,000 บาท เป็นเงิน 4,600,000 บาท และได้ขอความอนุเคราะห์สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานีขุดสระเก็บน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการเกษตร จำนวน16 ไร่ เป็นเงิน 2,617,000 บาท และได้รับจัดสรรงบลงทุนสร้างอาคารจำหน่ายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,228,500 บาท

ปีงบประมาณ 2552 ได้รับจัดสรรงบลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นรายการปรับปรุงถนนภายในฟาร์มตัวอย่าง เป็นเงิน 5,000,000 บาท ครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดีย เป็นเงิน 1,850,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบเงินกู้ (SP:2) โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 สร้างอาคารเรียนปฏิบัติการพื้นที่ 1,920 ตารางเซนติเมตร  งบประมาณ 15,360,000 บาท และขอสนับสนุนระบบน้ำเพื่อใช้ในฟาร์มเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปัตตานี กรมชลประทาน งบประมาณ 10,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2554  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ในการปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ 5,880,000  บาท และค่าขยายขอบเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในแปลงเกษตรผสมผสาน งบประมาณ 1,800,000 บาท[2]

เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี[3]

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน[4]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://drive.google.com/file/d/1JLvKeOom22AL7w_RBHFXOTC7nydqLtew/edit
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-21. สืบค้นเมื่อ 2017-05-10.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-09. สืบค้นเมื่อ 2017-05-10.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-21. สืบค้นเมื่อ 2017-05-10.