แม่โขง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับสุรา สำหรับแม่น้ำ ดูที่ แม่น้ำโขง
Mekhong Whisky 700ml

แม่โขง (ปัจจุบัน Mekhong) (www.mekhong.com) เป็นสุราสียี่ห้อแรกของประเทศไทย เป็นสุราปรุงพิเศษ 35 ดีกรี เริ่มผลิต ปี พ.ศ. 2484 ที่โรงงานสุราบางยี่ขัน ปากคลองบางยี่ขัน ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก แขวงบางปูน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

บางยี่ขัน ย่านต้มสุรา[แก้]

บางยี่ขันเป็นย่านผลิตสุรามาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกล่าวกันว่าในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีนายอากรสุราชาวจีนมาปลูกโรงต้มสุราบริเวณปากคลองบางยี่ขันริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝ่ังตะวันตกมองเห็นปล่องไฟมีควันโขมงสังเกตเห็นได้ง่าย

โรงงานสุราบางยี่ขัน โรงงานสุราของรัฐ[แก้]

ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๕๗ รัฐบาลได้โอนโรงงานสุราบางยี่ขันซึ่งเดิมเป็นกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐโดยมีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเป็นผู้ปกครองดูแลเรียกประมูลเงินผลประโยชน์เข้ารัฐในรูปแบบต่างๆแล้วตั้งผู้ประมูลได้ให้เป็นผู้รับอนุญาต ผลิตสุราออกจําหน่ายภายในเขตที่กําหนดให้เป็นเขตจําหน่ายสุราของโรงงาน พ.ศ.๒๔๗๐ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครบกําหนดหมดอายุสัญญาอนญุาตให้ต้มกลั่นและจําหน่าย สุรากรมสรรพสามิตจึงได้ระงับการอนุญาตให้เอกชนต้มกลั่นและจําหน่ายสุราและเข้าดูแลควบคุมการผลิตสุราที่โรงงาน บางยี่ขันเองเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๒ มีการปรับปรุงโรงงานให้ทันสมัยและผลิตสุราชนิดใหม่คือสรุาผสม ๒๘ ดีกรี หลายยี่ห้อรวมทั้งเชี่ยงชุนที่ยังคงผลิตมาจนถึงปัจจุบัน แต่การจําหน่ายยังคงใช้วิธีการประมูลเงินผลประโยชน์ ตั้งผู้ทำการค้าส่งเป็นเขตๆ

ต่อมากรมสรรพสามิตได้ผลิต “สุราผสม” โดยใช้เคร่ืองสมุนไพรตามเภสัชตำรับของยาดองเหล้าแบบโบราณสกัดโดย แช่ในสุราดีกรีสูงแล้วนํามาปรุงแต่งรสกลิ่นสีและแรงแอลกอฮอล์ เป็นสุราผสมดื่มได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมโซดาและต่อมา ได้พัฒนาเป็น“สุราปรุงพิเศษ”ดื่มโดยผสมโซดาหรือไม่ก็ได้ในขณะนั้นมีผู้นิยมดื่มวิสกี้ผสมโซดากันอย่างแพร่หลาย วิสกี้ส่วนใหญ่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ สิ้นเปลืองเงินตราปีละมากๆ สุราปรุงพิเศษที่กรมสรรพสามิตผลิตขึ้นจึงช่วยลดการนําเข้าได้เป็นอย่างดี

กำเนิด “แม่โขง” ริมฝั่งเจ้าพระยา[แก้]

ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เกิดการเรียกร้องดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ๔ จังหวัดคือเสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณและนครจําปาศักดิ์คืนจากประเทศฝรั่งเศสจนเกิดกรณีพิพาทและนำไปสู่สงครามอินโดจีน หลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรจึงแต่งเพลงปลุกใจชื่อว่าเพลง “ข้ามโขง” โดยใช้ ทํานองเพลง "Swanee River" ของฝรั่งมาใส่เนื้อร้องเป็นภาษาไทยเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเกิดความเข้าใจว่าแม้จะอยู่ ห่างไกลกันคนละฝั่งแม่น้ำโขงแต่ทั้ง ๔ จังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย เพลงข้ามโขงนี้โด่งดังมากและสร้างความรู้สึกรักชาติรักแผ่นดินอย่างรุนแรง อิทธิพลของเพลงนี้จูงใจให้กรมสรรพสามิต ตั้งชื่อสุราปรุงพิเศษ ๓๕ ดีกรีซึ่งเพิ่งจะผลิตขึ้นใหม่ใน พ.ศ.๒๔๘๔ ว่า “แม่โขง”

ลักษณะสุรา[แก้]

สี:[แก้]

เหลืองอำพันเจือทองแดง

รสแรกสัมผัส:[แก้]

หวานปลายลิ้นกลมกล่อม เผ็ดหอมแบบขิงและผลไม้จำพวกส้ม มีกลิ่นวนิลาเล็กน้อย 

รสสัมผัสตอนท้าย:[แก้]

ความเผ็ดหอมแบบขิง 

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]