โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
The Demonstration Secondary School of Nakhorn Ratchasima Rajabhat University
Logo-jpg.jpg
ข้อมูล
ชื่ออื่นSNRRU
ประเภทโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา)
คำขวัญพากเพียร เรียนดี มีวินัย
สถาปนาพ.ศ. 2565
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สี    เขียว-เหลือง
เว็บไซต์https://satitmattayom.nrru.ac.th/

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม (ภาษาอังกฤษ: The Demonstration Secondary School of Nakhorn Ratchasima Rajabhat University) ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมา[แก้]

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 ได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม ขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) ภายใต้นโยบายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 796/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขยายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการดำเนินงานด้านวิชาการ โดยมีจุดเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิต มีจิตอาสา ทำงานเป็นทีม และมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งปลูกฝังนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร ตลอดจนเป็นต้นแบบแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริหารการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ และส่งเสริมความสามารถด้านอ่าน คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 ได้ผ่านการเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 ได้ผ่านการอนุมัติแผนการรับและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากคณะกรรมการประจำโรงเรียน

ปีการศึกษา 2565 ให้เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก [1]

อาคารและสถานที่[แก้]

 • อาคารเรียนหลัก ใช้อาคาร 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10–11 เป็นอาคารเรียนหลัก
  • มีห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม อยู่ชั้น 10 ส่วนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์
 • แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
  • อาคาร 27 สำนักคอมพิวเตอร์
  • สถาบันภาษา
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
  • สนามกีฬา
  • ศูนย์วิจัยฯ 100 ไร่
  • พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน".