โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเปิดทำการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ถึง ตอนปลาย

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ตั้งอยู่เลขที่  ๒๑๐ หมู่ ๑ ถนนพิมาย - หินดาด  ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๖  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพิมายวิทยา  มีชื่อว่าโรงเรียนพิมายวิทยาสาขาตลาดนิคม มีนายวันชัย  นงค์สูงเนิน ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ  ๖ รักษาการหัวหน้าสาขาในขณะนั้น  ภายหลังโรงเรียนพิมายวิทยาได้แต่งตั้ง นายศิริ  สัมกำปัง  ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ  ๖  เป็นหัวหน้าสาขา        โรงเรียนพิมายวิทยาสาขาตลาดนิคม ได้เปิดทำการสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคคลากรจากกรมสามัญศึกษาและโรงรียนพิมายวิทยา  ขณะเดียวกันได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองพิมายใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน  ซึ่งทางนิคมสร้างตนเองพิมาย  ได้จัดแบ่งพื้นที่บริเวณตรงข้ามค่ายลูกเสืออำเภอพิมาย  จำนวน  ๓๕  ไร่ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๓๙  โดยให้ชื่อว่า  “โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  ๒๑ ห้องเรียน  ครู จำนวน  ๓๖  คน พนักงานราชการ จำนวน  ๓  คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน  ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  ๓  คน  

ปัจจุบันมี นายปรีชา  เพียรกลาง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน