เทศบาลเมืองปากช่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปากช่อง
เทศบาลเมือง
สถานีรถไฟปากช่อง
สถานีรถไฟปากช่อง
ตราอย่างเป็นทางการของปากช่อง
ตรา
ประเทศ  ไทย
จังหวัด นครราชสีมา
อำเภอ ปากช่อง
ที่ตั้ง 73 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ
พื้นที่
 • ทั้งหมด 15.25 ตร.กม. (5.89 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 35,461
 • ความหนาแน่น 2,368 คน/ตร.กม. (6,130 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 4431 2037-8 ต่อ 210,211
โทรสาร 0 4431 3040
เว็บไซต์ http://www.pakchongcity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง

เทศบาลเมืองปากช่อง หรือ เมืองปากช่อง เป็นเทศบาลเมือง 1 ใน 4 แห่งของเทศบาลเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง เป็นเทศบาลใหญ่ลำดับที่ 2 ของจังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองปากช่อง เดิมมีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบสุขาภิบาล มีชื่อเรียกว่า สุขาภิบาลปากช่อง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2499 [1] แต่เดิมนั้นเขตการปกครองขึ้นตรงกับ กิ่งอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2501 มีพระราชกฤษฎียกฐานะ กิ่งอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว เป็นอำเภอปากช่อง

สุขาภิบาลปากช่องได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลขึ้น 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2504 และ ปี พ.ศ. 2510 จากนั้น สุขาภิบาลปากช่อง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลปากช่อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2524 [2]

ต่อมา เทศบาลตำบลปากช่อง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลเมืองปากช่อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 [3]

ภาพมุมกว้างตัวอำเภอปากช่อง และถนนมิตรภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน[แก้]

ภูมิศาสตร์ และการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองปากช่อง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 15.25 ตารางกิโลเมตร ชุมชนภายในเขตเทศบาลจำนวน 23 ชุมชน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้แทบทุกชนิด สภาพพื้นดินเป็นที่ราบเชิงเขา อากาศดี ฝนตกตามฤดูกาล [4]

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่บ้านหนองตาแก้ว อำเภอปากช่อง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ลำตะคอง และหมู่บ้านประดู่มาก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านน้ำตกหลังเหว อำเภอปากช่อง

ข้อมูลประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองปากช่อง ณ ธันวาคม 2552 มีประชากรทั้งหมด 37,052 คน เป็นชาย 17,809 คน เป็นหญิง 19,243 คน จำนวนบ้าน 15,250 หลัง

สภาพทั่วไป และการคมนาคมขนส่ง[แก้]

ภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง มีสถานประกอบเทศพานิชย์ เป็นสถานธนานุบาลจำนวน 1 แห่ง มีกิจการสถานีบริการน้ำมัน 8 แห่ง ตลาดสด 2 แห่ง มีโรงแรม 9 แห่ง ธนาคาร 10 แห่ง สถานที่จำหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 220 แห่ง

การคมนาคม
  • ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และถนนภายในเขตเทศบาลจำนวน 254 สาย มีลำตะคองเป็นลำน้ำสายหลักที่ใช้ในการบริโภค ขนส่ง และประกอบ
  • ทางรถไฟ มีขบวนรถขึ้น-ล่อง หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟปากช่องให้บริการทุกวัน
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คือ ค้าขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นหลัก รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ปศุสัตว์และเกษตรกรรม

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]