โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์
ข้อมูล
ประเภท ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ก่อตั้ง 4 พ.ค. พ.ศ. 2504
เพลง มาร์ชมารดาดรุณีรักษ์

โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์[แก้]

DSC09763.jpg

ประวัติ โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2504 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย มาร์เซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต มีนางสาวสะอาด วรศิลป์ เป็นเจ้าของโรงเรียน นางพุทธชาด ชุมแสง เป็นครูใหญ่คนแรก และบาทหลวงมารีอุส เบรย์ เป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2504 จากชั้น ป.1- ป.4 และขยายเรื่อยมา พ.ศ. 2516 ได้มอบโอนให้ นายบุญศรี วาปีโส เป็นเจ้าของกิจการทั้งหมด โดยทำหน้าที่เป็นทั้งครูใหญ่ ้จัดการและผู้รับใบอนุญาตขยายรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • พ.ศ. 2516 ได้มอบโอนกิจการให้นายบุญศรี วาปีโส เป็นเจ้าของกิจการทั้งหมด และทำหน้าที่เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ ครูใหญ่ โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา
 • พ.ศ. 2527 เริ่มรับเด็กกำพร้า เด็กยากจน เข้าเรียนในชั้น ม.1- ม.3 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ( กินฟรีอยู่ฟรี ) และฝึกหัดอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับนักเรียนปีละ 15-20 คนเรื่อยมา
 • พ.ศ. 2532 ได้ย้ายโรงเรียนจากตลาดกลางดง มาอยู่ที่บ้านปางอโศก ตรงข้ามศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จนถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2540 ได้รับอนุณาตให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล ตามมาตรา15 ( 3 )ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
 • พ.ศ. 2542 ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายวิทย์-คณิต และอังกฤษ ใน ปีการศึกษา 2546 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด

892 คน ดังนี้ ระดับอนุบาล 244 คน ประถมศึกษา 407 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 159 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 82 คน ในจำนวน นักเรียนทั้งหมดนี้ เป็นนักเรียนไป-กลับ จำนวน 715 คน และนักเรียนประจำ ฝึกอาชีพ ( กิน-นอนในโรงเรียนฟรี ) จำนวน 177 คน นอกจากนี้ ยังได้ส่งให้เรียนระดับ ปวส. และปริญญาตรีอีกด้วย จำนวน 10 คน

 • พ.ศ. 2543 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 865 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2543) อนุบาล 245 คน ประถม 342 คน มัธยมต้น 163 คน มัธยมปลาย 115 คน เป็นเด็กนักเรียนไป กลับ 615 คน กินอยู่ประจำและฝึกอาชีพในโรงเรียน 250 คน และมีระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรีฝึกงานและศึกษาต่อ 10 คน
 • พ.ศ. 2544 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 982 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2544) อนุบาล 270 คน ประถม 355 คน มัธยมต้น 200 คน มัธยมปลาย 158 คน เป็นเด็กนักเรียนไป กลับ 712 คน กินอยู่ประจำและฝึกอาชีพในโรงเรียน 270 คน และมีระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรีฝึกงานและศึกษาต่อ 13 คน
 • พ.ศ. 2545 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 919 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2545) อนุบาล 253 คน ประถม 355 คน มัธยมต้น 196 คน มัธยมปลาย 115 คน เป็นเด็กนักเรียนไป กลับ 715 คน กินอยู่ประจำและฝึกอาชีพในโรงเรียน 250 คน และมีระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรีฝึกงานและศึกษาต่อ 13 คน
 • พ.ศ. 2546 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 892 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2546) อนุบาล 244 คน ประถม 407 คน มัธยมต้น 159 คน มัธยมปลาย 82 คน เป็นเด็กนักเรียนไป กลับ 715 คน กินอยู่ประจำและฝึกอาชีพในโรงเรียน 177 คน และมีระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรีฝึกงานและศึกษาต่อ 10 คน
 • พ.ศ. 2547 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 814 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2547)อนุบาล 231 คน ประถม 397 คน มัธยมต้น 107 คน มัธยมปลาย 79 คน เป็นเด็กนักเรียนไป กลับ 696 คน กินอยู่ประจำและฝึกอาชีพในโรงเรียน 118 คน และมีระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรีฝึกงานและศึกษาต่อ 8 คน
 • พ.ศ. 2548 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 796 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2548) อนุบาล 216 คน ประถม 388 คน มัธยมต้น 118 คน มัธยมปลาย 74 คน เป็นเด็กนักเรียนไป กลับ 686 คน กินอยู่ประจำและฝึกอาชีพในโรงเรียน 110 คน และมีระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรีฝึกงานและ
 • พ.ศ. 2549 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 787 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2549) อนุบาล 210 คน ประถม 391 คน มัธยมต้น 118 คน มัธยมปลาย 68 คน เป็นเด็กนักเรียนไป – กลับ 655 คน กินอยู่ประจำและฝึกอาชีพในโรงเรียน 132 คน และมีระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรีฝึกงานและศึกษาต่อ 7 คน และทางโรงเรียนยังได้เริ่มก่อตั้งเว็บไซต์ของโรงเรียน [1] เพื่อบริการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ทราบความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
 • พ.ศ. 2550 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 729 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2550) อนุบาล178 คน ประถม 398 คน มัธยมต้น 111 คน มัธยมปลาย 44 คน เป็นเด็กนักเรียนไป – กลับ 629 คน กินอยู่ประจำและฝึกอาชีพในโรงเรียน 100 คน และมีระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรีฝึกงานและศึกษาต่อ 3 คน
 • พ.ศ. 2550 ได้มอบโอนกิจการให้ มูลนิธิมารดาดรุณีรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมีนายบุญศรี วาปีโส เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และเป็นผู้จัดการ ครูใหญ่ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2551 ทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจาก ส.ม.ศ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2551 มีนักเรียนจำนวน 730 คน
 • พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ทางโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์) เป็นประธานมอบ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ (ผ.อ.บุญศรี วาปีโส) เป็นผู้รับมอบ ([view]http://www.marnda.net/filedata/file/5d4a1a5fb5cf67a0.jpg)


อ้างอิง[แก้]