รายชื่อคณะนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่มสื่อสารมวลชน เช่น คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารศาสตร์ศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นต้น

ชื่อคณะ มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมัลติมีเดียและดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้