คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng
ชื่ออังกฤษFaculty of Mass Communication , Ramkhamhaeng University
อักษรย่อMC (ทางการ)
ที่อยู่หัวหมาก
สำนักงานคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัยชั้น 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณบดีอาจารย์จเลิศ เจษฏาวัลย์
สีประจำคณะสีเขียวตองอ่อน
สัญลักษณ์รูปคนสนทนา (ไม่เป็นทางการ)
สถานปฏิบัติ
 • ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน ตึกสุโขทัยชั้น10
 • สำนักงานคณะสื่อสารมวลชน ตึกสุโขทัยชั้น2
เว็บไซต์http://www.mac.ru.ac.th/
เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/masscommram/?ref=br_rs

คณะสื่อสารมวลชน สังกัด มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็น ภาควิชาสื่อสารมวลชน อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ตั้งเป็น "คณะสื่อสารมวลชน"

ประวัติ[แก้]

คณะสื่อสารมวลชน เดิมชื่อคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนนั้น เกิดจากภาควิชาสื่อสารมวลชนนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์เริ่มต้นทศวรรษที่ 4 ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีพ.ศ. 2543 จัดตั้งเป็น คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน และเตรียมการจัดตั้งศูนย์สารนิเทศ จึงได้แยกตัวออกเป็น คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ชื่อในขณะนั้น ซึ่งมีผู้เข้าการศึกษาและสนใจเป็นจำนวนมาก อีกทั้งภารกิจของคณะมนุษย์ศาสตร์มีมากขึ้น และการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและสาขาวิชาให้ทันต่อโลกและเหตุการณืปัจจบันมากขึ้น จึงได้มีการแยกภาควิชาสื่อสารมวลชนขึ้นเป็น "คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน" ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แต่เดิมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนวิชาด้านการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเลือกในภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีพระราชบัญญัติก่อตั้งภาควิชาสื่อสารมวลชน เปิดสอนสาขาวิชาสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเอก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยมีนักศึกษาสนใจเรียนสาขาวิชาด้านสื่อสารมวลชนจำนวนมาก และมีความสนใจในศาสตร์การสื่อสารมวลชนเฉพาะสาขามากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้ภาควิชาสื่อสารมวลชนเตรียมการยกฐานะภาควิชาสื่อสารมวลชนเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ วาระที่ ๔.๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ มีมติให้จัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน” และมีประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ และให้อยู่ในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๓ สาขา ได้แก่

 • ๑) สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
 • ๒) สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม
 • ๓) สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๒ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เป็น “คณะสื่อสารมวลชน” โดยให้รวมการดำเนินการของภาควิชาสื่อสารมวลชนและคณะสื่อสารมวลชนเข้าด้วยกัน เป็นคณะในกำกับราชการอีกคณะหนึ่งอย่างเป็นทางการ แยกการดำเนินงานเป็นอิสระออกจากคณะมนุษยศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะ อย่างเป็นเอกเทศ ในปีการศึกษา2556 และมีที่ทำการปัจจุบัน คือ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โดยมี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร เป็นคณบดีท่านแรก

ป้ายคณะสื่อสารมวลชน.jpg

หน่วยงาน[แก้]

 • ภาควิชาสื่อสารมวลชน
 • ภาควิชาการสื่อสารบูรณาการ
 • ภาควิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม
 • ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • สำนักงานเลขานุการ
 • งานหลักสูตร


หลักสูตรคณะสื่อสารมวลชน[แก้]

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)

อักษรย่อภาษาไทย ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Mass Communication)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Mass Communication)


ห้องปฎิบัติการวิทยุกระจายเสียง


อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]