คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
300px
สร้างสรรค์นักสื่อสาร รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม
ชื่ออังกฤษFaculty of Mass Communication Ramkhamhaeng University
อักษรย่อMC.
ที่อยู่สำนักงานคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วันก่อตั้ง15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (8 ปี)
คณบดีอาจารย์จเลิศ เจษฏาวัลย์
สีประจําคณะ     เขียวตองอ่อน
สัญลักษณ์รูปคนสนทนา (ไม่เป็นทางการ)
สถานปฏิบัติห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 10
สำนักงานคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2
เว็บไซต์http://www.mac.ru.ac.th/

คณะสื่อสารมวลชน เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็น ภาควิชาสื่อสารมวลชน ในคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นเป็น คณะสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 และมี อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ เป็นคณบดีคนปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

แรกเริ่ม[แก้]

แรกเริ่มคณะสื่อสารมวลชน เดิมมีชื่อว่า คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เกิดจากภาควิชาสื่อสารมวลชนนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์เริ่มต้นทศวรรษที่ 4 ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีพ.ศ. 2543 จัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนและเตรียมการจัดตั้งศูนย์สารนิเทศ จึงได้แยกตัวออกเป็น คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ชื่อในขณะนั้น ซึ่งมีผู้เข้าการศึกษาและสนใจเป็นจำนวนมาก อีกทั้งภารกิจของคณะมนุษย์ศาสตร์มีมากขึ้น และการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและสาขาวิชาให้ทันต่อโลกและเหตุการณ์ปัจจบันมากขึ้น จึงได้มีการแยกภาควิชาสื่อสารมวลชนขึ้นเป็น "คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน" ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่เดิมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนวิชาด้านการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเลือกในภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชาสื่อสารมวลชน[แก้]

ในปี พ.ศ. 2536 มีพระราชบัญญัติก่อตั้งภาควิชาสื่อสารมวลชน เปิดสอนสาขาวิชาสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเอก ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ด้วยมีนักศึกษาสนใจเรียนสาขาวิชาด้านสื่อสารมวลชนจำนวนมาก และมีความสนใจในศาสตร์การสื่อสารมวลชนเฉพาะสาขามากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้ภาควิชาสื่อสารมวลชนเตรียมการยกฐานะภาควิชาสื่อสารมวลชนเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน[แก้]

การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 4/2545 วาระที่ 4.8 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 มีมติให้จัดตั้ง คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน และมีประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2545 และให้อยู่ในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขา

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี[แก้]

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขา ได้แก่

 1. สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
 2. สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม
 3. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาโท[แก้]

มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา ได้แก่

 1. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

คณะสื่อสารมวลชน[แก้]

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 วาระที่ 5.6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เป็นคณะสื่อสารมวลชนโดยให้รวมการดำเนินการของภาควิชาสื่อสารมวลชนและคณะสื่อสารมวลชนเข้าด้วยกัน เป็นคณะในกำกับราชการอีกคณะหนึ่งอย่างเป็นทางการ แยกการดำเนินงานเป็นอิสระออกจากคณะมนุษยศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะ อย่างเป็นเอกเทศ ในปีการศึกษา 2556 และมีที่ทำการปัจจุบัน คือ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โดยมี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร เป็นคณบดีท่านแรก

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี[แก้]

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

 1. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน[1]

[2]

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาโท[แก้]

มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ป้ายคณะสื่อสารมวลชน.jpg

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา[แก้]

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
 • อักษรย่อภาษาไทย ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
 • ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Mass Communication)
 • อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Mass Communication)

หน่วยงาน[แก้]

 • ภาควิชาสื่อสารมวลชน
 • ภาควิชาการสื่อสารบูรณาการ
 • ภาควิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม
 • ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • สำนักงานเลขานุการ
 • งานหลักสูตร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]