คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Phar.ubu.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University
ที่อยู่ ถ.วาริน-เดชอุดม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้ง 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537
คณบดี ภญ.ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
สีประจำคณะ เขียวมะกอก
เว็บไซต์ phar.ubu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลำดับที่ 8 และเป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเภสัชกรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะเภสัชศาสตร์ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาและดำเนินงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์มานานกว่าทศวรรษ โดยในช่วงปีแรกๆของการสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาปีละประมาณ 40 คน ปัจจุบันจำนวนนักศึกษาเพิ่มเป็น 130 คนต่อปี ในปีการศึกษา 2548 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 504 คน และมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้น 312 คน บัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาจะต้อง สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้โดยสมบูรณ์

กลุ่มวิชา[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์มีการแบ่งส่วนราชการเพียงส่วนเดียวคือ สำนักงานเลขานุการ แต่ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น มีการบริหารจัดการในลักษณะของกลุ่มวิชา ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนงานภายใน แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาดังนี้

 1. กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ (Division of Biopharmacy)
 2. กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม (Division of Pharmaceutical Chemistry and Technology)
 3. กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ(Division of Pharmacy Practices)

สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนั้น จัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนั้นจัดขึ้นในหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์และด้านการให้บริการสุขภาพ และเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) เปิดรับทั้งโครงการปกติ และโครงการพิเศษ

 • สาขาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)
 • สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ (กำลังดำเนินการเปิดหลักสูตร)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาการบริหารบริการสุขภาพ (อยู่ในระหว่างปรับปรุงหลักสูตร)
 • สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
1) วิชาเอกเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

2) วิชาเอกเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

3) วิชาเอกการบริหารเภสัชกิจและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ

ปรัชญาการศึกษา[แก้]

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี (ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี โดยเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้ 1 ปี) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา “เภสัชศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Pharmacy)” มีศักดิ์และสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านต่างๆ อาทิการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพการใช้ยาในผู้ป่วย ในโรงพยาบาลและร้านยาชุมชน การควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมยา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 187-188 หน่วยกิต และมีจำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง หลักสูตรแบ่งเป็นสาขาเฉพาะทาง 2 สาขา ได้แก่ สาขาบริบาลเภสัชกรรม และสาขาเภสัชภัณฑ์ โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะเลือกสาขาเฉพาะทางในภาคการศึกษาที่ 2 ในส่วนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนั้น นักศึกษาจะได้ไปฝึกปฏิบัติงานระหว่างที่เรียนในชั้นปีที่ 4 และ 5 ตามสถาบันและหน่วยงานซึ่งเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ทั้งในภาครัฐและเอกชน

เริ่มจากปี การศึกษา 2552 เป็นต้นไป คณะเภสัชศาสตรจะเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ เฉพาะ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาล เภสัชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมใน ประเทศและสากล ซึ่งเภสัชกรได้พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบในงานบริบาลเภสัชกรรม คือการให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผล การใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะแพทย์และ พยาบาล เพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 เพิ่มระยะเวลาการศึกษาเป็น 6 ปี เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนรายวิชาและหน่วยกิต ภาคทฤษฎี และเพิ่มจำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ด้านผู้ป่วย ทั้งนี้โครงสร้างและแผน การศึกษาของหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก) มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา ที่มีเนื้อหาด้านผู้ป่วย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสังคม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง และระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของสภาเภสัชกรรมในการให้การ รับรองปริญญาเพื่อการ สอบขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546
2. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553
3. เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]