คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Phar.ubu.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University
ที่อยู่ถ.วาริน-เดชอุดม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้ง3 มิถุนายน พ.ศ. 2537
คณบดีเภสัชกร ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
สีประจําคณะเขียวมะกอก
เว็บไซต์phar.ubu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลำดับที่ 8 และเป็นคณะวิชาทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้รับความเห็นชอบจาก ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และสำนักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ในปี 2551 ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนที่กำหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และเริ่มเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

คณะเภสัชศาสตร์ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาและดำเนินงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์มานานกว่าทศวรรษ โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา  มีบัณฑิตเภสัชศาสตร์สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปีแล้ว 15 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,104 คน โดยปีการศึกษา 2557 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 16 ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี สำเร็จ การศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2559 คณะเภสัชศาสตร์มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้ง หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 6 ปี รวมทั้งสิ้น 18 รุ่น จำนวน 1,349 คน ปัจจุบันมีการรับนักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) 2 สาขา ได้แก่ การบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวนปีละประมาณ 138 คน

กลุ่มวิชา[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์มีการแบ่งส่วนราชการเพียงส่วนเดียวคือ สำนักงานเลขานุการ แต่ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น มีการบริหารจัดการในลักษณะของกลุ่มวิชา ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนงานภายใน แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาดังนี้

 1. กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ (Division of Biopharmacy)
 2. กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม (Division of Pharmaceutical Chemistry and Technology)
 3. กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ(Division of Pharmacy Practices)

สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนั้น จัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนั้นจัดขึ้นในหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์และด้านการให้บริการสุขภาพ และเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

 • สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาเภสัชกรรมคลินิก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาเภสัชศาสตร์
  • วิชาเอกเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
  • วิชาเอกเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • วิชาเอกการบริหารเภสัชกิจและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ

ปรัชญาการศึกษา[แก้]

ปีการศึกษา 2537 เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี (ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี โดยเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้ 1 ปี) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา “เภสัชศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Pharmacy)” มีศักดิ์และสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านต่างๆ อาทิการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพการใช้ยาในผู้ป่วย ในโรงพยาบาลและร้านยาชุมชน การควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมยา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 187-188 หน่วยกิต และมีจำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง หลักสูตรแบ่งเป็นสาขาเฉพาะทาง 2 สาขา ได้แก่ สาขาบริบาลเภสัชกรรม และสาขาเภสัชภัณฑ์ โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะเลือกสาขาเฉพาะทางในภาคการศึกษาที่ 2 ในส่วนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนั้น นักศึกษาจะได้ไปฝึกปฏิบัติงานระหว่างที่เรียนในชั้นปีที่ 4 และ 5 ตามสถาบันและหน่วยงานซึ่งเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ทั้งในภาครัฐและเอกชน

เริ่มจากปี การศึกษา 2552 เป็นต้นไป คณะเภสัชศาสตรจะเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ เฉพาะ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาล เภสัชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมใน ประเทศและสากล ซึ่งเภสัชกรได้พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบในงานบริบาลเภสัชกรรม คือการให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผล การใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะแพทย์และ พยาบาล เพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

ปีการศึกษา 2544 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ มีมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 142 คน และในปีการศึกษา 2544 มีมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน

ปีการศึกษา 2549 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่ม 3 หลักสูตร คือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค เรียนวันจันทร์-ศุกร์

ปีการศึกษา  2551  คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือกสาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ตามที่กรรมการประจำหลักสูตรกำหนด โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ครั้งในแต่ละปีการศึกษาครั้งละ 2-3 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 37 คน และได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรแล้วในปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2553 คณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

ปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จำนวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ปีการศึกษา 2555 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือกสาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 30 มีนาคม 2556

ปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับการรับทราบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557และคณะฯ ได้เสนอขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 21 มิถุนายน 2557

ปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ซึ่งได้แยกเป็น 2 สาขา คือ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ได้ทำการเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เภสัชกรรมคลินิก ซึ่งเป็นหลักสูตรเสาร์ อาทิตย์ โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546
2. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562
4. เภสัชกร ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]