คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
CA UTCC.jpg
ชื่ออังกฤษSchool of Communication Arts
University of the Thai Chamber of Commerce
อักษรย่อคนศ. มกค.
CA, UTCC (ไม่เป็นทางการ)
ที่อยู่อาคาร 9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2697 6604-5
วันก่อตั้ง17 มิถุนายน พ.ศ. 2533 (32 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช
สีประจําคณะDark Blue UTCC.jpg สีน้ำเงิน
สถานปฏิบัติMedia Studio and Lab อาคาร 9 และอาคาร 7
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เว็บไซต์http://commarts.utcc.ac.th

ประวัติ[แก้]

สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อปี พ.ศ. 2532 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำหลักสูตร เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยเริ่มก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2533 โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปัจจุบัน) ให้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษารุ่นแรก ในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ต่อมา ในปีการศึกษา 2536 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอบคัดเลือกนักศึกษารุ่นแรกของสาขาวิชาการโฆษณา และเนื่องจากมีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวนมาก จึงได้เปิดรับนักศึกษาภาคค่ำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ในปีการศึกษา 2538 และต่อมาได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีการก่อตั้งศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย[แก้]

สาขาวิชานิเทศศาสตร์[แก้]

  • กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
  • กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
  • กลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคภาษาไทย[แก้]

ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2540 ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (Marketing Communication) และได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเอกต่าง ๆ ดังนี้

  • เอกการสื่อสารแบรนด์
  • เอกการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
  • เอกสื่อใหม่เพื่อการสื่อสารการตลาด

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาคภาษาไทย[แก้]

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (Marketing Communication) เป็นแห่งแรกของประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 โดยประกอบไปด้วย 2 แผนการศึกษา ดังนี้

  • แผน 1 เน้นการทำวิจัย


แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์

  • แผน 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย

แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์

แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โทควบเอก) ศึกษาวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์

ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน[แก้]

คณะนิเทศศาสตร์ได้ก่อตั้ง ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน (AMSAR Center) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยในสาขาสื่อสารมวลชนของกลุ่มประเทศอาเซียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ขยายขอบเขตภารกิจให้ครอบคลุมทั้งด้านสื่อและการสื่อสารในภาพใหญ่ และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน หรือ ASEAN Media and Communication Studies and Research Center (AMSAR) [1]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อ ตำแหน่ง
มิ.ย. 2533- 2537
อาจารย์ ดร.มานิต บุญประเสริฐ
รักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
2538- 2542
อาจารย์ ราชันย์ ฮูเซ็น
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
2543- 2551
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
2551- 2552
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
รักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
2552- 2553
รองศาสตราจารย์ มาลี บุญศิริพันธ์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
2553 – 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
2557 – 2562
อาจารย์ ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
2562 – ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

คณะผู้บริหาร[แก้]