วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
College of Medicine and Public Health
Ubon Ratchathani University
ชื่อย่อวพสธ. / CMP
สถาปนา26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (17 ปี)
คณบดีนายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์
ที่อยู่
วารสารวารสารการแพทย์และสาธารณสุข
สี  สีเขียวหัวเป็ด
มาสคอต
คทาคาดูเซียส
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เว็บไซต์http://www.cmp.ubu.ac.th

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อังกฤษ : College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University) เป็นคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อจากคณะเภสัชศาสตร์ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามการจัดตั้ง และเป็นโรงแพทย์แห่งที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา[1]ถัดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตแพทย์ในเขตพื้นที่ชนบท และรองรับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งการวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตภูมิภาค

ประวัติ[แก้]

จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2549 มีเป้าหมายระบุถึงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับการสนับสนุนการพัฒนาศักย ภาพทางปัญญาของระบบสุขภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ข้อที่ 6 ที่ระบุให้ดำเนินการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และระบบสุขภาพใหม่ แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 19 จังหวัด ประชากร 20 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ กลับมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงแห่งเดียว จึงเห็นควรมีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่มีโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียง และขณะนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความพร้อมที่จะขยาย การผลิตบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนอีกทั้งเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ได้แก่ สาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขริเริ่มโดย นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งนัดหมายให้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 เรื่องการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา ร่วมด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ คือ นพ.กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยตัวแทนแพทย์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ที่ประชุมเห็นพร้อม ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในวันที่ 3 กันยายน 2546 มีการบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการผลิตบัณฑิตแพทย์ก่อนหน้านั้นในเดือนตุลาคม 2545 ศ.ดร.ประกอบ วิโรจน์กูฎ ได้ขออนุญาตให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา มาช่วยปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อร่วมก่อตั้งโครงการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ต่อมาในปี 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2546 มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข และได้นำเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ 2546 และผ่านการรับรองจากแพทย์สภาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ 2549 นับเป็นการสถาปณาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการรับรองจากแพทย์สภา และได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 จำนวน 50 คน ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2548 ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และได้เปิดรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549[2]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้

 • กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
 • กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

 • สาขาแพทยศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาเทคนิคการแพทย์ (กำลังดำเนินงาน)
 • สาขาอุตสาหกรรมการแพทย์ (กำลังดำเนินงาน)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาชีวเวชศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาชีวเวชศาสตร์ (กำลังดำเนินการ)

สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ส.ด.)

 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

การเปิดรับนักศึกษาแพทย์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 จังหวัด (ไม่น้อยกว่า 5 ปี) คือ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดยโสธร, จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ และตามข้อกำหนดต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ปัจจุบันเปิดรับนักศึกษาแพทย์ปีละ 68 คน

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข[แก้]

ทำเนียบคณบดี รายนามคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
-. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ เพ็งสา พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549 รักษาการคณบดีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ เพ็งสา พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 คณบดีผู้ก่อตั้ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2559
3. นายแพทย์ นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 รักษาราชการแทน
5. นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

สถาบันร่วมผลิตแพทย์และสาธารณสุข[แก้]

โรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) มีทั้งสิ้น 3 โรงพยาบาล โดยร่วมมือกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ขึ้นมาอีกโรงพยาบาลหนึ่งในการร่วมผลิตแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงพยาบาล จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และกรสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงพยาบาล จังหวัด สังกัด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 1. แพทยสภา. โรงเรียนแพทย์ภายในประเทศ ที่แพทยสภารับรอง เรียงลำดับ. 18 กุมภาพันธ์ 2565
 2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ประวัติความเป็นมา. เก็บถาวร 2020-07-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 17 มีนาคม 2565.