คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อย่อSCI-TECH RMUTK
ประเภทหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรัฐ
สถาปนา1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
คณบดีดร.ธวัชชัย สารวงษ์
ที่ตั้ง
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์http://www.sci.rmutk.ac.th

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดการจัดตั้งขึ้นมาเป็นการภายในเมื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กำเนิดขึ้นตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
เริ่มต้นการก่อตั้งคณะจากการรวมกันของแผนกวิชาและคณะวิชาต่างๆใน วิทยาเขตพระนครใต้ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ และ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ ดังนี้

1. แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาศึกษาทั่วไปของ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตพระนครใต้
2. แผนกวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิชาศึกษาทั่วไปของ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตพระนครใต้ และ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ
3. แผนกวิชาเคมีปฏิบัติ คณะวิชาเทคโนโลยีเคมี วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
5. สาขาวิชา / แผนกวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์, แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
6. สาขาวิชา / แผนกวิชาเคหภัณฑ์ คณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
7. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน คณะสถาปัตยกรรม วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
เริ่มการจัดตั้งคณะเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2548 โดยคณะกรรมการจัดตั้งคณะประกอบด้วย หัวหน้าแผนก / หัวหน้าสาขา หัวหน้าคณะวิชาเดิม และอาจารย์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน

(ปัจจุบัน 135 คน ข้อมูล เมื่อ 22 ธันวาคม 2555)


เทคนิคกรุงเทพฯ

หน่วยงานภายในคณะ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประกาศเป็นคณะที่ถูกต้องตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2549 โดยแบ่งโครงสร้างภายในเป็น 3 ภาควิชา 9 สาขาวิชา ดังนี้

ภาควิชาวิทยาศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์[แก้]

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม[แก้]

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง