คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen,
Kasetsart University
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.png
สถาปนา2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
คณบดีผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู
ที่อยู่
1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เพลงมาร์ชเกษตร กำแพงแสน
สี███ สีเหลืองข้าวโพด
เว็บไซต์www.agri.kps.ku.ac.th

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดทำการสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประวัติ[แก้]

คณะเกษตร เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกตั้งของมหาวิทยาลัย และยังเป็นคณะเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยด้วย[1] ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2486[2] โดยใช้ชื่อว่า "คณะเกษตรศาสตร์" โดยเปิดสอนในหลักสูตรกสิกรรมและสัตวบาลเป็นหลักสูตรแรก[3] ต่อมา ในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น " คณะกสิกรรมและสัตวบาล" โดยเพิ่มแผนกเศรษฐศาสตร์ขึ้นอีก 1 แผนก[4] ในระยะได้มีการเปิดสอนระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรก ในหลักสูตรกสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล และ ในปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะเกษตร"[5] เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขยายการใช้พื้นที่เต็มกำลังและประสิทธิภาพในพื้นที่วิทยาเขตบางเขนแล้ว จึงได้มีการขยายมายังวิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้นำเอานิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 มาเรียน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน เริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 12 พศจิกายน 2522 และ ในปีการศึกษา 2538 ได้ย้ายนำนิสิตชั้นปีที่ 1 มาเรียน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ. 2546 แยกคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกเป็น 2 คณะคือ คณะเกษตร (อยู่ ณ วิทยาเขตบางเขน) และคณะเกษตร กำแพงแสน แล้วมีการเสนอให้ใช้ชื่อใหม่ว่า คณะเกษตรอุตสาหกรรม แต่ไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัย จึงได้ใช้ชื่อที่สภามหาวิทยาลัยประกาศมาก่อนหน้านั้น (คณะเกษตร กำแพงแสน)[6]

พ.ศ. 2554 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ดำเนินการสรรหาชื่อใหม่คณะคือ คณะวิทยาการเกษตร (Faculty of Agricultural Science) ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ได้รับการอนุมัติชื่อ คณะวิทยาการเกษตร แต่ให้คณะกลับไป พิจารณาชื่อในภาษาอังกฤษมาใหม่ ที่ประชุมคณะได้ยืนยันที่จะใช้ชื่อในภาษาอังกฤษตามที่เคย ทางสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้กลับไปใช้ชื่อ คณะเกษตรกำแพงแสน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
  • สาขาเกษตรศาสตร์ทั่วไป (ไม่เปิดรับนิสิตหลักสูตรนี้แล้ว)
  • สาขากีฏวิทยา
  • สาขาเกษตรกลวิธาน (ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตรแล้ว)
  • สาขาโรคพืช
  • สาขาปฐพีวิทยา
  • สาขาพืชไร่นา
  • สาขาพืชสวน
  • สาขาสัตวบาล (ปัจจุบันได้เปล่ยนไปใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์แล้ว)
  • สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (B.S. in Agricultural Machinery and Mechatronics)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและการบริโภค[7] (เปิดรับนิสิตใน ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป)

หลักสูตรปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  • สาขากีฏวิทยา
  • สาขาโรคพืช
  • สาขาปฐพีวิทยา
  • สาขาพืชไร่
  • สาขาพืชสวน
  • สาขาสัตวบาล
  • สาขาส่งเสริมการเกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) [8]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุงพันธุ์พืช)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิตสัตว์)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพพืช)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อารักขาพืช)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการพืชสวน)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์)

หลักสูตรปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • กีฏวิทยา
 • พืชไร่นา
 • พืชสวน
 • โรคพืช
 • ปฐพีวิทยา
 • เกษตรเขตร้อน
 • เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • วิจัยและพัฒนาการเกษตร [9]
 • โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ [10]
 • การปรับปรุงพันธุ์พืช [11]


หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

Master Degree Program
Doctor of Philosophy Program

Master Degree Program

 • Master of Science in Agricultural Research and Development
 • Master of Science in Animal Nutrition and Feed Technology
 • Master of Science in Animal Production
 • Master of Science in Animal Breeding
 • Master of Science in Tropical Agriculture

Doctor of Philosophy Program

 • Doctor of Philosophy in Tropical Agriculture
 • Doctor of Philosophy in Agricultural Research and Development

หน่วยงาน[แก้]

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 8 ภาควิชา 1 สำนักงานเลขานุการ ส่วนสาขาวิชาจะอยู่สังกัดภายใต้คณะ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

พิพิธภัณฑ์แมลง[แก้]

พิพิธภัณฑ์แมลง อยู่ที่ชั้น 1 อาคารภาควิชากีฏวิทยา-โรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์แมลงเป็นการจัดแสดงแบบแมลงชนิดต่างๆ จำแนกตามชนิดต่าง ๆ

คลินิคสุขภาพพืช[แก้]

เป็นหน่วยงานในภายวิชาโรคพืชตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับผิดชอบ/ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคพืช

รายนาม รักษาการคณบดี คณบดี รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา[แก้]

รายนามรักษาการคณบดีและคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับ รายนาม ตำแหน่งทางวิชาการ การศึกษาสูงสุด ชื่อตำแหน่งบริหาร ระยะเวลา หมายเหตุ
1 นายธงชัย มาลา รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก รักษาการคณบดี พ.ศ. 2546
2 นายสมบัติ ชิณะวงค์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก คณบดี พ.ศ. 2547 - 2550
3 นายวรวิทย์ สิริพลวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก คณบดี พ.ศ. 2550 - 2554
4 นายธงชัย มาลา รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก คณบดี พ.ศ. 2554 - 2555
5 นายเสกสม อาตมางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก คณบดี พ.ศ. 2555 - 2558
6 นายปภพ ธนสินชยกุล รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก คณบดี พ.ศ. 2562 - 2564
7 นายชัยสิทธิ์ ทองจู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก คณบดี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

รายนามรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน[แก้]

รายนามรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
ลำดับ รายนาม ตำแหน่งทางวิชาการ การศึกษาสูงสุด ชื่อตำแหน่งบริหาร ภาควิชา หมายเหตุ
1 ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ภาควิชาปฐพีวิทยา
2 ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ภาควิชาสัตวบาล
3 ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ภาควิชาโรคพืช
4 ดร.อุณารุจ บุญประกอบ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาพืชสวน
5 ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวบาล
6 ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ อาจารย์ ปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาพืชสวน
7 ดร.พจนา สีมันตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
8 อ.วรรณธนะ กสานติกุล อาจารย์ ปริญญาโท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
9 ดร.บุบผา คงสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ภาควิชาพืชไร่นา
10 ดร.อัญมณี อาวุชานนท์ อาจารย์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ภาควิชาพืชสวน
11 ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ อาจารย์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ภาควิชาพืชไร่นา
12 ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาโรคพืช
13 ดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาโรคพืช
14 ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาพืชไร่นา
15 ดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม อาจารย์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาพืชสวน
16 ดร.วนิดา สืบสายพรหม อาจารย์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาสัตวบาล
17 ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล

รายนามหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน[แก้]

รายนามหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน
ลำดับ รายนาม ตำแหน่งทางวิชาการ การศึกษาสูงสุด ชื่อตำแหน่งบริหาร หมายเหตุ
1 ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา
2 ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน
3 อ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา
4 ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา
5 ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก หัวหน้าภาควิชาพืชสวน
6 ดร.รัชนี ฮงประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก หัวหน้าภาควิชาโรคพืช
7 อ.ชัชชัย แก้วสนธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
8 ดร.เนรมิตร สุขมณี รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

ความสัมพันธ์และความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย[แก้]

องค์กรและหน่วยงานภายในประเทศ[แก้]

องค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ[แก้]

 • Tokyo University of Agriculture

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖ เล่มที่ ๖๐ ตอนที่ ๔๔ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ หน้าที่ ๑๒๘๖
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖ เล่มที่ ๖๐ ตอนที่ ๗ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ หน้าที่ ๒๒๘
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/A/044/1286.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/032/369.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/A/022/228.PDF
 6. http://www.grad.ku.ac.th/academics/54_majorlist_doctor.php เก็บถาวร 2011-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หลักสูตร
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและการบริโภค http://agri.kps.ku.ac.th/education/questionaire/doc-support.pdf เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 8. http://www.grad.ku.ac.th/academics/file54/master/XA20.pdf เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน รายละเอียดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
 9. http://www.grad.ku.ac.th/academics/file54/doctor/XA20.pdf เก็บถาวร 2012-04-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
 10. http://www.grad.ku.ac.th/academics/file54/doctor/XA16.pdf เก็บถาวร 2012-04-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
 11. http://www.grad.ku.ac.th/academics/file54/doctor/XA18.pdf เก็บถาวร 2012-04-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]