ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่สุดในประเทศไทย"

* มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลแห่งแรก คือ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2533]] (อายุ {{อายุ|2533|7|27}} ปี)
* มหาวิทยาลัยที่มีจำนวน[[นักศึกษา]]มากที่สุด และมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด คือ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
* มหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตมากที่สุด คือ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) มีวิทยาเขต ๑๐10 แห่ง 1.วิทยาเขตหนองคายจังหวัดหนองคาย 2.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4.วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5.วิทยาเขตนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6.วิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 7.วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่ 8.วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 9.วิทยาเขตพะเยาจังหวัดพะเยา 10.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
* สถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยาเขตมากที่สุด คือ [[สถาบันการพลศึกษา]] มีจำนวน 16 วิทยาเขต
* มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ชื่อจังหวัด และแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค คือ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดเชียงใหม่]]
4

การแก้ไข